15-068 สิ่งที่ถูกปิดไว้พระไตรปิฎก


๘. ปิหิตสูตร
ว่าด้วยสิ่งที่ถูกปิดไว้
[๑๙๒] เทวดาทูลถามว่า
โลกถูกอะไรเล่าปิดไว้ ตั้งอยู่ในอะไรเล่า
ถูกอะไรเล่าดักไว้ ถูกอะไรเล่าล้อมไว้
[๑๙๓] พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า
โลกถูกมัจจุปิดไว้ ตั้งอยู่ในความทุกข์
ถูกตัณหาดักไว้ ถูกชราล้อมไว้
ปิหิตสูตรที่ ๘ จบ

บาลีปิหิตสุตฺต
[๑๙๒] เกนสฺสุ ปิหิโต โลโก กิสฺมึ โลโก ปติฏฺิโต
เกนสฺสุ อุฑฺฑิโต โลโก เกนสฺสุ ปริวาริโตติ ฯ
[๑๙๓] มจฺจุนา ปิหิโต โลโก ทุกฺเข โลโก ปติฏฺิโต
ตณฺหาย อุฑฺฑิโต โลโก ชราย ปริวาริโตติ ฯ

 

อรรถกถา


ในปิหิตสูตรที่ ๘ ก็คือปัญหาที่ ๗ นั้นนั่นแหละ เทวดาทูลถามด้วย
สามารถแห่งปัญหาอันกำหนดเอาเนื้อความข้างล่างสลับกับเนื้อความข้างบน.

ฟัง อ่าน เรื่องนี้แล้ว รู้สึกอย่างไร ? เชิญ สนทนาธรรมด้านล่างนี้

comments

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!

Inline
Inline