15-064 เครื่องประกอบไว้พระไตรปิฎก


๔. สัญโญชนสูตร
ว่าด้วยเครื่องประกอบไว้
[๑๘๔] เทวดาทูลถามว่า
โลกมีอะไรเล่าเป็นเครื่องประกอบไว้
อะไรเล่าเป็นเหตุเที่ยวไปของโลกนั้น
เพราะละอะไรได้เล่า พระองค์จึงตรัสว่า นิพพาน
[๑๘๕] พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า
โลกมีความเพลิดเพลินเป็นเครื่องประกอบไว้
วิตกเป็นเหตุเที่ยวไปของโลกนั้น
เพราะละตัณหาได้ เราจึงกล่าวว่า นิพพาน
สัญโญชนสูตรที่ ๔ จบ

บาลีสฺโชนสุตฺต
[๑๘๔] กึสุ สฺโชโน โลโก กึสุ ตสฺส วิจารณ
กิสฺสสฺส วิปฺปหาเนน นิพฺพาน อิติ วุจฺจตีติ ฯ
[๑๘๕] นนฺทิสฺโชโน โลโก วิตกฺกสฺส วิจารณ
ตณฺหาย วิปฺปหาเนน นิพฺพาน อิติ วุจฺจตีติ ฯ

 

อรรถกถา


อรรถกถาสัญโญชนสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในสัญโญชนสูตรที่ ๔ ต่อไป :-
บทว่า กึสุ สํโยชโน ความว่า อะไรเป็นสังโยชน์ อะไรเป็น
เครื่องผูกไว้. บทว่า วิจรณํ ได้แก่ เท้าทั้งหลายเป็นเครื่องเที่ยวไป. บทว่า
วิจรณํ นี้เป็นคำเอกพจน์ใช้ในอรรถแห่งพหูพจน์. บทว่า วิตกฺกสฺส วิจรณา
ได้แก่ วิตก เป็นเท้าของโลก.
จบอรรถกถาสัญโญชนสูตรที่ ๔

ฟัง อ่าน เรื่องนี้แล้ว รู้สึกอย่างไร ? เชิญ สนทนาธรรมด้านล่างนี้

comments

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!

Inline
Inline