15-056 สิ่งที่ทำคนให้เกิด สูตรที่ 2พระไตรปิฎก


๖. ทุติยชนสูตร
ว่าด้วยสิ่งที่ทำคนให้เกิด สูตรที่ ๒
[๑๖๘] เทวดาทูลถามว่า
อะไรเล่าทำคนให้เกิด
อะไรเล่าของคนนั้นย่อมพล่านไป
อะไรเล่าเวียนว่ายในสงสาร
สัตว์ย่อมไม่หลุดพ้นจากอะไร
[๑๖๙] พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า
ตัณหาทำคนให้เกิด
จิตของคนนั้นย่อมพล่านไป
สัตว์เวียนว่ายในสงสาร
สัตว์ย่อมไม่หลุดพ้นจากทุกข์
ทุติยชนสูตรที่ ๖ จบ

บาลีทุติยชนสุตฺต
[๑๖๘] กึสุ ชเนติ ปุริส กึสุ ตสฺส วิธาวติ
กึสุ สสารมาปาทิ กิสฺมา น ปริมุจฺจตีติ ฯ
[๑๖๙] ตณฺหา ชเนติ ปุริส จิตฺตมสฺส วิธาวติ
สตฺโต สสารมาปาทิ ทุกฺขา น ปริมุจฺจตีติ ฯ

อรรถกถา


นัยเดียวกับ อรรถกถา 15-055-ปฐมชนสูตร

ฟัง อ่าน เรื่องนี้แล้ว รู้สึกอย่างไร ? เชิญ สนทนาธรรมด้านล่างนี้

comments

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!