27-058 ธรรม 3 ประการของพญาวานรพระไตรปิฎก


๘. ตโยธัมมชาดก
ว่าด้วยธรรม ๓ ประการของพญาวานร

(รากษสชมเชยพระโพธิสัตว์ว่า)
{๕๘} [๕๘] พญาวานร ผู้ใดมีธรรม ๓ ประการเหล่านี้ คือ
(๑) ความขยัน (๒) ความแกล้วกล้า (๓) ปัญญา
เช่นกับท่าน ผู้นั้นย่อมครอบงำศัตรูที่ตนพบเห็นได้
ตโยธัมมชาดกที่ ๘ จบ

บาลีรออัพเดต

อรรถกถา


รออัพเดต

ฟัง อ่าน เรื่องนี้แล้ว รู้สึกอย่างไร ? เชิญ สนทนาธรรมด้านล่างนี้

comments

Comments are closed.