เล่ม 12 พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์


12-001 มูลปริยายสูตร มูลเหตุแห่งธรรม
12-002 กำหนดภูมิตามนัยที่ 1 ว่าด้วยปุถุชน
12-003 กำหนดภูมิตามนัยที่ 2 ว่าด้วยเสขบุคคล
12-004 กำหนดภูมิตามนัยที่ 3 ว่าด้วยพระขีณาสพ
12-005 กำหนดภูมิตามนัยที่ 4 ว่าด้วยพระขีณาสพ
12-006 กำหนดภูมิตามนัยที่ 5 ว่าด้วยพระขีณาสพ
12-007 กำหนดภูมิตามนัยที่ 6 ว่าด้วยพระขีณาสพ
12-008 กำหนดภูมิตามนัยที่ 7 ว่าด้วยพระตถาคต
12-009 กำหนดภูมิตามนัยที่ 8 ว่าด้วยพระตถาคต
12-010 สัพพาสวสูตร อุบายกำจัดอาสวะทั้งปวง
12-011 อาสวะที่ต้องละด้วยทัสสนะ
12-012 อาสวะที่ต้องละด้วยการสังวร
12-013 อาสวะที่ต้องละด้วยการใช้สอย
12-014 อาสวะที่ต้องละด้วยการอดกลั้น
12-015 อาสวะที่ต้องละด้วยการเว้น
12-016 อาสวะที่ต้องละด้วยการบรรเทา
12-017 อาสวะที่ต้องละด้วยการเจริญ
12-018 ธัมมทายาทสูตร ทายาทแห่งธรรม
12-019 ความไม่สนใจศึกษาวิเวก
12-020 ความสนใจศึกษาวิเวก
12-021 มัชฌิมาปฏิปทา
12-022 ภยเภรวสูตร ความขลาดกลัว
12-023 เหตุสะดุ้งกลัวการอยู่ในเสนาสนะป่า 16 ประการ
12-024 สัตว์ผู้ไม่ลุ่มหลง
12-025 วิชชา 3
12-026 ชาณุสโสณิเป็นพุทธมามกะ
12-027 อนังคณสูตร บุคคลผู้ไม่มีกิเลสเพียงดังเนิน
12-028 กิเลสเพียงดังเนิน
12-029 อิจฉาวจรที่เป็นบาปอกุศล
12-030 อุปมาด้วยบุตรช่างทำรถ
12-031 อากังเขยยสูตร ความหวัง 17 ประการ
12-032 วัตถูปมสูตร ข้ออุปมาด้วยผ้า
12-033 อุปกิเลสแห่งจิต 16 ชนิด
12-034 การอาบน้ำในพระศาสนา
12-035 สุนทริกพราหมณ์เป็นพระอรหันต์
12-036 สัลเลขสูตร ธรรมเครื่องขัดเกลากิเลส
12-037 รูปฌาน 4 และอรูปฌาน 4
12-038 ข้อปฏิบัติเพื่อขัดเกลากิเลส
12-039 ทางหลีกเลี่ยงความชั่ว
12-040 อุบายเพื่อความดับสนิท
12-041 สัมมาทิฏฐิสูตร ความเห็นชอบ
12-042 เรื่องอกุศลและกุศล
12-043 เรื่องอาหาร
12-044 เรื่องสัจจะ
12-045 เรื่องชราและมรณะ
12-046 เรื่องชาติ
12-047 เรื่องภพ
12-048 เรื่องอุปาทาน
12-049 เรื่องตัณหา
12-050 เรื่องเวทนา
12-051 เรื่องผัสสะ
12-052 เรื่องอายตนะ
12-053 เรื่องนามรูป
12-054 เรื่องวิญญาณ
12-055 เรื่องสังขาร
12-056 เรื่องอวิชชา
12-057 เรื่องอาสวะ
12-058 มหาสติปัฏฐานสูตร การเจริญสติปัฏฐาน
12-059 อุทเทส
12-060 กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน หมวดลมหายใจเข้าออก
12-061 หมวดอิริยาบถ
12-062 หมวดสัมปชัญญะ
12-063 หมวดสิ่งปฏิกูล
12-064 หมวดธาตุ
12-065 หมวดป่าช้า 9 หมวด
12-066 เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน
12-067 จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน
12-068 ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน หมวดนิวรณ์
12-069 หมวดขันธ์
12-070 หมวดอายตนะ
12-071 หมวดโพชฌงค์
12-072 หมวดสัจจะ
12-073 ทุกขสัจจนิทเทส
12-074 สมุทยสัจจนิทเทส
12-075 นิโรธสัจจนิทเทส
12-076 มัคคสัจจนิทเทส
12-077 อานิสงส์แห่งการเจริญสติปัฏฐาน
12-078 รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้
12-079 จูฬสีหนาทสูตร การบันลือสีหนาท สูตรเล็ก
12-080 ทิฏฐิ 2
12-081 อุปาทาน 4
12-082 หลักปฏิจจสมุปบาทเริ่มต้นด้วยอุปาทาน
12-083 มหาสีหนาทสูตร การบันลือสีหนาท สูตรใหญ่
12-084 กำลังของพระตถาคต 10 ประการ
12-085 เวสารัชชญาณ 4
12-086 บริษัท 8
12-087 กำเนิด 4
12-088 คติ 5
12-089 รู้เห็นการไปทุคติและสุคติของบุคคล
12-090 พรหมจรรย์มีองค์ 4
12-091 การบำเพ็ญตบะ
12-092 การประพฤติถือสิ่งเศร้าหมอง
12-093 การประพฤติรังเกียจ
12-094 ความประพฤติเป็นผู้สงัด
12-095 ลัทธิที่ว่าความบริสุทธิ์มีได้เพราะอาหาร
12-096 ลัทธิที่ว่าความบริสุทธิ์มีได้เพราะสังสารวัฏเป็นต้น
12-097 สัตว์ผู้ไม่ลุ่มหลง
12-098 คำนิคม
12-099 มหาทุกขักขันธสูตร กองทุกข์ สูตรใหญ่
12-100 คุณ โทษ และการสลัดออกไปจากกาม
12-101 คุณ โทษ และการสลัดออกไปจากรูป
12-102 คุณ โทษ และการสลัดออกไปจากเวทนา
12-103 จูฬทุกขักขันธสูตร กองทุกข์ สูตรเล็ก
12-104 คุณแห่งกาม
12-105 โทษแห่งกาม
12-106 ลัทธิของนิครนถ์
12-107 บุคคลผู้อยู่เป็นสุข
12-108 อนุมานสูตร การเปรียบตนกับผู้อื่น
12-109 ธรรมที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่าย
12-110 การอนุมานตนเอง
12-111 การพิจารณาตนเอง
12-112 เจโตขีลสูตร กิเลสเครื่องตรึงจิตดุจตะปู
12-113 อุปมาด้วยแม่ไก่ฟักไข่
12-114 วนปัตถสูตร การอยู่ป่า
12-115 เหตุผลของการอยู่ป่า
12-116 เหตุผลการอยู่อาศัยบ้านเป็นต้น
12-117 มธุปิณฑิกสูตร ธรรมเทศนาอันไพเราะ
12-118 ตอบปัญหาทัณฑปาณิ
12-119 ทรงแสดงอุทเทส
12-120 พระมหากัจจานะอธิบายอุทเทส
12-121 ทรงสรรเสริญพระมหากัจจานะ
12-122 เทวธาวิตักกสูตร วิตก 2 ประเภท
12-123 อกุศลวิตก 3
12-124 กุศลวิตก 3
12-125 วิชชา 3
12-126 ทรงชี้ทางผิดและทางถูก
12-127 วิตักกสัณฐานสูตร สัณฐานแห่งวิตก
12-128 อุบายกำจัดอกุศลวิตก
12-129 ผู้ชำนาญวิถีทางแห่งวิตก
12-130 กกจูปมสูตร อุปมาด้วยเลื่อย
12-131 ทรงเตือนพระโมลิยผัคคุนะที่โกรธ
12-132 ประโยชน์ของการฉันอาหารมื้อเดียว
12-133 นางเวเทหิกาบันดาลโทสะ
12-134 อุบายระงับความโกรธ
12-135 ทำใจให้หนักแน่นเหมือนแผ่นดิน
12-136 ทำใจให้ว่างเหมือนอากาศ
12-137 ทำใจให้เย็นเหมือนแม่น้ำ
12-138 ทำใจให้อ่อนโยนเหมือนกระสอบหนังแมว
12-139 โอวาทอุปมาด้วยเลื่อย
12-140 อลคัททูปมสูตร อุปมาด้วยอสรพิษ
12-141 อริฏฐภิกษุคัดค้านพระธรรม
12-142 โทษของทิฏฐิชั่ว
12-143 การเล่าเรียนธรรมของโมฆบุรุษ
12-144 การเล่าเรียนธรรมของกุลบุตร
12-145 ธรรมอุปมาด้วยแพ
12-146 ความเห็นของปุถุชนและอริยสาวก
12-147 ความสะดุ้งและความไม่สะดุ้ง
12-148 อนัตตลักษณะ
12-149 การละสังโยชน์
12-150 การไม่ยึดถือ
12-151 ลำดับพระอริยบุคคล
12-152 วัมมิกสูตร จอมปลวกปริศนา
12-153 พระกุมารกัสสปะทูลถามปริศนาธรรม
12-154 พระผู้มีพระภาคทรงเฉลยปริศนาธรรม
12-155 รถวินีตสูตร ราชรถ 7 ผลัด
12-156 พระปุณณมันตานีบุตรเข้าเฝ้าพระพุทธองค์
12-157 เป้าหมายแห่งพรหมจรรย์ตามลำดับวิสุทธิ 7
12-158 เปรียบเทียบวิสุทธิด้วยรถ 7 ผลัด
12-159 พระเถระทั้ง 2 รูปกล่าวสรรเสริญคุณของกันและกัน
12-160 นิวาปสูตร เหยื่อล่อเนื้อ
12-161 ฝูงเนื้อที่ถูกนายพรานจับ
12-162 เปรียบเทียบนักบวชกับฝูงเนื้อ
12-163 แดนที่มารตามไปไม่ถึง
12-164 ปาสราสิสูตร กองบ่วงดักสัตว์
12-165 มารยาทในการประชุม
12-166 การแสวงหาที่ไม่ประเสริฐ
12-167 การแสวงหาที่ประเสริฐ
12-168 พุทธประวัติตอนบำเพ็ญสมาบัติ ในสำนักอาฬารดาบส
12-169 ในสำนักอุทกดาบส
12-170 ตรัสรู้สัจธรรม
12-171 ทรงมีความขวนขวายน้อย
12-172 สหัมบดีพรหมอาราธนาแสดงธรรม
12-173 เวไนยสัตว์เปรียบด้วยดอกบัว
12-174 ทรงรำพึงถึงผู้ควรรับธรรมเทศนา
12-175 ทรงพบอุปกาชีวก
12-176 ทรงแสดงธรรมโปรดภิกษุปัญจวัคคีย์
12-177 เปรียบเทียบนักบวชกับฝูงเนื้อ
12-178 จูฬหัตถิปโทปมสูตร อุปมาด้วยรอยเท้าช้าง สูตรเล็ก
12-179 รอยของพระตถาคต
12-180 เกียรติคุณของพระตถาคตเปรียบกับรอยเท้าช้าง
12-181 สิกขาและสาชีพของภิกษุ
12-182 รอยพระบาทของพระตถาคต
12-183 มหาหัตถิปโทปมสูตร อุปมาด้วยรอยเท้าช้าง สูตรใหญ่
12-184 ปฐวีธาตุ
12-185 อาโปธาตุ
12-186 เตโชธาตุ
12-187 วาโยธาตุ
12-188 ผู้ทำตามพระโอวาท
12-189 ปฏิจจสมุปปันนธรรม
12-190 มหาสาโรปมสูตร อุปมาด้วยแก่นไม้ สูตรใหญ่
12-191 สะเก็ดแห่งพรหมจรรย์
12-192 เปลือกแห่งพรหมจรรย์
12-193 กระพี้แห่งพรหมจรรย์
12-194 แก่นแห่งพรหมจรรย์
12-195 จูฬสาโรปมสูตร อุปมาด้วยแก่นไม้ สูตรเล็ก
12-196 บุคคลผู้แสวงหาแก่นไม้
12-197 กิ่งและใบแห่งพรหมจรรย์
12-198 สะเก็ดแห่งพรหมจรรย์
12-199 เปลือกแห่งพรหมจรรย์
12-200 กระพี้แห่งพรหมจรรย์
12-201 แก่นแห่งพรหมจรรย์
12-202 จูฬโคสิงคสูตร เหตุการณ์ในโคสิงคสาลวัน สูตรเล็ก
12-203 ธรรมเครื่องอยู่อย่างผาสุก
12-204 เทวดาสรรเสริญพระเถระทั้ง 3 รูป
12-205 การปฏิบัติดีของพระสงฆ์เป็นประโยชน์แก่มหาชน
12-206 มหาโคสิงคสูตร เหตุการณ์ในโคสิงคสาลวัน สูตรใหญ่
12-207 ทรรศนะของพระอานนท์
12-208 ทรรศนะของพระเรวตะ
12-209 ทรรศนะของพระอนุรุทธะ
12-210 ทรรศนะของพระมหากัสสปะ
12-211 ทรรศนะของพระมหาโมคคัลลานะ
12-212 ทรรศนะของพระสารีบุตร
12-213 ทรงรับรองทรรศนะของพระเถระทั้งหมด
12-214 ป่างามด้วยความเพียร
12-215 มหาโคปาลสูตรคนเลี้ยงโค สูตรใหญ่
12-216 จูฬโคปาลสูตร คนเลี้ยงโค สูตรเล็ก
12-217 นายโคบาลผู้ฉลาด
12-218 ฝูงโคข้ามถึงฝั่งโดยสวัสดี
12-219 จูฬสัจจกสูตร สัจจกะ นิครนถบุตร สูตรเล็ก
12-220 สัจจกะ นิครนถบุตรชวนเจ้าลิจฉวีไปฟังการโต้วาทะ
12-221 ปัญหาของสัจจกะ นิครนถบุตร
12-222 ทรงย้อนถามสัจจกะ นิครนถบุตรด้วยอุปมา
12-223 หลักไตรลักษณ์
12-224 สัจจกะ นิครนถบุตรยอมจำนน
12-225 พระสาวกผู้ปฏิบัติตามคำสอน
12-226 สัจจกะ นิครนถบุตรถวายภัตตาหาร
12-227 มหาสัจจกสูตร สัจจกะ นิครนถบุตร สูตรใหญ่
12-228 ปัญหาของสัจจกะ นิครนถบุตร
12-229 กายภาวนาและจิตตภาวนา
12-230 พุทธประวัติตอนบำเพ็ญสมาบัติในสำนักอาฬารดาบส
12-231 ในสำนักอุทกดาบส
12-232 ตรัสรู้สัจธรรม
12-233 อุปมา 3 ข้อ
12-234 การบำเพ็ญทุกกรกิริยา
12-235 ฌาน 4 และวิชชา 3
12-236 บุคคลผู้ไม่หลง
12-237 สัจจกะ นิครนถบุตรสรรเสริญพระพุทธเจ้า
12-238 จูฬตัณหาสังขยสูตร ความสิ้นตัณหา สูตรเล็ก
12-239 พระมหาโมคคัลลานะทดสอบท้าวสักกะ
12-240 พระเถระใช้นิ้วเท้าเขย่าเวชยันตปราสาท
12-241 ข้อปฏิบัติเพื่อความสิ้นตัณหา
12-242 ธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่น
12-243 มหาตัณหาสังขยสูตร ความสิ้นตัณหา สูตรใหญ่
12-244 เพื่อนภิกษุไม่อาจเปลี่ยนทิฏฐิของท่านสาติ
12-245 พระพุทธเจ้าทรงกำราบท่านสาติ
12-246 ปัจจัยเป็นเหตุเกิดแห่งวิญญาณ
12-247 ปัจจัยเป็นเหตุเกิดแห่งขันธ์ 5
12-248 ปฏิจจสมุปบาท กระบวนการเกิด
12-249 ปฏิจจสมุปบาท กระบวนการดับ
12-250 พระธรรมคุณ
12-251 องค์ประกอบแห่งการเกิดในครรภ์
12-252 พระพุทธคุณ
12-253 สิกขาและสาชีพของภิกษุ
12-254 การทำจิตให้บริสุทธิ์
12-255 ความดับแห่งกองทุกข์
12-256 มหาอัสสปุรสูตร เหตุการณ์ในอัสสปุรนิคม สูตรใหญ่
12-257 หิริโอตตัปปะ
12-258 กายสมาจารบริสุทธิ์
12-259 วจีสมาจารบริสุทธิ์
12-260 มโนสมาจารบริสุทธิ์
12-261 อาชีวะบริสุทธิ์
12-262 สำรวมอินทรีย์
12-263 รู้จักประมาณในโภชนะ
12-264 ตื่นบำเพ็ญเพียร
12-265 เจริญสติสัมปชัญญะ
12-266 การละนิวรณ์ 5
12-267 อุปมาฌาน 4
12-268 อุปมาวิชชา 3
12-269 สมัญญาต่าง ๆ ของภิกษุ
12-270 จูฬอัสสปุรสูตร เหตุการณ์ในอัสสปุรนิคม สูตรเล็ก
12-271 มิใช่สมณะด้วยเครื่องแบบและวัตร
12-272 ข้อปฏิบัติที่สมควรแก่สมณะ
12-273 สาเลยยกสูตร เหตุการณ์ในหมู่บ้านพราหมณ์ชื่อสาลา
12-274 อกุศลกรรมบถ 10
12-275 กุศลกรรมบถ 10
12-276 ผลแห่งความประพฤติสม่ำเสมอ
12-277 ชาวบ้านสาลาถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะ
12-278 เวรัญชกสูตร ชาวเมืองเวรัญชา
12-279 อกุศลกรรมบถ 10
12-280 กุศลกรรมบถ 10
12-281 ผลแห่งความประพฤติสม่ำเสมอ
12-282 ชาวเมืองเวรัญชาถึงพระรัตนตรัย
12-283 มหาเวทัลลสูตร การสนทนาธรรมที่ทำให้เกิดปัญญา สูตรใหญ่
12-284 เวทนา สัญญา และวิญญาณ
12-285 ปัจจัยแห่งสัมมาทิฏฐิ
12-286 ภพและฌาน
12-287 อินทรีย์ 5
12-288 ปัจจัยแห่งเจโตวิมุตติ
12-289 จูฬเวทัลลสูตร การสนทนาธรรมที่ทำให้เกิดปัญญา สูตรเล็ก
12-290 มรรคมีองค์ 8 กับขันธ์ 3
12-291 สมาธิและสังขาร
12-292 สัญญาเวทยิตนิโรธ
12-293 เวทนา
12-294 ทรงสรรเสริญธัมมทินนาภิกษุณี
12-295 จูฬธัมมสมาทานสูตร การสมาทานธรรม สูตรเล็ก
12-296 การสมาทานธรรมที่มีสุขแต่มีทุกข์เป็นวิบาก
12-297 การสมาทานธรรมที่มีทุกข์และมีทุกข์เป็นวิบาก
12-298 การสมาทานธรรมที่มีทุกข์แต่มีสุขเป็นวิบาก
12-299 การสมาทานธรรมที่มีสุขและมีสุขเป็นวิบาก
12-300 มหาธัมมสมาทานสูตร การสมาทานธรรม สูตรใหญ่
12-301 การสมาทานธรรม 4 ประการ
12-302 การสมาทานธรรมที่มีทุกข์และมีทุกข์เป็นวิบาก
12-303 การสมาทานธรรมที่มีสุขแต่มีทุกข์เป็นวิบาก
12-304 การสมาทานธรรมที่มีทุกข์แต่มีสุขเป็นวิบาก
12-305 การสมาทานธรรมที่มีสุขและมีสุขเป็นวิบาก
12-306 อุปมาของการสมาทานธรรม 4 ประการ
12-307 วีมังสกสูตร ผู้ตรวจสอบ
12-308 การตรวจสอบธรรมของพระตถาคต
12-309 ทรงเปิดโอกาสให้สอบถามยิ่งขึ้น
12-310 โกสัมพิยสูตร ภิกษุชาวเมืองโกสัมพี
12-311 สาราณียธรรม 6 ประการ
12-312 ทิฏฐิคือญาณของอริยสาวก 7 ประการ
12-313 พรหมนิมันตนิกสูตร การเชื้อเชิญของพรหม
12-314 มารเข้าสิงกายพรหม
12-315 พกพรหมหายไปจากพระผู้มีพระภาค
12-316 มารเข้าสิงกายพรหม
12-317 มารตัชชนียสูตร การคุกคามของมาร
12-318 อวสานคาถา

สนทนาธรรม

comments

Comments are closed.