เล่ม 26 พระสุตตันตปิฎก วิมาน-เปตวัตถุ เถร-เถรีคาถา


26-001 วิมานตั่ง เรื่องที่ 1
26-002 วิมานตั่ง เรื่องที่ 2
26-003 วิมานตั่ง เรื่องที่ 3
26-004 วิมานตั่ง เรื่องที่ 4
26-005 วิมานที่มีช้างเป็นพาหนะ
26-006 วิมานที่มีเรือเป็นพาหนะ เรื่องที่ 1
26-007 วิมานที่มีเรือเป็นพาหนะ เรื่องที่ 2
26-008 วิมานที่มีเรือเป็นพาหนะ เรื่องที่ 3
26-009 วิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้ถวายประทีป
26-010 วิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้ถวายเมล็ดงา
26-011 วิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้ซื่อสัตย์ต่อสามี เรื่องที่ 1
26-012 วิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้ซื่อสัตย์ต่อสามี เรื่องที่ 2
26-013 วิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงสะใภ้ เรื่องที่ 1
26-014 วิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงสะใภ้ เรื่องที่ 2
26-015 วิมานที่เกิดขึ้นแก่นางอุตตรา
26-016 วิมานที่เกิดขึ้นแก่นางสิริมา
26-017 วิมานที่เกิดขึ้นแก่ธิดาช่างหูก
26-018 วิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงคนใช้
26-019 วิมานที่เกิดขึ้นแก่นางลขุมาอุบาสิกา
26-020 วิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงกำพร้า ผู้ถวายข้าวตังแด่พระมหากัสสปะเถระ
26-021 วิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงจัณฑาลผู้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้า
26-022 วิมานที่เกิดขึ้นแก่นางภัททิตถิกาอุบาสิกา
26-023 วิมานที่เกิดขึ้นแก่นางโสณทินนาอุบาสิกา
26-024 วิมานที่เกิดขึ้นแก่นางอุโบสถาอุบาสิกา
26-025 วิมานที่เกิดขึ้นแก่นางสุนิททาอุบาสิกา
26-026 วิมานที่เกิดขึ้นแก่นางสุทินนาอุบาสิกา
26-027 วิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้ถวายภิกษา เรื่องที่ 1
26-028 วิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้ถวายภิกษา เรื่องที่ 2
26-029 วิมานอันโอฬาร
26-030 วิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้ถวายท่อนอ้อย
26-031 วิมานที่มีบัลลังก์สวยงามเกิดแก่หญิงผู้ประพฤติธรรม
26-032 วิมานที่เกิดแก่เทพธิดาชื่อลดา
26-033 วิมานที่คุตติลาจารย์เคยไปเยี่ยม
26-034 วิมานอันรุ่งเรืองที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้ถวายสังฆทาน
26-035 วิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงชื่อเปสวดี
26-036 วิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงชื่อมัลลิกา
26-037 วิมานที่เกิดขึ้นแก่นางสุนันทาอุบาสิกาผู้มีตาโต
26-038 วิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้ใช้มาลัยดอกอโศกบูชาพระพุทธเจ้า
26-039 วิมานแก้วผลึกสีแดงที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้ถวายดอกสาละ
26-040 วิมานที่เกิดขึ้นแก่เทพธิดาผู้งามผุดผ่อง
26-041 วิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้ถวายผ้าคู่หนึ่งแด่พระพุทธเจ้า
26-042 วิมานที่เกิดขึ้นแก่นางอโลมาผู้ถวายขนขนมกุมาสแห้ง
26-043 วิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้ถวายน้ำข้าวปรุงผสมผลพุทราอบ
26-044 วิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้อนุโมทนาการถวายวิหาร
26-045 วิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิง 4 นางผู้ถวายดอกไม้ต่างชนิดกัน
26-046 วิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้ถวายวัดสวนมะม่วง
06-047 วิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้ถวายดอกบวบขม
26-048 วิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้ถวายท่อนอ้อย
26-049 วิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้กราบไว้สมณะ
26-050 วิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้สักการะเคารพพระพุทธเจ้า
26-051 วิมานที่เกิดขึ้นแก่มัณฑูกเทพบุตร
26-052 วิมานที่เกิดขึ้นแก่นันทิยะอุบาสกผู้เป็นสามีของนางเรวดี
26-053 วิมานที่เกิดขึ้นแก่ฉัตตมานพผู้ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะ
26-054 วิมานที่เกิดขึ้นแก่คนเฝ้านาผู้ถวายแกงปู
26-055 วิมานที่เกิดขึ้นแก่คนเฝ้าประตูผู้ชักชวนคนทำบุญ
26-056 วิมานที่เกิดขึ้นแก่อุบาสกผู้รู้กิจที่ควรทำ เรื่องที่ 1
26-057 วิมานที่เกิดขึ้นแก่อุบาสกผู้รู้กิจที่ควรทำ เรื่องที่ 2
26-058 วิมานที่เกิดขึ้นแก่บุรุษผู้ถวายเข็ม เรื่องที่ 1
26-059 วิมานที่เกิดขึ้นแก่บุรุษผู้ถวายเข็ม เรื่องที่ 2
26-060 วิมานที่มีช้างเป็นพาหนะ เรื่องที่ 1
26-061 วิมานที่มีช้างเป็นพาหนะ เรื่องที่ 2
26-062 วิมานที่มีช้างเป็นพาหนะ เรื่องที่ 3
26-063 วิมานที่มีรถทิพย์คันเล็กเป็นพาหนะเกิดขึ้นแก่สุชาติกุมาร
26-064 วิมานที่มีรถทิพย์คันใหญ่เป็นพาหนะเกิดขึ้นแก่คนเลี้ยงโค
26-065 วิมานที่เกิดขึ้นแก่สองสามีภรรยา ผู้เป็นดังอู่ข้าวอู่น้ำของพระสงฆ์เรื่องที่ 1
26-066 วิมานที่เกิดขึ้นแก่สองสามีภรรยา ผู้เป็นดังอู่ข้าวอู่น้ำของพระสงฆ์เรื่องที่ 2
26-067 วิมานที่เกิดขึ้นแก่บุรุษผู้ถวายมะม่วง 4 ผล
26-068 วิมานที่เกิดขึ้นแก่สองสามีภารยาผู้บำรุงพระอรหันต์ เรื่องที่ 1
26-069 วิมานที่เกิดขึ้นแก่สองสามีภารยาผู้บำรุงพระอรหันต์ เรื่องที่ 2
26-070 วิมานที่เกิดขึ้นแก่บุรุษผู้ถวายอาหารแด่ภิกษุ
26-071 วิมานที่เกิดขึ้นแก่คนเฝ้านาข้าวเหนี่ยวผู้ถวายขนมสดแด่ภิกษุ
26-072 วิมานที่เกิดขึ้นแก่บุรุษผู้บำรุงพระสงฆ์ เรื่องที่ 1
26-073 วิมานที่เกิดขึ้นแก่บุรุษผู้บำรุงพระสงฆ์ เรื่องที่ 2
26-074 วิมานที่เกิดขึ้นแก่บุรุษผู้เป็นคนรับใช้เจ้าปายาสิ
26-075 วิมานที่รุ่งเรืองเหมือนสวนจิตรดา
26-076 วิมานที่รุ่งเรืองเหมือนสวนนันทวัน
26-077 วิมานแก้วมณีที่เกิดขึ้นแก่บุรุษผู้ปลูกต้นไม้ให้ร่มรื่น
06-078 วิมานทองคำที่เกิดขึ้นแก่บุรุษ ผู้สร้างวิหารถวายพระพุทธเจ้า
26-079 วิมานที่เกิดขึ้นแก่บุรุษผู้รับจ้างรดน้ำต้นมะม่วง ได้ถวายน้ำสรงแด่พระสารีบุตร
26-080 วิมานที่เกิดขึ้นแก่คนเลี้ยงโคผู้ถวายขนมแด่ภิกษุ
26-081 วิมานที่เกิดขึ้นแก่ม้ากัณฐกะ
26-082 วิมานที่เกิดขึ้นแก่เทพบุตรที่มีรัศมีหลากสี
26-083 วิมานที่เกิดขึ้นแก่มัฏฐกุลฑลีมาณพ
26-084 วิมานไม้ซึกที่เกิดขึนแก่เจ้าปายาสิ
26-085 วิมานที่เกิดขึ้นแก่อุบาสก ผู้จัดดอกไม้ให้เป็นระเบียบอยู่หน้าสถูป
26-086 พระอรหันต์เปรียบเหมือนนาย่อมมีอุปการะแก่เปรตและทายก
26-087 เปรตปากหมู
26-088 เรื่องเปรตปากเน่า
26-089 เปรตตุ๊กกาแป้ง
26-090 เปรตอยู่นอกฝาเรือน
26-091 นางเปรตกินลูกคราวละ 5 คน
26-092 นางเปรตกินลูกคราวละ 7 คน
26-093 ลูกสอนพ่อด้วยโคที่ตายแล้ว
26-094 นางเปรตอดีตภรรยาหัวหน้าช่างหูก
26-095 นางเปรตศีรษะล้าน
26-096 เปรตผู้เดินร้องให้ตามพาหนะช้างของน้องชาย
26-097 เปรตผู้จากไปเหมือนงูลอกคราบ
26-098 นางเปรตสังสารโมจิกา
26-099 นางเปรตอดีตมารดาพระสารีบุตร
26-100 นางมัตตาเปรต
26-101 นางนันทาเปรต
26-102 มัฏฐกุณฑลีเปรตผู้ทำใจให้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าก่อนสิ้นใจ
26-103 เปรตกัณหโคตร
26-104 ธนปาลเศรษฐีเปรต
26-105 จูฬเศรษฐีเปรต
26-106 อังกุระกับเปรต
26-107 นางเปรตมารดาของอุตตรมาณพ
26-108 หญิงผู้ถวายด้ายได้ไปอยู่กับเปรต
26-109 นางเปรตผู้ถูกสุนัขกัณณมุณฑกัดกินเนื้อ
26-110 พระนางอุพพรีกับเปรต
26-111 เปรตผู้เดินทวนกระแสน้ำอันไหลไม่ขาดสาย
26-112 เปรตญาติของพระสานุวาสีเถระ
26-113 นางเวมานิกเปรตผู้อาศัยอยู่ที่สระรถการ
26-114 เปรตกอบแกลบ
26-115 กุมารเปรต
26-116 นางเสริณีเปรต
26-117 เปรตพรานเนื้อ
26-118 เปรตพรานเนื้อ เรื่องที่ 2
26-119 เปรตอดีตผู้พิพากษาโกง
26-120 เปรตผู้ตำหนิการบูชาพระธาตุ
26-121 เจ้าอัมพสักขรลิจฉวีกับเปรตเปลือย
26-122 เสรีสกเปรต
26-123 นันทกเปรต
26-124 นางเรวดีเปรต
26-125 เปรตเจ้าของไร่อ้อย
26-126 กุมารเปรต
26-127 เปรตราชบุตร
26-128 เปรตกินคูถ
26-129 นางเปรตกินคูถ
26-130 เปรตคณะหนึ่ง
26-131 หญิงชาวเมืองปาฏลีบุตรสนทนากับเปรต
26-132 เปรตเฝ้าสวนมะม่วง
26-133 อักขรุกขเปรต
26-134 เปรตรวบรวมโภคะ
26-135 เปรตเศรษฐีบุตร
26-136 เปรตถูกค้อนต่อยศีรษะ
26-137 บทนำ เถรคาถา คาถาของพระอรหันต์
26-138 คาถาของพระสุภูติเถระ
26-139 คาถาของพระมหาโกฏฐิตเถระ
26-140 คาถาของพระกังขาเรวตเถระ
26-141 คาถาของพระปุณณเถระ
26-142 คาถาของพระทัพพเถระ
26-143 คาถาของพระสีตวนิยเถระ
26-144 คาถาของพระภัลลิยเถระ
26-145 คาถาของพระวีรเถระ
26-146 คาถาของพระปิลินทวัจฉเถระ
26-147 คาถาของพระปุณณมาสเถระ
26-148 คาถาของพระจูฬวัจฉเถระ
26-149 คาถาของพระมหาวัจฉเถระ
26-150 คาถาของพระวนวัจฉเถระ
26-151 คาถาของสามเณรของพระวนวัจฉเถระ
26-152 คาถาของพระกุณฑธานเถระ
26-153 คาถาของพระเพลัฏฐสีสเถระ
26-154 คาถาของพระทาสกเถระ
26-155 คาถาของพระสิงคาลเถระ
26-156 คาถาของพระกุฬเถระ
26-157 คาถาของพระอชิตเถระ
26-158 คาถาของพระนิโครธเถระ
26-159 คาถาของพระจิตตกเถระ
26-160 คาถาของพระโคสาลเถระ
26-161 คาถาของพระสุคันธเถระ
26-162 คาถาของพระนันทิยเถระ
26-163 คาถาของพระอภัยเถระ
26-164 คาถาของพระโลมสกังคิยเถระ
26-165 คาถาของพระชัมพุคามิกบุตรเถระ
26-166 คาถาของพระหาริตเถระ
26-167 คาถาของพระอุตติยเถระ
26-168 คาถาของพระคหุรตีริยเถระ
26-169 คาถาของพระสุปปิยเถระ
26-170 คาถาของพระโสปากเถระ
26-171 คาถาของพระโปสิยเถระ
26-172 คาถาของพระสามัญญกานิเถระ
26-173 คาถาของพระกุมาบุตรเถระ
26-174 คาถาของพระกุมาบุตรสหายกเถระ
26-175 คาถาของพระควัมปติเถระ
26-176 คาถาของพระติสสเถระ
26-177 คาถาของพระวัฑฒมานเถระ
26-178 คาถาของพระสิริวัฑฒเถระ
26-179 คาถาของพระขทิรวนิยเถระ
26-180 คาถาของพระสุมังคลเถระ
26-181 คาถาของพระสานุเถระ
26-182 คาถาของพระระสานุเถระ
26-183 คาถาของพระสมิทธิเถระ
26-184 คาถาของพระอุชชยเถระ
26-185 คาถาของพระอุชชยเถระ
26-186 คาถาของรามเณยยกเถระ
26-187 คาถาของพระวิมลเถระ
26-188 คาถาของพระโคธิกเถระ
26-189 คาถาของพระสุพาหุเถระ
26-190 คาถาของพระวัลลิยเถระ
26-191 คาถาของพระอุตติยเถระ
26-192 คาถาของพระอุตติยเถระ
26-193 คาถาของพระกุฏิวิหารีเถระ
26-194 คาถาของพระทุติยกุฏิวิหารีเถระ
26-195 คาถาของพระรมณียกุฏิกเถระ
26-196 คาถาของพระโกสัลลวิหารีเถระ
26-197 คาถาของพระสีวลีเถระ
26-198 คาถาของพระวัปปเถระ
26-199 คาถาของพระวัชชีบุตรเถระ
26-200 คาถาของพระปักขเถระ
26-201 คาถาของพระวิมลโกญญเถระ
26-202 คาถาของพระอุกเขปกตวัจฉเถระ
26-203 คาถาของพระเมฆิยเถระ
26-204 คาถาของพระเอกธรรมสวนิยเถระ
26-205 คาถาของพระเอกุทานิยเถระ
26-206 คาถาของพระฉันนเถระ
26-207 คาถาของพระปุณณเถระ
26-208 คาถาของพระวัจฉปาลเถระ
26-209 คาถาของพระอาตุมเถระ
26-210 คาถาของพระมาณวเถระ
26-211 คาถาของพระสุยามนเถระ
26-212 คาถาของพระสุสารทเถระ
26-213 คาถาของพระปิยัญชหเถระ
26-214 คาถาของพระหัตถาโรหบุตรเถระ
26-215 คาถาของพระเมณฑสิรเถระ
26-216 คาถาของพระรักขิตเถระ
26-217 คาถาของพระอุคคเถระ
26-218 คาถาของพระสมิติคุตตเถระ
26-219 คาถาของมารดากล่าวกับพระกัสสปเถระ
26-220 คาถาของพระศาสดาที่ตรัสสอนพระสีหเถระ
26-221 คาถาของพระศาสดาที่ตรัสสอนพระนีตเถระ
26-222 คาถาของพระสุนาคเถระ
26-223 คาถาของพระนาคิตเถระ
26-224 คาถาของพระปวิฏฐเถระ
26-225 คาถาของพระอัชชุนเถระ
26-226 คาถาของพระเทวสภเถระ ครั้งที่ 1
26-227 คาถาของพระสามิทัตตเถระ
26-228 คาถาของพระปริปุณณเถระ
26-229 คาถาของพระวิชยเถระ
26-230 คาถาของพระเอรกเถระ
26-231 คาถาของพระเมตตชิเถระ
26-232 คาถาของพระจักขุบาลเถระ
26-233 คาถาของพระขัณฑสุมนเถระ
26-234 คาถาของพระติสสเถระ
26-235 คาถาของพระอภัยเถระ
26-236 คาถาของพระอุตติยเถระ
26-237 คาถาของพระเทวสภเถระ ครั้งที่ 2
26-238 คาถาของพระเพลัฏฐกานิเถระ
26-239 คาถาของพระเสตุจฉเถระ
26-240 คาถาของพระพันธุรเถระ
26-241 คาถาของพระขิตกเถระ
26-242 คาถาของพระมลิตวัมภเถระ
26-243 คาถาของพระสุเหมันตเถระ
26-244 คาถาของพระธรรมสังวรเถระ
26-245 คาถาของพระธรรมสฏปิตุเถระ
26-246 คาถาของพระสังฆรักขิตเถระ
26-247 คาถาของพระอุสภเถระ
26-248 คาถาของพระเชนตเถระ
26-249 คาถาของพระวัจฉโคตตเถระ
26-250 คาถาของพระวนวัจฉเถระ
26-251 คาถาของพระอธิมุตตเถระ
26-252 คาถาของพระมหานามเถระ
26-253 คาถาของพระปาราปริยเถระ
26-254 คาถาของพระยสเถระ
26-255 คาถาของพระกิมพิลเถระ
26-256 คาถาของพระวัชชีบุตรเถระ
26-257 คาถาของพระอิสิทัตตเถระ
26-258 คาถาของพระอุตตรเถระ
26-259 คาถาของพระปิณโฑลภารทวาชเถระ
26-260 คาถาของพระวัลลิยเถระ
26-261 คาถาของพระคังคาตีริยเถระ
26-262 คาถาของพระอชินเถระ
26-263 คาถาของพระเมฬชินเถระ
26-264 คาถาของพระราธเถระ
26-265 คาถาของพระสุราธเถระ
26-266 คาถาของพระโคตมเถระ
26-267 คาถาของพระวสภเถระ
26-268 คาถาของพระมหาจุนทเถระ
26-269 คาถาของพระโชติทาสเถระ
26-270 คาถาของพระเหรัญญิกานิเถระ
26-271 คาถาของพระโสมมิตตเถระ
26-272 คาถาของพระสัพพมิตตเถระ
26-273 คาถาของพระมหากาลเถระ
26-274 คาถาของพระติสสเถระ
26-275 คาถาของพระกิมพิลเถระ
26-276 คาถาของพระนันทเถระ
26-277 คาถาของพระสิริมเถระ
26-278 คาถาของพระอุตตรเถระ
26-279 คาถาของพระภัททชิเถระ
26-280 คาถาของพระโสภิตเถระ
26-281 คาถาของพระวัลลิยเถระ
26-282 คาถาของพระวีตโสกเถระ
26-283 คาถาของพระปุณณมาสเถระ
26-284 คาถาของพระนันทกเถระ
26-285 คาถาของพระภารตเถระ
26-286 คาถาของพระภารทวาชเถระ
26-287 คาถาของพระกัณหทินนเถระ
26-288 คาถาของพระมิคสิรเถระ
26-289 คาถาของพระสิวกเถระ
26-290 คาถาของพระอุปวาณเถระ
26-291 คาถาของเทวดาเตือนพระอิสิทินนเถระ
26-292 คาถาของพระสัมพุลกัจจานเถระ
26-293 คาถาของพระขิตกเถระ
26-294 คาถาของพระโสณโปฏิริยปุตตเถระ
26-295 คาถาของพระนิสภเถระ
26-296 คาถาของพระอุสภเถระ
26-297 คาถาของพระกัปปฏกุรเถระ
26-298 คาถาของพระกุมารกัสสปเถระ
26-299 คาถาของพระธัมมปาลเถระ
26-300 คาถาของพระพรหมาลิเถระ
26-301 คาถาของพระศาสดาตรัสถามพระโมฆราชเถระ
26-302 คาถาของพระวิสาขปัญจาลีบุตรเถระ
26-303 คาถาของพระจูฬกเถระ
26-304 คาถาของพระอนูปมเถระ
26-305 คาถาของพระวัชชิตเถระ
26-306 คาถาของพระสันธิตเถระ
26-307 คาถาของพระอังคณิกภารทวาชเถระ
26-308 คาถาของพระปัจจยเถระ
26-309 คาถาของพระพากุลเถระ
26-310 คาถาของพระธนิยเถระ
26-311 คาถาของพระมาตังคบุตรเถระ
26-312 คาถาของพระขุชชโสภิตเถระ
26-313 คาถาของพระวารณเถระ
26-314 คาถาของพระปัสสิกเถระ
26-315 คาถาของพระยโสชเถระ
26-316 คาถาของพระสาฏิมัตติยเถระ
26-317 คาถาของพระอุปาลิเถระ
26-318 คาถาของพระอุตตรเถระ
26-319 คาถาของพระอภิภูตเถระ
26-320 คาถาของพระโคตมเถระ
26-321 คาถาของพระหาริตเถระ
26-322 คาถาของพระวิมลเถระ
26-323 คาถาของพระนาคสมาลเถระ
26-324 คาถาของพระภคุเถระ
26-325 คาถาของพระสภิยเถระ
26-326 คาถาของพระนันทกเถระ
26-327 คาถาของพระชัมพุกเถระ
26-328 คาถาของพระเสนกเถระ
26-329 คาถาของพระสัมภูตเถระ
26-330 คาถาของพระราหุลเถระ
26-331 คาถาของพระจันทนเถระ
26-332 คาถาของพระธรรมิกเถระ
26-333 คาถาของพระสัปปกเถระ
26-334 คาถาของพระมุทิตเถระ
26-335 คาถาของพระราชทัตตเถระ
26-336 คาถาของพระสุภูตเถระ
26-337 คาถาของพระคิริมานันทเถระ
26-338 คาถาของพระสุมนเถระ
26-339 คาถาของพระวัฑฒเถระ
26-340 คาถาของพระนทีกัสสปเถระ
26-341 คาถาของพระคยากัสสปเถระ
26-342 คาถาของพระวักกลิเถระ
26-343 คาถาของพระวิชิตเสนเถระ
26-344 คาถาของพระยสทัตตเถระ
26-345 คาถาของพระโสณกุฏิกัณณเถระ
26-346 คาถาของพระโกสิยเถระ
26-347 คาถาของพระอุรุเวลกัสสปเถระ
26-348 คาถาของพระเตกิจฉกานิเถระ
26-349 คาถาของพระมหานาคเถระ
26-350 คาถาของพระกุลลเถระ
26-351 คาถาของพระมาลุงกยบุตรเถระ
26-352 คาถาของพระสัปปาทเถระ
26-353 คาถาของพระกาติยานเถระ
26-354 คาถาของพระมิคชาลเถระ
26-355 คาถาของพระเชนตปุโรหิตบุตรเถระ
26-356 คาถาของพระสุมนเถระ
26-357 คาถาของพระนหาตกมุนีเถระ
26-358 คาถาของพระพรหมทัตตเถระ
26-359 คาถาของท่านพระสิริมัณฑเถระ
26-360 คาถาของพระสัพพกามีเถระ
26-361 คาถาของพระสุนทรสมุทรเถระ
26-362 คาถาของพระลกุณฑกภัททิยเถระ
26-363 คาถาของพระภัททเถระ
26-364 คาถาของพระโสปากเถระ
26-365 คาถาของพระสรภังคเถระ
26-366 คาถาของพระมหากัจจายนเถระ
26-367 คาถาของพระสิริมิตตเถระ
26-368 คาถาของพระมหาปันถกเถระ
26-369 คาถาของพระภูตเถระ
26-370 คาถาของพระกาฬุทายีเถระ
26-371 คาถาของพระเอกวิหาริยเถระ
26-372 คาถาของพระมหากัปปินเถระ
26-373 คาถาของพระจูฬปันถกเถระ
26-374 คาถาของพระกัปปเถระ
26-375 คาถาของพระวังคันตปุตตอุปเสนเถระ
26-376 คาถาของพระโคดมเถระ
26-377 คาถาของพระสังกิจจเถระ
26-378 คาถาของพระสีลวเถระ
26-379 คาถาของพระสุนีตเถระ
26-380 คาถาของพระโสณโกฬิวิสเถระ
26-381 คาถาของพระขทิวนิยเรวตเถระ
26-382 คาถาของพระโคทัตตเถระ
26-383 คาถาของพระอัญญาโกณฑัญญเถระ
26-384 คาถาของพระอุทายีเถระ
26-385 คาถาของพระอธิมุตตเถระ
26-386 คาถาของพระปาราปริยเถระ
26-387 คาถาของพระเตลกานิเถระ
26-388 คาถาของพระรัฏฐปาลเถระ
26-389 คาถาของพระมาลุงกยบุตรเถระ
26-390 คาถาของพระเสลเถระ
26-391 คาถาของพระภัททิยกาฬิโคธาปุตรเถระ
26-392 คาถาของพระองคุลิมาลเถระ
26-393 คาถาของพระอนุรุทธเถระ
26-394 คาถาของพระปาราปริยเถระ
26-395 คาถาของพระปุสสเถระ
26-396 คาถาของพระสารีบุตรเถระ
26-397 คาถาของพระอานนทเถระ
26-398 คาถาของพระมหากัสสปเถระ
26-399 คาถาของพระตาลปุฏเถระ
26-400 คาถาของพระมหาโมคคัลลานเถระ
26-401 คาถาของพระวังคีสเถระ
26-402 คาถาของพระอัญญตราเถรี
26-403 คาถาของพระมุตตาเถรี
26-404 คาถาของพระปุณณาเถรี
26-405 คาถาของพระติสสาเถรี
26-406 คาถาของพระติสสาเถรีอีกรูปหนึ่ง
26-407 คาถาของพระธีราเถรี
26-408 คาถาของพระธีราเถรีอีกรูปหนึ่ง
26-409 คาถาของพระมิตตาเถรี
26-410 คาถาของพระภัทราเถรี
26-411 คาถาของพระอุปสมาเถรี
26-412 คาถาของพระมุตตาเถรี
26-413 คาถาของพระธัมมทินนาเถรี
26-414 คาถาของพระวิสาขาเถรี
26-415 คาถาของพระสุมนาเถรี
26-416 คาถาของพระอุตตราเถรี
26-417 คาถาของพระสุมนาเถรีผู้บวชเมื่อแก่
26-418 คาถาของพระธัมมาเถรี
26-419 คาถาของพระสังฆาเถรี
26-420 คาถาของพระนันทาเถรี
26-421 คาถาของพระเชนตาเถรี
26-422 คาถาของพระสุมังคลมาตาเถรี
26-423 คาถาของพระอัฑฒกาสีเถรี
26-424 คาถาของพระจิตตาเถรี
26-425 คาถาของพระเมตติกาเถรี
26-426 คาถาของพระมิตตาเถรี
26-427 คาถาของพระอภยมาตุเถรี
26-428 คาถาของพระอภยาเถรี
26-429 คาถาของพระสามาเถรี
26-430 คาถาของพระอปราสามาเถรี
26-431 คาถาของพระอุตตมาเถรี
26-432 คาถาของพระอปราอุตตมาเถรี
26-433 คาถาของพระทันติกาเถรี
26-434 คาถาของพระอุพพิรีเถรี
26-435 คาถาของพระสุกกาเถรี
26-436 คาถาของพระเสลาเถรี
26-437 คาถาของพระโสมาเถรี
26-438 คาถาของพระภัททกาปิลานีเถรี
26-439 คาถาของพระอัญญตราเถรี
26-440 คาถาของพระวิมลาเถรี
26-441 คาถาของพระสีหาเถรี
26-442 คาถาของพระสุนทรีนันทาเถรี
26-443 คาถาของพระนันทุตตราเถรี
26-444 คาถาของพระมิตตากาฬีเถรี
26-445 คาถาของพระสกุลาเถรี
26-446 คาถาของพระโสณาเถรี
26-447 คาถาของพระภัททากุณฑลเกสาเถรี
26-448 คาถาของพระปฏาจาราเถรี
26-449 คาถาของพระติงสมัตาเถรี
26-450 คาถาของพระจันทาเถรี
26-451 คาถาของพระปัญจสตมัตตาเถรี
26-452 คาถาของพระวาสิฏฐีเถรี
26-453 คาถาของพระเขมาเถรี
26-454 คาถาของพระสุชาดาเถรี
26-455 คาถาของพระอโนปมาเถรี
26-456 คาถาของพระมหาปชาบดีโคตมีเถรี
26-457 คาถาของพระคุตตาเถรี
26-458 คาถาของพระวิชยาเถรี
26-459 คาถาของพระอุตตราเถรี
26-460 คาถาของพระจาลาเถรี
26-461 คาถาของพระอุปจาลาเถรี
26-462 คาถาของพระสีสูปจาลาเถรี
26-463 คาถาของพระวัฑฒมาตาเถรี
26-464 คาถาของพระกีสาโคตมีเถรี
26-465 คาถาของพระอุบลวรรณาเถรี
26-466 คาถาของพระปุณณาเถรี
26-467 คาถาของพระอัมพปาลีเถรี
26-468 คาถาของพระโรหิณีเถรี
26-469 คาถาของพระจาปาเถรี
26-470 คาถาของพระสุนทรีเถรี
26-471 คาถาของพระสุภากัมมารธิดาเถรี
26-472 คาถาของพระสุภาชีวกัมพวนิกาเถรี
26-473 คาถาของพระอิสิทาสีเถรี
26-474 คาถาของพระสุเมธาเถรี

สนทนาธรรม

comments

Comments are closed.