เล่ม 27 พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ชาดก ภาค 1


27-001 อปัณณกชาดก การปฏิบัติไม่ผิด
27-002 วัณณุปถชาดก การบำเพ็ญความเพียรเหมือนขุดหาน้ำกลางทะเลทราย
27-003 เสริววาณิชชาดก พ่อค้าชื่อเสริวะ
27-004 จูฬเสฏฐิชาดก จูฬเศรษฐี
27-005 ตัณฑุลนาฬิชาดก มูลค่าข้าวสารทะนานหนึ่ง
27-006 เทวธัมมชาดก ธรรมของเทวดา
27-007 กัฏฐหาริชาดก หญิงหาฟืน
27-008 คามณิชาดก คามณิกุมาร
27-009 มฆเทวชาดก พระเจ้ามฆเทวะ
27-010 สุขวิหาริชาดก การอยู่เป็นสุข
27-011 ลักขณชาดก เนื้อชื่อลักขณะ
27-012 นิโครธมิคชาดก พญาเนื้อชื่อนิโครธ
27-013 กัณฑิชาดก กัณฑิชาดก
27-014 วามิคชาดก เนื้อสมัน
27-015 ขราทิยชาดก ลูกของแม่เนื้อที่ชื่อขราทิยา
27-016 ติปัลลัตถมิคชาดก เนื้อลวงนายพรานด้วยการนอน 3 ท่า
27-017 มาลุตชาดก ความหนาวเกิดแต่ลม
27-018 มตกภัตตชาดก การฆ่าสัตว์ทำบุญอุทิศให้ผู้ตาย
27-019 อายาจิตภัตตชาดก การฆ่าสัตว์ทำพลีกรรม
27-020 นฬปานชาดก อุบายดื่มน้ำด้วยไม้อ้อ
27-021 กุรุงคมิคชาดก กวาง
27-022 กุกกุรชาดก สุนัขที่ถูกฆ่า
27-023 โภชาชานียชาดก ม้าสินธพชาติอาชาไนย
27-024 อาชัญญชาดก ม้าอาชาไนยกับม้ากระจอก
27-025 ติตถชาดก การรังเกียจท่าน้ำ
27-026 มหิฬามุขชาดก พญาช้างมหิฬามุข
27-027 อภิณหชาดก การได้เห็นกันเนือง ๆ
27-028 นันทิวิสาล – โคนันทิวิสาล
27-029 กัณหชาดก โคกัณหะ
27-030 มุนิกชาดก หมูชื่อมุนิกะ
27-031 กุลาวกชาดก ลูกนกครุฑ
27-032 นัจจชาดก นกยูงรำแพน
27-033 สัมโมทมานชาดก ความร่าเริงบันเทิงใจ
27-034 มัจฉชาดก พญาปลา
27-035 วัฏฏกชาดก นกคุ่มโพธิสัตว์
27-036 สกุณชาดก นกโพธิสัตว์
27-037 ติตติรชาดก นกกระทา
27-038 พกชาดก นกยาง
27-039 นันทชาดก นายนันททาส
27-040 ขทิรังคารชาดก หลุมถ่านเพลิงไม้ตะเคียน
27-041 โลสกชาดก คนโลเลต้องเศร้าโศรก
27-042 กโปตกชาดก นกพิราบเตือนกา
27-043 เวฬุกชาดก งูเวฬุกะ
27-044 มกสชาดก ลูกชายโง่ฆ่ายุง
27-045 โรหิณีชาดก นางโรหิณี
27-046 อารามทูสกชาดก ลิงทำลายสวน
27-047 วารุณิทูสกชาดก ผู้มีปัญญาทรามทำสุราให้เสีย
27-048 เวทัพพชาดก พราหมณ์ชื่อเวทัพพะ
27-049 นักขัตตชาดก การถือฤกษ์ถือยาม
27-050 ทุมเมธชาดก คนโง่
27-051 มหาสีลวชาดก พระเจ้ามหาสีลวะ
27-052 จูฬชนกชาดก พระเจ้าจูฬชนก
27-053 ปุณณปาติชาดก การลวงด้วยสุราเต็มไห
27-054 ผลชาดก การรู้จักผลไม้
27-055 ปัญจาวุธชาดก พระกุมารผู้มีอาวุธ 5 อย่าง
27-056 กัญจนักขันธชาดก พระโพธิสัตว์แบ่งแท่งทอง
27-057 วานรินทชาดก พญาวานรพ้นศรัตรู
27-058 ตโยธัมมชาดก ธรรม 3 ประการของพญาวานร
27-059 เภริวาทกชาดก การตีกลองเกินประมาณทำให้เสียทรัพย์
27-060 สังขธมชาดก การเป่าสังข์เกินประมาณทำให้เสียทรัพย์
27-061 อสาตมันตชาดก อสาตมนต์
27-062 อัณฑภูตชาดก การไว้ใจภารยาที่เลี้ยงมาตั้งแต่เกิด
27-063 ตักกปัณฑิตชาดก ตักกบัณฑิต
27-064 ทุราชานชาดก ภาวะของหญิงรู้ได้ยาก
27-065 อนภิรติชาดก บุรุษไม่ควรถือโกรธหญิง
27-066 มุทุลักขณชาดก พระโพธิสัตว์ปรารถนานางมุทุลักขณา
27-067 อุจฉังคชาดก หญิงหาบุตรหาสามีได้ง่าย
27-068 สาเกตชาดก บุตรพราหมณ์ชาวเมืองสาเกตุ
27-069 วิสวันตชาดก ตายเสียดีกว่าดูดพิษกลับคืนเข้าไป
27-070 กุททาลชาดก กุททาลบัณฑิต
27-071 วรุณชาดก มาณพหักไม้กุ่ม
27-072 สีลวนาคชาดก พญาช้างสีลวะ
27-073 สัจจังกิรชาดก ความจริงที่ได้ยินมา
27-074 รุกขธัมมชาดก ธรรมสำหรับต้นไม้
27-075 มัจฉชาดก ปลาอ้อนวอนขอฝน
27-076 อสังกิยชาดก ความไม่หวาดระแวง
27-077 มหาสุปินชาดก มหาสุบิน
27-078 อิลลิสชาดก อิลลิสเศรษฐี
27-079 ขรัสสรชาดก เสียงดังอึกทึกครึกโครม
27-080 ภีนเสนชาดก ท่านภีนเสนชอบคุยโวโอ้อวด
27-081 สุราปานชาดก โทษของการดื่มสุรา
27-082 มิตตวินทชาดก นายมิตตวินทะถูกจักรหินบดขยี้
27-083 กาฬกัณณิชาดก มิตรชื่อกาฬกัณณี
27-084 อัตถัสสทวารชาดก ช่องทางแห่งประโยชน์
27-085 กิมปักกชาดก กามเปรียบเหมือนผลไม้
27-086 สีลวีมังสกชาดก การพิจารณาอานิสงค์ของศีล
27-087 มังคลชาดก การถอนมงคล
27-088 สารัมภชาดก โคชื่อสารัมภะ
27-089 กุหกชาดก ดาบสโกหก
27-090 อกตัญญูชาดก คนอกตัญญู
27-091 ลิตตชาดก ลูกสกาเคลือบยาพิษ
27-092 มหาสารชาดก ต้องการคนที่เหมาะสมกับเหตุการณ์
27-093 วิสสาสโภชนชาดก ภัยเกิดจากคนผู้คุ้นเคยกัน
27-094 โลมหังสชาดก การอยู่ในป่าที่น่าสะพรึงกลัว
27-095 มหาสุทัสสนชาดก พระเจ้ามหาสุทัศนะ
27-096 เตลปัตตชาดก การรักษาจิตเหมือนการรักษาภาชนะน้ำมัน
27-097 นามสิทธิชาดก ชื่อไม่เป็นของสำคัญ
27-098 กูฏวาณิชชาดก พ่อค้าโกงถูกไฟคลอก
27-099 ปโรสหัสสชาดก คนมีปัญญาคนเดียว ประเสริฐกว่าคนโง่ตั้ง 1000
27-100 อสาตรูปชาดก สิ่งที่ครอบงำคนขาดสติ
27-101 ปโรสตชาดก คนมีปัญญาคนเดียว ประเสริฐกว่าคนไม่มีปัญญา 1000
27-102 ปัณณิกชาดก อุบาสกชื่อปัณณิกะ
27-103 เวริชาดก การอยู่ร่วมกับคนเป็นคู่เวรกัน เป็นทุกข์
27-104 มิตตวินทชาดก ตกนรกเพราะความโลภ
27-105 ทุพพลกัฏฐชาดก ช้างกลัวต้นไม้แห้ง
27-106 อุทัญจนีชาดก นางอุทัญจนี
27-107 สาลิตตกชาดก ศิลปะในการดีดก้อนกรวด
27-108 พาหิยชาดก ศิลปะของหญิงสาวบ้านนอก
27-109 กุณฑปูวชาดก เทวดากินพลีกรรมที่ทำจากรำข้าว
27-110 สัพพสังหารกปัญหชาดก การพูดของหญิง 2 ประเภท
27-111 คัทรภปัญหชาดก ปัญหาเรื่องลากับม้าอัสดร
27-112 อมราเทวีปัญหชาดก พระนางอมราเทวี
27-113 สิงคาลชาดก พราหมณ์เชื่อสุนัขจิ้งจอก
27-114 มิตจินติชาดก ปลามิตตจินตีช่วยปลาให้พ้นข่าย
27-115 อนุสาสิกชาดก ดีแต่สอนคนอื่น
27-116 ทุพพจชาดก คนที่ว่ากล่าวได้ยาก
27-117 ติตติรชาดก นกกระทา
27-118 วัฏฏกชาดก นกกระจาบ
27-119 อกาลราวิชาดก ไก่ที่ขันไม่ถูกเวลา
27-120 พันธนโมกขชาดก การหลุดพ้นจากเครื่องจองจำ
27-121 กุสนาฬิชาดก เทวดาที่ต้นรุจาผู้มิตรกับเทวดาที่กอหญ้า
27-122 ทุมเมธชาดก คนมีปัญญาทราม
27-123 นังคลีสชาดก คนโง่สำคัญนมส้มว่าเหมือนงอนไถ
27-124 อัมพชาดก ดาบสฉันมะม่วง
27-125 กฏาหกชาดก ทาสชื่อกฏาหกะ
27-126 อสิลักขณชาดก ผู้รู้ลักษณะดาบ
27-127 กลัณฑุกชาดก ชาติกำหเนิดของนายกลัณฑุกะ
27-128 พิฬารวตชาดก วัตรของแมว
27-129 อัคคิกชาดก สุนัขจิ้งจอกชื่ออัคคิกะ
27-130 โกสิยะชาดก นางพราหมณีชื่อโกสิยา
27-131 อสัมปทานชาดก การไม่รับสิ่งของ ทำให้เกิดการแตกร้าว
27-132 ปัญจภีรุกชาดก ความไม่หวาดสะดุ้งกลัว
27-133 ฆตาสนชาดก ภัยเกิดจากที่พึ่ง
27-134 ฌานโสธนชาดก สุขเกิดแต่ฌาน
27-135 จันทาภชาดก ผู้เจริญแสงจันทร์เป็นอารมณ์
27-136 สุวัณณหังสชาดก พญาหงส์ทองถูกถอนขน
27-137 พัพพุชาดก วิธีทำให้แมวตาย
27-138 โคธชาดก พญาเหี้ย
27-139 อุภโตภัฏฐชาดก ผู้เสื่อมประโยชน์ทั้ง 2 ด้าน
27-140 กากชาดก กาไม่มีมันเหลว
27-141 โคธชาดก ตระกูลเหี้ยประสบความพินาศ
27-142 สิงคาลชาดก สุนัขจิ้งจอกโพธิสัตว์
27-143 วิโรจนชาดก คนถูกเยาะเย้ยว่ารุ่งเรือง
27-144 นังคุฏฐชาดก การบูชาไฟด้วยหางวัว
27-145 ราธชาดก ลูกนกแขกเต้าราธะ
27-146 กากชาดก กาวิดน้ำด้วยจะงอยปาก
27-147 ปุปผรัตตชาดก ผ้าที่ย้อมด้วยดอกคำ
27-148 สิงคาลชาดก สุนัขจิ้งจอกเข้าไปในซากช้าง
27-149 เอกปัณณชาดก ต้นไม้มีด้านละใบ
27-150 สัญชีวชาดก สัญชีวมาณพตาย
27-151 ราโชวาทชาดก พระราโชวาท
27-152 สิงคาลชาดก เหตุที่ทำให้สุนัขจิ้งจอกตาย
27-153 สูกรชาดก สุกรท้าราชสีห์
27-154 อุรคชาดก งูมีคุณธรรมสูง
27-155 ภัคคชาดก บิดาพระโพธิสัตว์ชื่อภัคคะ
27-156 อลีนจิตตชาดก พระเจ้าอลีนจิต
27-157 คุณชาดก มิตรธรรม
27-158 สุหนุชาดก พฤติกรรมของม้าสุหนุ
27-159 โมรชาดก นกยูง
27-160 วินีลกชาดก กาวินีลกะ
27-161 อินทสมานโคตตชาดก อินทสมานโคตรดาบส
27-162 สันถวชาดก การสนิทสนม
27-163 สุสีมชาดก พระเจ้าสุสีมะ
27-164 คิชฌชาดก สายตานกแร้ง
27-165 นกุลชาดก พังพอน
27-166 อุปสาฬหกชาดก พราหมณ์อุปสาฬหกะ
27-167 สมิทธิชาดก เทพธิดาหลงรักพระสมิทธิโพธิสัตว์
27-168 สกุณัคฆิชาดก เหยี่ยวนกเขาหลงกลนกมูลไถ
27-169 อรกชาดก ศาสดาอรกะสอนการแผ่เมตตา
27-170 กกัณฏกชาดก กิ้งก่าได้ทรัพย์
27-171 กัลยาณธัมมชาดก ผู้มีกัลยาณธรรม
27-172 ทัททรชาดก ราชสีห์กับสุนัขจิ้งจอกที่ภูเขาเงิน
27-173 มักกฏชาดก ลิงปลอมเป็นดาบส
27-174 ทุพภิยมักกฏชาดก ลิงผู้มักประทุษร้ายมิตร
27-175 อาทิจจุปัฏฐานชาดก ลิงไหว้พระอาทิตย์
27-176 กฬายมุฏฐิชาดก ลิงซัดลูกเดือยทิ้งทั้งกำมือ
27-177 ตินทุกชาดก อุบายกินผลมะพลับ
27-178 กัจฉปชาดก เต่าสอนธรรม
27-179 สตธัมมชาดก สตธรรมมาณพ
27-180 ทุทททชาดก สัตบุรุษให้ทานที่ให้ได้ยาก
27-181 อสทิสสชาดก อสทิสกุมาร
27-182 สังคามาวจรชาดก ช้างเข้าสู่สงคราม
27-183 วาโลทกชาดก ลากินน้ำหาง
27-184 คิริทัตตชาดก ม้าเลียนแบบนายคิริทัตต์
27-185 อนภิรติชาดก จิตขุ่นมัวและไม่ขุ่นมัว
27-186 ทธิวาหนชาดก พระเจ้าทธิวาหนะ
27-187 จตุมัฏฐชาดก สุนัขจิ้งจอกมีเหตุชั่วช้า 4 ประการ
27-188 สีหโกตถุชาดก ตัวเหมือนราชสีห์แต่เสียงไม่เหมือน
27-189 สีหจัมมชาดก ลาปลอมตัวเป็นราชสีห์
27-190 สีลานิสังสชาดก อานิสงส์ของศีล
27-191 รุหกชาดก รุหกปุโรหิต
27-192 สิริกาฬกัณณิชาดก สิริกับกาฬกัณณี
27-193 จูฬปทุมชาดก พระเจ้าจูฬปทุม
27-194 มณิโจรชาดก พระเจ้าอธรรมิกราชลงโทษโจรลักแก้วมณี
27-195 ปัพพตูปัตถรชาดก สระโขกขรณีที่เชิงเขย
27-196 วลาหกัสสชาดก ความปลอดภัยเกิดจากม้าวลาหก
27-197 มิตตามิตตชาดก อาการของผู้เป็นมิตรและมิใช่มิตร
27-198 ราธชาดก นกราธโพธิสัตว์
27-199 คหปติชาดก คหบดีโพธิสัตว์
27-200 สาธุสีลชาดก เลือกเอาผู้มีศีล
27-201 พันธนาคารชาดก เครื่องผูก
27-202 เกฬิสีลชาดก ผู้มีปกติมัวเมาในการเล่น
27-203 ขันธชาดก ขันธปริตรป้องกันสัตว์ร้ายต่างๆ ได้
27-204 วีรกชาดก กาวีรกโพธิสัตว์
27-205 คังเคยยชาดก เต่างามกว่าปลาในแม่น้ำคงคา
27-206 กุรุงคมิคชาดก นกและเต่าช่วยกวาง
27-207 อัสสกชาดก พระนางอุพพรีเทวีของพระเจ้าอัสสกะ
27-208 สุงสุมารชาดก ปัญญาของจระเข้
27-209 กุกกุฏชาดก ไก่
27-210 กันทคลกชาดก นกหัวขวานตายเพราะไม้แก่น
27-211 โสมทัตตชาดก พราหมณ์ชื่อโสมทัตต์
27-212 อุจฉิฏฐภัตตชาดก พราหมณ์บริโภคอาหารที่เป็นเดน
27-213 ภรุราชชาดก พระราชาแคว้นภรุ
27-214 ปุณณนทีชาดก การอุปมาด้วยแม่น้ำที่เต็มฝั่ง
27-215 กัจฉปชาดก เต่า
27-216 มัจฉชาดก ปลา
27-217 เสคคุชาดก นางเสคคุ
27-218 กูฏวาณิชชาดก พ่อค้าโกง
27-219 ครหิตชาดก ผู้ครองเรือนถูกพญาวาณรติเตียน
27-220 ธัมมัทธชชาดก ผู้มีธรรมเป็นธงชัย
27-221 กาสาวชาดก ผ้ากาสวพัสตร์
27-222 จูฬนันทิยชาดก พญาวาณรจูฬนันทิยะ
27-223 ปุฏภัตตชาดก ห่อข้าวเปล่า
27-224 กุมภีลชาดก จระเข้สรรเสริญพญาวานร
27-225 ขันติวัณณนชาดก การพรรณาขันติ
27-226 โกสิยชาดก ผู้รู้กาลควร ไม่ควรเหมือนนกเค้า
27-227 คูถปาณกชาดก หนอนท้าช้างสู้
27-228 กามนีตชาดก คนที่ถูกความอยากครอบงำ
27-229 ปลายิตชาดก การขับไล่ศรัตรูแบบสายฟ้าแลบ
27-230 ทุติยปลายิตชาดก การขับไล่ศรัตรูแบบสายฟ้าแลบ เรื่องที่ 2
27-231 อุปาหนชาดก การใช้ศิลปะในทางที่ผิดก่อให้เกิดโทษ เหมือนรองเท้ากัด
27-232 วีณาถูณชาดก ชายค่อมนอนขดเหมือนคันพิณ
27-233 วิกัณณกชาดก กามคุณเช่นกับชนัก
27-234 อสิตาภูชาดก พระนางอสิตาภู
27-235 วัจฉนขชาดก วัจฉนขดาบส
27-236 พกชาดก นกยางเจ้าเล่ห์
27-237 สาเกตชาดก ทรงปรารภพราหมณ์ชื่อสาเกต
27-238 เอกปทชาดก เหตุอย่างเดียวทำให้บรรลุประโยชน์ได้หลายอย่าง
27-239 หริตมาตชาดก กบเขียว
27-240 มหาปิงคลชาดก พรเจ้าปิงคิละ
27-241 สัพพทาฐิชาดก สุนัขจิ้งจอกได้เป็นใหญ่กว่าสัตว์มีเขี้ยวงาทั้งปวง
27-242 สุนขชาดก สุนัขฉลาดเอาตัวรอดได้
27-243 คุตติลชาดก คุตติลโพธิสัตว์
27-244 วิคตจฉชาดก การนอบน้อมท่านผู้หมดความต้องการ
27-245 มูลปริยายชาดก ทรงปราบภิกษุผู้ทะนงด้วยมูลปริยายสูตร
27-246 พาโลวาทสูตร – การโอวาทของคนพาล
27-247 ปาทัญชลิชาดก ปาทัญชลีราชกุมาร
27-248 กิงสุโกปมชาดก คนไม่รู้ธรรมด้วยญาณย่อมสงสัยในธรรม
27-249 สาลกชาดก สาลกวานร
27-250 กปิชาดก การเข้าใจผิดว่าลิงเป็นฤาษี
27-251 สังกัปปราคชาดก ราคะเกิดเพราะความดำริ
27-252 ติลมุฏฐิชาดก การผูกโกรธเพราะเมล็ดงาเพียงกำมือเดียว
27-253 มณิกัณฐชาดก การขอแก้วมณี
27-254 กุณฑกกุจฉิศินธวชาดก ม้าสินธพกินรำข้าว
27-255 สุกชาดก ลูกนกแขกเต้า
27-256 ชรูทปานชาดก ขุดบ่อน้ำเก่า
27-257คามณิจันทชาดก คามณิจันทพราหมณ์
27-258 มันธาตุราชชาดก พระเจ้ามันธาตุ
27-259 ติรีฏวัจฉชาดก ติรีฏวัจฉดาบส
27-260 ทูตชาดก ทุกชีวิตเป็นทูตของท้อง
27-261 ปทุมชาดก ลูกชายเศรษฐีขอดอกบัว
27-262 มุทุปาณิชาดก พระราชาถูกหลอกด้วยคนฝ่ามืออันอ่อนนุ่ม
27-263 จูฬปโลภนชาดก การประเล้าประโลมของหญิงเพียงครู่เดียว
27-264 มหาปนาทชาดก ปราสาทของพระเจ้ามหาปนาทะ
27-265 ขุรัปปชาดก คนกล้าไม่กลัวลูกศรที่คม
27-266 วาตัคคสินธวชาดก ม้าสินธพชื่อวาตัคคะ
27-267 สุวัณณกักกฏกชาดก นางช้างพังอ้อนวอนปูทอง
27-268 อารามทูสกชาดก ลิงทำลายสวน
27-269 สุชาตาชาดก ทรงปรารภนางสุชาดา
27-270 อุลูกชาดก นกเค้า
27-271 อุทปานทูสกชาดก สุนัขจิ้งจอกทำลายบ่อน้ำ
27-272 พยัคฆชาดก รุกขเทวดาอ้อนวอนราชสีห์และเสือ
27-273 กัจฉปชาดก ฤาษีขอร้องเต่า
27-274 โลลชาดก โทษของความโลเล
27-275 รุจิรชาดก เรื่องนกกาที่น่ารัก
27-276 กุรุธัมมชาดก ธรรมของชาวกุรุ
27-277 โรมชาดก ดาบสลวงนกพิราบโลมะ
27-278 มหิสชาดก ลิงกับกระบือ
27-279 สตปัตตชาดก มาณพเข้าใจผิดนกกระไน
27-280 ปุฏทูสกชาดก ลิงชอบทำลายพวงดอกไม้
27-281 อัพภันตรชาดก ผลไม้ทิพย์ชื่ออัพภันตระ
27-282 เสยยชาดก คบคนดีผู้คบก็เป็นคนดี
27-283 วัฑฒกีสูกรชาดก สุกรวัฑฒกี
27-284 สิริชาดก สมบัติเกิดขึ้นแก่ผู้มีบุญ
27-285 มณิสูกรชาดก สุกรพยายามทำลายแก้วมณี
27-286 สาลูกชาดก สุกรสาลูกะถูกเลี้ยงไว้ฆ่า
27-287 ลาภครหชาดก วิธีการหลอกลวงเพื่อแสวงหาลาภ
27-288 มุจฉุททานชาดก บุญที่ให้ทานแก่ปลา
27-289 นานาฉันทชาดก ความต้องการที่ต่างกัน
27-290 สีลวีมังสกชาดก การพิจารณาอานิงส์ของศีล
27-291 ภัทรฆฏเภทกชาดก คนเขลาย่อมเดือดร้อนเพราะทำลายหม้อสมบัติ
27-292 สุปัตตชาดก เมียพญากาสุปัตตะแพ้ท้อง
27-293 กายนิพพินทชาดก ความเบื่อหน่ายร่างกาย
27-294 ชัมพุขาทกชาดก สุนัขจิ้งจอกอยากกินลูกหว้า
27-295 อันตชาดก ที่สุด 3 อย่าง
27-296 สมุททชาดก สมุทร
27-297 กามวิลาปชาดก ผู้เพ้อถึงกาม
27-298 อุทุมพรชาดก ลิงหลอกลิงด้วยผลมะเดื่อ
27-299 โกมาริยปุตตชาดก ลิงอ้างโกมาริยบุตรเป็นอาจารย์
27-300 วกชาดก หมาใน
27-301 จูฬกาลิงคชาดก พระเจ้าจูฬกาลิงคะ
27-302 มหาอัสสาโรหชาดก พระเจ้ามหาอัสสาโรหะ
27-303 เอกราชชาดก พระเจ้าเอกราช
27-304 ทัททรชาดก นาคทัททระ
27-305 สีลวีมังสชาดก การทดลองศีล
27-306 สุชาตาขาดก – พระนางสุชาดา
27-307 ปลาสชาดก พราหมณ์ขยันกวาดใบไม้
27-308 ชวสกุณชาดก ราชสีห์ไม่รู้คุณนกหัวขวาน
27-309 ฉวชาดก การนั่งเรียนมนต์ไม่เหมาะสมเหมือนเรียนกับศพ
27-310 สัยหชาดก สัยหอำมาตย์
27-311 ปุจิมันทชาดก เทวดาประจำต้นสะเดา
27-312 กัสสปมันทิยชาดก ฤาษีกัสสปมันทิยะ
27-313 ขันติวาทิชาดก ขันติวาทีดาบส
27-314 โลหกุมภิชาดก สัตว์ในโลหกุมภีนรก
27-315 มังสชาดก บุตรเศรษฐีขอเนื้อนายพราน
27-316 สสปัณฑิตชาดก กระต่ายบัณฑิตโพธิสัตว์
27-317 มตโรทนชาดก การร้องไห้ถึงคนที่ตายแล้ว
27-318 กณเวรชาดก หญิงหลายใจระลึกถึงความหลังใต้ต้นยี่โถแดง
27-319 ติตติรชาดก นกกระทา
27-320 สุจจชชาดก พระราชาไม่ทรงสละสิ่งที่สละได้ง่าย
27-321 กุฏิทูสกชาดก ลิงประทุษร้ายรัง
27-322 ทุททุภายชาดก กระต่ายตื่นตูม
27-323 พรหมทัตตชาดก พระเจ้าพรหมทัต
27-324 จุมมสาฏกชาดก ปริพาชกชื่อจัมมสาฏกะ
27-325 โคธชาดก ฤาษีจะกินเหี้ย
27-326 กักการุชาดก ผู้สมควรได้ดอกกักการุทิพย์
27-327 กากวตีชาดก นางกากวดี
27-328 อนนุโสจิยชาดก ทุกคนไม่ควรเศร้าโศรก
27-329 กาฬพาหุชาดก ลิงชื่อกาฬพาหุ
27-330 สีลวีมังสชาดก การพิจารณาอานิสงส์ของศีล
27-331 โกกิลชาดก ลูกนกดุเหว่า
27-332 รถลัฏฐิชาดก ปุโรหิตโกรธประหารผู้อื่นด้วยปะฏัก
27-333 โคธชาดก พระราชาหลอกกินเหี้ยย่าง
27-334 ราโชวาทชาดก ดาบสถวายโอวาทแด่พระราชา
27-335 ชัมพุกชาดก สุนัขจิ้งจอกชัมพุกะอวดเก่ง
27-336 พรหาฉัตตชาดก พระกุมารชื่อพรหาฉัตต์
27-337 ปิฐชาดก เศรษฐีถวายตั่งตามตระกูล
27-338 ถุสชาดก หนูไม่กินแกลบ
27-339 พาเวรุชาดก ความเสื่อมลาภของกาในแคว้นพาเวรุ
27-340 วิสัยหชาดก วิสัยหเศรษฐี
27-341 กุณฑลิกชาดก กุณฑลิกราชา
27-342 วานรชาดก วานรโพธิสัตว์
27-343 กุนตินีชาดก นางนกกระเรียน
27-344 อัมพชาดก พระขรัวตาเฝ้าสวนมะม่วง
27-345 คชกุมภชาดก สัตว์เลื้อยคลานชื่อคชกุมภะ
27-346 เกสวชาดก เกสวดาบส
27-347 อยกูฏชาดก ยักษ์ถือพะเนินเหล็กใหญ่
27-348 อรัญญชาดก วัตรของผู้ออกจากป่า
27-349 สันธิเภทชาดก การทำลายมิตรไมตรี
27-350 เทวตาปัญหชาดก ปัญหาของเทวดา
27-351 มณิกุณฑลชาดก ต่างหูแก้วมณี
27-352 สุชาตชาดก สุชาตกุมารโพธิสัตว์
27-353 เวนสาขชาดก ต้นไม้ป้องกันภัยไม่ได้
27-354 อุรคชาดก คนตายเหมือนงูลอกคราบ
27-355 ฆฏชาดก พระเจ้าฆฏะ
27-356 การันทิยชาดก การันทิยพราหมณ์
27-357 ลฏุกิกชาดก นางนกไส้
27-358 จูฬธัมมปาลชาดก จูฬธรรมปาลกุมาร
27-359 สุวัณณมิคชาดก พญากวางทอง
27-360 สุสันธีชาดก พระนางสุสันธี
27-361 วัณณาโรหชาดก ผู้มีผิวพรรณและทรวดทรงต่างกัน
27-362 สีลวีมังสชาดก การทดลองศีล
27-363 หิริชาดก ความละอาย
27-364 ขัชโชปนกชาดก หิ่งห้อย
27-365 อหิตุณฑิกชาดก หมองู
27-366 คุมพิยชาดก ยักษ์คุมพิยะ
27-367 สาลิยชาดก ลูกนกสาลิกา
27-368 ตจสารชาดก ขื่อคาไม้ไผ่
27-369 มิตตวินทุกชาดก นายมิตตวินทุกะ
27-370 ปลาสชาดก ปลาสเทวดา
27-371 ทีฆีติโกสลชาดก พระเจ้าทีฆีติโกศล
27-372 มิคโปตก – ลูกเนื้อ
27-373 มูสิกชาดก หนูถูกฆ่าตาย
27-374 จูฬธนุคคหชาดก จูฬธนุคคหบัณฑิต
27-375 กโปตกชาดก นกพิราบโพธิสัตว์
27-376 อวาริยชาดก บิดาของนางอวาริยา
27-377 เสตเกตุชาดก เสตเกตุดาบส
27-378 ทรีมุขชาดก พระทรีมุขปัจเจกพุทธเจ้า
27-379 เนรุชาดก อานุภาพของภูเขาเนรุ
27-380 อาสังกชาดก อาสังกากุมาริกา
27-381 มิคาโลปชาดก นกแร้งมิคาโลปะ
27-382 สิริกาฬกัณณิชาดก สิริกับกาฬกัณณี
27-383 กุกกุฏชาดก ไก่โพธิสัตว์
27-384 ธัมมัทธชชาดก การมีธรรมเป็นธงชัย
27-385 นันทิยมิคราชชาดก พญาเนื้อนันทิยะ
27-386 ขรปุตตชาดก ม้าสินธพลูกลา
27-387 สูจิชาดก เข็ม
27-388 ตุณฑิลชาดก ตุณฑิลสุกรโพธิสัตว์
27-389 สุวัณณกักกฏกชาดก ปูทองที่ฉลาด
27-390 มัยหกสกุณชาดก นกมัยหกะ
27-391 ปัพพชิตวิเหฐกชาดก ผู้เบียดเบียนนักบวช
27-392 อุปสิงฆปุปผชาดก ฤาษีลักดมดอกไม้
27-393 วิฆาสาทชาดก ผู้บริโภคอาหารที่เป็นเดน
27-394 วัฏฏกชาดก นกคุ่มโพธิสัตว์
27-395 มณิชาดก กาถูกกระเบื้องแขวนคอแทนแก้วมณี
27-396 กุกกุชาดก มาตราวัดศอก
27-397 มโนชชาดก ราชสีห์มโนชะ
27-398 สุตนชาดก สุตนโพธิสัตว์
27-399 มาตุโปสกคิชฌชาดก พญาแร้งโพธิสัตว์เลี้ยงมารดา
27-400 ทัพภปุปผชาดก สุนัขจิ้งจอกชื่อทัพภปุปผะ
27-401 ทสัณณกชาดก ดาบแคว้นทสัณณกะ
27-402 เสนกชาดก เสนกบัณฑิต
27-403 อัฏฐิเสนชาดก อัฏฐิเสนฤาษี
27-404 กปิชาดก คุณสมบัติของผู้บริหารหมู่คณะ
27-405 พกพรหมชาดก พรตและศีลของพกพรหม
27-406 คันธารชาดก คันธารดาบสโพธิสัตว์
27-407 มหากปิชาดก พญาลิงโพธิสัตว์
27-408 กุมภการชาดก นายช่างหม้อ
27-409 ทัฬหธัมมชาดก พระเจ้าทัฬหธรรม
27-410 โสมทัตตชาดก ลูกช้างชื่อโสมทัต
27-411 สุสีมชาดก พระเจ้าสุสีมะออกผนวช
27-412 โกฏสิมพลิชาดก เทวดาผู้สถิตอยู่ที่ต้นงิ้วใหญ่
27-413 ธูมการิชาดก พราหมณ์ผู้ก่อไฟรมควัน
27-414 ชาครชาดก ผู้หลับและตื่น
27-415 กุมมาสปิณฑิชาดก อานิสงส์ถวายขนมกุมมาส
27-416 ปรันตปชาดก ปรันตปะมหาดเล็ก
27-417 กัจจานิชาดก นางกัจจานี
27-418 อัฏฐสัททชาดก เสียงของบุคคลทั้ง 8
27-419 สุลสชาดก นางสุลสาหญิงงามเมือง
27-420 สุมังคลชาดก นายสุมังคละ
27-421 มังคมาลชาดก พระปัจเจกพุทธเจ้านามว่าคังคมาละ
27-422 เจติยราชชาดก พระเจ้าเจติยราช
27-423 อินทริยชาดก อำนาจของอินทรีย์
27-424 อาทิตตชาดก สิ่งของในเรือนที่ถูกไฟไหม้
27-425 อัฏฐานชาดก สิ่งที่เป็นไปไม่ได้
27-426 ทีปิชาดก เสือเหลือง
27-427 คิชฌชาดก นกแร้ง
27-428 โกสัมพิยชาดก -การทะเลาะกันในเมืองโกสัมภี
27-429 มหาสุวราชชาดก พญานกแขกเต้า
27-430 จูฬสุวกราชชาดก พญานกแขกเต้า
27-431 หริตจชาดก หริตจดาบสโพธิสัตว์
27-432 ปทกุสลมาณวชาดก มาณพผู้ฉลาดในการสะกดรอย
27-433 โลมสกัสสปชาดก โลมสกัสสปฤาษี
27-434 จักกวากชาดก นกจักรพาก
27-435 หลิททราคชาดก จิตกลับกลอกเหมือนผ้าย้อมด้วยขมิ้น
27-436 สมุคคชาดก หญิงในผอบแก้ว
27-437 ปูติมังสชาดก สุนัขจิ้งจอกชื่อปูติมังสะ
27-438 ทัททรชาดก นกกระทา
27-439 จตุทวารชาดก เมืองมี 4 ประตู
27-440 กัณหชาดก กัณหฤาษี
27-441 จตุโปสถิยชาดก บุคคลทั้ง 4 รักษาอุโบสถ
27-442 สังขชาดก สังขพราหมณ์
27-443 จูฬโพธิชาดก จูฬโพธิกุมาร
27-444 มัณฑัพยชาดก มัณฑัพยคหบดี
27-445 นิโครธชาดก พระเจ้านิโครธ
27-446 ตักกลชาดก- ตักกลบัณฑิต
27-447 มหาธัมมปาลชาดก มหาธรรมปาลกุมาร
27-448 กุกกุฏชาดก พญาไก่
27-449 มัฏฐกุณฑลีชาดก มัฏฐกุณฑลีเทพบุตร
27-450 พิลารโกสิยชาดก ท้าวสักกะทรมานเศรษฐีตีนแมว
27-451 จักกวากชาดก นกจักรพาก
27-452 ภูริปัญญา – ผู้มีปัญญากว้างขวาง
27-453 มหามังคลชาดก มหามงคล
27-454 ฆตปัณฑิตชาดก ฆตบัณฑิต
27-455 มาตุโปสกชาดก พญาช้างเลี้ยงมารดา
27-456 ชุณหชาดก พระเจ้าชุณหะ
27-457 ธัมมเทวปุตตชาดก ธรรมเทพบุตร
27-458 อุทยชาดก พระเจ้าอุทัย
27-459 ปานียชาดก การรังเกียจบาปเพราะเผลอไปดื่มน้ำ
27-460 ยุธัญชยชาดก พระราชกุมารยุธัญชัย
27-461 ทสรถชาดก พระเจ้าทศรถ
27-462 สังวรชาดก พระเจ้าสังวร
27-463 สุปปารกชาดก พ่อค้าสุปปารกะ
27-464 จูฬกุณาลชาดก นกดุเหว่าจูฬกุณาละ
27-465 ภัททสาลชาดก เทวดาประจำต้นรังหนุ่ม
27-466 สมุททวาณิชชาดก พ่อค้าทางเรือเดินทะเล
27-467 กามชาดก กามและโทษของกาม
27-468 ชนสันธชาดก พระเจ้าชนสันธะ
27-469 มหากัณหชาดก คราวที่สุนัขดำกินคน
27-470 โกสิยชาดก โกสิยเศรษฐี
27-471 เมณฑกปัญหชาดก ปัญหาเรื่องแพะเป็นเพื่อนกับสุนัข
27-472 มหาปทุมชาดก มหาปทุมกุมาร
27-473 มิตตามิตตชาดก ลักษณะมิตรและผู้มิใช่มิตร
27-474 อัมพชาดก มนต์เสกมะม่วง
27-475 ผันทนชาดก การผูกเวรของหมีและไม้สะคร้อ
27-476 ชวนหังสชาดก พญาชวนหงส์
27-477 จูฬนารทกัสสปชาดก กัสสปดาบสสอนจูฬนารทดาบส
27-478 ทูตชาดก บุคคลผู้เป็นทูต
27-479 กาลิงคโพธิชาดก พระเจ้ากาลิงคะทรงบูชาโพธิมณฑล
27-480 อกิตติชาดก อกิตติดาบส
27-481 ตักการิยชาดก ตักการิยมาณพเตือนอาจารย์
27-482 รุรุมิคราชชาดก น้ำใจของพญาเนื้อรุรุ
27-483 สรภมิคชาดก ละมั่งทำคุณแก่พระราชา
27-484 สาลิเกทารชาดก นกแขกเต้าเลี้ยงพ่อแม่
27-485 จันทกินนรีชาดก นางจันทกินนรี
27-486 มหาอุกกุสชาดก พญานกออกช่วยเพื่อน
27-487 อุททาลกชาดก อุททาลกดาบส
27-488 ภิสชาดก ท้าวสักกะลักเหง้าบัวเพื่อลองใจฤาษี
27-489 สุรุจิชาดก พระมเหสีของพระเจ้าสุรุจิ
27-490 ปัญจุโปสถิกชาดก การรักษาอุโบสถของสัตว์ 5 ชนิด
27-491 มหาโมรชาดก พญานกยูง
27-492 ตัจฉสูกรชาดก สุกรชื่อตัจฉะ
27-493 มหาวาณิชชาดก พ่อค้าใหญ่
27-494 สาธินราชชาดก พระเจ้าสาธินะ
27-495 ทสพราหมณชาดก การจำแนกตระกูลพราหมณ์ 10 ตระกูล
27-496 ภิกขาปรัมปรชาดก เขตที่ถวายทานแล้วมีผลมาก
27-497 มาตังคชาดก อานุภาพของฤาษีมาตังคะ
27-498 จิตตสัมภูตชาดก จิตตบัณฑิตกับพระเจ้าสัมภูตบัณฑิต
27-499 สีวิราชชาดก พระเจ้าสิพี
27-500 สิรีมันตชาดก ปัญหาความมีสิริกับปัญญา
27-501 โรหณมิคชาดก พญาเนื้อชื่อโรหณะ
27-502 จูฬหังสชาดก หงส์สุมุขะผู้ภักดีต่อพญาหงษ์จูฬหังสะ
27-503 สัตติคุมพชาดก นกแขกเต้าชื่อสัตติคุมพะ
27-504 ภัลลาติยชาดก พระราชาพระนามว่าภัลลาติยะ
27-505 โสมนัสสชาดก โสมนัสกุมาร
27-506 จัมเปยยชาดก พญานาคจัมเปยยะ
27-507 มหาปโลภนชาดก การประเล้าประโลมให้หลง
27-508 ปัญจปัณฑิตชาดก บัณฑิต 5 คน
27-509 หัตถิปาลชาดก หัตถิปาลกุมาร
27-510 อโยฆรชาดก มหาสัตว์อโยฆรราช
27-511 กิงฉันทชาดก ดาบสผู้มีความพอใจอะไร
27-512 กุมภชาดก หม้อพิเศษ
27-513 ชยัททิสชาดก พระเจ้าปัญจาละพระนามว่าชัยทิศ
27-514 ฉัททันตชาดก พญาช้างฉัททันต์
27-515 สัมภวชาดก สัมภวกุมาร
27-516 มหากปิชาดก พญาวานร
27-517 ทกรักขสดาบส – ผีเสื้อน้ำ
27-518 ปัณฑรกนาคราชชาดก ปัณฑรกนาคราช
27-519 สัมพุลาชาดก ความซื่อสัตย์ของพระนาสัมพุลา
27-520 คันธตินทุกชาดก เทวดาชื่อคันธตินทุกะ
27-521 เตสกุณชาดก นก 3 ตัว
27-522 สรภังคชาดก สรภังคดาบสแก้ปัญหา
27-523 อลัมพุสาชาดก เทพธิดาอลัมพุสา
27-524 สังขปาลชาดก สังขปาลนาคราช
27-525 จูฬสุตโสมชาดก เหตุที่พระเจ้าจูฬสุตโสมออกผนวช

สนทนาธรรม

comments

Comments are closed.