เล่ม 10 พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค


10-001 เรื่องเกี่ยวกับปุพพเพนิวาส
10-002 พระประวัติของพระวิปัสสีพุทธเจ้า
10-003 กฎธรรมดาของพระโพธิสัตว์ 16 ประการ
10-004 ลักษณะมหาบุรุษ 32 ประการ
10-005 เหตุที่ทรงได้พระสมญาว่าวิปัสสี
10-006 คนชรา
10-007 คนเจ็บ
10-008 คนตาย
10-009 บรรพชิต
10-010 พระโพธิสัตว์เสด็จออกผนวช
10-011 มหาชนออกบวชตามเสด็จ
10-012 พระโพธิสัตว์ตรัสรู้
10-013 ท้าวมหาพรหมทูลอาราธนาให้ทรงแสดงธรรม
10-014 อนัจฉริยคาถา
10-015 พระวิปัสสีพุทธเจ้าทรงพิจารณาสัตว์โลก
10-016 คู่พระอัครสาวก
10-017 มหาชนออกบวช
10-018 บรรพชิตรุ่นแรกที่บวชตามเสด็จบรรลุธรรม
10-019 ทรงส่งสาวกไปประกาศพระศาสนา
10-020 ทรงแสดงพระโอวาทปาติโมกข์
10-021 คำกราบทูลของเทวดา
10-022 ทรงสรุปพระธรรมเทศนา
10-023 มหานิทานสูตร ปฏิจจสมุปบาท
10-024 บัญญัติอัตตา
10-025 ไม่บัญญัตอัตตา
10-026 ความเห็นว่าเป็นอัตตา
10-027 วิญญาณฐิติ 7 ประการ
10-028 วิโมกข์ 8 ประการ
10-029 มหาปรินิพพานสูตร
10-030 วัสสการพราหมณ์
10-031 ราชอปริหานิยธรรม
10-032 ภิกขุอปริหานิยธรรม
10-033 ท่านพระสารีบุตรบันลือสีหนาท
10-034 โทษของคนทุศีล 5 ประการ
10-035 อานิสงส์ของคนมีศีล 5 ประการ
10-036 การสร้างเมืองปาฏลีบุตร
10-037 เรื่องอริยสัจ 4 ประการ
10-038 ความไม่หวนกลับมาและจะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้า
10-039 หลักธรรมที่ชื่อว่าแว่นธรรม
10-040 นางอัมพปาลีคณิกา
10-041 ทรงเข้าจำพรรษาในเวฬุวคาม
10-042 ว่าด้วยนิมิตโอภาส
10-043 มารกราบทูลให้ปรินิพพาน
10-044 ทรงปลงพระชนมายุสังขาร
10-045 เหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรง 8 ประการ
10-046 บริษัท 8 จำพวก
10-047 อภิภายตนะ 8 ประการ
10-048 วิโมกข์ 8 ประการ
10-049 ทรงเล่าเรื่องมาร
10-050 พระอานนท์กราบทูลอาราธนา
10-051 ทรงแสดงอานุภาพของอิทธิบาท 4 ประการ
10-052 สังเวชนียธรรม
10-053 การทอดพระเนตรกรุงเวสาลีอย่างช้างมอง
10-054 มหาปเทส 4 ประการ
10-055 เรื่องนายจุนทกัมมารบุตร
10-056 รับสั่งขอน้ำดื่ม
10-057 เรื่องปุกกุสะ มัลลบุตร
10-058 เสด็จไปยังควงไม้สาละทั้งคู่
10-059 เรื่องพระอุปวาณเถระ
10-060 สังเวชนียสถาน 4 ตำบล
10-061 เรื่องคำถามพระอานนท์
10-062 ถูปารหบุคคล
10-063 เรื่องความเป็นอัจฉริยะของพระอานนท์
10-064 ทรงแสดงมหาสุทัสสนสูตร
10-065 การถวายอภิวาทของเจ้ามัลละ
10-066 เรื่องสุภัททปริพาชก
10-067 พระปัจฉิมวาจาของพระตถาคต
10-068 เรื่องพุทธปรินิพพาน
10-069 บูชาพระพุทธสรีระ
10-070 เรื่องพระมหากัสสปเถระ
10-071 การถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ
10-072 แจกพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า
10-073 บูชาพระบรมธาตุและสร้างพระสถูป
10-074 มหาสุทัสสนสูตร
10-075 กุสาวดีราชธานี
10-076 พระเจ้ามหาสุทัสสนะทรงสมบูรณ์ด้วยแก้ว 7 ประการ
10-077 ช้างแก้ว
10-078 ม้าแก้ว
10-079 มณีแก้ว
10-080 นางแก้ว
10-081 คหบดีแก้ว
10-082 ปริณายกแก้ว
10-083 ทรงสมบูรณ์ด้วยฤทธิ์ 4 ประการ
10-084 ธรรมปราสาทและสระโบกขรณี
10-085 สวนตาล
10-086 สระธรรมโบกขรณี
10-087 ทรงเจริญฌานสมาบัติ
10-088 ทรงมีเมืองขึ้น 84000 เมืองเป็นต้น
10-089 พระนางสุภัททาเทวีเข้าเฝ้า
10-090 พระเจ้ามหาสุทัสสนะทรงเกิดความสังเวช
10-091 พระเจ้ามหาสุทัสสนะเสด็จสู่พรหมโลก
10-092 พระผู้มีพระภาคทรงสรุปพระธรรมเทศนา
10-093 ชนวสภสูตร
10-094 คำกราบทูลเลียบเคียงของพระอานนท์
10-095 ชนวสภยักษ์
10-096 เทวสภา
10-097 เรื่องสนังกุมารพรหม
10-098 เสียงของสนังกุมารพรหม
10-099 การเจริญอิทธิบาท 4 ประการ
10-100 วิธีการบรรลุโอกาส 3 ประการ
10-101 สติปัฏฐาน 4 ประการ
10-102 บริขารแห่งสมาธิ 7 ประการ
10-103 มหาโควินทสูตร
10-104 เทวสภา
10-105 พระคุณตามความเป็นจริง 8 ประการ
10-106 เรื่องสนังกุมารพรหม
10-107 เสียงของสนังกุมารพรหม
10-108 พระคุณตามความเป็นจริง 8 ประการ
10-109 เรื่องโควินทพราหมณ์
10-110 เรื่องมหาโควินทะ
10-111 การแบ่งราชสมบัติ
10-112 กิตติคุณของมหาโควินทพราหมณ์
10-113 การสนทนากับพระพรหม
10-114 ถวายบังคมลาพระเจ้าเรณุ
10-115 ถวายบังคมลากษัตริย์ 6 พระองค์
10-116 บอกลาพราหมณมหาศาลเป็นต้น
10-117 บอกลาภรรยา
10-118 มหาโควินทพราหมณ์ออกบวช
10-119 เจริญพรหมวิหาร 4 ประการ
10-120 มหาสมยสูตร
10-121 การประชุมของเทวดา
10-122 สักกปัญหสูตร
10-123 เพลงขับกล่อมของปัญจสิขะ คันธรรพบุตร
10-124 ท้าวสักกะจอมเทพเข้าเฝ้า
10-125 เรื่องโคปกเทพบุตร
10-126 เรื่องเวทนากัมมัฏฐาน
10-127 ปาติโมกขสังวร
10-128 อินทริยสังวร
10-129 เรื่องการได้โสมนัส
10-130 ท้าวสักกะจอมเทพได้ธรรมจักษุ
10-131 มหาสติปัฏฐานสูตร
10-132 หมวดลมหายใจเข้าออก
10-133 หมวดอิริยาบถ
10-134 หมวดสัมปชัญญะ
10-135 หมวดมนสิการสิ่งปฏิกูล
10-136 หมวดมนสิการธาตุ
10-137 หมวดป่าช้า 9 หมวด
10-138 เวทนานุปัสสนา
10-139 จิตตานุปัสสนา
10-140 หมวดนิวรณ์
10-141 หมวดขันธ์
10-142 หมวดอายตนะ
10-143 หมวดโพชฌงค์
10-144 หมวดสัจจะ
10-145 ทุกขสัจจนิทเทส
10-146 สมุทยสัจจนิทเทส
10-147 นิโรธสัจจนิทเทส
10-148 มัคคสัจจนิทเทส
10-149 อานิสงส์แห่งการเจริญสติปัฏฐาน 4 ประการ
10-150 ปายาสิสูตร
10-151 เรื่องเจ้าปายาสิ
10-152 ความเห็นว่าไม่มี
10-153 อุปมาด้วยดวงจันทร์และดวงอาทิตย์
10-154 อุปมาด้วยโจร
10-155 อุปมาด้วยบุรุษในหลุมอุจจาระ
10-156 อุปมาด้วยเทพชั้นดาวดึงส์
10-157 อุปมาด้วยคนตาบอดแต่กำเนิด
10-158 อุปมาด้วยสตรีมีครรภ์
10-159 อุปมาด้วยคนหลับฝัน
10-160 อุปมาด้วยก้อนเหล็กร้อน
10-161 อุปมาด้วยการเป่าสังข์
10-162 อุปมาด้วยชฎิลผู้บูชาไฟ
10-163 อุปมาด้วยนายกองเกวียน 2 คน
10-164 อุปมาด้วยคนทูนห่ออุจจาระ
10-165 อุปมาด้วยนักเลงสกา
10-166 อุปมาด้วยคนหอบเปลือกป่าน
10-167 เจ้าปายาสิทรงรับสรณคมน์
10-168 ว่าด้วยยัญพิธี
10-169 เรื่องอุตตรมาณพ
10-170 ปายาสิเทพบุตร

สนทนาธรรม

comments

Comments are closed.