27-120 การหลุดพ้นจากเครื่องจองจำพระไตรปิฎก


๑๐. พันธนโมกขชาดก
ว่าด้วยการหลุดพ้นจากเครื่องจองจำ

(ปุโรหิตโพธิสัตว์กราบทูลพระราชาว่า)
{๑๒๐} [๑๒๐] สถานที่ที่คนพาลเอ่ยปากขึ้น
คนที่ไม่ควรถูกจองจำก็ถูกจองจำ
สถานที่ที่นักปราชญ์เอ่ยปากขึ้น
แม้คนที่ถูกจองจำก็รอดพ้น
พันธนโมกขชาดกที่ ๑๐ จบ

บาลีรออัพเดต

อรรถกถา


รออัพเดต

ฟัง อ่าน เรื่องนี้แล้ว รู้สึกอย่างไร ? เชิญ สนทนาธรรมด้านล่างนี้

comments

Comments are closed.