เล่ม 25 พระสุตตันตปิฎก ขุททกปาฐะ ธรรมบท ฯ


25-001 การถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะ
25-002 สิกขาบท 10 ประการ
25-003 อาการ 32
25-004 การถามปัญหากับโสปากสามเณร
25-005 มงคล
25-006 รัตนะอันประณีต
25-007 เปรตที่อยู่ภายนอกฝาเรือน
25-008 การฝังขุมทรัพย์
25-009 การแผ่เมตตา
25-010 พระจักขุบาลเถระ
25-011 นายมัฏฐกุณฑลี
25-012 พระติสสะเถระ
25-013 นางยักษ์ชื่อกาลี
25-014 ภิกษุชาวเมืองโกสัมพี
25-015 พระมหากาลเถระ
25-016 พระเทวทัต
25-017 สัญชัยปริพาชก
25-018 พระนันทเถระ
25-019 นายจุนทะฆ่าสุกร
25-020 อุบาสกผู้ประพฤติธรรม
25-021 พระเทวทัต
25-022 นางสุมนาเทวี
25-023 ภิกษุสองสหาย
25-024 พระนางสามาวดี
25-025 นายกุมภโฆสก
25-026 พระจูฬปันถก
25-027 นักษัตรของคนพาล
25-028 พระมหากัสสปะเถระ
25-029 ภิกษุสองสหาย
25-030 ท้าวมัฆวาน
25-031 ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง
25-032 พระติสสะเถระผู้อยู่ในนิคม
25-033 พระเมฆิยเถระ
25-034 ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง
25-035 ภิกษุผู้กระสันจะสึก
25-036 พระสังฆรักขิตเถระ
25-037 พระจิตตหัตถเถระ
25-038 ภิกษุ ๕๐๐ รูป
25-039 พระติสสะเถระผู้มีร่างกายเน่าเปื่อย
25-040 นายนันทะผู้เลี้ยงโค
25-041 พระโสเรยยเถระ
25-042 ภิกษุ ๕๐๐ รูป
25-043 ภิกษุผู้เจริญมรีจิกัมมัฏฐาน
25-044 เจ้าชายวิฑูฑภะ
25-045 นางปติปูชิกา
25-046 โกสิยเศรษฐีผู้ตระหนี่
25-047 อาชีวกชื่อปาฏิกะ
25-048 ฉัตตปาณิอุบาสก
25-049 นางวิสาขา
25-050 พระอานนทเถระ
25-051 พระมหากัสสปะเถระ
25-052 พระโคธิกเถระ
25-053 นายครหทินน์
25-054 ชายคนใดคนหนึ่ง
25-055 สัทธิวิหาริกของพระมหากัสสปะเถระ
25-056 อานันทเศรษฐี
25-057 โจรผู้ทำลายปม
25-058 พระอุทายีเถระ
25-059 ภิกษุชาวเมืองปาฐา
25-060 นายสุปปพุทธะผู้เป็นโรคเรื้อน
25-061 ชาวนา
25-062 ช่างดอกไม้ชื่อสุมนะ
25-063 พระอุบลวัณณาเถรี
25-064 อาชีวกชื่อชัมพุกะ
25-065 เปรตผู้มีรูปร่างเหมือนงู
25-066 เปรตถูกฆ้อนต่อยศรีษะ
25-067 พระสุธัมมเถระ
25-068 พระวนวาสีติสสเถระ
25-069 พระราธเถระ
25-070 พระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะ
25-071 พระฉันนเถระ
25-072 พระมหากัปปินเถระ
25-073 บัณฑิตสามเณร
25-074 พระลกุณฑกภัททิยเถระ
25-075 มารดาของนางกาณา
25-076 ภิกษุ 500 รูป
25-077 พระธัมมิกเถระ
25-078 การฟังธรรม
25-079 ภิกษุอาคันตุกะ ๕๐๐ รูป
25-080 หมอชีวก
25-081 พระมหากัสสปะเถระ
25-082 พระเพฬัฏฐสีสเถระ
25-083 พระอนุรุทธเถระ
25-084 พระมหากัจจายนเถระ
25-085 พระสารีบุตรเถระ
25-086 สามเณรของพระติสสเถระชาวเมืองโกสัมพี
25-087 พระสารีบุตรเถระ
25-088 พระเรวตเถระผู้อยู่ในป่าไม้ตะเคียน
25-089 หญิงคนใดคนหนึ่ง
25-090 เพชฌฆาตโจรเคราแดง
25-091 พระพาหิยทารุจีริยเถระ
25-092 พระกุณฑลเกสีเถรี
25-093 อนัตถปุจฉกพราหมณ์
25-094 พราหมณ์ผู้เป็นลุงของพระสารีบุตรเถระ
25-095 พราหมณ์ผู้เป็นหลานของพระสารีบุตรเถระ
25-096 พราหมณ์ผู้เป็นเพื่อนของพระสารีบุตรเถระ
25-097 อายุวัฒนกุมาร
25-098 สังกิจจสามเณร
25-099 พระขาณุโกณฑัญญเถระ
25-100 พระสัปปทาสเถระ
25-101 พระปฏาจาราเถรี
25-102 นางกิสาโคตมี
25-103 พระพหุปุตติกาเถรี
25-104 พราหมณ์จูเฬกสาฏก
25-105 พระเสยยสกเถระ
25-106 ลาชเทพธิดา
25-107 อนาถบิณฑิกเศรษฐี
25-108 ภิกษุผู้ไม่เก็บรักษาบริขาร
25-109 พิฬารปทกเศรษฐี
25-110 พ่อค้าผู้มีทรัพย์มาก
25-111 นายพรานเนื้อชื่อกุกกุฏมิต
25-112 นายพรานสุนัขชื่อโกกะ
25-113 พระติสสะเถระผู้เข้าถึงตระกูลช่างแก้ว
25-114 คน ๓ จำพวก
25-115 เจ้าศากยะสุปปพุทธะ
25-116 พระฉัพพัคคีย์
25-117 พระฉัพพัคคีย์
25-118 เด็กชายหลายคน
25-119 พระโกณฑธานเถระ
25-120 หญิงผู้รักษาอุโบสถศีล
25-121 เปรตงูเหลือม
25-122 พระมหาโมคคัลลานเถระ
25-123 ภิกษุผู้มีเครื่องใช้สอยมาก
25-124 สันตติมหาอำมาตย์
25-125 พระปิโลติกติสสเถระ
25-126 สุขสามเณร
25-127 หญิงสหายของนางวิสาขา
25-128 นางสิริมา
25-129 พระอุตตราเถรี
25-130 ภิกษุผู้เข้าใจว่าตนสำเร็จ
25-131 พระรูปนันทาเถรีผู้งามในรัฐ
25-132 พระนางมัลลิกาเทวี
25-133 พระโลลุทายีเถระ
25-134 เหตุการณ์คราวแรกตรัสรู้
25-135 บุตรเศรษฐีผู้มีทรัพย์มาก
25-136 โพธิราชกุมาร
25-137 พระอุปนันทศากยบุตรเถระ
25-138 พระปธานิกติสสเถระ
25-139 มารดาของพระกุมารกัสสปะเถระ
25-140 มหากาลอุบาสก
25-141 พระเทวทัต
25-142 ความพยายามเพื่อทำลายสงฆ์
25-143 พระกาลเถระ
25-144 จูฬกาลอุบาสก
25-145 พระอัตตทัตถเถระ
25-146 ภิกษุหนุ่ม
25-147 พระเจ้าสุทโธทนะ
25-148 ภิกษุผู้เจริญวิปัสสนา ๕๐๐ รูป
25-149 อภัยราชกุมาร
25-150 พระสัมมัชชเถระ
25-151 พระองคุลิมาลเถระ
25-152 ธิดานายช่างหูก
25-153 ภิกษุ ๓๐ รูป
25-154 นางจิญจมาณวิกา
25-155 อสทิสทาน
25-156 นายกาละ บุตรของอนาถบิณฑิกเศรษฐี
25-157 ธิดามาร
25-158 ยมกปาฏิหาริย์
25-159 พญานาคชื่อเอรกปัตต์
25-160 ปัญหาของพระอานนทเถระ
25-161 ภิกษุผู้ไม่ยินดี
25-162 อัคคิทัตตปุโรหิต
25-163 พระอานนทเถระ
25-164 ภิกษุหลายรูป
25-165 พระเจดีย์ทองของพระกัสสปะทศพล
25-166 การระงับความทะเลาะของหมู่พระญาติ
25-167 มาร
25-168 ความพ่ายแพ้ของพระเจ้าโกศล
25-169 สาวน้อยในตระกูลหนึ่ง
25-170 อุบาสกคนใดคนหนึ่ง
25-171 พระเจ้าปเสนทิโกศล
25-172 พระติสสเถระ
25-173 ท้าวสักกะ
25-174 บรรพชิต ๓ รูป
25-175 กุฎุมพีคนใดคนหนึ่ง
25-176 นางวิสาขา
25-177 เจ้าลิจฉวี
25-178 อนิตถิคันธกุมาร
25-179 พราหมณ์คนใดคนหนึ่ง
25-180 เด็กน้อย ๕๐๐ คน
25-181 พระอนาคามีเถระ
25-182 นายนันทิยะ
25-183 เจ้าหญิงโรหิณี
25-184 ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง
25-185 นางอุตตราอุบาสิกา
25-186 ปัญหาของพระมหาโมคคัลลานเถระ
25-187 ปัญหาที่ภิกษุทูลถาม
25-188 นางปุณณทาสี
25-189 อตุลอุบาสก
25-190 พระฉัพพัคคีย์
25-191 บุตรของคนฆ่าโค
25-192 พราหมณ์คนใดคนหนึ่ง
25-193 พระติสสเถระ
25-194 พระโลลุทายี
25-195 กุลบุตรคนใดคนหนึ่ง
25-196 จูฬสารีภิกษุ
25-197 อุบาสก ๕ คน
25-198 ภิกษุหนุ่มชื่อติสสะ
25-199 อุบาสก ๕ คน
25-200 เมณฑกเศรษฐี
25-201 พระอุชฌานสัญญีเถระ
25-202 สุภัททปริพาชก
25-203 มหาอำมาตย์ผู้พิพากษา
25-204 พระฉัพพัคคีย์
25-205 พระเอกุทานขีณาสพ
25-206 พระลกุณฑกภัททิยเถระ
25-207 ภิกษุหลายรูป
25-208 หัตถกภิกษุ
25-209 พราหมณ์คนใดคนหนึ่ง
25-210 เดียรถีย์
25-211 พรานเบ็ดชื่ออริยะ
25-212 ภิกษุผู้ถึงพร้อมด้วยศีลหลายรูป
25-213 ภิกษุ ๕๐๐ รูป
25-214 อนิจจลักษณะ
25-215 ทุกขลักษณะ
25-216 อนัตตลักษณะ
25-217 พระปธานกัมมิกติสสะเถระ
25-218 สูกรเปรต
25-219 พระโปฐิลเถระ
25-220 ภิกษุแก่หลายรูป
25-221 สัทธิวิหาริกของพระสารีบุตรเถระ
25-222 พ่อค้ามีทรัพย์มาก
25-223 นางกีสาโคตมี
25-224 นางปฏาจารา
25-225 บุพกรรมของพระองค์
25-226 กุมาริกากินไข่ไก่
25-227 ภิกษุชาวเมืองภัททิยะ
25-228 พระลกุณฏกภัททิยะ
25-229 นายทารุสากฏิกะ
25-230 ภิกษุผู้เป็นโอรสของเจ้าวัชชี
25-231 จิตตคหบดี
25-232 นางจูฬสุภัททา
25-233 พระภิกษุผู้อยู่รูปเดียว
25-234 ปริพาชิกาชื่อสุนทรี
25-235 สัตว์ถูกทุกข์เบียดเบียน
25-236 ภิกษุอยู่ฝั่งแม่น้ำวัคคุมุทา
25-237 บุตรเศรษฐีชื่อเขมกะ
25-238 ภิกษุผู้ว่ายาก
25-239 หญิงขี้หึง
25-240 ภิกษุอาคันตุกะ
25-241 นิครนถ์
25-242 สาวกเดียรถีย์
25-243 การฝึกตน
25-244 ภิกษุผู้เคยเป็นนายครวญช้าง
25-245 บุตรของพราหมณ์ชรา
25-246 พระเจ้าปเสนทิโกศล
25-247 สานุสามเณร
25-248 ช้างปาเวรกะ
25-249 ภิกษุหลายรูป
25-250 มาร
25-251 ปลากปิละ
25-252 ลูกสุกรตัวเมีย
25-253 ภิกษุผู้กระสันจะสึก
25-254 เรือนจำ
25-255 พระเขมาเถรี
25-256 บุตรเศรษฐีชื่ออุคคเสน
25-257 จูฬธนุคคหบัณฑิต
25-258 มาร
25-259 อาชีวกชื่ออุปกะ
25-260 ท้าวสักกะจอมเทพ
25-261 อปุตตกเศรษฐีบุตร
25-262 อังกุรเทพบุตร
25-263 ภิกษุ ๕ รูป
25-264 ภิกษุฆ่าหงส์
25-265 พระโกกาลิกะ
25-266 พระเถระผู้ยินดีในธรรม
25-267 ภิกษุผู้คบฝ่ายผิดรูปใดรูปหนึ่ง
25-268 พราหมณ์ถวายทานอันเลิศ ๕ อย่าง
25-269 ภิกษุหลายรูป
25-270 ภิกษุ 500 รูป
25-271 พระสันตกายเถระ
25-272 พระนังคลกูฏเถระ
25-273 พระวักกลิเถระ
25-274 สุมนสามเณร
25-275 พราหมณ์ผู้เลื่อมใสมาก
25-276 ภิกษุหลายรูป
25-277 มาร
25-278 พราหมณ์คนใดคนหนึ่ง
25-279 พระอานนทเถระ
25-280 บรรพชิตรูปใดรูปหนึ่ง
25-281 พระสารีบุตรเถระ
25-282 พระนางมหาปชาบดีโคตมี
25-283 พระสารีบุตรเถระ
25-284 พราหมณ์ชฎิล
25-285 พราหมณ์โกหก
25-286 นางกิสาโคตมี
25-287 พราหมณ์คนใดคนหนึ่ง
25-288 นายอุคคเสน
25-289 พราหมณ์ ๒ คน
25-290 อักโกสกภารทวาชพราหมณ์
25-291 พระสารีบุตรเถระ
25-292 พระอุบลวัณณาเถรี
25-293 พราหมณ์คนใดคนหนึ่ง
25-294 พระเขมาภิกษุณี
25-295 พระติสสะเถระผู้อยู่ที่เงื้อมเขา
25-296 ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง
25-297 สามเณร
25-298 พระมหาปันถกเถระ
25-299 พระปิลินทวัจฉเถระ
25-300 ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง
25-301 พระสารีบุตรเถระ
25-302 พระมหาโมคคัลลานเถระ
25-303 พระเรวตเถระ
25-304 พระจันทาภเถระ
25-305 พระสีวลีเถระ
25-306 พระสุนทรสมุทรเถระ
25-307 พระชฎิลเถระ
25-308 พระโชติกเถระ
25-309 พระเถระผู้เคยเป็นนักฟ้อนรูปที่ ๑
25-310 พระเถระผู้เคยเป็นนักฟ้อนรูปที่ 2
25-311 พระวังคีสเถระ
25-312 พระธัมมทินนาเถรี
25-313 พระองคุลิมาลเถระ
25-314 เทวหิตพราหมณ์
25-315 เหตุการณ์แรกตรัสรู้ สูตรที่ 1
25-316 เหตุการณ์แรกตรัสรู้ สูตรที่ 2
25-317 เหตุการณ์แรกตรัสรู้ สูตรที่ 3
25-318 ผู้ไม่ตวาดว่า หึ หึ
25-319 ความเป็นพราหมณ์
25-320 พระมหากัสสปะ
25-321 อชกลาปยักษ์
25-322 พระสังคามชิเถระ
25-323 พวกชฎิล
25-324 พระพาหิยะเถระ
25-325 พญานาคมุจลินท์
25-326 อานุภาพของพระราชา
25-327 การทำร้ายสัตว์ด้วยท่อนไม้
25-328 เครื่องสักการะ
25-329 อุบาสก
25-330 หญิงมีครรภ์
25-331 อุบาสกมีบุตรน้อยคนเดียว
25-332 พระนางสุปปวาสา
25-333 นางวิสาขา
25-334 พระภัททิยเถระ
25-335 การอดกลั้นทุกขเวทนาที่เกิดจากผลกรรม
25-336 พระนันทเถระ
25-337 พระยโสชเถระ
25-338 พระสารีบุตรเถระ
25-339 พระมหาโมคคัลลานเถระ
25-340 พระปิลินทวัจฉเถระ
25-341 การเปล่งอุทานของท้าวสักกะ
25-342 การสนทนาเรื่องบิณฑบาต
25-343 การสนทนาเรื่องศิลปะ
25-344 สัตว์โลก
25-345 พระเมฆิยเถระ
25-346 ภิกษุผู้มีจิตฟุ้งซ่าน
25-347 นายโคบาล
25-348 ยักษ์ตีศรีษะพระสารีบุตรเถระ
25-349 พญาช้างปรนนิบัติพระพุทธเจ้า
25-350 พระปิณโฑลภารทวาชเถระ
25-351 พระสารีบุตรเถระ
25-352 นางสุนทรีปริพาชิกา
25-353 พระอุปเสนวังคันตบุตร
25-354 การระงับกิเลสของพระสารีบุตรเถระ
25-355 การไม่มีผู้อื่นเป็นที่รักยิ่งกว่าตน
25-356 พระมารดาพระโพธิสัตว์มีอายุน้อย
25-357 ชายโรคเรื้อนชื่อสุปปพุทธะ
25-358 เด็กจับปลา
25-359 อุโบสถกรรม
25-360 พระโสณเถระ
25-361 พระกังขาเรวตเถระ
25-362 การทำสงฆ์ให้แตกกัน
25-363 เด็กหนุ่มกล่าวถากถางผู้อื่น
25-364 พระจูฬปันถกเถระ
25-365 การปลงพระชนมายุสังขาร
25-366 นักบวชพวกละ ๗ คน
25-367 การพิจารณากุศลกรรมและอุศลกรรม
25-368 ลัทธิแตกต่างกันสูตรที่ 1
25-369 ลัทธิแตกต่างกันสูตรที่ 2
25-370 ลัทธิแตกต่างกันสูตรที่ 3
25-371 พระสุภูติเถระ
25-372 หญิงโสเภณี
25-373 แมลงบินเข้าไฟ
25-374 แสงหิ่งห้อยกับแสงอาทิตย์
25-375 พระลกุณฏกภัททิยเถระ สูตรที่ 1
25-376 พระลกุณฏกภัททิยเถระ สูตรที่ 2
25-377 สัตว์ที่ติดในกาม สูตรที่ 1
25-378 สัตว์ที่ติดในกาม สูตรที่ 2
25-379 พระลกุณฏกภัททิยเถระ อีกสูตรหนึ่ง
25-380 ความสิ้นไปแห่งตัณหา
25-381 ความสิ้นไปแห่งกิเลสเครื่องเนิ่นช้า
25-382 พระมหากัจจานะ
25-383 บ่อน้ำ
25-384 พระราชวังของพระเจ้าอุเทนถูกเผา
25-385 ธรรมที่เกี่ยวกับนิพพาน สูตรที่ 1
25-386 ธรรมที่เกี่ยวกับนิพพาน สูตรที่ 2
25-387 ธรรมที่เกี่ยวกับนิพพาน สูตรที่ 3
25-388 ธรรมที่เกี่ยวกับนิพพาน สูตรที่ 4
25-389 นายจุนทกัมมารบุตร
25-390 อุบาสกชาวปาฏลิคาม
25-391 ทางสองแพร่ง
25-392 นางวิสาขา
25-393 พระทัพพมัลลบุตร สูตรที่ 1
25-394 พระทัพพมัลลบุตร สูตรที่ 2
25-395 โลภะ
25-396 โทสะ
25-397 โมหะ
25-398 โกธะ
25-399 ความลบหลู่
25-400 มานะ
25-401 การกำหนดรู้ธรรมทั้งปวง
25-402 การกำหนดรู้มานะ
25-403 การกำหนดรู้โลภะ
25-404 กำหนดรู้โทสะ
25-405 การกำหนดรู้โมหะ
25-406 การกำหนดรู้โกรธ
25-407 การกำหนดรู้ความลบหลู่
25-408 ธรรมเครื่องกางกั้นคืออวิชา
25-409 สังโยชน์คือตัณหา
25-410 พระเสขะ สูตรที่ ๑
25-411 พระเสขะ สูตรที่ ๒
25-412 การทำสงฆ์ให้แตกกัน
25-413 การทำสงฆ์ให้สามัคคีกัน
25-414 บุคคลผู้มีจิตถูกประทุษร้าย
25-415 บุคคลผู้มีจิตเลื่อมใส
25-416 การเจริญเมตตา
25-417 ประโยชน์ทั้งสอง
25-418 ร่างกระดูก
25-419 การกล่าวเท็จ
25-420 การให้
25-421 เมตตาภาวนาสูตร
25-422 ธรรมเครื่องอยู่เป็นทุกข์
25-423 ธรรมเครื่องอยู่เป็นสุข
25-424 ธรรมเป็นเหตุให้เดือดร้อน
25-425 ธรรมไม่เป็นเหตุให้เดือดร้อน
25-426 ศีลและทิฏฐิ สูตรที่ ๑
25-427 ศีลและทิฏฐิ สูตรที่ ๒
25-428 ภิกษุผู้ไม่มีความเพียร
25-429 การไม่หลอกลวง สูตรที่ ๑
25-430 การไม่หลอกลวง สูตรที่ ๒
25-431 โสมนัส
25-432 วิตก
25-433 ธรรมเทศนา
25-434 วิชชา
25-435 สัตว์ที่เสื่อมจากปัญญา
25-436 ธรรมฝ่ายขาว
25-437 ธรรมชาติที่ไม่เกิด
25-438 นิพพานธาตุ
25-439 การหลีกเร้น
25-440 ผู้มีสิกขาเป็นอานิสงส์
25-441 ภิกษุผู้ตื่นอยู่
25-442 คนผู้จะเกิดในอบาย
25-443 ทิฏฐิ
25-444 อกุศลมูล
25-445 ธาตุ
25-446 เวทนา สูตรที่ ๑
25-447 เวทนา สูตรที่ ๒
25-448 การแสวงหา สูตรที่ ๑
25-449 การแสวงหา สูตรที่ ๒
25-450 อาสวะ สูตรที่ ๑
25-451 อาสวะ สูตรที่ ๒
25-452 ตัณหา
25-453 ธรรมที่เป็นเหตุให้ล่วงพ้นบ่วงมาร
25-454 บุญกิริยาวัตถุ
25-455 จักษุ
25-456 อินทรีย์
25-457 กาลเวลา
25-458 ทุจริต
25-459 สุจริต
25-460 ความสะอาด
25-461 ความเป็นมุนี
25-462 การละราคะ สูตรที่ ๑
25-463 การละราคะ สูตรที่ ๒
25-464 ผู้มีความเห็นผิด
25-465 ผู้มีความเห็นชอบ
25-466 ธาตุที่มีคุณสมบัติสลัดออก
25-467 นิโรธสงบยิ่งกว่าอรูปธรรม
25-468 บุตร
25-469 บุคคลเปรียบด้วยฝน
25-470 ผู้ปรารถนาความสุข
25-471 สิ่งที่ต้องแตกสลายไปเป็นธรรมดา
25-472 สัตว์ทั้งหลายเสมอกันโดยธาตุ
25-473 ธรรมเป็นเหตุแห่งความเสื่อม
25-474 อกุศลวิตก
25-475 ผู้ถูกสักการะครอบงำจิต
25-476 การเปล่งเสียงของเทวดา
25-477 บุพพนิมิต 5 ประการ
25-478 บุคคลเกื้อกูลชาวโลก
25-479 การพิจารณากายให้เห็นเป็นของไม่งาม
25-480 ผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม
25-481 วิตกทั้งที่ทำให้มืดมนและไม่มืดมน
25-482 ธรรมเป็นมลทินภายใน
25-483 พระเทวทัตถูกอสัทธรรมครอบงำ
25-484 ความเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศ
25-485 ชีวิตของผู้ทุศีล
25-486 ผู้เกาะชายผ้าสังฆาฏิ
25-487 ไฟกิเลส
25-488 การพิจารณาโดยวิธีที่จิตไม่ฟุ้งซ่าน
25-489 ผู้ยังเสพกามไม่สามารถล่วงสังสารทุกข์ได้
25-490 ผู้ประกอบด้วยกามไปสู่วัฏฏสงสาร
25-491 ผู้มีศีลงาม ธรรมงาม และปัญญางาม
25-492 การให้ทาน
25-493 วิชชา 3
25-494 การบูชายัญด้วยธรรมของผู้เป็นพราหมณ์
25-495 ปัจจัยที่หาได้ง่าย
25-496 ความสิ้นอาสวะ
25-497 สมณะหรือพราหมณ์
25-498 ภิกษุผู้สมบูรณ์ด้วยศีล
25-499 ที่เกิดตัณหา
25-500 มารดาบิดาเป็นพรหมของบุตร
25-501 ผู้มีอุปการะมาก
25-502 ภิกษุผู้หลอกลวง
25-503 กิเลสเปรียบด้วยกระแสน้ำ
25-504 อิริยาบถเดิน
25-505 ผู้มีศีลสมบูรณ์
25-506 โลก
25-507 การกำจัดกิเลสดุจงูลอกคราบ
25-508 การโต้ตอบระหว่างนายธนิยะกับพระพุทธเจ้า
25-509 พระปัจเจกสัมพุทธเจ้าผู้ประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรด
25-510 ภารทวาชพราหมณ์ผู้เป็นชาวนา
25-511 ปัญหาของนายจุนทกัมมารบุตร
25-512 ทางแห่งความเสื่อม
25-513 ลักษณะคนเลว
25-514 การแผ่เมตตา
25-515 เหมวตยักษ์ทูลถามปัญหา
25-516 อาฬวกยักษ์ทูลถามปัญหา
25-517 การพิจารณาเอาชนะความสวยงามของร่างกาย
25-518 ลักษณะของมุนี
25-519 รัตนะ
25-520 สิ่งที่มีกลิ่นดิบ
25-521 ความละอาย
25-522 มงคล
25-523 สูจิโลมยักษ์ทูลถามปัญหา
25-524 การประพฤติธรรม
25-525 ธรรมของพราหมณ์ที่แท้จริง
25-526 บุคคลผู้เป็นดุจเรือข้ามฟาก
25-527 การจะบรรลุประโยชน์สูงสุดต้องประพฤติเช่นไร
25-528 การลุกขึ้นนั่งสมาธิ
25-529 พระพุทโธวาทที่ตรัสโปรดพระราหุล
25-530 พระพุทธพจน์ตรัสแก้ความสงสัยของพระวังคีสะ
25-531 ภิกษุควรละเว้นอยู่ในโลกโดยชอบ
25-532 พระพุทธพจน์ตรัสโปรดธัมมิกอุบาสก
25-533 การสรรเสริญการบรรพชา
25-534 ความเพียรอย่างเด็ดเดี่ยว
25-535 วาจาสุภาษิต 4 ประการ
25-536 สุนทริกภารทวาชพราหมณ์
25-537 มาฆมาณพทูลถามปัญหา
25-538 สภิยปริพาชกทูลถามปัญหา
25-539 เสลพราหมณ์
25-540 ลูกศรคือกิเลส
25-541 วาเสฏฐมาณพทูลถามปัญหา
25-542 พระโกกาลิกะ
25-543 นาลกดาบสทูลถามปัญหา
25-544 การพิจารณาเห็นธรรมเป็นคู่
25-545 กาม
25-546 ผู้ข้องอยู่ในถ้ำ
25-547 เดียรถีย์กับมุนี
25-548 ผู้พิจารณาเห็นความหมดจด
25-549 ผู้ยึดถือทิฏฐิของตนว่ายอดเยี่ยม
25-550 ชรา
25-551 ปัญหาของติสสเมตเตยะ
25-552 ปริพาชกชื่อว่าปสูระ
25-553 มาคันทิยพราหมณ์
25-554 ก่อนการดับขันธปรินิพพาน
25-555 การทะเลาะวิวาท
25-556 การวิวาทกันเพราะทิฏฐิ สูตรเล็ก
25-557 การวิวาทกันเพราะทิฏฐิ สูตรใหญ่
25-558 ภิกษุผู้กำจัดบาปธรรมอย่างเร็วพลัน
25-559 ความกลัวเกิดจากโทษของตน
25-560 พระสารีบุตรกล่าวสรรเสริญพระพุทธคุณ
25-561 พราหมณ์พาวรีส่งศิษย์ไปทูลถามปัญหา
25-562 ปัญหาของอชิตมาณพ
25-563 ปัญหาของติสสเมตเตยมาณพ
25-564 ปัญหาของปุณณกมาณพ
25-565 ปัญหาของเมตตคูมาณพ
25-566 ปัญหาของโธตกมาณพ
25-567 ปัญหาของอุปสีวมาณพ
25-568 ปัญหาของนันทมาณพ
25-569 ปัญหาของเหมกมาณพ
25-570 ปัญหาของโตเทยยมาณพ
25-571 ปัญหาของกัปปมาณพ
25-572 ปัญหาของชตุกัณณิมาณพ
25-573 ปัญหาของภัทราวุธมาณพ
25-574 ปัญหาของอุทัยมาณพ
25-575 ปัญหาของโปสาลมาณพ
25-576 ปัญหาของโมฆราชมาณพ
25-577 ปัญหาของปิงคิยมาณพ
25-578 การสดุดีธรรมเป็นเหตุให้ถึงฝั่ง
25-579 เพลงขับตามธรรมเป็นเหตุให้ถึงฝั่ง

สนทนาธรรม

comments

Comments are closed.