21-117 สังเวชนียสถานพระไตรปิฎก


๘. สังเวชนียสูตร A
ว่าด้วยสังเวชนียสถาน

{๑๑๘}[๑๑๘] ภิกษุทั้งหลาย สังเวชนียสถาน B ๔ แห่งนี้เป็นสถานที่ที่กุลบุตรผู้มี
ศรัทธา ควรไปดู
สังเวชนียสถาน ๔ แห่ง อะไรบ้าง คือ
๑. สังเวชนียสถานที่กุลบุตรผู้มีศรัทธา ควรไปดูด้วยระลึกว่า
“ตถาคต ประสูติในที่นี้”
๒. สังเวชนียสถานที่กุลบุตรผู้มีศรัทธา ควรไปดูด้วยระลึกว่า
“ตถาคต ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในที่นี้”
๓. สังเวชนียสถานที่กุลบุตรผู้มีศรัทธา ควรไปดูด้วยระลึกว่า
“ตถาคต ทรงประกาศธรรมจักรอันยอดเยี่ยมในที่นี้”
๔. สังเวชนียสถานที่กุลบุตรผู้มีศรัทธา ควรไปดูด้วยระลึกว่า
“ตถาคต เสด็จดับขันธปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุในที่นี้”
ภิกษุทั้งหลาย สังเวชนียสถาน ๔ แห่งนี้แล
เป็นสถานที่ที่กุลบุตรผู้มีศรัทธาควรไปดู
สังเวชนียสูตรที่ ๘ จบ
เชิงอรรถ
A ดู ที.ปา. ๑๑/๒๐๒/๑๒๓
B สังเวชนียสถาน ในที่นี้หมายถึงสถานที่ที่ทำความสังเวช (ความกระตุ้นให้คิด) ให้เกิดขึ้น (องฺ.จตุกฺก.อ. ๒/๑๑๘-๑๒๐/๓๗๓)

บาลีรออัพเดต

อรรถกถา


รออัพเดต

ฟัง อ่าน เรื่องนี้แล้ว รู้สึกอย่างไร ? เชิญ สนทนาธรรมด้านล่างนี้

comments

Comments are closed.