26-162 คาถาของพระนันทิยเถระพระไตรปิฎก


๕. นันทิยเถรคาถา
ภาษิตของพระนันทิยเถระ

ทราบว่า ท่านพระนันทิยเถระได้กล่าวคาถาไว้ดังนี้ว่า
[๒๕] มารผู้มีกรรมหยาบช้าและมีชาติเลวทราม
ท่านเบียดเบียนภิกษุผู้มีจิตบรรลุอรหัตตผล
สว่างไสวด้วยญาโณภาส A เป็นนิตย์เช่นนั้น
จะได้รับทุกข์มหันต์
เชิงอรรถ
A อรหัตตมรรคญาณ (ขุ.เถร.อ. ๑/๒๕/๑๒๖)

บาลีรออัพเดต

อรรถกถา


รออัพเดต

ฟัง อ่าน เรื่องนี้แล้ว รู้สึกอย่างไร ? เชิญ สนทนาธรรมด้านล่างนี้

comments

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!