26-201 คาถาของพระวิมลโกญญเถระพระไตรปิฎก


๔. วิมลโกณฑัญญเถรคาถา
ภาษิตของพระวิมลโกญญเถระ

ทราบว่า ท่านพระวิมลโกณฑัญญเถระได้กล่าวคาถาไว้ดังนี้ว่า
[๖๔] ภิกษุผู้เกิดจากนางทุมะ A กับพระเจ้าปัณฑรเกตุ B ผู้ครองเศวตฉัตร
ลดธง C เสียได้ ใช้ธงชัยนั้นแหละ D กำจัดมานะมีประการหลากหลาย
เป็นดุจลดธงผืนใหญ่ลงเสียได้
เชิงอรรถ
A นางอัมพปาลี (ขุ.อิติ.อ. ๖๔/๒๒๗)
B พระเจ้าพิมพิสาร (ขุ.อิติ.อ. ๖๔/๒๒๗)
C มานะ (ขุ.อิติ.อ. ๖๔/๒๒๘)
D ปัญญานั้นแหละ (ขุ.อิติ.อ. ๖๔/๒๒๘)

บาลีรออัพเดต

อรรถกถา


รออัพเดต

ฟัง อ่าน เรื่องนี้แล้ว รู้สึกอย่างไร ? เชิญ สนทนาธรรมด้านล่างนี้

comments

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!