เล่ม 15 พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค


15-001 การข้ามโอฆะ
15-002 ทางหลุดพ้น
15-003 ชีวิตถูกชรานำเข้าไป
15-004 กาลที่ล่วงเลยไป
15-005 บุคคลตัดอะไรจึงข้ามโอฆะได้
15-006 ความตื่น
15-007 ผู้ไม่รู้แจ้งธรรม
15-008 ผู้ลืมเลือนธรรม
15-009 ผู้มีมานะ
15-010 ป่า
15-011 สวนนันทวัน
15-012 ความยินดี
15-013 สิ่งที่เสมอด้วยบุตรไม่มี
15-014 กษัตริย์
15-015 เสียงป่าครวญ
15-016 ความหลับและความเกียจคร้าน
15-017 สมณธรรมที่ทำได้ยาก
15-018 ความละอายใจ
15-019 กระท่อม
15-020 พระสมิทธิ
15-021 หอก
15-022 การถูกต้อง
15-023 ความยุ่ง
15-024 การห้ามใจ
15-025 พระอรหันต์
15-026 แสงสว่าง
15-027 ความแล่นไป
15-028 ผู้มีทรัพย์มาก
15-029 สรีรยนต์ 4 ล้อ
15-030 พระผู้มีพระชงฆ์เหมือนเนื้อทราย
15-031 สัตบุรุษ
15-032 คนตระหนี่
15-033 ผลสำเร็จแห่งทาน
15-034 ความไม่มี
15-035 พวกเทวดาผู้มุ่งหมายจะเพ่งโทษ
15-036 ศรัทธา
15-037 พวกเทวดาประชุมกัน
15-038 สะเก็ดหิน
15-039 ธิดาของท้าวปัชชุนนะ สูตรที่ 1
15-040 ธิดาของท้าวปัชชุนนะ สูตรที่ 2
15-041 สิ่งเป็นของร้อน
15-042 ให้อะไร ชื่อว่าให้อะไร
15-043 ข้าว
15-044 บาดาลมีรากอันเดียว
15-045 พระนามไม่ต่ำต้อย
15-046 นางอัปสร
15-047 การปลูกป่า
15-048 พระเชตวันวิหาร
15-049 คนตระหนี่
15-050 ฆฏิการเทพบุตร
15-051 ชรา
15-052 สิ่งที่ไม่ชำรุด
15-053 มิตร
15-054 ที่พึ่ง
15-055 สิ่งที่ทำคนให้เกิด สูตรที่ 1
15-056 สิ่งที่ทำคนให้เกิด สูตรที่ 2
15-057 สิ่งที่ทำคนให้เกิด สูตรที่ 3
15-058 ทางผิด
15-059 เพื่อน
15-060 กวี
15-061 ชื่อ
15-062 จิต
15-063 ตัณหา
15-064 เครื่องประกอบไว้
15-065 เครื่องผูก
15-066 สิ่งที่ถูกกำจัด
15-067 สิ่งที่ถูกดัก
15-068 สิ่งที่ถูกปิดไว้
15-069 ความอยาก
15-070 โลก
15-071 การฆ่า
15-072 รถ
15-073 ทรัพย์เครื่องปลื้มใจ
15-074 ฝน
15-075 ผู้กลัว
15-076 สิ่งที่ไม่ทรุดโทรม
15-077 ความเป็นใหญ่
15-078 ผู้ต้องการประโยชน์
15-079 เสบียง
15-080 แสงสว่าง
15-081 ข้าศึก
15-082 กัสสปเทพบุตร สูตรที่ 1
15-083 กัสสปเทพบุตร สูตรที่ 2
15-084 มาฆเทพบุตร
15-085 มาคธเทพบุตร
15-086 ทามลิเทพบุตร
15-087 กามทเทพบุตร
15-088 ปัญจาลจัณฑเทพบุตร
15-089 ตายนเทพบุตร
15-090 จันทิมเทพบุตร
15-091 สุริยเทพบุตร
15-092 จันทิมสเทพบุตร
15-093 เวณฑุเทพบุตร
15-094 ทีฆลัฏฐิเทพบุตร
15-095 นันทนเทพบุตร
15-096 จันทนเทพบุตร
15-097 วาสุทัตตเทพบุตร
15-098 สุพรหมเทพบุตร
15-099 กกุธเทพบุตร
15-100 อุตตรเทพบุตร
15-101 อนาถปิณฑิกเทพบุตร
15-102 สิวเทพบุตร
15-103 เขมเทพบุตร
15-104 เสรีเทพบุตร
15-105 ฆฏิการเทพบุตร
15-106 ชันตุเทพบุตร
15-107 โลหิตตัสสเทพบุตร
15-108 นันทเทพบุตร
15-109 นันทิวิสาลเทพบุตร
15-110 สุสิมเทพบุตร
15-111 เทพบุตรผู้เป็นสาวกของเดียรถีย์ต่าง ๆ
15-112 สิ่งเล็กน้อย
15-113 ธรรมที่ไม่เกิดประโยชน์แก่บุรุษ
15-114 ชราและมรณะ
15-115 ผู้รักตน
15-116 ผู้รักษาตน
15-117 สัตว์มีจำนวนน้อย
15-118 การกระทำที่เป็นประโยชน์
15-119 พระนางมัลลิกาเทวี
15-120 การบูชายัญ
15-121 เครื่องจองจำ
15-122 ชฏิล 7 คน
15-123 พระราชา 5 พระองค์
15-124 การหุงข้าวสารทะนานหนึ่ง
15-125 สงคราม สูตรที่ 1
15-126 สงคราม สูตรที่ 2
15-127 พระธิดา
15-128 ความไม่ประมาทสูตรที่ 1
15-129 ความไม่ประมาทสูตรที่ 2
15-130 ทรัพย์ที่ไม่มีบุตร สูตรที่ 1
15-131 ทรัพย์ที่ไม่มีบุตร สูตรที่ 2
15-132 บุคคล 4 ประเภท
15-133 พระอัยยิกาของพระเจ้าปเสนทิโกศล
15-134 ธรรมไม่เกิดประโยชน์แก่โลก
15-135 ทานที่ประกอบด้วยองค์ 5 มีผลมาก
15-136 ชราและมรณะเป็นประดุจภูเขา
15-137 การบำเพ็ญตบะ
15-138 มารแปลงกายเป็นพญาช้าง
15-139 ร่างกายที่งาม
15-140 บ่วงแห่งมาร สูตรที่ 1
15-141 บ่วงแห่งมาร สูตรที่ 2
15-142 มารแปลงกายเป็นพญางู
15-143 การบรรทม
15-144 ความยินดี
15-145 อายุ สูตรที่ 1
15-146 อายุ สูตรที่ 2
15-147 มาร กลิ้งศิลา
15-148 ราชสีห์
15-149 สะเก็ดหิน
15-150 สิ่งที่สมควร
15-151 บ่วงใจ
15-152 บาตร
15-153 อายตนะ 6
15-154 บิณฑบาต
15-155 มารแปลงกายเป็นชาวนา
15-156 มารอัญเชิญพระผู้มีพระภาคให้เสวยราชสมบัติ
15-157 ภิกษุหลายรูป
15-158 พระสมิทธิ
15-159 พระโคธิกะ
15-160 มารหาโอกาสทำลายพระพุทธเจ้าตลอด 7 ปี
15-161 ธิดามาร
15-162 อาฬวิกาภิกษุณี
15-163 โสมาภิกษุณี
15-164 กีสาโคตมีภิกษุณี
15-165 วิชยาภิกษุณี
15-166 อุบลวรรณาภิกษุณี
15-167 จาลาภิกษุณี
15-168 อุปจาลาภิกษุณี
15-169 สีสุปจาลาภิกษุณี
15-170 เสลาภิกษุณี
15-171 วชิราภิกษุณี
15-172 ท้าวมหาพรหมอาราธนาพระพุทธเจ้าแสดงธรรม
15-173 พระพุทธเจ้าทรงสักการะเคารพธรรม
15-174 พระพรหมเทพ
15-175 พกพรหม
15-176 ทิฏฐิอีกอย่างหนึ่ง
15-177 ผู้ประมาท
15-178 โกกาลิกภิกษุ
15-179 กตโมรกติสสกภิกษุ
15-180 ตุทุปัจเจกพรหม
15-181 โกกาลิกภิกษุ
15-182 สุนังกุมารพรหม
15-183 พระเทวทัต
15-184 อันธกวินทคาม
15-185 เมืองอรุณวดี
15-186 การปรินิพพาน
15-187 ธนัญชานีพรหมณี
15-188 อักโกสภารทวาชพราหมณ์
15-189 อสุรินทกพราหมณ์
15-190 พิลังคิกพราหมณ์
15-191 อหิงสกภารทวาชพราหมณ์
15-192 ชฏาพราหมณ์
15-193 สุทธิกภารทวาชพราหมณ์
15-194 อัคคิกพราหมณ์
15-195 สุนทริกภารทวาชพราหมณ์
15-196 ความสุขเป็นอันมาก
15-197 กสิภารทวาชพราหมณ์
15-198 อุทยพราหมณ์
15-199 เทวหิตพราหมณ์
15-200 พราหมณมหาศาล
15-201 มานัตถัทธพราหมณ์
15-202 ปัจจนีกสาตพราหมณ์
15-203 นวกัมมิกภารทวาชพราหมณ์
15-204 คนหาฟืน
15-205 มาตุโปสกพราหมณ์
15-206 ภิกขกพราหมณ์
15-207 สังครวพราหมณ์
15-208 ชาวโขมทุสสนิคม
15-209 ผู้ออกบวช
15-210 ความไม่ยินดี
15-211 การนึกดูหมิ่นภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รัก
15-212 พระอานนท์
15-213 วาจาสุภาษิต
15-214 พระสารีบุตร
15-215 การปวารณา
15-216 ภิกษุกว่า 1000 รูป
15-217 พระอัญญาโกณฑัญญะ
15-218 พระโมคคัลลานะ
15-219 เรื่องเกิดขึ้นที่สระโบกขรณีชื่อคัคครา
15-220 พระวังคีสะ
15-221 ความสงัด
15-222 เทวดาเตือนภิกษุผู้เข้าพักผ่อนในที่พักกลางวัน
15-223 พระกัสสปโคตร
15-224 ภิกษุหลายรูป
15-225 พระอานนท์
15-226 พระอนุรุทธะ
15-227 พระนาคทัตตะ
15-228 หญิงแม่เรือนในตระกูล
15-229 ภิกษุวัชชีบุตร
15-230 ภิกษุผู้สาธยายธรรม
15-231 การมนสิการโดยไม่แยบคาย
15-232 เวลาเที่ยงวัน
15-233 ภิกษุผู้ไม่สำรวมอินทรีย์
15-234 ดอกบัว
15-235 อินทกยักษ์
15-236 สักกยักษ์
15-237 สูจิโลมยักษ์
15-238 มณภัททยักษ์
15-239 สามเณรสานุ
15-240 ปิยังกรยักษ์
15-241 ปุนัพพสุยักษ์
15-242 คหบดีชื่อสุทัตตะ
15-243 สุกกาภิกษุณี สูตรที่ 1
15-244 สุกกาภิกษุณี สูตรที่ 2
15-245 จีราภิกษุณี
15-246 อาฬาวกยักษ์
15-247 สุวีรเทพบุตร
15-248 สุสิมเทพบุตร
15-249 เรื่องยอดธง
15-250 ท้าวเวปจิตติ
15-251 การแข่งขันสุภาษิต
15-252 รังนก
15-253 การไม่ประทุษร้าย
15-254 ท้าวเวโรจนะจอมอสูร
15-255 ภิกษุผู้อยู่ในป่า
15-256 ภิกษุผู้อยู่ใกล้ฝั่งสมุทร
15-257 เทพ สูตรที่ 1
15-258 เทพ สูตรที่ 2
15-259 เทพ สูตรที่ 3
15-260 ผู้ขัดสน
15-261 สถานที่น่ารื่นรมณ์
15-262 การบูชา
15-263 การถวายบังคม
15-264 การนอบน้อมของท้าวสักกะ สูตรที่ 1
15-265 การนอบน้อมของท้าวสักกะ สูตรที่ 2
15-266 การนอบน้อมของท้าวสักกะ สูตรที่ 3
15-267 การฆ่า
15-268 ยักษ์ผู้มีผิวพรรณไม่งาม
15-269 มายาของจอมอสูร
15-270 โทษ
15-271 ความไม่โกรธ

สนทนาธรรม

comments

Comments are closed.