15-085 มาคธเทพบุตรพระไตรปิฎก


๔. มาคธสูตร
ว่าด้วยมาคธเทพบุตร
[๒๒๗] เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถี
มาคธเทพบุตรยืนอยู่ ณ ที่สมควรแล้ว
ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคด้วย คาถาว่า
โลกรุ่งเรืองเพราะแสงสว่างเหล่าใด
แสงสว่างเหล่านั้นมีอยู่เท่าไรในโลก
พวกข้าพระองค์มาเพื่อทูลถามพระผู้มีพระภาค
ว่าจะรู้แสงสว่างนั้นได้อย่างไร๒
[๒๒๘] พระผู้มีพระภาคตรัสว่า
ในโลกมีแสงสว่างอยู่ ๔ อย่าง
อย่างที่ ๕ ไม่มีในโลกนี้ คือ
(๑) ดวงอาทิตย์ส่องสว่างในกลางวัน
(๒) ดวงจันทร์ส่องสว่างในกลางคืน
(๓) ไฟส่องสว่างทั้งกลางวันและกลางคืนทุกหนทุกแห่ง
(๔) พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประเสริฐกว่าแสงสว่างทั้งหลาย
แสงสว่างนี้เป็นแสงสว่างอย่างยอดเยี่ยม๓
มาคธสูตรที่ ๔ จบ

บาลีมาคธสุตฺต
[๒๒๗] เอกมนฺต ิโต โข มาคโธ ๑ เทวปุตฺโต ภควนฺต คาถาย
อชฺฌภาสิ
กติ โลกสฺมิ ปชฺโชตา เยหิ โลโก ปกาสติ
ภควนฺต ปุฏฺุมาคมฺม กถ ชาเนมุ ต มยนฺติ ฯ
[๒๒๘] จตฺตาโร โลเก ปชฺโชตา ปฺจเมตฺถ น วิชฺชติ
ทิวา ตปติ อาทิจฺโจ รตฺติมาภาติ จนฺทิมา
อถ อคฺคิ ทิวารตฺตึ ตตฺถ ตตฺถ ปกาสติ
สมฺพุทฺโธ ตปต เสฏฺโ เอสา อาภา อนุตฺตราติ ฯ

******************

๑ สี. มาโฆ ฯ

อรรถกถา


อรรถกถามาคธสูตรที่ ๔ มีเนื้อความเหมือนที่กล่าวมาแล้ว.

ฟัง อ่าน เรื่องนี้แล้ว รู้สึกอย่างไร ? เชิญ สนทนาธรรมด้านล่างนี้

comments

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!