เล่ม 21 พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต


21-001 การตรัสรู้ธรรมเป็นเหตุสิ้นภพ
21-002 บุคคลผู้ตกจากธรรมวินัย
21-003 เหตุให้ตนถูกกำจัด สูตรที่ 1
21-004 เหตุให้ตนถูกกำจัด สูตรที่ 2
21-005 บุคคลผู้ไปตามกระแส
21-006 บุคคลผู้มีสุตตะน้อย
21-007 บุคคลผู้ทำหมู่ให้งาม
21-008 ญาณเป็นเหตุให้แกล้วกล้า
21-009 เหตุเกิดแห่งตัณหา
21-010 โยคะ
21-011 อิริยาบถเดิน
21-012 บุคคลผู้มีศีล
21-013 สัมมัปปธาน
21-014 สังวรปธาน
21-015 การบัญญัติสิ่งที่เลิศ
21-016 โสขุมมญาณ
21-017 อคติ สูตรที่ 1
21-018 อคติ สูตรที่ 2
21-019 อคติ สูตรที่ 3
21-020 พระภัตตุเทสกะเลวและดี
21-021 พุทธกิจในตำบลอุรุเวลา สูตรที่ 1
21-022 พุทธกิจในตำบลอุรุเวลา สูตรที่ 2
21-023 โลก
21-024 พุทธกิจในกามฬการาม
21-025 การประพฤติพรหมจรรย์
21-026 ภิกษุผู้หลอกลวง
21-027 ความสันโดษด้วยปัจจัย 4
21-028 อริยวงศ์
21-029 ธรรมบท
21-030 ปริพาชก
21-031 จักร 4 ประการ
21-032 สังคหวัตถุ
21-033 พญาราชสีห์
21-034 ความเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศ
21-035 วัสสการพราหมณ์
21-036 โทณพราหมณ์
21-037 อปริหานิยธรรม
21-038 ภิกษุผู้หลีกเร้น
21-039 ปัญหาของอุชยพราหมณ์
21-040 ปัญหาของอุทายิพราหมณ์
21-041 สมาธิภาวนา
21-042 วิธีการตอบปัญหา
21-043 บุคคลผู้มักโกรธ สูตรที่ 1
21-044 บุคคลผู้มักโกรธ สูตรที่ 2
21-045 โรหิตัสสเทพบุตร
21-046 โรหิตัสสเทพบุตร สูตรที่ 2
21-047 สิ่งที่อยู่ห่างไกลกันเหลือเกิน
21-048 การแสดงธรรมของวิสาขปัญจาลิบุตร
21-049 วิปลาส
21-050 สิ่งมัวหมอง
21-051 ห้วงบุญกุศล สูตรที่ 1
21-052 ห้วงบุญกุศล สูตรที่ 2
21-053 การอยู่ร่วมกัน สูตรที่ 1
21-054 การอยู่ร่วมกัน สูตรที่ 2
21-055 ผู้มีธรรมเป็นเครื่องอยู่เสมอกัน สูตรที่ 1
21-056 ผู้มีธรรมเป็นเครื่องอยู่เสมอกัน สูตรที่ 2
21-057 สุปปวาสาโกฬิยธิดา
21-058 สุทัตตคหบดี
21-059 ทายกผู้ให้โภชนะ
21-060 การปฏิบัติปฏิปทาที่เหมาะสมแก่คฤหัสถ์
21-061 กรรมอันสมควร
21-062 สุขเกิดจากความไม่เป็นหนี้
21-063 สกุลที่มีพรหม
21-064 ธรรมเป็นเหตุให้เกิดในนรก
21-065 บุคคลผู้ถือรูปเป็นประมาณ
21-066 บุคคลผู้มีราคะ
21-067 ตระกูลพญางู
21-068 พระเทวทัต
21-069 ปธาน
21-070 พระราชาผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรม และผู้ตั้งอยู่ในธรรม
21-071 ความเพียรเป็นเหตุสิ้นอาสวะ
21-072 สัมมาทิฏฐิเป็นเหตุสิ้นอาสวะ
21-073 ธรรมของอสัตบุรุษและสัตบุรุษ
21-074 ธรรมอันเลิศ สูตรที่ 1
21-075 ธรรมอันเลิศ สูตรที่ 2
21-076 พุทธกิจในกรุงกุสินารา
21-077 อจินไตย
21-078 ความบริสุทธิ์แห่งทักษิณา
21-079 เหตุให้การค้าขายขาดทุนหรือได้กำไร
21-080 เหตุให้มาตุคามไปแคว้นกัมโพชะไม่ได้
21-081 ผู้ฆ่าสัตว์และผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์
21-082 ผู้พูดเท็จและผู้เว้นขาดจากการพูดเท็จ
21-083 ผู้กล่าวสรรเสริญผู้ควรติเตียน และผู้กล่าวติเตียนผู้ควรติเตียน
21-084 ผู้มักโกรธและผู้ไม่มักโกรธ
21-085 ผู้มืดมาและมืดไป
21-086 ผู้ต่ำมาและต่ำไป
21-087 สมณะผู้ไม่หวั่นไหวเหมือนพระราชโอรสองค์พี่
21-088 ผู้สิ้นสังโยชน์
21-089 ผู้เป็นสัมมาทิฏฐิ
21-090 ผู้พิจารณาเห็นความเกิดและดับในอุปทานขันธ์
21-091 บุคคลเหมือนอสูรและเทวดา
21-092 สมาธิ สูตรที่ 1
21-093 สมาธิ สูตรที่ 2
21-094 สมาธิ สูตรที่ 3
21-095 บุคคลเปรียบเหมือนท่อนไม้ที่ถูกทิ้งไว้ในป่าช้า
21-096 บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อกำจัดราคะ
21-097 บุคคลผู้รู้ได้เร็ว
21-098 บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตัวเอง
21-099 สิกขาบทเป็นเหตุให้เกื้อกูลและไม่เกื้อกูล
21-100 ปริพาชกชื่อโปตลิยะ
21-101 บุคคลเปรียบเหมือนเมฆ สูตรที่ 1
21-102 บุคคลเปรียบเหมือนเมฆ สูตรที่ 2
21-103 บุคคลเปรียบเหมือนหม้อ
21-104 บุคคลเปรียบเหมือนห้วงน้ำ
21-105 บุคคลเปรียบเหมือนมะม่วง
21-106 บุคคลเปรียบเหมือนหนู
21-107 บุคคลเปรียบเหมือนโคผู้
21-108 บุคคลเปรียบเหมือนต้นไม้
21-109 บุคคลเปรียบเหมือนอสรพิษ
21-110 เกสีสารถีผู้ฝึกม้า
21-111 ความว่องไวของม้าต้นและของภิกษุ
21-112 ปฏักของสารถี
21-113 องค์ของช้างต้น
21-114 ฐานะแห่งความเสื่อมและความเจริญ
21-115 ความไม่ประมาท
21-116 สติเครื่องรักษา
21-117 สังเวชนียสถาน
21-118 ภัยภายใน สูตรที่ 1
21-119 ภัยภายนอก สูตรที่ 2
21-120 อัตตานุวาทภัย
21-121 ภัยจากคลื่น
21-122 เหตุที่ทำให้บุคคลต่างกัน สูตรที่ 1
21-123 เหตุที่ทำให้บุคคลต่างกัน สูตรที่ 2
21-124 ผู้มีเมตตาจิต สูตรที่ 1
21-125 ผู้มีเมตตาจิต สูตรที่ 2
21-126 เหตุอัศจรรย์ของพระตถาคต สูตรที่ 1
21-127 เหตุอัศจรรย์ของพระตถาคต สูตรที่ 2
21-128 ความเป็นอัจฉริยะของพระอานนท์
21-129 ความเป็นอัจฉริยะของพระเจ้าจักรพรรดิ
21-130 บุคคลผู้ละสังโยชน์ได้
21-131 บุคคลผู้ตอบได้ถูกต้อง
21-132 บุคคลผู้เข้าใจได้ฉับพลัน
21-133 ผลแห่งความขยันหมั่นเพียร
21-134 บุคคลผู้มีแต่โทษ
21-135 ศีล สูตรที่ 1
21-136 ศีล สูตรที่ 2
21-137 บุคคลผู้มีกายและจิตออก
21-138 ธรรมกถึก
21-139 นักพูด
21-140 แสงสว่าง
21-141 รัศมี
21-142 ความสว่าง
21-143 ความสว่างไสว
21-144 ความรุ่งเรือง
21-145 กาล สูตรที่ 1
21-146 กาล สูตรที่ 2
21-147 ทุจริต
21-148 สุจริต
21-149 สารธรรม
21-150 อินทรีย์
21-151 สัทธาพละ
21-152 ปัญญาพละ
21-153 สติพละ
21-154 ปฏิสังขานพละ
21-155 กัป
21-156 โรค
21-157 ธรรมที่เป็นเหตุเสื่อม
21-158 ภิกษุณี
21-159 พระสุคตและวินัยของพระสุคต
21-160 ปฏิปทาโดยย่อ
21-161 ปฏิปทาโดยพิศดาร
21-162 การพิจารณาเห็นความไม่งามในกาย
21-163 ปฏิปทาที่อดทน สูตรที่ 1
21-164 ปฏิปทาที่อดทน สูตรที่ 2
21-165 ปฏิปทาที่มีลักษณะเหมือนกันทั้ง 2 ส่วน
21-166 ปฏิปทาที่เป็นเหตุให้จิตของพระมหาโมคคัลลานะหลุดพ้น
21-167 ปฏิปทาที่เป็นเหตุให้จิตของพระสารีบุตรหลุดพ้น
21-168 ผู้เป็นสสังขารปรินิพพานยีในปัจจุบัน
21-169 การเจริญสมถะและวิปปัสสนาควบคู่กันไป
21-170 เจตนา
21-171 การจำแนกปฏิสัมภิทา
21-172 พระมหาโกฏฐิตะ
21-173 พระอานนท์
21-174 พระอุปวาณะ
21-175 ความปรารถนาโดยชอบ
21-176 พระราหุล
21-177 บุคคลผู้เปรียบด้วยบ่อน้ำใหญ่
21-178 นิพพาน
21-179 มหาปเทส
21-180 องค์ประกอบของนักรบอาชีพ
21-181 ธรรมที่ไม่มีใครประกันได้
21-182 สิ่งที่ได้ฟัง
21-183 บุคคลผู้กลัวตายและผู้ไม่กลัวความตาย
21-184 สัจจะที่เป็นเหตุให้ไม่สำคัญตนว่าเป็นสมณะ
21-185 ผู้มีปัญญาไฝ่รู้
21-186 วัสสการพราหมณ์
21-187 อุปกมัณฑิกาบุตร
21-188 ธรรมที่ควรทำให้แจ้ง
21-189 ทรงสรรเสริญภิกษุในวันอุโบสถ
21-190 ธรรมที่เข้าถึงโสตประสาท
21-191 ฐานะที่พึงรู้ด้วยฐานะ
21-192 เจ้าลิจฉวีพระนามว่าภัททิยะ
21-193 โกฬิยบุตรชาวสาปุคิยนิคม
21-194 เจ้าศากยะพระนามว่าวัปปะ
21-195 เจ้าลิจฉวีพระนามว่าสาฬหะ
21-196 พระนางมัลลิกาเทวี
21-197 บุคคลผู้ทำตนให้เดือดร้อน
21-198 ตัณหา
21-199 ความรักและความชัง
21-200 สิกขาบท
21-201 ผู้ไม่มีศรัทธาและผู้มีศรัทธา
21-202 กรรม 7 ประการ
21-203 กรรม 10 ประการ
21-204 มรรคมีองค์ 8
21-205 มรรค 10 ประการ
21-206 ธรรมชั่วและธรรมดี สูตรที่ 1
21-207 ธรรมชั่วและธรรมดี สูตรที่ 2
21-208 ธรรมชั่วและธรรมดี สูตรที่ 3
21-209 ธรรมชั่วและธรรมดี สูตรที่ 4
21-210 บริษัท
21-211 ทิฏฐิ
21-212 ความเป็นผู้ไม่รู้คุณและความเป็นผู้รู้คุณ
21-213 ผู้ฆ่าสัตว์และผู้เว้นจากการฆ่าสัตว์
21-214 มรรค สูตรที่ 1
21-215 มรรค สูตรที่ 2
21-216 ครรลองแห่งโวหาร สูตรที่ 1
21-217 ครรลองแห่งโวหาร สูตรที่ 2
21-218 ผู้ไม่มีหิริและผู้มีหิริ
21-219 ผู้ทุศีลและผู้มีศีล
21-220 ทุจริตและสุจริต
21-221 ทิฏฐิ
21-222 ความเป็นผู้ไม่รู้คุณและความเป็นผู้รู้คุณ
21-223 ผู้ฆ่าสัตว์และผู้เว้นจากการฆ่าสัตว์
21-224 มรรค สูตรที่ 1
21-225 มรรค สูตรที่ 2
21-226 ครรลองแห่งโวหาร สูตรที่ 1
21-227 ครรลองแห่งโวหาร สูตรที่ 2
21-228 ผู้ไม่มีหิริและผู้มีหิริ
21-229 ผู้มีปัญญาทรามและผู้มีปัญญา
21-230 กวี
21-231 กรรมและวิบากแห่งกรรม โดยย่อ
21-232 กรรมและวิบากแห่งกรรม โดยพิสดาร
21-233 มาณพชื่อโสณกายนะ
21-234 สิกขาบทสูตรที่ 1
21-235 สิกขาบทสูตรที่ 2
21-236 อริยมรรค
21-237 โพชฌงค์
21-238 กรรมและทิฏฐิที่มีโทษ
21-239 กรรมและทิฏฐิที่ไม่มีความเบียดเบียน
21-240 สมณะ
21-241 อานิสงส์ที่พึงได้จากสัตบุรุษ
21-242 ภิกษุผู้ทำลายสงฆ์
21-243 อาปัตติภัย
21-244 พรหมจรรย์มีสิกขาบทเป็นอานิสงส์
21-245 การนอน
21-246 ถูปารหบุคคล
21-247 ความเจริญด้วยปัญญา
21-248 ธรรมมีอุปการะมาก
21-249 โวหาร สูตรที่ 1
21-250 โวหาร สูตรที่ 2
21-251 โวหาร สูตรที่ 3
21-252 โวหาร สูตรที่ 4
21-253 ธรรมที่รู้ยิ่ง
21-254 การแสวงหา
21-255 สังคหวัตถุ
21-256 พระมาลุงกยบุตร
21-257 ตระกูล
21-258 องค์ประกอบของม้าอาชาไนย สูตรที่ 1
21-259 องค์ประกอบของม้าอาชาไนย สูตรที่ 2
21-260 พละ
21-261 ธรรมของภิกษุผู้ควรอยู่ป่าและไม่ควรอยู่ป่า
21-262 กรรมและทิฏฐิที่มีโทษ
21-263 ผู้ฆ่าสัตว์และผู้เว้นจากการฆ่าสัตว์
21-264 ผู้ลักทรัพย์และผู้เว้นจากการลักทรัพย์
21-265 ผู้ประพฤติผิดในกามและผู้เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกาม
21-266 ผู้พูดเท็จและผู้เว้นขาดจากการพูดเท็จ
21-267 ผู้พูดส่อเสียดและผู้เว้นขาดจากการพูดส่อเสียด
21-268 ผู้พูดคำหยาบและผู้เว้นขาดจากการพูดคำหยาบ
21-269 ผู้พูดเพ้อเจ้อและผู้เว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อ
21-270 ผู้เพ่งเล็งอยากได้ของเขาและผู้ไม่เพ่งเล็งอยากได้ของเขา
21-271 ผู้มีจิตพยาบาทและผู้ไม่มีจิตพยาบาท
21-272 ผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิและผู้เป็นสัมมาทิฏฐิ
21-273 การเจริญสติปัฏฐานเพื่อรู้ยิ่งราคะ
21-274 การเจริญสัมมัปปธานเพื่อรู้ยิ่งราคะ
21-275 การเจริญอิทธิบาทเพื่อรู้ยิ่งราคะ
21-276 การเจริญธรรมเพื่อกำหนดรู้ราคะ เป็นต้น
21-277 การเจริญธรรมเพื่อกำหนดรู้โทสะ เป็นต้น

สนทนาธรรม

comments

Comments are closed.