27-075 ปลาอ้อนวอนขอฝนพระไตรปิฎก


๕. มัจฉชาดก
ว่าด้วยปลาอ้อนวอนขอฝน

(ปลาโพธิสัตว์เรียกพระเจ้าปัชชุนนเทพว่า)
{๗๕} [๗๕] ปัชชุนนเทพ ท่านจงร้องคำรามให้ฝนตกมา
ทำลายขุมทรัพย์ของฝูงกา ทำฝูงกาให้ได้รับความเศร้าโศก
และช่วยปลดเปลื้องข้าพเจ้าและหมู่ญาติ
ให้พ้นจากความเศร้าโศกเถิด
มัจฉชาดกที่ ๕ จบ

บาลีรออัพเดต

อรรถกถา


รออัพเดต

ฟัง อ่าน เรื่องนี้แล้ว รู้สึกอย่างไร ? เชิญ สนทนาธรรมด้านล่างนี้

comments

Comments are closed.