25-054 ชายคนใดคนหนึ่งพระไตรปิฎก


๕. พาลวรรค หมวดว่าด้วยคนพาล A
๑. อัญญตรปุริสวัตถุ เรื่องชายคนใดคนหนึ่ง

(พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่พระเจ้าปเสนทิโกศล และชายคนหนึ่ง ดังนี้)
{๑๕} [๖๐] ราตรีหนึ่ง ยาวนานสำหรับคนผู้ตื่นอยู่
ระยะทางโยชน์หนึ่ง ยาวไกลสำหรับคนผู้เมื่อยล้า
สังสารวัฏ B ยาวนานสำหรับคนพาลผู้ไม่รู้แจ้งสัทธรรม
เชิงอรรถ
A คนพาล ในที่นี้หมายถึงคนโง่ ไม่มีปัญญา ไม่รู้จักประโยชน์ในโลกนี้
ประโยชน์ในโลกหน้า ไม่รู้จักพระสัทธรรมมีโพธิปักขิยธรรม และอริยสัจ ๔ เป็นต้น
จึงต้องเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏ (ขุ.ธ.อ. ๓/๑๐๖, ขุ.ธ.ฏีกา ๘๑)
B สังสารวัฏ หมายถึงการเวียนว่ายตายเกิด (ขุ.ธ.อ. ๓/๑๐๖)

บาลีรออัพเดต

อรรถกถา


รออัพเดต

ฟัง อ่าน เรื่องนี้แล้ว รู้สึกอย่างไร ? เชิญ สนทนาธรรมด้านล่างนี้

comments

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!