21-222 ความเป็นผู้ไม่รู้คุณและความเป็นผู้รู้คุณพระไตรปิฎก


๓. อกตัญญุตาสูตร
ว่าด้วยความเป็นผู้ไม่รู้คุณและความเป็นผู้รู้คุณ

{๒๒๓}[๒๒๓] ภิกษุทั้งหลาย คนพาลผู้ไม่เฉียบแหลม เป็นอสัตบุรุษ ประกอบด้วย
ธรรม ๔ ประการย่อมบริหารตนให้ถูกกำจัด ถูกทำลาย มีความเสียหาย ถูกผู้รู้
ติเตียนและประสพสิ่งที่มิใช่บุญเป็นอันมาก
ธรรม ๔ ประการ อะไรบ้าง คือ
๑. กายทุจริต
๒. วจีทุจริต
๓. มโนทุจริต
๔. อกตัญญุตา อกตเวทิตา A
ฯลฯ B
๑. กายสุจริต
๒. วจีสุจริต
๓. มโนสุจริต
๔. กตัญญุตา กตเวทิตา
ฯลฯ B
อกตัญญุตาสูตรที่ ๓ จบ
เชิงอรรถ
A ดูเชิงอรรถที่ ๑ ข้อ ๒๑๓ (อกตัญญุตาสูตร) หน้า ๓๓๓ ในเล่มนี้
B ดูข้อความเต็มในข้อ ๒๑๒ (ทิฏฐิสูตร) หน้า ๓๓๒-๓๓๓ ในเล่มนี้

บาลีรออัพเดต

อรรถกถา


รออัพเดต

ฟัง อ่าน เรื่องนี้แล้ว รู้สึกอย่างไร ? เชิญ สนทนาธรรมด้านล่างนี้

comments

Comments are closed.