21-248 ธรรมมีอุปการะมากพระไตรปิฎก


๗. พหุการสูตร
ว่าด้วยธรรมมีอุปการะมาก

{๒๔๙}[๒๔๙] ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๔ ประการย่อมมีอุปการะมากแก่มนุษย์
ธรรม ๔ ประการ อะไรบ้าง คือ
๑. สัปปุริสสังเสวะ
๒. สัทธัมมัสสวนะ
๓. โยนิโสมนสิการ
๔. ธัมมานุธัมมปฏิปัตติ
ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๔ ประการนี้แลย่อมมีอุปการะมากแก่มนุษย์
พหุการสูตรที่ ๗ จบ

บาลีรออัพเดต

อรรถกถา


รออัพเดต

ฟัง อ่าน เรื่องนี้แล้ว รู้สึกอย่างไร ? เชิญ สนทนาธรรมด้านล่างนี้

comments

Comments are closed.