15-065 เครื่องผูกพระไตรปิฎก


๕. พันธนสูตร
ว่าด้วยเครื่องผูก
[๑๘๖] เทวดาทูลถามว่า
โลกมีอะไรเล่าเป็นเครื่องผูกไว้
อะไรเล่าเป็นเหตุเที่ยวไปของโลกนั้น
เพราะละอะไรได้เล่า จึงตัดเครื่องผูกได้หมด
[๑๘๗] พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า
โลกมีความเพลิดเพลินเป็นเครื่องผูกไว้
วิตกเป็นเหตุเที่ยวไปของโลกนั้น
เพราะละตัณหาได้ จึงตัดเครื่องผูกได้หมด
พันธนสูตรที่ ๕ จบ

บาลีพนฺธนสุตฺต
[๑๘๖] กึสุ สมฺพนฺธโน โลโก กึสุ ตสฺส วิจารณ
กิสฺสสฺส วิปฺปหาเนน สพฺพ ฉินฺทติ พนฺธนนฺติ ฯ
[๑๘๗] นนฺทิสมฺพนฺธโน โลโก วิตกฺกสฺส วิจารณ
ตณฺหาย วิปฺปหาเนน สพฺพ ฉินฺทติ พนฺธนนฺติ ฯ

 

อรรถกถา


***

ฟัง อ่าน เรื่องนี้แล้ว รู้สึกอย่างไร ? เชิญ สนทนาธรรมด้านล่างนี้

comments

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!

Inline
Inline