เล่ม 20 พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย เอกกนิบาต


20-001 รูปเป็นต้นที่ครอบงำจิตบุรุษและสตรี
20-002 ธรรมเป็นเหตุละนิวรณ์
20-003 จิตที่ไม่ควรแก่การใช้งาน
20-004 จิตที่ไม่ได้ฝึก
20-005 ผลแห่งจิตที่ตั้งไว้ผิดและถูก
20-006 ผลแห่งจิตชั่วลัดนิ้วมือเดียว
20-007 การปรารภความเพียร เป็นต้น
20-008 กัลยาณมิตร เป็นต้น
20-009 ความประมาท เป็นต้น
20-010 ความประมาท เป็นต้น หมวดที่ 2
20-011 ธรรมและอธรรม
20-012 อาบัติและอนาบัติ
20-013 บุคคลผู้เป็นเอก
20-014 เอตทัคควรรค หมวดที่ 1
20-015 เอตทัคควรรค หมวดที่ 2
20-016 เอตทัคควรรค หมวดที่ 3
20-017 เอตทัคควรรค หมวดที่ 4
20-018 เอตทัคควรรค หมวดที่ 5
20-019 เอตทัคควรรค หมวดที่ 6
20-020 เอตทัคควรรค หมวดที่ 7
20-021 ความเป็นไปได้และความเป็นไปไม่ได้ หมวดที่ 1
20-022 ความเป็นไปได้และความเป็นไปไม่ได้ หมวดที่ 2
20-023 ความเป็นไปได้และความเป็นไปไม่ได้ หมวดที่ 3
20-024 ธรรมอันเป็นเอก หมวดที่ 1
20-025 ธรรมอันเป็นเอก หมวดที่ 2
20-026 ธรรมอันเป็นเอก หมวดที่ 3
20-027 ธรรมอันเป็นเอก หมวดที่ 4
20-028 ธรรมที่ทำให้เกิดความเลื่อมใส
20-029 ผลแห่งจิตชั่วลัดนิ้วมือเดียว
20-030 ผลแห่งการเจริญกายคตาสติ
20-031 อมตธรรม
20-032 โทษ
20-033 ความเพียรที่เกิดได้ยาก
20-034 ธรรมที่เป็นเหตุแห่งความเดือดร้อน
20-035 ธรรมที่ไม่เป็นเหตุแห่งความเดือดร้อน
20-036 ธรรมที่เป็นเหตุให้ทรงรู้สัพพัญญุตญาณ
20-037 กิเลสที่ผูกมัดใจสัตว์
20-038 ธรรมฝ่ายดำ
20-039 ธรรมฝ่ายขาว
20-040 จริยธรรมคุ้มครองโลก
20-041 การเข้าพรรษา
20-042 หมวดว่าด้วยอธิกรณ์
20-043 พระธรรมเทศนาของพระตถาคต 2 แบบ
20-044 เหตุให้อธิกรณ์ยืดเยื้อและไม่ยืดเยื้อ
20-045 เหตุให้เกิดในทุคติและสุคติ
20-046 โทษแห่งทุจริต 5 อย่าง
20-047 อานิสงส์แห่งสุจริต 5 อย่าง
20-048 การละอกุศลและการบำเพ็ญกุศล
20-049 ธรรมที่ทำให้ศาสนาเสื่อมและเจริญ
20-050 คนพาล
20-051 คติและฐานะ 2 อย่าง เป็นต้น
20-052 เทวดาพร้อมใจกัน
20-053 การตอบแทนที่ทำได้ยาก
20-054 วาทะ 2 อย่าง
20-055 ทักขิไณยบุคคล 2 จำพวก
20-056 บุคคลผู้มีสังโยชน์ 2 จำพวก
20-057 เหตุปัจจัยแห่งการวิวาท
20-058 ภูมิคนแก่ และภูมิคนหนุ่ม
20-059 สมัย 2 อย่าง
20-060 การปฏิบัติที่ทรงสรรเสริญและไม่ทรงสรรเสริญ
20-061 บุคคลผู้ทำให้ศาสนาเสื่อม และเจริญ
20-062 บริษัท
20-063 บุคคล
20-064 เหตุที่ กินนร ไม่พูดภาษาคน
20-065 สิงที่มาตุคามไม่อิ่ม
20-066 การอยู่ร่วมกัน 2 แบบ
20-067 เหตุให้อธิกรณ์ยืดเยื้อ และไม่ยืดเนื้อ
20-068 สุข
20-069 เหตุแห่งบาปอกุศล
20-070 ธรรม
20-071 คนพาลและบัณฑิต
20-072 ความหวังที่ละได้ยาก
20-073 ความปรารถนา
20-074 ทาน
20-075 การรับรอง
20-076 สมาบัติ
20-077 โกธเปยยาล
20-078 อกุสลเปยยาล
20-079 วินยเปยยาล
20-080 ราคเปยยาล
20-081 ผู้เป็นภัยและไม่เป็นภัย
20-082 ลักษณะคนพาลและบัณฑิต
20-083 ความคิดระหว่างคนพาลกับบัณฑิต
20-084 การเห็นโทษและไม่เห็นโทษ
20-085 การถามตอบโดยไม่แยบคาย
20-086 อกุศลกรรม
20-087 กรรมที่มีโทษ
20-088 กรรมที่มีความเบียดเบียน
20-089 การบริหารตนให้ถูกกำจัด
20-090 การละมลทิน
20-091 ภิกษุผู้มีชื่อเสียง
20-092 สถานที่อันกษัตริย์และภิกษุพึงระลึกถึงตลอดชีวิต
20-093 ความหวังทางโลกและทางธรรม
20-094 ความเป็นราชาของพระเจ้าจักรพรรดิและพระพุทธเจ้า
20-095 พระเจ้าปเจตนะรับสั่งให้ช่างทำล้อรถ
20-096 ข้อปฏิบัติไม่ผิด
20-097 ธรรมที่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตน
20-098 เทวโลก
20-099 คุณสมบัติของพ่อค้าสูตรที่ 1
20-100 คุณสมบัติของพ่อค้าสูตรที่ 2
20-101 พระสวิฏฐะและมหาโกฏฐิตะ
20-102 คนไข้และบุคคลผู้เปรียบด้วยคนไข้
20-103 สังขาร
20-104 บุคคลที่มีอุปการะมาก
20-105 บุคคลที่มีจิตเหมือนเพชร
20-106 บุคคลที่ควรคบ
20-107 บุคคลที่ควรรังเกียจ
20-108 บุคคลผู้พูดภาษาคูถ
20-109 บุคคลตาบอด
20-110 บุคคลมีปัญญาเหมือนหม้อคว่ำ
20-111 สกุลที่มีพรหม
20-112 พระอานนท์ทูลถามพระผู้มีพระภาค
20-113 พระสารีบุตรกราบทูลถามพระผู้มีพระภาค
20-114 เหตุเกิดแห่งกรรม
20-115 หัตถกกุมารทูลถามถึงความสุข
20-116 เทวทูต
20-117 พญายม
20-118 ท้าวมหาราชทั้ง 4
20-119 ท้าวมหาราชทั้ง 4 สูตรที่ 2
20-120 สุขุมาลชาติ
20-121 อธิปไตย
20-122 ความพร้อมแห่งธรรม
20-123 ฐานะที่เป็นเหตุให้ทราบผู้มีศรัทธา
20-124 อำนาจประโยชน์
20-125 เหตุให้การสนทนาดำเนินไปได้
20-126 กรรมที่บัณฑิตบัญญัติไว้
20-127 บรรพชิตผู้มีศีล
20-128 ลักษณะที่ถูกปัจจัยปรุงแต่ง
20-129 ลักษณะที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่ง
20-130 ขุนเขาหิมพานต์
20-131 เหตุให้ทำความเพียร
20-132 องค์ประกอบของมหาโจร
20-133 พราหมณ์แก่ 2 คน สูตรที่ 1
20-134 พราหมณ์แก่ 2 คน สูตรที่ 2
20-135 พราหมณ์ผู้ทูลถามธรรมคุณ
20-136 ปริพาชกผู้ทูลถามธรรมคุณ
20-137 พระนิพพาน
20-138 เหตุทำให้จำนวนมนุษย์มีน้อยลง
20-139 ปริพาชกชื่อว่า วัจฉโคตร
20-140 พราหมณ์ชื่อ ติกัณณะ
20-141 พราหมณ์ชื่อว่า ชานุสโสณิ
20-142 สังคารวพราหมณ์
20-143 ที่เกิดแห่งทิฐิเป็นดุจท่า
20-144 ภัย
20-145 หมู่บ้านพราหมณ์ชื่อเวนาคปุระ
20-146 ปริพาชกชื่อว่า สรภะ
20-147 กาลามะ ชาวเกสปุตตนิคม
20-148 นายสาฬหะถามถึงหลักความเชื่อ
20-149 เรื่องที่ควรกล่าว
20-150 พวกอัญญเดียรถีย์
20-151 รากเหง้าของอกุศล
20-152 อุโบสถ
20-153 ฉันนปริพาชก
20-154 สาวกของอาชีวก
20-155 เจ้ามหานามศากยะ
20-156 นิครนนาฏบุตร
20-157 การชักชวนให้ตั้งมั่นในฐานะ
20-158 เหตุเกิดแห่งภพ สูตรที่ 1
20-159 เหตุเกิดแห่งภพ สูตรที่ 2
20-160 ผลแห่งศีลและวัตร
20-161 กลิ่นหอม
20-162 โลกธาตุขนาดเล็ก
20-163 กิจของสมณะ
20-164 ภิกษุที่ไม่มีไตรสิกขาเปรียบเหมือนลาในฝูงโค
20-165 กิจเบื้องต้นที่ควรทำในนา
20-166 ภิกษุวัชชีบุตร
20-167 เสกขบุคคล
20-168 ไตรสิกขา สูตรที่ 1
20-169 ไตรสิกขา สูตรที่ 2
20-170 การบำเพ็ญไตรสิกขา สูตรที่ 3
20-171 ไตรสิกขา สูตรที่ 1
20-172 ไตรสิกขา สูตรที่ 2
20-173 ตำบลปังกธา
20-174 กิจรีบด่วนของชาวนาและของภิกษุ
20-175 ความสงัดจากกิเลส
20-176 ธรรมจักษุกับท้องฟ้าในสารทกาล
20-177 บริษัท
20-178 องค์ประกอบของม้าอาชาไนย สูตรที่ 1
20-179 องค์ประกอบของม้าอาชาไนย สูตรที่ 2
20-180 องค์ประกอบของม้าอาชาไนย สูตรที่ 3
20-181 บุคคลที่เปรียบเหมือนผ้าเปลือกไม้
20-182 ผลกรรมกับก้อนเกลือ
20-183 คนล้างฝุ่นล้างทอง
20-184 นิมิต
20-185 ความดำริก่อนตรัสรู้
20-186 คุณของโลก สูตรที่ 1
20-187 คุณของโลก สูตรที่ 2
20-188 ผู้ควรยกย่องว่าเป็นสมณะและพราหมณ์
20-189 การขับร้องคือการร้องไห้ในอริยวินัย
20-190 สิ่งที่เสพไม่รู้จักอิ่ม
20-191 ผู้ไม่รักษาจิต
20-192 จิตถึงความผิดปกติ
20-193 เหตุให้เกิดกรรม สูตรที่ 1
20-194 เหตุให้เกิดกรรม สูตรที่ 2
20-195 บุคคลผู้ต้องไปสู่อบายภูมิ
20-196 บุคคลหาได้ยาก
20-197 บุคคลที่ประมาณไม่ได้
20-198 ธรรมอันไม่หวั่นไหว
20-199 วิบัติ และสัมปทา
20-200 ข้อปฏิบัติไม่ผิด
20-201 ความวิบัติแห่งการงาน
20-202 ความสะอาด สูตรที่ 1
20-203 ความสะอาด สูตรที่ 2
20-204 ความเป็นมุนี
20-205 พระธรรมเทศนาที่กรุงกุสินารา
20-206 เหตุแห่งความบาดหมาง
20-207 พระธรรมเทศนาที่โคตมกเจดีย์
20-208 ภรัณฑุดาบสกาลามโคตร
20-209 หัตถกเทพบุตร
20-210 ความมักใหญ่
20-211 พระอนุรุทธ สูตรที่ 1
20-212 พระอนุรุทธ สูตรที่ 2
20-213 สิ่งที่ปิดดี เปิดไม่ดี
20-214 บุคคลกับรอยขีด
20-215 องค์ประกอบของนักรบ
20-216 บริษัท
20-217 องค์ประกอบของมิตรแท้
20-218 ความเกิดขึ้นแห่งพระตถาคต
20-219 วาทะของมักขลิเปรียบเหมือนผ้ากัมพลทอด้วยผมคน
20-220 สัมปทา
20-221 วุฑฒิ
20-222 ม้ากระจอกและคนกระจอก
20-223 ม้าดีและคนดี
20-224 ม้าอานาไนยและบุรุษอาชาไนย
20-225 อารามปริพาชกชื่อ โมรนิวาปะ สูตรที่ 1
20-226 อารามปริพาชกชื่อ โมรนิวาปะ สูตรที่ 2
20-227 อารามปริพาชกชื่อ โมรนิวาปะ สูตรที่ 3
20-228 อกุศลกรรมเป็นเหตุให้ตกนรก
20-229 กรรมที่มีโทษเป็นเหตุให้ตกนรก
20-230 กรรมที่ไม่สม่ำเสมอเป็นเหตุให้ตกนรก
20-231 กรรมที่ไม่สะอาดเป็นเหตุให้ตกนรก
20-232 เหตุให้คนถูกทำลาย สูตรที่ 1
20-233 เหตุให้คนถูกทำลาย สูตรที่ 2
20-234 เหตุให้คนถูกทำลาย สูตรที่ 3
20-235 เหตุให้คนถูกทำลาย สูตรที่ 4
20-236 การไหว้
20-237 เวลาเช้า เป็นฤกษ์ดี เป็นต้น
20-238 ปฏิปทา 3 อย่าง
20-239 สติปัฏฐานสูตร
20-240 สัมมัปปธานสูตร
20-241 อิทธิปาทสูตร
20-242 อินทริยสูตร
20-243 พลสูตร
20-244 สัมโพชฌังคสูตร
20-245 มัคคสูตร
20-246 ปาณ อปาณสูตร
20-247 อทินนาทาน อนทินนาทานสูตร
20-248 มิจฉา สัมมาสูตร
20-249 มุสาวาที อมุสาวาทีสูตร
20-250 ปิสุณา อปิสุณาสูตร
20-251 ผรุส อผรุสสูตร
20-252 สัมผัปปลาป อสัมผัปปลาปสูตร
20-253 อภิชฌา อนภิชฌาสูตร
20-254 พยาปาท อัพพยาปาทสูตร
20-255 มิจฉาทิฏฐิ สัมมาทิฏฐิสูตร
20-256 ราคเปยยาล

สนทนาธรรม

comments

Comments are closed.