เล่ม 1 พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ ภาค 1


01-001 เวรัญชกัณฑ์
01-002 เวรัญชพราหมณ์กล่าวตำหนิพระผู้มีพระภาค
01-003 ฌาน 4
01-004 วิชชา 3
01-005 เวรัญชพราหมณ์แสดงตนเป็นอุบาสก
01-006 เมืองเวรัญชาเกิดข้าวยากหมากแพง
01-007 พุทธประเพณี
01-008 พระมหาโมคคัลลานะเปล่งสีหนาท
01-009 เหตุที่ทำให้พรหมจรรย์ดำรงอยู่นานและไม่นาน
01-010 ทรงปรารภเหตุที่จะบัญญัติสิกขาบท
01-011 เสด็จนิเวศน์เวรัญชพราหมณ์
01-012 ปาราชิกกัณฑ์
01-013 สุทินกลันทบุตร ขออนุญาตออกบวช
01-014 มารดาบิดาไม่อนุญาต
01-015 พวกเพื่อนช่วยเจรจา
01-016 สุทินกลันทบุตรออกบวช
01-017 บิดาวิงวอนให้ลาสิกขา
01-018 พระสุทินเสพเมถุนธรรม
01-019 ทวยเทพกระจายข่าว
01-020 พระสุทินเกิดความเดือดร้อนใจ
01-021 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
01-022 เรื่องลิงตัวเมีย
01-023 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติอนุบัญญัติ
01-024 พระอนุบัญญัติ
01-025 เรื่องพวกภิกษุวัชชีบุตร
01-026 พระอนุบัญญัติ
01-027 สิกขาบทวิภังค์
01-028 ลักษณะที่ไม่เป็นอันบอกคืนสิกขา
01-029 การบอกคืนสิกขาด้วยการใช้คำรำพึง 14 บท
01-030 การบอกคืนสิกขาด้วยการใช้คำรำพึงกำหนดภาวะ 8 บท
01-031 การบอกคืนสิกขาด้วยการใช้คำปริกัป 14 บทและ 8 บท
01-032 การบอกคืนสิกขาด้วยการใช้คำอ้างวัตถุที่ระลึก 17 บท
01-033 การบอกคืนสิกขาด้วยการใช้คำแสดงความห่วงใย 9 บท
01-034 การบอกคืนสิกขาด้วยการใช้คำอ้างที่อยู่อาศัย 16 บท
01-035 การบอกคืนสิกขาด้วยการอ้างว่าพรหมจรรย์ทำได้ยาก
01-036 ลักษณะที่จัดว่าเป็นการบอกคืนสิกขา
01-037 การบอกคืนสิกขาด้วยคำเป็นปัจจุบัน 14 บท
01-038 การบอกคืนสิกขาโดยการแสดงภาวะ 8 บท
01-039 การบอกคืนสิกขาโดยใช้คำเป็นปัจจุบันว่าไม่เกี่ยวข้อง
01-040 การบอกคืนสิกขาโดยใช้คำว่าจะมีอะไร 14 บท
01-041 การบอกคืนสิกขาโดยใช้คำว่าไม่ต้องการ 14 บท
01-042 การบอกคืนสิกขาโดยใช้คำว่าพ้นขาดแล้ว 14 บท
01-043 บอกคืนสิกขาโดยการใช้คำไวพจน์
01-044 ลักษณะที่บอกคืนสิกขาแล้วไม่เป็นอันบอกคืน
01-045 สิกขาบทวิภังค์
01-046 บทภาชนีย์ มรรคภาณวาร
01-047 ต้องอาบัติปาราชิกทั้ง 3 ทวาร
01-048 เรื่องไม่มีเครื่องหุ้ม
01-049 เรื่องมีเครื่องหุ้ม
01-050 เรื่องไม่มีเครื่องหุ้ม
01-051 เรื่องมีเครื่องหุ้ม
01-052 อนาปัตติวาร ภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติ
01-053 คาถารวมวินีตวัตถุ
01-054 เรื่องลิงตัวเมีย 1 เรื่อง
01-055 เรื่องพวกภิกษุวัชชีบุตร 1 เรื่อง
01-056 เรื่องพวกภิกษุวัชชีบุตร 1 เรื่อง
01-057 เรื่องเปลือยกาย 1 เรื่อง
01-058 เรื่องปลอมเป็นเดียรถีย์ 7 เรื่อง
01-059 เรื่องเด็กหญิง 1 เรื่อง
01-060 เรื่องภิกษุณีอุบลวรรณา 1 เรื่อง
01-061 เรื่องเพศกลับ 2 เรื่อง
01-062 เรื่องมารดา 1 เรื่อง
01-063 เรื่องธิดา 1 เรื่อง
01-064 เรื่องน้องสาว 1 เรื่อง
01-065 เรื่องอดีตภรรยา 1 เรื่อง
01-066 เรื่องภิกษุหลังอ่อน 1 เรื่อง
01-067 เรื่ององคชาตยาว 1 เรื่อง
01-068 เรื่องบาดแผล 2 เรื่อง
01-069 เรื่องรูปปั้น 1 เรื่อง
01-070 เรื่องตุ๊กไม้ 1 เรื่อง
01-071 เรื่องพระสุนทร 1 เรื่อง
01-072 เรื่องหญิง 4 เรื่อง
01-073 เรื่องป่าช้า 5 เรื่อง
01-074 เรื่องกระดูก 1 เรื่อง
01-075 เรื่องนางนาค 1 เรื่อง
01-076 เรื่องนางยักษิณี 1 เรื่อง
01-077 เรื่องนางเปรต 1 เรื่อง
01-078 เรื่องบัณเฑาะก์ 1 เรื่อง
01-079 เรื่องภิกษุผู้มีกายประสาทพิการ 1 เรื่อง
01-080 เรื่องจับต้อง 1 เรื่อง
01-081 เรื่องพระอรหันต์ชาวเมืองภัททิยะหลับ 1 เรื่อง
01-082 เรื่องภิกษุชาวกรุงสาวัตถี 4 เรื่อง
01-083 เรื่องภิกษุชาวมัลละกรุงเวสาลี 3 เรื่อง
01-084 เรื่องภิกษุเปิดประตูจำวัด 1 เรื่อง
01-085 เรื่องภิกษุชาวเมืองภารุกัจฉะฝัน 1 เรื่อง
01-086 เรื่องอุบาสิกาชื่อสุปัพพา 9 เรื่อง
01-087 เรื่องอุบาสิกาชื่อสัทธา 9 เรื่อง
01-088 เรื่องภิกษุณี 1 เรื่อง
01-089 เรื่องสิกขมานา 1 เรื่อง
01-090 เรื่องสามเณรี 1 เรื่อง
01-091 เรื่องหญิงแพศยา 1 เรื่อง
01-092 เรื่องบัณเฑาะก์ 1 เรื่อง
01-093 เรื่องหญิงคฤหัสถ์ 1 เรื่อง
01-094 เรื่องให้ภิกษุผลัดกัน 1 เรื่อง
01-095 เรื่องพระขรัวตา 1 เรื่อง
01-096 เรื่องลูกเนื้อ 1 เรื่อง
01-097 ปาราชิกสิกขาบทที่ 2 ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้
01-098 วัสสการพราหมณ์ตรวจราชการ
01-099 ประชาชนตำหนิ
01-100 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
01-101 พระบัญญัติ
01-102 เรื่องพวกภิกษุฉัพพัคคีย์
01-103 พระอนุบัญญัติ
01-104 สิกขาบทวิภังค์
01-105 บทภาชนีย์ มาติกา
01-106 ทรัพย์ที่อยู่ในแผ่นดิน
01-107 ทรัพย์ที่อยู่บนบก
01-108 ทรัพย์ที่อยู่ในอากาศ
01-109 ทรัพย์ที่อยู่ในที่แจ้ง
01-110 ทรัพย์ที่อยู่ในน้ำ
01-111 ทรัพย์ที่อยู่ในเรือ
01-112 ทรัพย์ที่อยู่ในยาน
01-113 ทรัพย์ที่นำติดตัวไปได้
01-114 ทรัพย์ที่อยู่ในสวน
01-115 ทรัพย์ที่อยู่ในวัด
01-116 ทรัพย์ที่อยู่ในนา
01-117 ทรัพย์ที่อยู่ในพื้นที่
01-118 ทรัพย์ที่อยู่ในหมู่บ้าน
01-119 ทรัพย์ที่อยู่ในป่า
01-120 น้ำ
01-121 ไม้ชำระฟัน
01-122 ต้นไม้เจ้าป่า
01-123 ทรัพย์ที่มีผู้นำไป
01-124 ทรัพย์ที่เขาฝากไว้
01-125 ด่านภาษี
01-126 สัตว์มีชีวิต
01-127 สัตว์ไม่มีเท้า
01-128 สัตว์ 2 เท้า
01-129 สัตว์ 4 เท้า
01-130 สัตว์มีเท้ามาก
01-131 ภิกษุผู้สั่ง
01-132 ภิกษุผู้รับของฝาก
01-133 การชักชวนกันไปลัก
01-134 การนัดหมาย
01-135 การทำนิมิต
01-136 การสั่ง
01-137 องค์แห่งปาราชิกสิกขาบทที่ 2
01-138 ภิกษุผู้ถือเอาของที่เขาไม่ได้ให้ ต้องอาบัติถุลลัจจัย
01-139 ภิกษุผู้ถือเอาของที่เขาไม่ได้ให้ ต้องอาบัติทุกกฏ
01-140 ภิกษุผู้ถือเอาของที่เขาไม่ได้ให้ ต้องอาบัติปาราชิก
01-141 ภิกษุผู้ถือเอาของที่เขาไม่ได้ให้ ต้องอาบัติถุลลัจจัย
01-142 ภิกษุผู้ถือเอาของที่เขาไม่ได้ให้ ต้องอาบัติทุกกฏ
01-143 ภิกษุผู้ถือเอาของที่เขาไม่ได้ให้ ต้องอาบัติทุกกฏ
01-144 ภิกษุผู้ถือเอาของที่เขาไม่ได้ให้ ต้องอาบัติทุกกฏ
01-145 ภิกษุผู้ถือเอาของที่เขาไม่ได้ให้ ต้องอาบัติทุกกฏ
01-146 อนาปัตติวาร ภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติ
01-147 คาถารวมวินีตวัตถุ
01-148 เรื่องช่างย้อม 5 เรื่อง
01-149 เรื่องผ้าปูเตียง 4 เรื่อง
01-150 เรื่องกลางคืน 5 เรื่อง
01-151 เรื่องทรัพย์ที่ภิกษุนำไปแต่ผู้เดียว 11 เรื่อง
01-152 เรื่องตอบตามคำถามนำ 5 เรื่อง
01-153 เรื่องลม 2 เรื่อง
01-154 เรื่องศพที่ยังสด 1 เรื่อง
01-155 เรื่องสับเปลี่ยนสลาก 1 เรื่อง
01-156 เรื่องเรือนไฟ 1 เรื่อง
01-157 เรื่องเนื้อเดนสัตว์ 5 เรื่อง
01-158 เรื่องไม่มีมูล 5 เรื่อง
01-159 เรื่องข้าวสุก 1 เรื่อง
01-160 เรื่องเนื้อ 1 เรื่อง
01-161 เรื่องขนม 1 เรื่อง
01-162 เรื่องน้ำตาลกรวด 1 เรื่อง
01-163 เรื่องขนมต้ม 1 เรื่อง
01-164 เรื่องบริขาร 5 เรื่อง
01-165 เรื่องถุง 1 เรื่อง
01-166 เรื่องฟูก 1 เรื่อง
01-167 เรื่องราวจีวร 1 เรื่อง
01-168 เรื่องไม่ออกไป 1 เรื่อง
01-169 เรื่องถือวิสาสะฉันของเคี้ยว 1 เรื่อง
01-170 เรื่องสำคัญว่าเป็นของของตน 2 เรื่อง
01-171 เรื่องไม่ได้ลัก 7 เรื่อง
01-172 เรื่องลัก 7 เรื่อง
01-173 เรื่องลักของสงฆ์ 7 เรื่อง
01-174 เรื่องลักดอกไม้ 2 เรื่อง
01-175 เรื่องพูดตามคำบอก 3 เรื่อง
01-176 เรื่องนำแก้วมณีผ่านด่านภาษี 3 เรื่อง
01-177 เรื่องปล่อยสุกร 2 เรื่อง
01-178 เรื่องปล่อยเนื้อ 2 เรื่อง
01-179 เรื่องปล่อยปลา 2 เรื่อง
01-180 เรื่องกลิ้งทรัพย์ในยาน 1 เรื่อง
01-181 เรื่องชิ้นเนื้อ 2 เรื่อง
01-182 เรื่องไม้ 2 เรื่อง
01-183 เรื่องผ้าบังสุกุล 1 เรื่อง
01-184 เรื่องข้ามน้ำ 2 เรื่อง
01-185 เรื่องฉันทีละน้อย 1 เรื่อง
01-186 เรื่องชักชวนกันไปลัก 2 เรื่อง
01-187 เรื่องกำมือที่กรุงสาวัตถี 4 เรื่อง
01-188 เรื่องเนื้อเป็นเดน 2 เรื่อง
01-189 เรื่องหญ้า 2 เรื่อง
01-190 เรื่องให้แบ่งของสงฆ์ 7 เรื่อง
01-191 เรื่องไม่ใช่เจ้าของ 7 เรื่อง
01-192 เรื่องยืมไม้ของสงฆ์ 1 เรื่อง
01-193 เรื่องลักน้ำของสงฆ์ 1 เรื่อง
01-194 เรื่องลักดินของสงฆ์ 1 เรื่อง
01-195 เรื่องลักหญ้าของสงฆ์ 2 เรื่อง
01-196 เรื่องลักเสนาสนะของสงฆ์ 7 เรื่อง
01-197 เรื่องของมีเจ้าของไม่ควรนำไปใช้ 1 เรื่อง
01-198 เรื่องของมีเจ้าของควรขอยืม 1 เรื่อง
01-199 เรื่องภิกษุณีชาวกรุงจำปา 1 เรื่อง
01-200 เรื่องภิกษุณีชาวกรุงราชคฤห์ 1 เรื่อง
01-201 เรื่องพระอัชชุกะชาวกรุงเวสาลี 1 เรื่อง
01-202 เรื่องทารกชาวกรุงพาราณสี 1 เรื่อง
01-203 เรื่องภิกษุชาวกรุงโกสัมพี 1 เรื่อง
01-204 เรื่องสัทธิวิหาริกของพระทัฬหิกะกรุงสาคละ 1 เรื่อง
01-205 ปาราชิกสิกขาบทที่ 3 การพรากกายมนุษย์
01-206 รับสั่งให้เผดียงสงฆ์
01-207 ทรงแสดงอานาปานสติสมาธิกถา
01-208 อานาปานสติ 16 ขั้น
01-209 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
01-210 พระบัญญัติ
01-211 เรื่องพระฉัพพัคคีย์
01-212 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติอนุบัญญัติ
01-213 พระอนุบัญญัติ
01-214 สิกขาบทวิภังค์
01-215 บทภาชนีย์
01-216 อนาปัตติวาร ภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติ
01-217 คาถารวมวินีตวัตถุ
01-218 เรื่องพรรณนาคุณความตาย 1 เรื่อง
01-219 เรื่องนั่ง
01-220 เรื่องสาก
01-221 เรื่องไม้สำหรับทำครก
01-222 เรื่องพระขรัวตา
01-223 เรื่องเนื้อติดคอ
01-224 เรื่องยาพิษ
01-225 เรื่องเตรียมพื้นที่สร้างวิหาร
01-226 เรื่องอิฐ
01-227 เรื่องมีด
01-228 เรื่องไม้กลอน
01-229 เรื่องนั่งร้าน
01-230 เรื่องให้ลงจากหลังคา
01-231 เรื่องกระโดดหน้าผา
01-232 เรื่องอบตัว
01-233 เรื่องนัตถุ์ยา
01-234 เรื่องนวด
01-235 เรื่องให้อาบน้ำ
01-236 เรื่องให้ทาน้ำมัน
01-237 เรื่องให้ลุกขึ้น
01-238 เรื่องทำให้ล้ม
01-239 เรื่องให้ตายด้วยข้าว
01-240 เรื่องให้ตายด้วยน้ำฉัน
01-241 เรื่องหญิงมีครรภ์กับชายชู้
01-242 เรื่องหญิงร่วมสามี
01-243 เรื่องฆ่ามารดาและบุตรทั้ง 2 คนตาย
01-244 เรื่องฆ่ามารดาและบุตรทั้ง 2 คนไม่ตาย
01-245 เรื่องให้รีด
01-246 เรื่องนาบครรภ์ให้ร้อน
01-247 เรื่องหญิงหมัน
01-248 เรื่องหญิงไม่เป็นหมัน
01-249 เรื่องจี้
01-250 เรื่องทับ
01-251 เรื่องฆ่ายักษ์
01-252 เรื่องส่งไปสู่ที่มีสัตว์ร้ายและยักษ์ดุ
01-253 เรื่องสำคัญว่าใช่
01-254 เรื่องประหาร
01-255 เรื่องพรรณนาสวรรค์
01-256 เรื่องพรรณนานรก
01-257 เรื่องต้นไม้ที่เมืองอาฬวี
01-258 เรื่องเผาป่า
01-259 เรื่องไม่ให้ลำบาก
01-260 เรื่องไม่ทำตามท่าน
01-261 เรื่องให้ดื่มเปรียง
01-262 เรื่องให้ดื่มยาโลณโสวีรกะ
01-263 ปาราชิกสิกขาบทที่ 4 การกล่าวอวดอุตตริมนุสสธรรม
01-264 ภิกษุต่างทิศมาเข้าเฝ้า
01-265 พุทธประเพณี
01-266 มหาโจร 5 จำพวก
01-267 นิคมคาถา
01-268 ทรงบัญญัติสิกขาบท
01-269 พระบัญญัติ
01-270 เรื่องภิกษุสำคัญว่าได้บรรลุ
01-271 พระอนุบัญญัติ
01-272 สิกขาบทวิภังค์
01-273 บทภาชนีย์
01-274 สุทธิกวารกถา ปฐมฌาน
01-275 ทุติยฌาน ตติยฌานและจตุตถฌาน
01-276 สุทธิกวิโมกข์
01-277 สุทธิกสมาธิ
01-278 สุทธิกสมาบัติ
01-279 สุทธิกญาณทัสสนะ
01-280 สุทธิกมัคคภาวนา
01-281 สุทธิกอริยผล
01-282 สุทธิกกิเลสปหาน
01-283 ขัณฑจักร
01-284 พัทธจักร
01-285 พัทธจักร เอกมูลกนัย
01-286 พัทธจักร สัพพมูลกนัย
01-287 วัตตุกามวารกถา
01-288 ปัจจยปฏิสังยุตตวารกถา
01-289 อนาปัตติวาร
01-290 คาถารวมวินีตวัตถุ
01-291 เรื่องภิกษุสำคัญว่าได้บรรลุ
01-292 เรื่องอยู่ป่า
01-293 เรื่องเที่ยวบิณฑบาต
01-294 เรื่องพระอุปัชฌาย์
01-295 เรื่องอิริยาบถ
01-296 เรื่องละสังโยชน์
01-297 เรื่องธรรมในที่ลับ
01-298 เรื่องภิกษุผู้อยู่ในวิหาร
01-299 เรื่องภิกษุผู้ได้รับการบำรุง
01-300 เรื่องทำไม่ยาก
01-301 เรื่องความเพียร
01-302 เรื่องไม่กลัวความตาย
01-303 เรื่องความร้อนใจ
01-304 เรื่องความประกอบถูกต้อง
01-305 เรื่องปรารภความเพียร
01-306 เรื่องประกอบความเพียร
01-307 เรื่องอดกลั้นเวทนา
01-308 เรื่องพราหมณ์
01-309 เรื่องพยากรณ์มรรคผล
01-310 เรื่องอยู่ครองเรือน
01-311 เรื่องห้ามกาม
01-312 เรื่องความยินดี
01-313 เรื่องหลีกไป
01-314 เรื่องอัฏฐิกสังขลิกเปรต
01-315 เรื่องมังสเปสิเปรต
01-316 เรื่องมังสปิณฑเปรต
01-317 เรื่องนิจฉวิเปรตเพศชาย
01-318 เรื่องอสิโลมเปรตเพศชาย
01-319 เรื่องสัตติโลมเปรตเพศชาย
01-320 เรื่องอุสุโลมเปรตเพศชาย
01-321 เรื่องสูจิโลมเปรตเพศชาย
01-322 เรื่องสูจกเปรตเพศชาย
01-323 เรื่องกุมภัณฑเปรต
01-324 เรื่องเปรตจมหลุมคูถเพศชาย
01-325 เรื่องเปรตกินคูถเพศชาย
01-326 เรื่องนิจฉวิเปรตเพศหญิง
01-327 เรื่องมังคุลิเปรตเพศหญิง
01-328 เรื่องโอกิรินีเปรตเพศหญิง
01-329 เรื่องกพันธเปรต
01-330 เรื่องเปรตมีรูปเป็นภิกษุ
01-331 เรื่องเปรตมีรูปเป็นภิกษุณี
01-332 เรื่องเปรตมีรูปเป็นสิกขมานา
01-333 เรื่องเปรตมีรูปเป็นสามเณร
01-334 เรื่องเปรตมีรูปเป็นสามเณรี
01-335 เรื่องแม่น้ำตโปทา
01-336 เรื่องการสู้รบในกรุงราชคฤห์
01-337 เรื่องได้ยินเสียงช้างลงน้ำ
01-338 เรื่องพระอรหันต์โสภิตะระลึกชาติได้ 500 กัป
01-339 บทสรุป
01-340 รวมสิกขาบทที่มีในปาราชิกกัณฑ์
01-341 สังฆาทิเสส 1 การจงใจทำน้ำอสุจิให้เคลื่อน
01-342 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
01-343 พระบัญญัติ
01-344 เรื่องภิกษุหลายรูป
01-345 พระอนุบัญญัติ
01-346 สิกขาบทวิภังค์
01-347 บทภาชนีย์ อุบาย 4 ประการ
01-348 กาล 5
01-349 เจตนา 10 ประการ
01-350 วัตถุที่ประสงค์ 10 ประการ
01-351 อุบายทำให้น้ำอสุจิเคลื่อน 4 อย่าง
01-352 น้ำอสุจิเคลื่อน 5 กาล
01-353 เจตนา 10 อย่าง
01-354 วัตถุประสงค์ 10 อย่าง
01-355 ขัณฑจักร มีเจตนาอย่างเดียวเป็นมูล
01-356 พัทธจักร มีเจตนาอย่างเดียวเป็นมูล หมวดที่ 1
01-357 มีเจตนาอย่างเดียวเป็นมูล หมวดที่ 2
01-358 มีเจตนาอย่างเดียวเป็นมูล หมวดที่ 3
01-359 มีเจตนาอย่างเดียวเป็นมูล หมวดที่ 4
01-360 มีเจตนาอย่างเดียวเป็นมูล หมวดที่ 5
01-361 มีเจตนาอย่างเดียวเป็นมูล หมวดที่ 6
01-362 มีเจตนาอย่างเดียวเป็นมูล หมวดที่ 7
01-363 มีเจตนาอย่างเดียวเป็นมูล หมวดที่ 8
01-364 มีเจตนาอย่างเดียวเป็นมูล หมวดที่ 9
01-365 ขัณฑจักร มีเจตนา 2 อย่างเป็นมูล
01-366 พัทธจักร มีเจตนา 2 อย่างเป็นมูล
01-367 สัพพมูลกนัย
01-368 ขัณฑจักร มีวัตถุประสงค์อย่างเดียวเป็นมูล
01-369 พัทธจักรแห่งเอกมูลกนัย
01-370 พัทธจักร มีวัตถุประสงค์อย่างเดียวเป็นมูล หมวดที่ 1
01-371 พัทธจักร มีวัตถุประสงค์อย่างเดียวเป็นมูล หมวดที่ 2
01-372 พัทธจักร มีวัตถุประสงค์อย่างเดียวเป็นมูล หมวดที่ 3
01-373 พัทธจักร มีวัตถุประสงค์อย่างเดียวเป็นมูล หมวดที่ 4
01-374 พัทธจักร มีวัตถุประสงค์อย่างเดียวเป็นมูล หมวดที่ 5
01-375 พัทธจักร มีวัตถุประสงค์อย่างเดียวเป็นมูล หมวดที่ 6
01-376 พัทธจักร มีวัตถุประสงค์อย่างเดียวเป็นมูล หมวดที่ 7
01-377 พัทธจักร มีวัตถุประสงค์อย่างเดียวเป็นมูล หมวดที่ 8
01-378 ขัณฑจักร มีวัตถุประสงค์ 2 อย่างเป็นมูล
01-379 พัทธจักร มีวัตถุประสงค์ 2 อย่างเป็นมูล
01-380 สัพพมูลกนัย
01-381 อุภโตพัทธมิสสกจักร
01-382 ขัณฑจักร
01-383 พัทธจักร
01-384 กุจฉิจักร หมุนไปข้างหน้า
01-385 ปิฏฐิจักร หมุนไปข้างหลัง
01-386 ภิกษุทำ น้ำอสุจิเคลื่อน
01-387 อนาปัตติวาร ภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติ
01-388 คาถารวมวินีตวัตถุ เรื่องที่ทรงวินิจฉัยแล้ว
01-389 เรื่องภิกษุฝัน
01-390 เรื่องภิกษุถ่ายอุจจาระ
01-391 เรื่องภิกษุถ่ายปัสสาวะ
01-392 เรื่องภิกษุตรึกถึงกาม
01-393 เรื่องภิกษุอาบน้ำร้อน
01-394 เรื่องภิกษุทายา
01-395 เรื่องภิกษุเกาอัณฑะ
01-396 เรื่องภิกษุเดินทาง
01-397 เรื่องภิกษุบีบหนังหุ้มปลายองคชาต
01-398 เรื่องเรือนไฟ
01-399 เรื่องภิกษุใช้องคชาตเสียดสีขาอ่อน
01-400 เรื่องใช้สามเณร
01-401 เรื่องสามเณรนอนหลับ
01-402 เรื่องภิกษุใช้ขาหนีบองคชาต
01-403 เรื่องภิกษุใช้มือบีบองคชาต
01-404 เรื่องภิกษุส่ายสะเอวในอากาศ
01-405 เรื่องภิกษุบิดกาย
01-406 เรื่องภิกษุเพ่งองค์กำเนิด
01-407 เรื่องภิกษุสอดองคชาตเข้าช่องดาล
01-408 เรื่องภิกษุเสียดสีองคชาตกับไม้
01-409 เรื่องภิกษุอาบน้ำทวนกระแส
01-410 เรื่องภิกษุเล่นน้ำโคลน 3 เรื่อง
01-411 เรื่องภิกษุเดินลุยน้ำ 3 เรื่อง
01-412 เรื่องภิกษุเล่นไถลก้น 3 เรื่อง
01-413 เรื่องภิกษุเดินลุยสระบัว 3 เรื่อง
01-414 เรื่องภิกษุสอดองคชาตเข้าในทราย 2 เรื่อง
01-415 เรื่องภิกษุสอดองคชาตเข้าในตม 2 เรื่อง
01-416 เรื่องภิกษุเอาน้ำรดองคชาต 3 เรื่อง
01-417 เรื่องภิกษุเสียดสีองคชาตบนที่นอน 2 เรื่อง
01-418 เรื่องภิกษุเสียดสีองชาตกับนิ้วหัวแม่มือ 2 เรื่อง
01-419 สังฆาทิเสส 2 การถูกต้องกายกับมาตุคาม
01-420 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
01-421 พระบัญญัติ
01-422 สิกขาบทวิภังค์
01-423 บทภาชนีย์ มาติกา
01-424 ภิกขุเปยยาล
01-425 อิตถีเปยยาล หญิงถูกต้องกายของภิกษุ
01-426 อนาปัตติวาร ภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติ
01-427 คาถารวมวินีตวัตถุ
01-428 เรื่องมารดา
01-429 เรื่องธิดา
01-430 เรื่องน้องสาว
01-431 เรื่องอดีตภรรยา
01-432 เรื่องนางยักษ์
01-433 เรื่องบัณเฑาะก์
01-434 เรื่องหญิงนอนหลับ
01-435 เรื่องหญิงที่ตายแล้ว
01-436 เรื่องสัตว์ดิรัจฉานตัวเมีย
01-437 เรื่องตุ๊กตาไม้
01-438 เรื่องหญิงร่วมกันฉุด
01-439 เรื่องสะพาน
01-440 เรื่องหนทาง
01-441 เรื่องต้นไม้
01-442 เรื่องเรือ
01-443 เรื่องเชือก
01-444 เรื่องท่อนไม้
01-445 เรื่องใช้บาตรดัน
01-446 เรื่องไหว้
01-447 เรื่องพยายามแต่มิได้จับต้อง
01-448 สังฆาทิเสส 3 การพูดเกี้ยวหญิง
01-449 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
01-450 พระบัญญัติ
01-451 สิกขาบทวิภังค์
01-452 บทภาชนีย์ มาติกา
01-453 อนาปัตติวาร ภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติ
01-454 คาถารวมวินีตวัตถุ
01-455 เรื่องผ้ากัมพลสีแดง
01-456 เรื่องผ้ากัมพลขนแข็ง
01-457 เรื่องผ้ากัมพลขนยุ่งเหยิง
01-458 เรื่องผ้ากัมพลขนหยาบ
01-459 เรื่องผ้าห่มขนยาว
01-460 เรื่องนาหว่าน
01-461 เรื่องหนทางราบเรียบ
01-462 เรื่องมีศรัทธา
01-463 เรื่องให้ทาน
01-464 เรื่องทำงาน
01-465 สังฆาทิเสส 4 การให้บำเรอความใคร่ของตน
01-466 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
01-467 พระบัญญัติ
01-468 สิกขาบทวิภังค์
01-469 บทภาชนีย์
01-470 อนาปัตติวาร ภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติ
01-471 คาถารวมวินีตวัตถุ เรื่องที่ทรงวินิฉัยแล้ว
01-472 เรื่องหญิงหมันต้องการมีบุตร
01-473 เรื่องหญิงผู้มีบุตรถี่ไม่ต้องการมีบุตร
01-474 เรื่องหญิงต้องการเป็นที่รักของสามี
01-475 เรื่องหญิงต้องการมีโชค
01-476 เรื่องหญิงต้องการถวายทานอันเลิศ
01-477 เรื่องหญิงต้องการอุปัฏฐากด้วยสิ่งที่เลิศ
01-478 เรื่องหญิงต้องการไปสุคติ
01-479 สังฆาทิเสส 5 การชักสื่อ
01-480 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
01-481 พระบัญญัติ
01-482 เรื่องนักเลงหญิง
01-483 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
01-484 พระอนุบัญญัติ
01-485 สิกขาบทวิภังค์
01-486 หญิง 10 จำพวก
01-487 ภรรยา 10 จำพวก
01-488 ธนักกีตาจักร
01-489 ขัณฑจักร มีหญิงคนหนึ่งเป็นมูล
01-490 พัทธจักร มีหญิงคนหนึ่งเป็นมูล
01-491 ขัณฑจักรที่มีภรรยาคนหนึ่งเป็นมูล
01-492 ภิกษุรับคำ
01-493 ชายสั่งภิกษุหลายรูป
01-494 ชายสั่งภิกษุรูปเดียว
01-495 ภิกษุจัดการสำเร็จและบอกคลาดเคลื่อน
01-496 อนาปัตติวาร ภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติ
01-497 คาถารวมวินีตวัตถุ เรื่องที่ทรงวินิจฉัยแล้ว
01-498 เรื่องหญิงหลับ
01-499 เรื่องหญิงตาย
01-500 เรื่องหญิงย้ายบ้าน
01-501 เรื่องไม่ใช่หญิง
01-502 เรื่องหญิงบัณเฑาะก์
01-503 เรื่องชักจูงสามีภรรยาผู้ทะเลาะให้คืนดีกัน
01-504 เรื่องการชักสื่อบัณเฑาะก์
01-505 สังฆาทิเสส 6 การก่อสร้างกุฎี
01-506 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
01-507 เรื่องฤๅษี 2 พี่น้อง
01-508 เรื่องนกฝูงใหญ่
01-509 เรื่องรัฐบาลกุลบุตร
01-510 พระบัญญัติ
01-511 สิกขาบทวิภังค์
01-512 วิธีแต่งตั้ง และกรรมวาจาแต่งตั้ง
01-513 วิธีแสดงพื้นที่
01-514 กรรมวาจาขอให้สงฆ์แสดงพื้นที่สร้างกุฎี
01-515 บทภาชนีย์
01-516 อนาปัตติวาร ภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติ
01-517 สังฆาทิเสส 7 การสร้างวิหาร
01-518 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
01-519 พระบัญญัติ
01-520 สิกขาบทวิภังค์
01-521 วิธีแต่งตั้ง และกรรมวาจาแต่งตั้ง
01-522 วิธีขอสงฆ์แสดงพื้นที่สร้างวิหาร
01-523 กรรมวาจาขอให้สงฆ์แสดงพื้นที่สร้างวิหาร
01-524 บทภาชนีย์
01-525 อนาปัตติวาร ภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติ
01-526 สังฆาทิเสส 8 ภิกษุขัดเคืองมีโทสะ สิกขาบทที่ 1
01-527 แต่งตั้งเสนาสนปัญญาปกะและภัตตุทเทสกะ
01-528 วิธีแต่งตั้ง และกรรมวาจาแต่งตั้ง
01-529 เรื่องพระเมตติยะและพระภุมมชกะ
01-530 ภิกษุณีเมตติยาใส่ความพระทัพพมัลลบุตร
01-531 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
01-532 พระบัญญัติ
01-533 สิกขาบทวิภังค์
01-534 บทภาชนีย์
01-535 ความเห็น 4 อย่าง
01-536 อนาปัตติวาร ภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติ
01-537 สังฆาทิเสส 9 ภิกษุขัดเคืองมีโทสะ สิกขาบทที่ 2
01-538 ทรงประชุมสงฆ์สอบถาม
01-539 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
01-540 พระบัญญัติ
01-541 สิกขาบทวิภังค์
01-542 เลศ 10 อย่าง
01-543 สิกขาบทวิภังค์
01-544 บทภาชนีย์
01-545 อนาปัตติวาร ภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติ
01-546 สังฆาทิเสส 10 การทำสงฆ์ให้แตกกัน
01-547 วัตถุ 5 ประการ
01-548 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
01-549 พระบัญญัติ
01-550 สิกขาบทวิภังค์
01-551 บทภาชนีย์
01-552 อนาปัตติวาร ภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติ
01-553 สังฆาทิเสส 11 ภิกษุสนับสนุนภิกษุผู้ทำลายสงฆ์
01-554 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
01-555 พระบัญญัติ
01-556 สิกขาบทวิภังค์
01-557 บทภาชนีย์
01-558 อนาปัตติวาร ภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติ
01-559 สังฆาทิเสส 12 ภิกษุเป็นคนว่ายาก
01-560 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
01-561 พระบัญญัติ
01-562 สิกขาบทวิภังค์
01-563 บทภาชนีย์
01-564 อนาปัตติวาร ภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติ
01-565 สังฆาทิเสส 13 ภิกษุผู้ประทุษร้ายตระกูล
01-566 พุทธประเพณี
01-567 ทรงสอบถามแล้วตำหนิ
01-568 รับสั่งให้ทำปัพพาชนียกรรม
01-569 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
01-570 พระบัญญัติ
01-571 สิกขาบทวิภังค์
01-572 บทภาชนีย์
01-573 อนาปัตติวาร ภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติ
01-574 บทสรุป สังฆาทิเสส
01-575 รวมสิกขาบทที่มีในสังฆาทิเสสกัณฑ์
01-576 อนิยต 1 การนั่งในที่ลับตากับหญิงสองต่อสอง
01-577 นางวิสาขามิคารมารดาตำหนิพระอุทายี
01-578 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
01-579 พระบัญญัติ
01-580 สิกขาบทวิภังค์
01-581 บทภาชนีย์
01-582 อนิยต 2 การนั่งในที่ลับหูกับหญิงสองต่อสอง
01-583 นางวิสาขามิคารมารดาตำหนิพระอุทายี
01-584 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
01-585 พระบัญญัติ
01-586 สิกขาบทวิภังค์
01-587 บทภาชนีย์
01-588 บทสรุป อนิยต
01-589 รวมสิกขาบทที่มีในอนิยตกัณฑ์

Pages:«1234567...2522»