02-938 จตุตถปาฏิเทสนียสิกขาบท การรับของเคี้ยวของฉันจากทายกที่ไม่ได้แจ้งไว้ก่อนพระไตรปิฎก


รออัพเดต
เชิงอรรถ

บาลีรออัพเดต

อรรถกถา


รออัพเดต

ฟัง อ่าน เรื่องนี้แล้ว รู้สึกอย่างไร ? เชิญ สนทนาธรรมด้านล่างนี้

comments

Comments are closed.

Inline
Inline