เล่ม 4 พระวินัยปิฎก มหาวรรค ภาค 1


04-001 โพธิกถา เหตุการณ์แรกตรัสรู้ ณ ควงต้นโพธิพฤกษ์
04-002 ปฏิจจสมุปบาทโดยอนุโลม
04-003 ปฏิจจสมุปบาทโดยปฏิโลม
04-004 พุทธอุทานคาถาที่ 1
04-005 ปฏิจจสมุปบาทโดยอนุโลม
04-006 ปฏิจจสมุปบาทโดยปฏิโลม
04-007 พุทธอุทานคาถาที่ 2
04-008 ปฏิจจสมุปบาทโดยอนุโลม
04-009 ปฏิจจสมุปบาทโดยปฏิโลม
04-010 พุทธอุทานคาถาที่ 3
04-011 เหตุการณ์ขณะประทับอยู่ ณ ควงต้นอชปาลนิโครธ
04-012 เหตุการณ์ขณะประทับอยู่ ณ ควงต้นมุจลินท์
04-013 เหตุการณ์ขณะประทับอยู่ ณ ควงต้นราชายตนะ
04-014 พรหมอาราธนาให้ทรงแสดงธรรม
04-015 อนัจฉริยคาถา
04-016 พรหมนิคมคาถา
04-017 เรื่องทรงพิจารณาเวไนยสัตว์เปรียบด้วยดอกบัว
04-018 เรื่องอาฬารดาบสกาลามโคตร
04-019 เรื่องอุททกดาบสรามบุตร
04-020 เรื่องอุปกาชีวก
04-021 เรื่องทรงแสดงธรรมแก่ภิกษุปัญจวัคคีย์
04-022 ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
04-023 ภิกษุปัญจวัคคีย์ทูลขอการบรรพชาอุปสมบท
04-024 อนัตตลักขณสูตร
04-025 การบรรพชา เรื่องยสกุลบุตร
04-026 บิดาตามหายสกุลบุตร
04-027 ยสกุลบุตรสำเร็จพระอรหัตตผล
04-028 มารดาและภรรยาเก่าของพระยสะได้ธรรมจักษุ
04-029 เรื่องการบรรพชาของสหาย 4 คนของพระยสะ
04-030 เรื่องการบรรพชาของสหาย 50 คนของพระยสะ
04-031 เรื่องส่งพระอรหันต์ 60 รูป ไปประกาศศาสนา
04-032 เรื่องมาร
04-033 การบรรพชาและอุปสมบทด้วยไตรสรณคมน์
04-034 มาร เรื่องที่ 2 ทรงแนะวิธีให้ได้อนุตตรวิมุตติ
04-035 ภัททวัคคิยวัตถุ ทรงแสดงธรรมโปรดภัททวัคคีย์ 30 คน
04-036 เรื่องชฎิล 3 พี่น้อง
04-037 ปาฏิหาริย์ที่ 1 เรื่องโรงบูชาไฟ
04-038 คาถาสรุป
04-039 ปาฏิหาริย์ที่ 2 เรื่องท้าวมหาราชทั้ง 4
04-040 ปาฏิหาริย์ที่ 3 เรื่องท้าวสักกะ
04-041 ปาฏิหาริย์ที่ 4 เรื่องท้าวสหัมบดีพรหม
04-042 ปาฏิหาริย์ที่ 5 เรื่องชาวอังคะและมคธ
04-043 เรื่องผ้าบังสุกุล
04-044 เรื่องสระโบกขรณี
04-045 เรื่องขยำผ้าบังสุกุลบนแผ่นศิลา
04-046 เรื่องพาดผ้าบังสุกุลบนต้นกุ่ม
04-047 เรื่องผึ่งผ้าบังสุกุลบนแผ่นศิลา
04-048 ปาฏิหาริย์เก็บผลหว้า
04-049 ปาฏิหาริย์เก็บผลมะม่วง ผลมะขามป้อม ดอกปาริฉัตร
04-050 เรื่องพวกชฎิลผ่าฟืน
04-051 เรื่องพวกชฎิลก่อไฟ
04-052 เรื่องพวกชฎิลดับไฟ
04-053 เรื่องพวกชฎิลดำน้ำ
04-054 เรื่องฝนตกน้ำท่วม
04-055 ชฎิล 3 พี่น้องทูลขอการบรรพชาอุปสมบท
04-056 อาทิตตปริยายสูตร
04-057 สมาคมของพระเจ้าพิมพิสาร
04-058 เรื่องพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคธรัฐ
04-059 เรื่องความปรารถนา 5 ประการ ของพระเจ้าพิมพิสาร
04-060 คาถาสดุดีพระพุทธเจ้า
04-061 เรื่องทรงรับพระเวฬุวันเป็นวัดแห่งแรก
04-062 สารีบุตรและโมคคัลลานะบรรพชา
04-063 พระอัสสชิแสดงธรรม
04-064 สารีบุตรปริพาชกได้ธรรมจักษุ
04-065 สารีบุตรปริพาชกเปลื้องคำสัญญา
04-066 โมคคัลลานปริพาชกได้ธรรมจักษุ
04-067 สองสหายไปอำลาอาจารย์
04-068 ทรงพยากรณ์พระอัครสาวก
04-069 ทูลขอการบรรพชาอุปสมบท
04-070 เรื่องกุลบุตรชาวมคธมีชื่อเสียงบรรพชา
04-071 เรื่องภิกษุนุ่งห่มไม่เรียบร้อย
04-072 ทรงประชุมสงฆ์สอบถาม
04-073 ทรงอนุญาตอุปัชฌาย์
04-074 วิธีถืออุปัชฌาย์
04-075 อุปัชฌายวัตร
04-076 สัทธิวิหาริกวัตร
04-077 การประณาม
04-078 เรื่องทรงอนุญาตให้ประณาม
04-079 วิธีประณาม
04-080 สัทธิวิหาริกไม่ขอขมา
04-081 อุปัชฌาย์ไม่รับการขอขมา
04-082 ทรงปรับทุกกฏเมื่อประณามไม่ถูกต้อง
04-083 องค์แห่งการประณาม
04-084 มูลเหตุให้เกิดการอุปสมบทด้วยญัตติจตุตถกรรม
04-085 อุปสมบทด้วยญัตติจตุตถกรรม
04-086 วิธีให้อุปสมบทและกรรมวาจาให้อุปสมบท
04-087 เรื่องภิกษุประพฤติไม่สมควร
04-088 วิธีขอการอุปสมบท
04-089 กรรมวาจาให้อุปสมบท
04-090 เรื่องพราหมณ์บวชเพราะเห็นแก่ปากท้อง
04-091 นิสสัย 4
04-092 เรื่องการบอกนิสสัยแก่มาณพก่อนบวช
04-093 เรื่องให้อุปสมบทด้วยคณะ
04-094 เรื่องอุปัชฌาย์มีพรรษาเดียวให้กุลบุตรบวช
04-095 พุทธประเพณี
04-096 ทรงตำหนิ
04-097 เรื่องอุปัชฌาย์โง่เขลา
04-098 เรื่องอุปัชฌาย์หลีกไป
04-099 เรื่องถือนิสสัยอยู่ 10 พรรษา
04-100 วิธีถือนิสสัย
04-101 อาจริยวัตร
04-102 อันเตวาสิกวัตร
04-103 เรื่องอันเตวาสิกไม่ประพฤติชอบ
04-104 เรื่องทรงอนุญาตให้ประณาม
04-105 วิธีประณาม
04-106 อันเตวาสิกไม่ขอขมา
04-107 อาจารย์ไม่รับการขอขมา
04-108 ทรงปรับทุกกฏเมื่อประณามไม่ถูกต้อง
04-109 องค์แห่งการประณาม
04-110 เรื่องอาจารย์โง่เขลา
04-111 เรื่องนิสสัยระงับจากอุปัชฌาย์และอาจารย์
04-112 องค์ 5 แห่งภิกษุผู้ควรให้อุปสมบท 16 หมวด
04-113 องค์ 6 แห่งภิกษุผู้ควรให้อุปสมบท 14 หมวด
04-114 ภิกษุผู้เคยเป็นอัญเดียรถีย์
04-115 วิธีให้ติตถิยปริวาส
04-116 คำขอติตถิยปริวาสและกรรมวาจาให้ติตถิยปริวาส
04-117 ข้อปฏิบัติที่มิให้สงฆ์ยินดี
04-118 ข้อปฏิบัติที่ให้สงฆ์ยินดี
04-119 เรื่องอัญเดียรถีย์เปลือยไม่โกนผม
04-120 เรื่องชฎิลบูชาไฟ
04-121 เรื่องอัญเดียรถีย์ศากยะ
04-122 อาพาธ 5 ชนิด
04-123 ทรงห้ามคนเป็นโรคติดต่อบรรพชา
04-124 ราชภัฏบรรพชา
04-125 เรื่องพระเจ้าพิมพิสารทูลขอห้ามให้ราชภัฏบรรพชา
04-126 โจรองคุลีมาลบรรพชา
04-127 เรื่องห้ามโจรมีชื่อเสียงบรรพชา
04-128 โจรแหกเรือนจำบรรพชา
04-129 โจรถูกออกหมายจับบรรพชา
04-130 บุรุษผู้ถูกเฆี่ยนด้วยหวายบรรพชา
04-131 บุรุษถูกสักหมายโทษบรรพชา
04-132 ลูกหนี้บรรพชา
04-133 ทาสบรรพชา
04-134 บุตรช่างทองผมจุกห้าแหยมบรรพชา
04-135 เด็กชายอุบาลีบรรพชา
04-136 เรื่องทรงห้ามกุลบุตรอายุหย่อนกว่า 20 ปีอุปสมบท
04-137 กำหนดอายุผู้บรรพชาเป็นสามเณร
04-138 เรื่องบรรพชาให้เด็กอายุหย่อนกว่า 15 ปีของตระกูลมีศรัทธา
04-139 สามเณรกัณฏกะ
04-140 ทิศคับแคบ
04-141 การถือนิสสัยและการพ้นนิสสัย
04-142 ทรงอนุญาตให้ถือนิสสัย
04-143 องค์ 5 แห่งภิกษุผู้ต้องถือนิสสัย 1
04-144 องค์ 5 แห่งภิกษุผู้ไม่ต้องถือนิสสัย 2
04-145 องค์ 5 แห่งภิกษุผู้ต้องถือนิสสัย 3
04-146 องค์ 5 แห่งภิกษุผู้ไม่ต้องถือนิสสัย 4
04-147 องค์ 5 แห่งภิกษุผู้ต้องถือนิสสัย 5
04-148 องค์ 5 แห่งภิกษุผู้ไม่ต้องถือนิสสัย 6
04-149 องค์ 5 แห่งภิกษุผู้ต้องถือนิสสัย 7
04-150 องค์ 5 แห่งภิกษุผู้ไม่ต้องถือนิสสัย 8
04-151 องค์ 5 แห่งภิกษุผู้ต้องถือนิสสัย 9
04-152 องค์ 5 แห่งภิกษุผู้ไม่ต้องถือนิสสัย 10
04-153 องค์ 6 แห่งภิกษุผู้ต้องถือนิสสัย 1
04-154 องค์ 6 แห่งภิกษุผู้ไม่ต้องถือนิสสัย 2
04-155 องค์ 6 แห่งภิกษุผู้ต้องถือนิสสัย 3
04-156 องค์ 6 แห่งภิกษุผู้ไม่ต้องถือนิสสัย 4
04-157 องค์ 6 แห่งภิกษุผู้ต้องถือนิสสัย 5
04-158 องค์ 6 แห่งภิกษุผู้ไม่ต้องถือนิสสัย 6
04-159 องค์ 6 แห่งภิกษุผู้ต้องถือนิสสัย 7
04-160 องค์ 6 แห่งภิกษุผู้ไม่ต้องถือนิสสัย 8
04-161 พระราหุลกุมารบรรพชา
04-162 วิธีให้บรรพชา
04-163 เรื่องพระเจ้าสุทโธทนะทูลขอพร
04-164 ทรงอนุญาตให้ภิกษุผู้ฉลาดมีสามเณรหลายรูปไว้อุปัฏฐาก
04-165 สิกขาบทของสามเณร
04-166 การลงทัณฑกรรมสามเณร
04-167 เรื่องวิธีลงทัณฑกรรม
04-168 เรื่องห้ามฉันทางปาก
04-169 การกักกันสามเณรโดยไม่บอกอุปัชฌาย์
04-170 การเกลี้ยกล่อมสามเณร
04-171 องค์ 10 สำหรับนาสนะสามเณร
04-172 ห้ามบัณเฑาะก์ อุปสมบท
04-173 ห้ามคนลักเพศและคนเข้ารีตอุปสมบท
04-174 สัตว์ดิรัจฉานบรรพชา
04-175 ห้ามคนฆ่ามารดาอุปสมบท
04-176 ห้ามคนฆ่าบิดาอุปสมบท
04-177 ห้ามคนฆ่าพระอรหันต์อุปสมบท
04-178 ห้ามคนประทุษร้ายภิกษุณีเป็นต้นอุปสมบท
04-179 เรื่องคนทำลายสงฆ์
04-180 เรื่องคนทำร้ายพระพุทธเจ้าจนห้อพระโลหิต
04-181 ห้ามอุภโตพยัญชนกอุปสมบท
04-182 คนไม่มีอุปัชฌาย์อุปสมบท
04-183 เรื่องคนมีสงฆ์เป็นอุปัชฌาย์
04-184 เรื่องคนมีคณะเป็นอุปัชฌาย์
04-185 เรื่องคนมีบัณเฑาะก์เป็นอุปัชฌาย์เป็นต้น
04-186 ห้ามคนไม่มีบาตรอุปสมบท
04-187 เรื่องคนไม่มีจีวร
04-188 เรื่องคนไม่มีทั้งบาตรและจีวร
04-189 เรื่องคนยืมบาตร
04-190 เรื่องคนยืมจีวร
04-191 เรื่องคนยืมบาตรและจีวร
04-192 บุคคลไม่ควรให้บรรพชา 32 จำพวก
04-193 เรื่องทรงห้ามให้คนมือด้วนเป็นต้นบรรพชา
04-194 ทรงห้ามการให้นิสสัยแก่ภิกษุอลัชชี
04-195 เรื่องทรงห้ามการถือนิสสัยภิกษุอลัชชี
04-196 เรื่องภิกษุผู้เดินทางไกลไม่ต้องถือนิสสัย
04-197 เรื่องภิกษุไข้ไม่ต้องถือนิสัย
04-198 เรื่องภิกษุผู้พยาบาลไข้ไม่ต้องถือนิสสัย
04-199 เรื่องไม่ต้องถือนิสสัยเพราะหาผู้ให้นิสสัยไม่ได้
04-200 ทรงอนุญาตอุปสมบทกรรมโดยสวดระบุโคตรของอุปัชฌาย์
04-201 อุปสมบทอุปสัมปทาเปกขะ 2 คน เป็นต้น
04-202 เรื่องอุปสมบทครั้งละ 3 คน มีอุปัชฌาย์รูปเดียว
04-203 ทรงอนุญาตอุปสมบทให้กุลบุตรโดยนับอายุ 20 ปีทั้งอยู่ในครรภ์
04-204 เรื่องอุปสัมบันถูกโรคเบียดเบียน
04-205 เรื่องถามอันตรายิกธรรมกับอุปสัมปทาเปกขะ
04-206 เรื่องสอนซ้อมก่อนถามอันตรายิกธรรม
04-207 คำบอกบาตรและจีวร
04-208 เรื่องภิกษุโง่เขลาสอนซ้อม
04-209 เรื่องภิกษุยังไม่ได้รับแต่งตั้งสอนซ้อม
04-210 วิธีแต่งตั้งตนและกรรมวาจา
04-211 วิธีแต่งตั้งผู้อื่นและกรรมวาจา
04-212 เรื่องห้ามผู้สอนซ้อมกับอุปสัมปทาเปกขะเดินมาพร้อมกัน
04-213 คำขออุปสมบท
04-214 คำแต่งตั้งตนเพื่อถามอันตรายิกธรรม
04-215 ญัตติจตุตถกรรมอุปสัมปทา
04-216 นิสสัย 4
04-217 เรื่องทิ้งภิกษุบวชใหม่ไว้ตามลำพัง
04-218 ทรงอนุญาตให้บอกอกรณียกิจ 4
04-219 ภิกษุถูกสงฆ์ลงอุกเขปนียกรรมเพราะไม่เห็นอาบัติ
04-220 เรื่องภิกษุถูกลงอุกเขปนียกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัติ
04-221 เรื่องภิกษุถูกสงฆ์ลงอุกเขปนียกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาป
04-222 รวมเรื่องที่มีในมหาขันธกะ
04-223 เรื่องปริพาชกอัญเดียรถีย์
04-224 เรื่องพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคธรัฐ
04-225 ทรงแสดงธรรมีกถา
04-226 ทรงอนุญาตวันประชุม
04-227 เรื่องภิกษุประชุมนั่งนิ่ง
04-228 เรื่องทรงอนุญาตให้กล่าวธรรมในวันประชุม
04-229 การทรงอนุญาตปาติโมกขุทเทส
04-230 นิทานุทเทสวิภังค์
04-231 เรื่องภิกษุยกปาติโมกข์ขึ้นแสดงทุกวัน
04-232 เรื่องทรงอนุญาตให้ยกปาติโมกข์ขึ้นแสดงปักษ์ละครั้ง
04-233 เรื่องพระฉัพพัคคีย์ยกปาติโมกข์ขึ้นแสดงแก่บริษัทเท่าที่มี
04-234 เรื่องทรงอนุญาตให้ยกปาติโมกข์ขึ้นแสดงแก่ภิกษุผู้พร้อมเพรียง
04-235 เรื่องทรงอนุญาตความพร้อมเพรียงกำหนดอาวาสเดียว
04-236 พระมหากัปปินเถระ
04-237 ทรงอนุญาตสีมา
04-238 วิธีสมมติสีมา
04-239 กรรมวาจาสมมติสีมา
04-240 เรื่องสมมติสีมาใหญ่เกินขนาด
04-241 เรื่องสมมตินทีปารสีมา
04-242 เรื่องยกปาติโมกข์ขึ้นแสดงตามบริเวณวิหาร
04-243 วิธีสมมติโรงอุโบสถและกรรมวาจาสมมติโรงอุโบสถ
04-244 เรื่องสมมติโรงอุโบสถ 2 แห่งในอาวาสเดียวกัน
04-245 วิธีถอนโรงอุโบสถและกรรมวาจาถอนโรงอุโบสถ
04-246 เรื่องสมมติโรงอุโบสถเล็กเกินไป
04-247 วิธีสมมติและกรรมวาจาสมมติพื้นที่ด้านหน้าในโรงอุโบสถ
04-248 เรื่องภิกษุนวกะลงประชุมก่อน
04-249 ทรงอนุญาตให้ภิกษุหลายวัดทำอุโบสถร่วมกัน
04-250 ทรงอนุญาตแดนไม่อยู่ปราศจากไตรจีวร
04-251 วิธีสมมติและกรรมวาจาสมมติแดนไม่อยู่ปราศจากไตรจีวร
04-252 เรื่องสมมติแดนไม่อยู่ปราศจากไตรจีวร
04-253 วิธีสมมติและกรรมวาจาสมมติ
04-254 การถอนสีมา
04-255 วิธีถอนและกรรมวาจาถอนแดนไม่อยู่ปราศจากไตรจีวร
04-256 เรื่องถอนสมานสังวาสสีมาภายหลัง
04-257 อพัทธสีมา
04-258 เรื่องอุทกุกเขปสีมาในแม่น้ำ เป็นต้น
04-259 เรื่องสีมาคาบเกี่ยว
04-260 สมมติสีมาทับสีมา
04-261 เรื่องประเภทแห่งวันอุโบสถ
04-262 เรื่องอาการที่ทำอุโบสถ
04-263 เรื่องประเภทแห่งปาติโมกขุทเทส
04-264 ทรงห้ามยกปาติโมกข์ขึ้นแสดงโดยย่อ
04-265 เรื่องทรงอนุญาตให้ยกปกติโมกข์ขึ้นแสดงโดยย่อ
04-266 เรื่องอันตราย 10 ประการ
04-267 เรื่องทรงอนุญาตภิกษุเถระแสดงธรรมโดยไม่ต้องได้รับอาราธนา
04-268 การถามพระวินัย
04-269 การวิสัชนาพระวินัย
04-270 การฟ้องร้อง
04-271 การคัดค้านทำกรรมที่ไม่ชอบด้วยธรรม เป็นต้น
04-272 การอาราธนาผู้ยกปาติโมกข์ขึ้นแสดง เป็นต้น
04-273 ทรงอนุญาตให้เรียนวิธีนับปักษ์ เป็นต้น
04-274 ทรงอนุญาตบุพพกรณ์
04-275 ภิกษุไปสู่ทิศ เป็นต้น
04-276 การมอบปาริสุทธิ
04-277 การมอบฉันทะ
04-278 พวกญาติเป็นต้นจับภิกษุ
04-279 การสมมติภิกษุวิกลจริต
04-280 ประเภทแห่งอุโบสถมีอุโบสถเป็นการสงฆ์เป็นต้น
04-281 วิธีแก้ไขอาบัติ
04-282 วิธีเปิดเผยอาบัติ
04-283 วิธีแก้ไขสภาคาบัติ
04-284 การทำอุโบสถโดยไม่ต้องอาบัติ 15 กรณี
04-285 แบ่งพวกกันอยู่และสำคัญว่าแบ่งพวกกัน 15 กรณี
04-286 ภิกษุไม่แน่ใจทำอุโบสถ 15 กรณี
04-287 ภิกษุกังวลใจทำอุโบสถ 15 กรณี
04-288 มุ่งทำความแตกร้าวทำอุโบสถ 15 กรณี
04-289 การละข้อความเกี่ยวกับภิกษุเข้าสู่สีมา
04-290 การเห็นลักษณะ เป็นต้น
04-291 ภิกษุเป็นนานาสังวาสเป็นต้นทำอุโบสถ
04-292 สถานที่ไม่ควรไปในวันอุโบสถ
04-293 สถานที่ควรไปในวันอุโบสถ
04-294 การแสดงบุคคลที่ควรเว้นในอุโบสถกรรม
04-295 รวมเรื่องที่มีในอุโปสถขันธกะ
04-296 ทรงอนุญาตการเข้าจำพรรษา
04-297 ทรงห้ามเที่ยวจาริกระหว่างพรรษา เป็นต้น
04-298 ทรงอนุญาตสัตตาหกรณียะเมื่อเขาสร้างวิหารถวาย เป็นต้น
04-299 ทรงอนุญาตสัตตาหกรณียะเมื่อสหธรรมิกทั้ง 5 จะไม่ส่งทูตมา
04-300 ทรงอนุญาตสัตตาหกรณียะเมื่อบุคคล 7 จำพวกจะไม่ส่งทูตมา
04-301 ทรงอนุญาตสัตตาหกรณียะเมื่อพี่ชายน้องชายเป็นต้นส่งทูตมา
04-302 การขาดพรรษาโดยไม่ต้องอาบัติในเมื่อมีอันตราย
04-303 การขาดพรรษาโดยไม่ต้องอาบัติในเมื่อมีผู้พยายามทำลายสงฆ์
04-304 การเข้าจำพรรษาในคอกโค เป็นต้น
04-305 สถานที่ไม่ควรเข้าจำพรรษา
04-306 การตั้งกติกาไม่ชอบธรรม
04-307 การต้องอาบัติทุกกฏเพราะรับคำ
04-308 เรื่องรับคำที่จะเข้าจำพรรษาหลัง
04-309 รวมเรื่องที่มีในวัสสูปนายิกขันธกะ
04-310 การอยู่จำพรรษาไม่ผาสุก
04-311 เรื่องเข้าจำพรรษาไม่ผาสุกดังปศุสัตว์อยู่ร่วมกัน
04-312 ทรงห้ามมูควัตรตามแบบอย่างเดียรถีย์
04-313 เรื่องทรงอนุญาตพิธีปวารณาเพื่อว่ากล่าวซึ่งกันและกัน
04-314 ทรงอนุญาตให้นั่งกระโหย่งปวารณา
04-315 ประเภทแห่งวันปวารณา
04-316 ทรงอนุญาตให้ภิกษุเป็นไข้มอบปวารณา
04-317 หมู่ญาติเป็นต้นจับภิกษุ
04-318 ประเภทปวารณามีปวารณาเป็นการสงฆ์ เป็นต้น
04-319 วิธีแก้ไขอาบัติ
04-320 วิธีเปิดเผยอาบัติ
04-321 วิธีแก้ไขสภาคาบัติ
04-322 การปวารณาโดยไม่ต้องอาบัติ 15 กรณี
04-323 แบ่งพวกกันอยู่สำคัญว่าพร้อมเพรียง 15 กรณี
04-324 ภิกษุไม่แน่ใจปวารณา 15 กรณี
04-325 ภิกษุกังวลใจทำปวารณา 15 กรณี
04-326 มุ่งทำความแตกร้าวทำปวารณา 15 กรณี
04-327 การละข้อความเกี่ยวกับภิกษุเข้าสู่สีมา
04-328 การนับวันปวารณาต่างกัน
04-329 การเห็นลักษณะ เป็นต้น
04-330 ภิกษุผู้เป็นนานาสังวาสเป็นต้นปวารณา
04-331 ไม่ควรไปไหนในวันปวารณา
04-332 สถานที่ควรไปในวันปวารณา
04-333 การแสดงบุคคลควรเว้นในปวารณากรรม
04-334 สงฆ์ปวารณา 2 หน เป็นต้น
04-335 การงดปวารณา
04-336 การต้องอาบัติถุลลัจจัย เป็นต้น
04-337 การงดวัตถุ เป็นต้น
04-338 การก่อความบาดหมาง
04-339 การสงเคราะห์กันด้วยปวารณา
04-340 รวมเรื่องที่มีในปวารณาขันธกะ

Pages:«12345678...2522»