27-129 สุนัขจิ้งจอกชื่ออัคคิกะพระไตรปิฎก


๙. อัคคิกชาดก
ว่าด้วยสุนัขจิ้งจอกชื่ออัคคิกะ

(พญาหนูโพธิสัตว์กล่าวติเตียนสุนัขจิ้งจอกว่า)
{๑๒๙} [๑๒๙] ปอยผมนี้มิได้มีไว้เพราะเหตุแห่งบุญ
มีไว้เพราะเป็นเลสอ้างเพื่อการหากิน
หมู่หนูมีไม่ครบตามจำนวนหาง
อัคคิกะ พอกันทีเถิดสำหรับท่าน
อัคคิกชาดกที่ ๙ จบ

บาลีรออัพเดต

อรรถกถา


รออัพเดต

ฟัง อ่าน เรื่องนี้แล้ว รู้สึกอย่างไร ? เชิญ สนทนาธรรมด้านล่างนี้

comments

Comments are closed.