21-241 อานิสงส์ที่พึงได้จากสัตบุรุษ



พระไตรปิฎก


๑๑. สัปปุริสานิสังสสูตร
ว่าด้วยอานิสงส์ที่พึงได้จากสัตบุรุษ

{๒๔๒}[๒๔๒] ภิกษุทั้งหลาย บุคคลอาศัยสัตบุรุษแล้วพึงหวังได้ A อานิสงส์ ๔ ประการ
อานิสงส์ ๔ ประการ อะไรบ้าง คือ
๑. เจริญด้วยอริยศีล ๒. เจริญด้วยอริยสมาธิ
๓. เจริญด้วยอริยปัญญา ๔. เจริญด้วยอริยวิมุตติ
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลอาศัยสัตบุรุษแล้วพึงหวังได้อานิสงส์ ๔ ประการนี้
สัปปุริสานิสังสสูตรที่ ๑๑ จบ
กัมมวรรคที่ ๔ จบ
รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. สังขิตตสูตร
๒. วิตถารสูตร
๓. โสณกายนสูตร
๔. ปฐมสิกขาปทสูตร
๕. ทุติยสิกขาปทสูตร
๖. อริยมัคคสูตร
๗. โพชฌังคสูตร
๘. สาวัชชสูตร
๙. อัพยาปัชฌสูตร
๑๐. สมณสูตร
๑๑. สัปปุริสานิสังสสูตร
เชิงอรรถ
A ดูเชิงอรรถที่ ๒ ข้อ ๑๙๑ (โสตานุคตสูตร) หน้า ๒๗๖ ในเล่มนี้

บาลี



รออัพเดต

อรรถกถา


รออัพเดต

ฟัง อ่าน เรื่องนี้แล้ว รู้สึกอย่างไร ? เชิญ สนทนาธรรมด้านล่างนี้

comments

Comments are closed.