27-219 ผู้ครองเรือนถูกพญาวาณรติเตียนพระไตรปิฎก


๙. ครหิตชาดก
ว่าด้วยผู้ครองเรือนถูกพญาวานรติเตียน

(พญาวานรโพธิสัตว์ได้กล่าวกับพวกวานรว่า)
{๒๘๗} [๑๓๗] มนุษย์ทั้งหลายผู้มีปัญญาทราม ไม่เห็นอริยธรรม A
กล่าวกันอย่างนี้ว่า เงินของฉัน ทองของฉัน ทั้งคืนทั้งวัน
{๒๘๘} [๑๓๘] ในเรือนหลังหนึ่งมีเจ้าของเรือนอยู่ ๒ คน
ใน ๒ คนนั้น คนหนึ่งไม่มีหนวด นมยาน
เกล้าผมมวย และเจาะหู ถูกซื้อมาด้วยทรัพย์เป็นจำนวนมาก
ชายเจ้าของเรือนนั้นพูดเสียดแทงชนนั้นตั้งแต่วันที่มาถึง
ครหิตชาดกที่ ๙ จบ
เชิงอรรถ
A อริยธรรม หมายถึงธรรมของพระอริยะทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้น
ได้แก่ โลกุตตรธรรม ๙ (คือ มรรค๔ ผล ๔ นิพพาน ๑) อันประเสริฐ ปราศจากโทษ
(ขุ.ชา.อ. ๓/๑๓๗/๑๘๖)

บาลีรออัพเดต

อรรถกถา


รออัพเดต

ฟัง อ่าน เรื่องนี้แล้ว รู้สึกอย่างไร ? เชิญ สนทนาธรรมด้านล่างนี้

comments

Comments are closed.