เล่ม 2 พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ ภาค 2


02-001 ปฐมกฐินสิกขาบท กฐินเดาะข้อที่ 1
02-002 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
02-003 พระบัญญัติ
02-004 เรื่องพระอานนท์
02-005 ทรงอนุญาตอติเรกจีวร
02-006 พระอนุบัญญัติ
02-007 สิกขาบทวิภังค์
02-008 วิธีสละจีวรที่เป็นนิสสัคคีย์
02-009 บทภาชนีย์
02-010 อนาปัตติวาร
02-011 ทรงสอบถามแล้วอนุญาตให้คืนจีวร
02-012 อุทโทสิตสิกขาบท กฐินเดาะข้อที่ 2
02-013 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
02-014 พระบัญญัติ
02-015 เรื่องภิกษุเป็นไข้
02-016 ทรงอนุญาตให้สมมติติจีวราวิปวาส
02-017 วิธีสมมติติจีวราวิปวาส
02-018 พระอนุบัญญัติ
02-019 สิกขาบทวิภังค์
02-020 วิธีสละจีวรที่เป็นนิสสัคคีย์
02-021 บทภาชนีย์
02-022 นิสสัคคิยปาจิตตีย์
02-023 อนาปัตติวาร
02-024 ตติยกฐินสิกขาบท กฐินเดาะข้อที่ 3
02-025 ทรงอนุญาตอกาลจีวร
02-026 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
02-027 พระบัญญัติ
02-028 สิกขาบทวิภังค์
02-029 วิธีสละจีวรที่เป็นนิสสัคคีย์
02-030 บทภาชนีย์
02-031 อนาปัตติวาร
02-032 ปุราณจีวรสิกขาบท การให้ซักจีวรเก่า
02-033 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
02-034 พระบัญญัติ
02-035 สิกขาบทวิภังค์
02-036 วิธีสละจีวรที่เป็นนิสสัคคีย์
02-037 บทภาชนีย์
02-038 อนาปัตติวาร
02-039 จีวรปฏิคคหณสิกขาบท การรับจีวร
02-040 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
02-041 พระบัญญัติ
02-042 เรื่องแลกเปลี่ยนจีวร
02-043 ทรงอนุญาตให้รับจีวรแลกเปลี่ยนได้
02-044 พระอนุบัญญัติ
02-045 สิกขาบทวิภังค์
02-046 วิธีสละจีวรที่เป็นนิสสัคคีย์
02-047 บทภาชนีย์
02-048 อนาปัตติวาร
02-049 การออกปากขอคฤหัสถ์ผู้ไม่ใช่ญาติ
02-050 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
02-051 พระบัญญัติ
02-052 เรื่องภิกษุถูกชิงจีวร
02-053 ทรงอนุญาตให้ขอจีวรได้
02-054 พระอนุบัญญัติ
02-055 สิกขาบทวิภังค์
02-056 วิธีสละจีวรที่เป็นนิสสัคคีย์
02-057 บทภาชนีย์
02-058 อนาปัตติวาร
02-059 ตตุตตริสิกขาบท การออกปากขอจีวรเกิน
02-060 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
02-061 พระบัญญัติ
02-062 สิกขาบทวิภังค์
02-063 วิธีสละจีวรที่เป็นนิสสัคคีย์
02-064 บทภาชนีย์
02-065 อนาปัตติวาร
02-066 อุปักขฏสิกขาบท คนตระเตรียมทรัพย์เป็นค่าจีวร
02-067 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
02-068 พระบัญญัติ
02-069 สิกขาบทวิภังค์
02-070 วิธีสละจีวรที่เป็นนิสสัคคีย์
02-071 บทภาชนีย์
02-072 อนาปัตติวาร
02-073 คนตระเตรียมทรัพย์เป็นค่าจีวร ข้อที่ 2
02-074 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
02-075 พระบัญญัติ
02-076 สิกขาบทวิภังค์
02-077 วิธีสละจีวรที่เป็นนิสสัคคีย์
02-078 บทภาชนีย์
02-079 อนาปัตติวาร
02-080 ทรัพย์เป็นค่าจีวรที่พระราชาเป็นต้นให้ทูตนำมาถวาย
02-081 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
02-082 พระบัญญัติ
02-083 สิกขาบทวิภังค์
02-084 วิธีสละจีวรที่เป็นนิสสัคคีย์
02-085 บทภาชนีย์
02-086 อนาปัตติวาร
02-087 รวมสิกขาบทที่มีในจีวรวรรค
02-088 โกสิยสิกขาบท การทำสันถัตใยไหม
02-089 ทรงประฃุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
02-090 พระบัญญัติ
02-091 สิกขาบทวิภังค์
02-092 วิธีสละสันถัตที่เป็นนิสสัคคีย์
02-093 บทภาชนีย์
02-094 อนาปัตติวาร
02-095 สุทธกาฬกสิกขาบท การทำสันถัตโดยใช้ขนเจียมดำล้วน
02-096 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
02-097 พระบัญญัติ
02-098 สิกขาบทวิภังค์
02-099 วิธีสละสันถัตที่เป็นนิสสัคคีย์
02-100 บทภาชนีย์
02-101 อนาปัตติวาร
02-102 การทำสันถัตโดยใช้ขนเจียมดำ 2 ส่วน
02-103 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
02-104 พระบัญญัติ
02-105 สิกขาบทวิภังค์
02-106 วิธีสละสันถัตที่เป็นนิสสัคคีย์
02-107 บทภาชนีย์
02-108 อนาปัตติวาร
02-109 ฉัพพัสสสิกขาบท การเก็บสันถัตไว้ 6 ปี
02-110 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
02-111 พระบัญญัติ
02-112 เรื่องภิกษุเป็นไข้
02-113 ทรงอนุญาตให้สมมติสันถัต
02-114 พระอนุบัญญัติ
02-115 สิกขาบทวิภังค์
02-116 วิธีสละสันถัตที่เป็นนิสสัคคีย์
02-117 บทภาชนีย์
02-118 อนาปัตติวาร
02-119 นิสีทนสันถตสิกขาบท การทำสันถัตสำหรับรองนั่ง
02-120 พุทธประเพณี
02-121 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
02-122 พระบัญญัติ
02-123 สิกขาบทวิภังค์
02-124 วิธีสละสันถัตที่เป็นนิสสัคคีย์
02-125 บทภาชนีย์
02-126 อนาปัตติวาร
02-127 เอฬกโลมสิกขาบท การรับขนเจียม
02-128 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
02-129 พระบัญญัติ
02-130 สิกขาบทวิภังค์
02-131 วิธีสละขนเจียมที่เป็นนิสสัคคีย์
02-132 บทภาชนีย์
02-133 อนาปัตติวาร
02-134 เอฬกโลมโธวาปนสิกขาบท การให้ซักขนเจียม
02-135 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
02-136 พระบัญญัติ
02-137 สิกขาบทวิภังค์
02-138 วิธีสละขนเจียมที่เป็นนิสสัคคีย์
02-139 บทภาชนีย์
02-140 อนาปัตติวาร
02-141 รูปิยสิกขาบท การรับรูปิยะ
02-142 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
02-143 พระบัญญัติ
02-144 สิกขาบทวิภังค์
02-145 วิธีสละรูปิยะที่เป็นนิสสัคคีย์
02-146 บทภาชนีย์
02-147 อนาปัตติวาร
02-148 รูปิยสังโวหารสิกขาบท การแลกเปลี่ยนรูปิยะ
02-149 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
02-150 พระบัญญัติ
02-151 สิกขาบทวิภังค์
02-152 วิธีสละรูปิยะที่เป็นนิสสัคคีย์
02-153 บทภาชนีย์
02-154 อนาปัตติวาร
02-155 กยวิกกยสิกขาบท การซื้อขาย
02-156 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
02-157 พระบัญญัติ
02-158 สิกขาบทวิภังค์
02-159 วิธีสละของที่เป็นนิสสัคคีย์
02-160 บทภาชนีย์
02-161 อนาปัตติวาร
02-162 รวมสิกขาบทที่มีในโกสิยวรรค
02-163 ปัตตสิกขาบท ว่าด้วยบาตร
02-164 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
02-165 พระบัญญัติ
02-166 เรื่องพระอานนท์
02-167 ทรงอนุญาตอติเรกบาตร
02-168 พระอนุบัญญัติ
02-169 สิกขาบทวิภังค์
02-170 วิธีสละบาตรที่เป็นนิสสัคคีย์
02-171 บทภาชนีย์
02-172 อนาปัตติวาร
02-173 บาตรมีรอยซ่อมหย่อนกว่า 5 แห่ง
02-174 ทรงห้ามขอบาตร
02-175 ทรงอนุญาตให้ขอบาตรได้
02-176 เรื่องพระฉัพพัคคีย์
02-177 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
02-178 พระบัญญัติ
02-179 สิกขาบทวิภังค์
02-180 วิธีสละบาตรที่เป็นนิสสัคคีย์
02-181 บทภาชนีย์
02-182 อนาปัตติวาร
02-183 เภสัชชสิกขาบท เภสัช
02-184 ทรงอนุญาตให้มีคนทำงานวัด
02-185 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
02-186 พระบัญญัติ
02-187 สิกขาบทวิภังค์
02-188 วิธีสละเภสัชที่เป็นนิสสัคคีย์
02-189 บทภาชนีย์
02-190 อนาปัตติวาร
02-191 วัสสิกสาฏิกสิกขาบท ผ้าอาบน้ำฝน
02-192 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
02-193 พระบัญญัติ
02-194 สิกขาบทวิภังค์
02-195 วิธีสละผ้าอาบน้ำฝนที่เป็นนิสสัคคีย์
02-196 บทภาชนีย์
02-197 อนาปัตติวาร
02-198 จีวรอัจฉินทนสิกขาบท การให้จีวรแล้วชิงเอาคืน
02-199 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
02-200 พระบัญญัติ
02-201 สิกขาบทวิภังค์
02-202 วิธีสละจีวรที่เป็นนิสสัคคีย์
02-203 บทภาชนีย์
02-204 อนาปัตติวาร
02-205 สุตตวิญญัตติสิกขาบท การออกปากขอด้าย
02-206 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
02-207 พระบัญญัติ
02-208 สิกขาบทวิภังค์
02-209 วิธีสละจีวรที่เป็นนิสสัคคีย์
02-210 บทภาชนีย์
02-211 อนาปัตติวาร
02-212 มหาเปสการสิกขาบท การสั่งช่างหูกทอจีวร
02-213 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
02-214 พระบัญญัติ
02-215 สิกขาบทวิภังค์
02-216 วิธีสละจีวรที่เป็นนิสสัคคีย์
02-217 บทภาชนีย์
02-218 อนาปัตติวาร
02-219 อัจเจกจีวรสิกขาบท อัจเจกจีวร
02-220 ทรงอนุญาตอัจเจกจีวร
02-221 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
02-222 พระบัญญัติ
02-223 สิกขาบทวิภังค์
02-224 วิธีสละอัจเจกจีวรที่เป็นนิสสัคคีย์
02-225 บทภาชนีย์
02-226 อนาปัตติวาร
02-227 สาสังกสิกขาบท เสนาสนะป่าที่น่าหวาดระแวง
02-228 ทรงอนุญาตภิกษุให้เก็บจีวรไว้ในละแวกบ้าน
02-229 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
02-230 พระบัญญัติ
02-231 สิกขาบทวิภังค์
02-232 วิธีสละจีวรที่เป็นนิสสัคคีย์
02-233 บทภาชนีย์
02-234 อนาปัตติวาร
02-235 ปริณตสิกขาบท การน้อมลาภ
02-236 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
02-237 พระบัญญัติ
02-238 สิกขาบทวิภังค์
02-239 วิธีสละลาภที่เป็นนิสสัคคีย์
02-240 บทภาชนีย์
02-241 อนาปัตติวาร
02-242 รวมสิกขาบทที่มีในปัตตวรรค
02-243 บทสรุป
02-244 มุสาวาทสิกขาบท การกล่าวเท็จ
02-245 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
02-246 พระบัญญัติ
02-247 สิกขาบทวิภังค์
02-248 บทภาชนีย์
02-249 อาการกล่าวเท็จทั้งที่รู้
02-250 อนาปัตติวาร
02-251 โอมสวาทสิกขาบท การกล่าวเสียดสี
02-252 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
02-253 โคนันทิวิสาล
02-254 พระบัญญัติ
02-255 สิกขาบทวิภังค์
02-256 บทภาชนีย์
02-257 อนาปัตติวาร
02-258 เปสุญญสิกขาบท การกล่าวส่อเสียด
02-259 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
02-260 พระบัญญัติ
02-261 สิกขาบทวิภังค์
02-262 บทภาชนีย์
02-263 อนาปัตติวาร
02-264 ปทโสธัมมสิกขาบท การให้กล่าวธรรมเป็นบท
02-265 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
02-266 พระบัญญัติ
02-267 สิกขาบทวิภังค์
02-268 บทภาชนีย์
02-269 อนาปัตติวาร
02-270 สหเสยยสิกขาบท การนอนร่วมกัน
02-271 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
02-272 พระบัญญัติ
02-273 เรื่องสามเณรราหุล
02-274 สิกขาบทวิภังค์
02-275 บทภาชนีย์
02-276 อนาปัตติวาร
02-277 ทุติยสหเสยยสิกขาบท การนอนร่วมกันข้อที่ 2
02-278 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
02-279 พระบัญญัติ
02-280 สิกขาบทวิภังค์
02-281 บทภาชนีย์
02-282 อนาปัตติวาร
02-283 ธัมมเทสนาสิกขาบท การแสดงธรรม
02-284 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
02-285 พระบัญญัติ
02-286 เรื่องอุบาสิกา
02-287 พระอนุบัญญัติ
02-288 เรื่องพระฉัพพัคคีย์
02-289 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
02-290 พระอนุบัญญัติ
02-291 สิกขาบทวิภังค์
02-292 บทภาชนีย์
02-293 อนาปัตติวาร
02-294 ภูตาโรจนสิกขาบท การบอกอุตตริมนุสสธรรมที่มีจริง
02-295 ภิกษุต่างทิศมาเข้าเฝ้า
02-296 พุทธประเพณี
02-297 ทรงบัญญัติสิกขาบท
02-298 พระบัญญัติ
02-299 สิกขาบทวิภังค์
02-300 บทภาชนีย์
02-301 อนาปัตติวาร
02-302 ทุฏฐุลลาโรจนสิกขาบท การบอกอาบัติชั่วหยาบ
02-303 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
02-304 พระบัญญัติ
02-305 สิกขาบทวิภังค์
02-306 บทภาชนีย์
02-307 อนาปัตติวาร
02-308 ปฐวีขณนสิกขาบท การขุดดิน
02-309 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
02-310 พระบัญญัติ
02-311 สิกขาบทวิภังค์
02-312 บทภาชนีย์
02-313 อนาปัตติวาร
02-314 รวมสิกขาบทที่มีในมุสาวาทวรรค
02-315 ภูตคามสิกขาบท การพรากภูตคาม
02-316 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
02-317 พระบัญญัติ
02-318 สิกขาบทวิภังค์
02-319 บทภาชนีย์
02-320 อนาปัตติวาร
02-321 อัญญวาทกสิกขาบท การกล่าวกลบเกลื่อน
02-322 ทรงสอบถามพระฉันนะ
02-323 กรรมวาจา
02-324 ทรงบัญญัติสิกขาบท
02-325 พระบัญญัติ
02-326 ทรงสอบถามพระฉันนะ
02-327 กรรมวาจา
02-328 ทรงบัญญัติสิกขาบท
02-329 พระอนุบัญญัติ
02-330 สิกขาบทวิภังค์
02-331 บทภาชนีย์
02-332 อนาปัตติวาร
02-333 อุชฌาปนกสิกขาบท การกล่าวให้เพ่งโทษ
02-334 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
02-335 พระบัญญัติ
02-336 ทรงบัญญัติสิกขาบท
02-337 พระอนุบัญญัติ
02-338 สิกขาบทวิภังค์
02-339 บทภาชนีย์
02-340 อนาปัตติวาร
02-341 ปฐมเสนาสนสิกขาบท เสนาสนะข้อที่ 1
02-342 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
02-343 พระบัญญัติ
02-344 ทรงอนุญาตให้เก็บเสนาสนะ
02-345 สิกขาบทวิภังค์
02-346 บทภาชนีย์
02-347 อนาปัตติวาร
02-348 ทุติยเสนาสนสิกขาบท เสนาสนะข้อที่ 2
02-349 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
02-350 พระบัญญัติ
02-351 สิกขาบทวิภังค์
02-352 บทภาชนีย์
02-353 อนาปัตติวาร
02-354 อนุปขัชชสิกขาบท การเข้าไปแทรกแซง
02-355 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
02-356 พระบัญญัติ
02-357 สิกขาบทวิภังค์
02-358 บทภาชนีย์
02-359 อนาปัตติวาร
02-360 นิกกัฑฒนสิกขาบท การฉุดลากออก
02-361 ทรงบัญญัติสิกขาบท
02-362 พระบัญญัติ
02-363 สิกขาบทวิภังค์
02-364 บทภาชนีย์
02-365 อนาปัตติวาร
02-366 เวหาสกุฏิสิกขาบท กุฎีชั้นลอย
02-367 ทรงบัญญัติสิกขาบท
02-368 พระบัญญัติ
02-369 สิกขาบทวิภังค์
02-370 บทภาชนีย์
02-371 อนาปัตติวาร
02-372 มหัลลกวิหารสิกขาบท การสร้างวิหารใหญ่
02-373 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
02-374 พระบัญญัติ
02-375 สิกขาบทวิภังค์
02-376 บทภาชนีย์
02-377 อนาปัตติวาร
02-378 สัปปาณกสิกขาบท สิ่งมีชีวิต
02-379 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
02-380 พระบัญญัติ
02-381 สิกขาบทวิภังค์
02-382 บทภาชนีย์
02-383 อนาปัตติวาร
02-384 รวมสิกขาบทที่มีในภูตคามวรรค
02-385 โอวาทสิกขาบท การสั่งสอนภิกษุณี
02-386 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
02-387 วิธีแต่งตั้งและกรรมวาจาแต่งตั้งภิกษุสั่งสอนภิกษุณี
02-388 พระบัญญัติ
02-389 เรื่องพระฉัพพัคคีย์
02-390 ทรงประชุมสงฆ์แต่งตั้งภิกษุสั่งสอนภิกษุณี
02-391 คุณสมบัติของภิกษุผู้สั่งสอนภิกษุณี 8 อย่าง
02-392 สิกขาบทวิภังค์
02-393 ครุธรรม 8 ข้อ
02-394 บทภาชนีย์
02-395 อนาปัตติวาร
02-396 การสั่งสอนภิกษุณีในเวลาที่ดวงอาทิตย์อัสดงแล้ว
02-397 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
02-398 พระบัญญัติ
02-399 สิกขาบทวิภังค์
02-400 บทภาชนีย์
02-401 อนาปัตติวาร
02-402 ภิกขุนูปัสสยสิกขาบท การไปสั่งสอนภิกษุณีถึงที่สำนัก
02-403 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
02-404 พระบัญญัติ
02-405 เรื่องพระนางมหาปชาบดีโคตมีเป็นไข้
02-406 พระอนุบัญญัติ
02-407 สิกขาบทวิภังค์
02-408 บทภาชนีย์
02-409 อนาปัตติวาร
02-410 อามิสสิกขาบท การสั่งสอนภิกษุณีเพราะเห็นแก่อามิส
02-411 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
02-412 พระบัญญัติ
02-413 สิกขาบทวิภังค์
02-414 บทภาชนีย์
02-415 อนาปัตติวาร
02-416 จีวรทานสิกขาบท การถวายจีวร
02-417 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
02-418 พระบัญญัติ
02-419 เรื่องภิกษุหลายรูป
02-420 ทรงอนุญาตให้แลกเปลี่ยนจีวรได้
02-421 พระอนุบัญญัติ
02-422 สิกขาบทวิภังค์
02-423 บทภาชนีย์
02-424 อนาปัตติวาร
02-425 จีวรสิพพนสิกขาบท การเย็บจีวรให้ภิกษุณี
02-426 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
02-427 พระบัญญัติ
02-428 สิกขาบทวิภังค์
02-429 บทภาชนีย์
02-430 อนาปัตติวาร
02-431 สังวิธานสิกขาบท การชักชวนเดินทางร่วมกัน
02-432 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
02-433 พระบัญญัติ
02-434 เรื่องภิกษุและภิกษุณีหลายรูป
02-435 ทรงอนุญาตให้เดินทางร่วมกัน
02-436 พระอนุบัญญัติ
02-437 สิกขาบทวิภังค์
02-438 บทภาชนีย์
02-439 อนาปัตติวาร
02-440 นาวาภิรูหนสิกขาบท การโดยสารเรือลำเดียวกัน
02-441 ทรงบัญญัติสิกขาบท
02-442 พระบัญญัติ
02-443 เรื่องภิกษุและภิกษุณีหลายรูป
02-444 ทรงอนุญาตให้โดยสารเรือลำเดียวกันข้ามฟาก
02-445 พระอนุบัญญัติ
02-446 สิกขาบทวิภังค์
02-447 บทภาชนีย์
02-448 อนาปัตติวาร
02-449 การฉันบิณฑบาตที่ภิกษุณีแนะนำให้จัดเตรียม
02-450 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
02-451 พระบัญญัติ
02-452 เรื่องภิกษุรูปหนึ่ง
02-453 ทรงอนุญาตให้ฉันบิณฑบาตที่คฤหัสถ์ปรารภไว้ก่อน
02-454 พระอนุบัญญัติ
02-455 สิกขาบทวิภังค์
02-456 บทภาชนีย์
02-457 อนาปัตติวาร
02-458 รโหนิสัชชสิกขาบท การนั่งในที่ลับ
02-459 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
02-460 พระบัญญัติ
02-461 สิกขาบทวิภังค์
02-462 บทภาชนีย์
02-463 อนาปัตติวาร
02-464 รวมสิกขาบทที่มีในโอวาทวรรค
02-465 อาวสถปิณฑสิกขาบท การฉันภัตตาหารในที่พักแรม
02-466 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
02-467 พระบัญญัติ
02-468 เรื่องพระสารีบุตร
02-469 ทรงอนุญาตภิกษุเป็นไข้ให้ฉันอาหารในที่พักแรมได้
02-470 พระอนุบัญญัติ
02-471 สิกขาบทวิภังค์
02-472 บทภาชนีย์
02-473 อนาปัตติวาร
02-474 คณโภชนสิกขาบท การฉันคณโภชนะ
02-475 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
02-476 พระบัญญัติ
02-477 ทรงอนุญาตให้ฉันคณโภชนะได้ในสมัยที่เป็นไข้
02-478 พระอนุบัญญัติ
02-479 ทรงอนุญาตให้ฉันคณโภชนะได้ในสมัยที่ถวายจีวร
02-480 พระอนุบัญญัติ
02-481 เรื่องทรงอนุญาตให้ฉันคณโภชนะได้ในสมัยที่ทำจีวร
02-482 พระอนุบัญญัติ
02-483 ทรงอนุญาตให้ฉันคณโภชนะได้ในสมัยที่เดินทางไกล
02-484 พระอนุบัญญัติ
02-485 เรื่องทรงอนุญาตให้ฉันคณโภชนะได้ในสมัยที่โดยสารเรือ
02-486 พระอนุบัญญัติ
02-487 เรื่องทรงอนุญาตให้ฉันคณโภชนะได้ในมหาสมัย
02-488 พระอนุบัญญัติ
02-489 ทรงอนุญาตให้ฉันคณโภชนะได้ในสมัยที่เป็นภัตตาหารของสมณะ
02-490 พระอนุบัญญัติ
02-491 สิกขาบทวิภังค์
02-492 บทภาชนีย์
02-493 อนาปัตติวาร
02-494 ปรัมปรโภชนสิกขาบท การฉันปรัมปรโภชนะ
02-495 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
02-496 พระบัญญัติ
02-497 ทรงอนุญาตให้ฉันปรัมปรโภชนะได้ในสมัยที่เป็นไข้
02-498 พระอนุบัญญัติ
02-499 ทรงอนุญาตให้ฉันปรัมปรโภชนะได้ในสมัยที่ถวายจีวร
02-500 พระอนุบัญญัติ
02-501 เรื่องทรงอนุญาตให้ฉันปรัมปรโภชนะได้ในสมัยที่ทำจีวร
02-502 พระอนุบัญญัติ
02-503 เรื่องวิกัปอาหารที่หวังว่าจะได้
02-504 สิกขาบทวิภังค์
02-505 บทภาชนีย์
02-506 อนาปัตติวาร
02-507 กาณมาตุสิกขาบท มารดาของนางกาณา
02-508 เรื่องพ่อค้าเกวียน
02-509 ทรงบัญญัติสิกขาบท
02-510 พระบัญญัติ
02-511 สิกขาบทวิภังค์
02-512 บทภาชนีย์
02-513 อนาปัตติวาร
02-514 ปฐมปวารณาสิกขาบท การบอกห้ามภัตตาหารข้อที่ 1
02-515 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
02-516 พระบัญญัติ
02-517 ทรงอนุญาตให้ฉันภัตตาหารที่เป็นเดนภิกษุเป็นไข้
02-518 พระอนุบัญญัติ
02-519 สิกขาบทวิภังค์
02-520 บทภาชนีย์
02-521 อนาปัตติวาร
02-522 ทุติยปวารณาสิกขาบท การบอกห้ามภัตตาหารข้อที่ 2
02-523 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
02-524 พระบัญญัติ
02-525 สิกขาบทวิภังค์
02-526 บทภาชนีย์
02-527 อนาปัตติวาร
02-528 วิกาลโภชนสิกขาบท การฉันโภชนะในเวลาวิกาล
02-529 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
02-530 พระบัญญัติ
02-531 สิกขาบทวิภังค์
02-532 บทภาชนีย์
02-533 อนาปัตติวาร
02-534 สันนิธิการกสิกขาบท การสะสมโภชนะ
02-535 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
02-536 พระบัญญัติ
02-537 สิกขาบทวิภังค์
02-538 บทภาชนีย์
02-539 อนาปัตติวาร
02-540 ปณีตโภชนสิกขาบท การออกปากขอโภชนะอันประณีต
02-541 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
02-542 พระบัญญัติ
02-543 อนุญาตให้ภิกษุเป็นไข้ออกปากขอโภชนะอันประณีตได้
02-544 พระอนุบัญญัติ
02-545 สิกขาบทวิภังค์
02-546 บทภาชนีย์
02-547 อนาปัตติวาร
02-548 การรับประเคนอาหารนอกจากน้ำและไม้ชำระฟัน
02-549 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
02-550 พระบัญญัติ
02-551 ทรงอนุญาตน้ำและไม้ชำระฟัน
02-552 พระอนุบัญญัติ
02-553 สิกขาบทวิภังค์
02-554 บทภาชนีย์
02-555 อนาปัตติวาร
02-556 รวมสิกขาบทที่มีในโภชนวรรค
02-557 อเจลกสิกขาบท นักบวชเปลือย
02-558 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
02-559 พระบัญญัติ
02-560 สิกขาบทวิภังค์
02-561 บทภาชนีย์
02-562 อนาปัตติวาร
02-563 อุยโยชนสิกขาบท การส่งกลับ
02-564 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
02-565 พระบัญญัติ
02-566 สิกขาบทวิภังค์
02-567 บทภาชนีย์
02-568 อนาปัตติวาร
02-569 สโภชนสิกขาบท การเข้าไปแทรกแซงในที่ที่มีคน 2 คน
02-570 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
02-571 พระบัญญัติ
02-572 สิกขาบทวิภังค์
02-573 บทภาชนีย์
02-574 อนาปัตติวาร
02-575 รโหปฏิจฉันนสิกขาบท การนั่งในที่ลับมีสิ่งกำบัง
02-576 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
02-577 พระบัญญัติ
02-578 สิกขาบทวิภังค์
02-579 บทภาชนีย์
02-580 อนาปัตติวาร
02-581 รโหนิสัชชสิกขาบท การนั่งในที่ลับ
02-582 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
02-583 พระบัญญัติ
02-584 สิกขาบทวิภังค์
02-585 บทภาชนีย์
02-586 อนาปัตติวาร
02-587 จาริตตสิกขาบท การเที่ยวสัญจรไป
02-588 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
02-589 พระบัญญัติ
02-590 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
02-591 พระอนุบัญญัติ
02-592 ทรงอนุญาตให้เข้าตระกูลได้ในสมัยที่ถวายจีวร
02-593 พระอนุบัญญัติ
02-594 ทรงอนุญาตให้เข้าตระกูลได้ในสมัยที่ทำจีวร
02-595 พระอนุบัญญัติ
02-596 ทรงอนุญาตให้บอกลาก่อนเข้าตระกูล
02-597 พระอนุบัญญัติ
02-598 สิกขาบทวิภังค์
02-599 บทภาชนีย์
02-600 อนาปัตติวาร
02-601 มหานามสิกขาบท พระเจ้ามหานามศากยะ
02-602 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
02-603 พระบัญญัติ
02-604 สิกขาบทวิภังค์
02-605 บทภาชนีย์
02-606 อนาปัตติวาร
02-607 อุยยุตตเสนาสิกขาบท กองทัพที่เคลื่อนขบวนออกรบ
02-608 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
02-609 พระบัญญัติ
02-610 ทรงอนุญาตให้ไปในกองทัพได้เมื่อมีเหตุผลที่สมควร
02-611 พระอนุบัญญัติ
02-612 สิกขาบทวิภังค์
02-613 บทภาชนีย์
02-614 อนาปัตติวาร
02-615 เสนาวาสสิกขาบท การพักอยู่ในกองทัพ
02-616 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
02-617 พระบัญญัติ
02-618 สิกขาบทวิภังค์
02-619 บทภาชนีย์
02-620 อนาปัตติวาร
02-621 อุยโยธิกสิกขาบท การไปดูสนามรบ
02-622 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
02-623 พระบัญญัติ
02-624 สิกขาบทวิภังค์
02-625 บทภาชนีย์
02-626 อนาปัตติวาร
02-627 รวมสิกขาบทที่มีในอเจลกวรรค
02-628 สุราปานสิกขาบท การดื่มสุราและเมรัย
02-629 พระบัญญัติ
02-630 สิกขาบทวิภังค์
02-631 บทภาชนีย์
02-632 อนาปัตติวาร
02-633 อังคุลิปโตทกสิกขาบท การใช้นิ้วมือจี้กันและกัน
02-634 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
02-635 พระบัญญัติ
02-636 สิกขาบทวิภังค์
02-637 บทภาชนีย์
02-638 อนาปัตติวาร
02-639 หัสสธัมมสิกขาบท การเล่นนํ้า
02-640 ทรงตำหนิแล้วบัญญัติสิกขาบท
02-641 พระบัญญัติ
02-642 สิกขาบทวิภังค์
02-643 บทภาชนีย์
02-644 อนาปัตติวาร
02-645 อนาทริยสิกขาบท ความไม่เอื้อเฟื้อต่อคำตักเตือน
02-646 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
02-647 พระบัญญัติ
02-648 สิกขาบทวิภังค์
02-649 บทภาชนีย์
02-650 อนาปัตติวาร
02-651 ภิงสาปนสิกขาบท การทำให้ตกใจ
02-652 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
02-653 พระบัญญัติ
02-654 สิกขาบทวิภังค์
02-655 บทภาชนีย์
02-656 อนาปัตติวาร
02-657 โชติกสิกขาบท การก่อไฟผิง
02-658 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
02-659 พระบัญญัติ
02-660 ทรงอนุญาตให้ภิกษุเป็นไข้ผิงไฟได้
02-661 พระอนุบัญญัติ
02-662 ทรงอนุญาตให้ตามประทีป
02-663 พระอนุบัญญัติ
02-664 สิกขาบทวิภังค์
02-665 บทภาชนีย์
02-666 อนาปัตติวาร
02-667 นหานสิกขาบท การสรงน้ำนอกสมัย
02-668 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
02-669 พระบัญญัติ
02-670 ทรงอนุญาตให้ภิกษุอาบนํ้าได้ในสมัยที่ร้อน
02-671 พระอนุบัญญัติ
02-672 ทรงอนุญาตให้ภิกษุอาบนํ้าได้ในสมัยที่เป็นไข้
02-673 พระอนุบัญญัติ
02-674 ทรงอนุญาตให้ภิกษุอาบนํ้าได้ในสมัยที่ทำงาน
02-675 พระอนุบัญญัติ
02-676 ทรงอนุญาตให้ภิกษุอาบนํ้าได้ในสมัยที่เดินทางไกล
02-677 พระอนุบัญญัติ
02-678 ทรงอนุญาตให้ภิกษุอาบนํ้าได้ในสมัยที่มีพายุฝุ่น
02-679 พระอนุบัญญัติ
02-680 สิกขาบทวิภังค์
02-681 บทภาชนีย์
02-682 อนาปัตติวาร
02-683 ทุพพัณณกรณสิกขาบท การทำจีวรใหม่ให้เสียสี
02-684 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
02-685 พระบัญญัติ
02-686 สิกขาบทวิภังค์
02-687 บทภาชนีย์
02-688 อนาปัตติวาร
02-689 วิกัปปนสิกขาบท การวิกัปปจีวร
02-690 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
02-691 พระบัญญัติ
02-692 สิกขาบทวิภังค์
02-693 บทภาชนีย์
02-694 อนาปัตติวาร
02-695 จีวรอปนิธานสิกขาบท การซ่อนจีวร
02-696 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
02-697 พระบัญญัติ
02-698 สิกขาบทวิภังค์
02-699 บทภาชนีย์
02-700 อนาปัตติวาร
02-701 รวมสิกขาบทที่มีในสุราปานวรรค
02-702 สัญจิจจสิกขาบท ความจงใจปลงชีวิตสัตว์
02-703 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
02-704 พระบัญญัติ
02-705 สิกขาบทวิภังค์
02-706 บทภาชนีย์
02-707 อนาปัตติวาร
02-708 สัปปาณกสิกขาบท การบริโภคน้ำที่มีสัตว์มีชีวิต
02-709 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
02-710 พระบัญญัติ
02-711 สิกขาบทวิภังค์
02-712 บทภาชนีย์
02-713 อนาปัตติวาร
02-714 อุกโกฏนสิกขาบท การรื้อฟื้นอธิกรณ์ขึ้นมาพิจารณาใหม่
02-715 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
02-716 พระบัญญัติ
02-717 สิกขาบทวิภังค์
02-718 บทภาชนีย์
02-719 อนาปัตติวาร
02-720 ทุฏฐุลลสิกขาบท การปกปิดอาบัติชั่วหยาบ
02-721 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
02-722 พระบัญญัติ
02-723 สิกขาบทวิภังค์
02-724 บทภาชนีย์
02-725 อนาปัตติวาร
02-726 การอุปสมบทให้บุคคลมีอายุหย่อนกว่า 20 ปี
02-727 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
02-728 พระบัญญัติ
02-729 สิกขาบทวิภังค์
02-730 บทภาชนีย์
02-731 อนาปัตติวาร
02-732 การเดินทางไกลร่วมกับพ่อค้าเกวียนผู้เป็นโจร
02-733 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
02-734 พระบัญญัติ
02-735 สิกขาบทวิภังค์
02-736 บทภาชนีย์
02-737 อนาปัตติวาร
02-738 การชักชวนเดินทางไกลร่วมกับมาตุคาม
02-739 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
02-740 พระบัญญัติ
02-741 สิกขาบทวิภังค์
02-742 บทภาชนีย์
02-743 อนาปัตติวาร
02-744 อริฏฐสิกขาบท พระอริฏฐะกล่าวตู่พระผู้มีพระภาค
02-745 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
02-746 พระบัญญัติ
02-747 สิกขาบทวิภังค์
02-748 วิธีสวดสมนุภาสน์และกรรมวาจาสวดสมนุภาสน์
02-749 บทภาชนีย์
02-750 อนาปัตติวาร
02-751 การคบหาภิกษุที่ถูกสงฆ์ลงอุกเขปนียกรรม
02-752 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
02-753 พระบัญญัติ
02-754 สิกขาบทวิภังค์
02-755 บทภาชนีย์
02-756 อนาปัตติวาร
02-757 กัณฏกสิกขาบท สมณุทเทสชื่อกัณฏกะถูกสงฆ์นาสนะ
02-758 ทรงประชุมสงฆ์สั่งนาสนะกัณฏกสมณุทเทส
02-759 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
02-760 พระบัญญัติ
02-761 สิกขาบทวิภังค์
02-762 บทภาชนีย์
02-763 อนาปัตติวาร
02-764 รวมสิกขาบทที่มีในสัปปาณกวรรค
02-765 การกล่าวตักเตือนผู้ร่วมประพฤติธรรมโดยชอบธรรม
02-766 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
02-767 พระบัญญัติ
02-768 สิกขาบทวิภังค์
02-769 บทภาชนีย์
02-770 อนาปัตติวาร
02-771 วิเลขนสิกขาบท ความยุ่งยากแห่งสิกขาบท
02-772 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
02-773 พระบัญญัติ
02-774 สิกขาบทวิภังค์
02-775 บทภาชนีย์
02-776 อนาปัตติวาร
02-777 โมหนสิกขาบท การทำให้ผู้อื่นหลง
02-778 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
02-779 พระบัญญัติ
02-780 สิกขาบทวิภังค์
02-781 กรรมวาจาลงโมหาโรปนกรรม
02-782 บทภาชนีย์
02-783 อนาปัตติวาร
02-784 ปหารสิกขาบท การทำร้ายเพื่อนภิกษุ
02-785 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
02-786 พระบัญญัติ
02-787 สิกขาบทวิภังค์
02-788 บทภาชนีย์
02-789 อนาปัตติวาร
02-790 การเงื้อหอกคือฝ่ามือขึ้นทำทีว่าจะทำร้าย
02-791 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
02-792 พระบัญญัติ
02-793 สิกขาบทวิภังค์
02-794 บทภาชนีย์
02-795 อนาปัตติวาร
02-796 การใส่ความด้วยอาบัติสังฆาทิเสสที่ไม่มีมูล
02-797 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
02-798 พระบัญญัติ
02-799 สิกขาบทวิภังค์
02-800 บทภาชนีย์
02-801 อนาปัตติวาร
02-802 สัญจิจจสิกขาบท การจงใจก่อความรำคาญ
02-803 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
02-804 พระบัญญัติ
02-805 สิกขาบทวิภังค์
02-806 บทภาชนีย์
02-807 อนาปัตติวาร
02-808 อุปัสสุติสิกขาบท การแอบฟังภิกษุทะเลาะกัน
02-809 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
02-810 พระบัญญัติ
02-811 สิกขาบทวิภังค์
02-812 บทภาชนีย์
02-813 อนาปัตติวาร
02-814 กัมมปฏิพาหนสิกขาบท การคัดค้านกรรมที่ถูกต้อง
02-815 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
02-816 พระบัญญัติ
02-817 สิกขาบทวิภังค์
02-818 บทภาชนีย์
02-819 อนาปัตติวาร
02-820 ฉันทอทัตวาคมนสิกขาบท การไม่ให้ฉันทะแล้วไปเสีย
02-821 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
02-822 พระบัญญัติ
02-823 สิกขาบทวิภังค์
02-824 บทภาชนีย์
02-825 อนาปัตติวาร
02-826 ทัพพสิกขาบท การถวายจีวรแก่พระทัพพมัลลบุตร
02-827 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
02-828 พระบัญญัติ
02-829 สิกขาบทวิภังค์
02-830 บทภาชนีย์
02-831 อนาปัตติวาร
02-832 ปริณามนสิกขาบท น้อมลาภของสงฆ์ไปเพื่อบุคคล
02-833 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
02-834 พระบัญญัติ
02-835 สิกขาบทวิภังค์
02-836 บทภาชนีย์
02-837 อนาปัตติวาร
02-838 รวมสิกขาบทที่มีในสหธรรมิกวรรค
02-839 อันเตปุรสิกขาบท การเข้าเขตพระราชฐานชั้นใน
02-840 ทรงแต่งตั้งพระอานนท์เป็นครูสอนธรรม
02-841 การเข้าเขตพระราชฐานชั้นในมีโทษ 10 อย่าง
02-842 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
02-843 พระบัญญัติ
02-844 สิกขาบทวิภังค์
02-845 บทภาชนีย์
02-846 อนาปัตติวาร
02-847 รตนสิกขาบท การเก็บรัตนะที่เจ้าของลืมไว้
02-848 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
02-849 พระบัญญัติ
02-850 เรื่องนางวิสาขา
02-851 ทรงอนุญาตให้เก็บรัตนะได้
02-852 พระอนุบัญญัติ
02-853 เรื่องคนรับใช้ของอนาถบิณฑิกเศรษฐี
02-854 พระพุทธานุญาตพิเศษ
02-855 พระอนุบัญญัติ
02-856 สิกขาบทวิภังค์
02-857 อนาปัตติวาร
02-858 วิกาลคามปเวสนสิกขาบท การเข้าหมู่บ้านในเวลาวิกาล
02-859 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
02-860 พระบัญญัติ
02-861 ทรงอนุญาตให้เข้าหมู่บ้าน
02-862 พระอนุบัญญัติ
02-863 เรื่องภิกษุถูกงูกัด
02-864 พระพุทธานุญาตพิเศษ
02-865 พระอนุบัญญัติ
02-866 สิกขาบทวิภังค์
02-867 บทภาชนีย์
02-868 อนาปัตติวาร
02-869 สูจิฆรสิกขาบท การทำกล่องเข็มด้วยกระดูกเป็นต้น
02-870 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
02-871 พระบัญญัติ
02-872 สิกขาบทวิภังค์
02-873 บทภาชนีย์
02-874 อนาปัตติวาร
02-875 มัญจปีฐสิกขาบท การทำเตียงและตั่ง
02-876 พระบัญญัติ
02-877 สิกขาบทวิภังค์
02-878 บทภาชนีย์
02-879 อนาปัตติวาร
02-880 ตูโลนัทธสิกขาบท การทำเตียงตั่งหุ้มนุ่น
02-881 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
02-882 พระบัญญัติ
02-883 สิกขาบทวิภังค์
02-884 บทภาชนีย์
02-885 อนาปัตติวาร
02-886 นิสีทนสิกขาบท การทำผ้ารองนั่ง
02-887 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
02-888 พระบัญญัติ
02-889 เรื่องพระอุทายี
02-890 พระพุทธานุญาตพิเศษ
02-891 พระอนุบัญญัติ
02-892 สิกขาบทวิภังค์
02-893 บทภาชนีย์
02-894 อนาปัตติวาร
02-895 กัณฑุปฏิจฉาทิสิกขาบท การทำผ้าปิดฝี
02-896 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
02-897 พระบัญญัติ
02-898 สิกขาบทวิภังค์
02-899 บทภาชนีย์
02-900 อนาปัตติวาร
02-901 วัสสิกสาฏิกาสิกขาบท การทำผ้าอาบนํ้าฝน
02-902 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
02-903 พระบัญญัติ
02-904 สิกขาบทวิภังค์
02-905 บทภาชนีย์
02-906 อนาปัตติวาร
02-907 นันทสิกขาบท พระนันทะ
02-908 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
02-909 พระบัญญัติ
02-910 สิกขาบทวิภังค์
02-911 บทภาชนีย์
02-912 อนาปัตติวาร
02-913 รวมสิกขาบทที่มีในรตนวรรค
02-914 บทสรุป
02-915 การรับของเคี้ยวของฉันจากมือภิกษุณีผู้ไม่ใช่ญาติ
02-916 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
02-917 พระบัญญัติ
02-918 สิกขาบทวิภังค์
02-919 บทภาชนีย์
02-920 อนาปัตติวาร
02-921 การไม่ห้ามภิกษุณีผู้คอยบงการ
02-922 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
02-923 พระบัญญัติ
02-924 สิกขาบทวิภังค์
02-925 บทภาชนีย์
02-926 อนาปัตติวาร
02-927 การรับของเคี้ยวของฉันในที่ที่ไม่ได้รับนิมนต์ไว้ก่อน
02-928 พระพุทธานุญาตพิเศษ
02-929 กรรมวาจาให้เสขสมมติ
02-930 พระบัญญัติ
02-931 พระพุทธานุญาตพิเศษ
02-932 พระอนุบัญญัติ
02-933 พระพุทธานุญาตพิเศษ
02-934 พระอนุบัญญัติ
02-935 สิกขาบทวิภังค์
02-936 บทภาชนีย์
02-937 อนาปัตติวาร
02-938 การรับของเคี้ยวของฉันจากทายกที่ไม่ได้แจ้งไว้ก่อน
02-939 ทรงบัญญัติสิกขาบท
02-940 พระบัญญัติ
02-941 พระพุทธานุญาตพิเศษ
02-942 พระอนุบัญญัติ
02-943 สิกขาบทวิภังค์
02-944 บทภาชนีย์
02-945 อนาปัตติวาร
02-946 บทสรุป
02-947 เสขิยะ 1 นุ่งไม่เป็นปริมณฑล
02-948 เสขิยะ 2 ห่มไม่เป็นปริมณฑล
02-949 เสขิยะ 3 ไม่ห่มคลุม เมื่อไปในบ้าน
02-950 เสขิยะ 4 ไม่ห่มคลุม เมื่อนั่งในบ้าน
02-951 เสขิยะ 5 ไม่สำรวมด้วยดี เมื่อไปในบ้าน
02-952 เสขิยะ 6 ไม่สำรวมด้วยดี เมื่อนั่งในบ้าน
02-953 เสขิยะ 7 ไม่ทอดสายตาลง เมื่อไปในบ้าน
02-954 เสขิยะ 8 ไม่ทอดสายตาลง เมื่อนั่งในบ้าน
02-955 เสขิยะ 9 เวิกผ้า เมื่อไปในบ้าน
02-956 เสขิยะ 10 เวิกผ้าเมื่อนั่งในบ้าน
02-957 เสขิยะ 11 หัวเราะเสียงดัง เมื่อไปในบ้าน
02-958 เสขิยะ 12 หัวเราะเสียงดัง เมื่อนั่งในบ้าน
02-959 เสขิยะ 13 พูดเสียงดัง เมื่อไปในบ้าน
02-960 เสขิยะ 14 พูดเสียงดัง เมื่อนั่งในบ้าน
02-961 เสขิยะ 15 โคลงกาย เมื่อไปในบ้าน
02-962 เสขิยะ 16 โคลงกาย เมื่อนั่งในบ้าน
02-963 เสขิยะ 17 แกว่งแขน เมื่อไปในบ้าน
02-964 เสขิยะ 18 แกว่งแขน เมื่อนั่งในบ้าน
02-965 เสขิยะ 19 โยกศีรษะ เมื่อไปในบ้าน
02-966 เสขิยะ 20 โยกศีรษะ เมื่อนั่งในบ้าน
02-967 เสขิยะ 21 เอามือค้ำกายเมื่อไปในบ้าน
02-968 เสขิยะ 22 เอามือค้ำกายเมื่อนั่งในบ้าน
02-969 เสขิยะ 23 เอาผ้าคลุมศีรษะเมื่อไปในบ้าน
02-970 เสขิยะ 24 เอาผ้าคลุมศีรษะเมื่อนั่งในบ้าน
02-971 เสขิยะ 25 เดินกระโหย่งเมื่อไปในบ้าน
02-972 เสขิยะ 26 นั่งรัดเข่าเมื่อไปในบ้าน
02-973 เสขิยะ 27 รับบิณฑบาตด้วยความไม่เคารพ
02-974 เสขิยะ 28 ขณะรับบิณฑบาตไม่แลดูบาตร
02-975 เสขิยะ 29 รับบิณฑบาตไม่สมส่วนกับแกง
02-976 เสขิยะ 30 รับบิณฑบาตเกินขอบปากบาตร
02-977 เสขิยะ 31 ฉันบิณฑบาตโดยความไม่เคารพ
02-978 เสขิยะ 32 ขณะฉันบิณฑบาตไม่แลดูแต่ในบาตร
02-979 เสขิยะ 33 ไม่ฉันตามลำดับ
02-980 เสขิยะ 34 ฉันข้าวไม่สมส่วนกับแกง
02-981 เสขิยะ 35 ฉันบิณฑบาตแต่ตรงกลางลงไป
02-982 เสขิยะ 36 เอาข้าวกลบแกงและกับข้าว
02-983 เสขิยะ 37 เอ่ยปากขอแกงหรือข้าวมาฉันทั้งที่ไม่เจ็บไข้
02-984 เสขิยะ 38 มองดูบาตรของผู้อื่นด้วยคิดจะจับผิด
02-985 เสขิยะ 39 ทำคำข้าวให้ใหญ่เกินไป
02-986 เสขิยะ 40 ทำคำข้าวไม่กลม
02-987 เสขิยะ 41 อ้าปากรอเมื่อคำข้าวยังมาไม่ถึง
02-988 เสขิยะ 42 เอานิ้วมือเข้าปากในขณะฉัน
02-989 เสขิยะ 43 พูดในขณะที่มีข้าวอยู่ในปาก
02-990 เสขิยะ 44 ฉันโดยการโยนคำข้าวเข้าปาก
02-991 เสขิยะ 45 ฉันโดยกัดคำข้าว
02-992 เสขิยะ 46 ฉันโดยกระพุ้งแก้มตุ่ย
02-993 เสขิยะ 47 ฉันไปสะบัดมือไป
02-994 เสขิยะ 48 ฉันโดยทำข้าวหก
02-995 เสขิยะ 49 ฉันแลบลิ้น
02-996 เสขิยะ 50 ฉันดังจับ ๆ
02-997 เสขิยะ 51 ฉันดังซูด ๆ
02-998 เสขิยะ 52 ฉันเลียมือ
02-999 เสขิยะ 53 ฉันขูดบตร
02-1000 เสขิยะ 54 ฉันเลียริมฝีปาก
02-1001 เสขิยะ 55 เอามือเปื้อนอาหารจับภาชนะ
02-1002 เสขิยะ 56 เอาน้ำล้างบาตรมีเมล็ดข้าวเทลงในบ้าน
02-1003 เสขิยะ 57 แสดงธรรมแก่คนไม่ป่วยที่มีร่มในมือ
02-1004 เสขิยะ 58 แสดงธรรมแก่คนไม่ป่วยที่มีท่อนไม้ในมือ
02-1005 เสขิยะ 59 แสดงธรรมแก่คนไม่ป่วยที่มีของมีคมในมือ
02-1006 เสขิยะ 60 แสดงธรรมแก่คนไม่ป่วยที่มีอาวุธในมือ
02-1007 เสขิยะ 61 แสดงธรรมแก่คนไม่ป่วยที่สวมเขียงเท้า
02-1008 เสขิยะ 62 แสดงธรรมแก่คนไม่ป่วยที่สวมรองเท้า
02-1009 เสขิยะ 63 แสดงธรรมแก่คนไม่ป่วยที่อยู่ในยาน
02-1010 เสขิยะ 64 แสดงธรรมแก่คนไม่ป่วยที่นอนบนที่นอน
02-1011 เสขิยะ 65 แสดงธรรมแก่คนไม่ป่วยที่นั่งรัดเข่า
02-1012 เสขิยะ 66 แสดงธรรมแก่คนไม่ป่วยที่โพกศีรษะ
02-1013 เสขิยะ 67 แสดงธรรมแก่คนไม่ป่วยที่คลุมศีรษะ
02-1014 เสขิยะ 68 แสดงธรรมแก่คนไม่ป่วยที่อยู่บนอาสนะ
02-1015 เสขิยะ 69 แสดงธรรมแก่คนไม่ป่วยที่นั่งบนอาสนะ
02-1016 เสขิยะ 70 ยืนแสดงธรรมแก่คนไม่ป่วยที่นั่งอยู่
02-1017 เสขิยะ 71 เดินอยู่ข้างหลังแสดงธรรมแก่คนที่เดินอยู่ข้างหน้า
02-1018 เสขิยะ 72 เดินอยู่นอกทางแสดงธรรมแก่คนที่เดินอยู่ในทาง
02-1019 เสขิยะ 73 ยืนถ่าย อุจจาระ ปัสสาวะ
02-1020 เสขิยะ 74 ถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะหรือบ้วนน้ำลายลงในของเขียว
02-1021 เสขิยะ 75 ถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะหรือบ้วนน้ำลายลงในน้ำ
02-1022 บทสรุป
02-1023 อธิกรณสมถะ
02-1024 บทสรุป
02-1025 คำนิคม

สนทนาธรรม

comments

Comments are closed.