25-302 พระมหาโมคคัลลานเถระ



พระไตรปิฎก


๒๘. มหาโมคคัลลานวัตถุ
เรื่องพระมหาโมคคัลลานะ

(พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลาย ดังนี้)
[๔๑๑] ผู้ใดไม่มีความอาลัย A หมดความสงสัยเพราะรู้ชัด
หยั่งลงสู่อมตะ B บรรลุแล้ว
เราเรียกผู้นั้นว่า พราหมณ์
เชิงอรรถ
A อาลัย ในที่นี้หมายถึงตัณหา (ขุ.ธ.อ. ๘/๑๓๐)
B ดูเชิงอรรถที่ ๒ หน้า ๓๑ ในเล่มนี้

บาลี



รออัพเดต

อรรถกถา


รออัพเดต

ฟัง อ่าน เรื่องนี้แล้ว รู้สึกอย่างไร ? เชิญ สนทนาธรรมด้านล่างนี้

comments

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!