27-118 นกกระจาบพระไตรปิฎก


๘. วัฏฏกชาดก
ว่าด้วยนกกระจาบ

(นกกระจาบโพธิสัตว์บอกอุบายที่รอดชีวิตมาได้ว่า)
{๑๑๘} [๑๑๘] คนเมื่อไม่คิดก็ไม่ได้บรรลุคุณธรรมวิเศษ
ท่านจงดูผลกรรมที่เราคิดแล้ว
เราพ้นแล้วจากการถูกฆ่า
และการจองจำด้วยอุบายนั้น
วัฏฏกชาดกที่ ๘ จบ

บาลีรออัพเดต

อรรถกถา


รออัพเดต

ฟัง อ่าน เรื่องนี้แล้ว รู้สึกอย่างไร ? เชิญ สนทนาธรรมด้านล่างนี้

comments

Comments are closed.