เล่ม 3 พระวินัยปิฎก ภิกขุนีวิภังค์


03-001 ปาราชิกสิกขาบทที่ 1 การยินดีการจับต้องที่บริเวณเหนือเข่าขึ้นไปของชาย
03-002 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
03-003 พระบัญญัติ
03-004 สิกขาบทวิภังค์
03-005 บทภาชนีย์
03-006 อนาปัตติวาร
03-007 ปาราชิกสิกขาบทที่ 2 การปกปิดโทษ
03-008 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
03-009 พระบัญญัติ
03-010 สิกขาบทวิภังค์
03-011 อนาปัตติวาร
03-012 ปาราชิกสิกขาบทที่ 3 การประพฤติตามภิกษุที่ถูกสงฆ์ลงอุกเขปนียกรรม
03-013 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
03-014 พระบัญญัติ
03-015 สิกขาบทวิภังค์
03-016 วิธีสวดสมนุภาสน์และกรรมวาจาสวดสมนุภาสน์
03-017 บทภาชนีย์
03-018 อนาปัตติวาร
03-019 ปาราชิกสิกขาบทที่ 4 วัตถุ 8 มีการยินดีการจับมือของชาย เป็นต้น
03-020 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
03-021 พระบัญญัติ
03-022 สิกขาบทวิภังค์
03-023 อนาปัตติวาร
03-024 บทสรุป
03-025 สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ 1 การก่อคดีพิพาท
03-026 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
03-027 พระบัญญัติ
03-028 สิกขาบทวิภังค์
03-029 อนาปัตติวาร
03-030 สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ 2 การบวชให้สตรีผู้เป็นโจร
03-031 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
03-032 พระบัญญัติ
03-033 สิกขาบทวิภังค์
03-034 บทภาชนีย์
03-035 อนาปัตติวาร
03-036 สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ 3 การเข้าละแวกหมู่บ้านตามลำพัง เป็นต้น
03-037 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
03-038 พระบัญญัติ
03-039 เรื่องภิกษุณี 2 รูป
03-040 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
03-041 พระอนุบัญญัติ
03-042 เรื่องภิกษุณีหลายรูป
03-043 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
03-044 พระอนุบัญญัติ
03-045 เรื่องภิกษุณีหลายรูป
03-046 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
03-047 พระอนุบัญญัติ
03-048 สิกขาบทวิภังค์
03-049 อนาปัตติวาร
03-050 สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ 4 การเรียกภิกษุณีที่ถูกสงฆ์ลงอุกเขปนียกรรมเข้าหมู่
03-051 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
03-052 พระบัญญัติ
03-053 สิกขาบทวิภังค์
03-054 บทภาชนีย์
03-055 อนาปัตติวาร
03-056 สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ 5 การรับโภชนะจากมือชายผู้กำหนัด
03-057 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
03-058 พระบัญญัติ
03-059 สิกขาบทวิภังค์
03-060 บทภาชนีย์
03-061 อนาปัตติวาร
03-062 สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ 6 การส่งเสริมภิกษุณีให้รับโภชนะจากมือชายผู้กำหนัด
03-063 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
03-064 พระบัญญัติ
03-065 สิกขาบทวิภังค์
03-066 บทภาชนีย์
03-067 อนาปัตติวาร
03-068 สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ 7 การบอกคืนพระรัตนตรัย
03-069 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
03-070 พระบัญญัติ
03-071 สิกขาบทวิภังค์
03-072 วิธีสวดสมนุภาสน์และกรรมวาจาสวดสมนุภาสน์
03-073 บทภาชนีย์
03-074 อนาปัตติวาร
03-075 สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ 8 ภิกษุณีโกรธเพราะถูกตัดสินให้แพ้คดีในอธิกรณ์
03-076 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
03-077 พระบัญญัติ
03-078 สิกขาบทวิภังค์
03-079 วิธีสวดสมนุภาสน์และกรรมวาจาสวดสมนุภาสน์
03-080 บทภาชนีย์
03-081 อนาปัตติวาร
03-082 สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ 9 ภิกษุณีมีความประพฤติเลวทราม
03-083 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
03-084 พระบัญญัติ
03-085 สิกขาบทวิภังค์
03-086 วิธีสวดสมนุภาสน์และกรรมวาจาสวดสมนุภาสน์
03-087 บทภาชนีย์
03-088 อนาปัตติวาร
03-089 สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ 10 การยุยงส่งเสริมให้ภิกษุณีประพฤติเลวทราม
03-090 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
03-091 พระบัญญัติ
03-092 สิกขาบทวิภังค์
03-093 วิธีสวดสมนุภาสน์และกรรมวาจาสวดสมนุภาสน์
03-094 บทภาชนีย์
03-095 อนาปัตติวาร
03-096 บทสรุป
03-097 สิกขาบทที่ 1 การสะสมบาตร
03-098 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
03-099 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
03-100 สิกขาบทวิภังค์
03-101 วิธีสละบาตรที่เป็นนิสสัคคีย์
03-102 บทภาชนีย์
03-103 อนาปัตติวาร
03-104 เรื่องไม่ยอมคืนบาตรให้เจ้าของเดิม
03-105 สิกขาบทที่ 2 การแจกอกาลจีวร
03-106 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
03-107 พระบัญญัติ
03-108 สิกขาบทวิภังค์
03-109 วิธีสละจีวรที่เป็นนิสสัคคีย์
03-110 บทภาชนีย์
03-111 อนาปัตติวาร
03-112 สิกขาบทที่ 3 การแลกเปลี่ยนจีวร
03-113 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
03-114 พระบัญญัติ
03-115 สิกขาบทวิภังค์
03-116 วิธีสละจีวรที่เป็นนิสสัคคีย์
03-117 บทภาชนีย์
03-118 อนาปัตติวาร
03-119 สิกขาบทที่ 4 การออกปากขอของอย่างหนึ่งแล้วออกปากขอของอย่างอื่น
03-120 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
03-121 พระบัญญัติ
03-122 สิกขาบทวิภังค์
03-123 วิธีสละของที่เป็นนิสสัคคีย์
03-124 บทภาชนีย์
03-125 อนาปัตติวาร
03-126 สิกขาบทที่ 5 การให้ซื้อของอย่างหนึ่งแล้วให้ซื้อของอย่างอื่น
03-127 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
03-128 พระบัญญัติ
03-129 สิกขาบทวิภังค์
03-130 วิธีสละของที่เป็นนิสสัคคีย์
03-131 บทภาชนีย์
03-132 อนาปัตติวาร
03-133 สิกขาบทที่ 6 การแลกเปลี่ยนบริขารที่เขาถวายสงฆ์ข้อที่ 1
03-134 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
03-135 พระบัญญัติ
03-136 สิกขาบทวิภังค์
03-137 วิธีสละของที่เป็นนิสสัคคีย์
03-138 บทภาชนีย์
03-139 อนาปัตติวาร
03-140 สิกขาบทที่ 7 การแลกเปลี่ยนบริขารที่เขาถวายสงฆ์ข้อที่ 2
03-141 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
03-142 พระบัญญัติ
03-143 สิกขาบทวิภังค์
03-144 วิธีสละของที่เป็นนิสสัคคีย์
03-145 บทภาชนีย์
03-146 อนาปัตติวาร
03-147 สิกขาบทที่ 8 การแลกเปลี่ยนบริขารที่เขาถวายคณะข้อที่ 1
03-148 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
03-149 พระบัญญัติ
03-150 สิกขาบทวิภังค์
03-151 วิธีสละของที่เป็นนิสสัคคีย์
03-152 บทภาชนีย์
03-153 อนาปัตติวาร
03-154 สิกขาบทที่ 9 การแลกเปลี่ยนบริขารที่เขาถวายแก่คณะข้อที่ 2
03-155 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
03-156 พระบัญญัติ
03-157 สิกขาบทวิภังค์
03-158 วิธีสละที่เป็นนิสัคคีย์
03-159 บทภาชนีย์
03-160 อนาปัตติวาร
03-161 สิกขาบทที่ 10 การแลกเปลี่ยนบริขารที่เขาถวายแก่บุคคล
03-162 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
03-163 พระบัญญัติ
03-164 สิกขาบทวิภังค์
03-165 วิธีสละของที่เป็นนิสสัคคีย์
03-166 บทภาชนีย์
03-167 อนาปัตติวาร
03-168 สิกขาบทที่ 11 การขอผ้าห่มหนาในฤดูหนาว
03-169 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
03-170 พระบัญญัติ
03-171 สิกขาบทวิภังค์
03-172 วิธีสละผ้าห่มที่เป็นนิสสัคคีย์
03-173 บทภาชนีย์
03-174 อนาปัตติวาร
03-175 สิกขาบทที่ 12 การขอผ้าห่มบางในฤดูร้อน
03-176 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
03-177 พระบัญญัติ
03-178 สิกขาบทวิภังค์
03-179 วิธีสละผ้าห่มที่เป็นนิสสัคคีย์
03-180 บทภาชนีย์
03-181 อนาปัตติวาร
03-182 บทสรุป
03-183 สิกขาบทที่ 1 การขอกระเทียม
03-184 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
03-185 พระบัญญัติ
03-186 สิกขาบทวิภังค์
03-187 บทภาชนีย์
03-188 อนาปัตติวาร
03-189 สิกขาบทที่ 2 การถอนขนในที่แคบ
03-190 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
03-191 พระบัญญัติ
03-192 สิกขาบทวิภังค์
03-193 อนาปัตติวาร
03-194 สิกขาบทที่ 3 การสัมผัสองค์กำเนิด
03-195 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
03-196 พระบัญญัติ
03-197 สิกขาบทวิภังค์
03-198 อนาปัตติวาร
03-199 สิกขาบทที่ 4 การใช้ท่อนยาง
03-200 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
03-201 พระบัญญัติ
03-202 สิกขาบทวิภังค์
03-203 อนาปัตติวาร
03-204 สิกขาบทที่ 5 การใช้น้ำชำระ
03-205 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
03-206 พระบัญญัติ
03-207 สิกขาบทวิภังค์
03-208 บทภาชนีย์
03-209 อนาปัตติวาร
03-210 สิกขาบทที่ 6 การปรนนิบัติ
03-211 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
03-212 พระบัญญัติ
03-213 สิกขาบทวิภังค์
03-214 บทภาชนีย์
03-215 อนาปัตติวาร
03-216 สิกขาบทที่ 7 การขอข้าวเปลือกดิบ
03-217 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
03-218 พระบัญญัติ
03-219 สิกขาบทวิภังค์
03-220 อนาปัตติวาร
03-221 สิกขาบทที่ 8 การทิ้งอุจจาระเป็นต้นภายนอกฝา
03-222 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
03-223 พระบัญญัติ
03-224 สิกขาบทวิภังค์
03-225 อนาปัตติวาร
03-226 สิกขาบทที่ 9 การทิ้งอุจจาระเป็นต้นภายนอกกำแพง
03-227 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
03-228 พระบัญญัติ
03-229 สิกขาบทวิภังค์
03-230 บทภาชนีย์
03-231 อนาปัตติวาร
03-232 สิกขาบทที่ 10 การดูการขับร้องฟ้อนรำ
03-233 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
03-234 พระบัญญัติ
03-235 สิกขาบทวิภังค์
03-236 บทภาชนีย์
03-237 อนาปัตติวาร
03-238 สิกขาบทที่ 1 การสนทนากับชายในที่มืด
03-239 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
03-240 พระบัญญัติ
03-241 สิกขาบทวิภังค์
03-242 อนาปัตติวาร
03-243 สิกขาบทที่ 2 การยืนกับชายในที่กำบัง
03-244 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
03-245 พระบัญญัติ
03-246 สิกขาบทวิภังค์
03-247 อนาปัตติวาร
03-248 สิกขาบทที่ 3 การสนทนากับชายในที่แจ้ง
03-249 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
03-250 พระบัญญัติ
03-251 สิกขาบทวิภังค์
03-252 อนาปัตติวาร
03-253 สิกขาบทที่ 4 การส่งเพื่อนภิกษุณีกลับ
03-254 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
03-255 พระบัญญัติ
03-256 สิกขาบทวิภังค์
03-257 อนาปัตติวาร
03-258 สิกขาบทที่ 5 การจากไปโดยไม่บอกเจ้าของ
03-259 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
03-260 พระบัญญัติ
03-261 สิกขาบทวิภังค์
03-262 บทภาชนีย์
03-263 อนาปัตติวาร
03-264 สิกขาบทที่ 6 การนั่งนอนบนอาสนะโดยไม่บอกเจ้าของ
03-265 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
03-266 พระบัญญัติ
03-267 สิกขาบทวิภังค์
03-268 บทภาชนีย์
03-269 อนาปัตติวาร
03-270 สิกขาบทที่ 7 การปูลาดโดยไม่บอก
03-271 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
03-272 พระบัญญัติ
03-273 สิกขาบทวิภังค์
03-274 บทภาชนีย์
03-275 อนาปัตติวาร
03-276 สิกขาบทที่ 8 การให้ผู้อื่นโพนทะนา
03-277 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
03-278 พระบัญญัติ
03-279 สิกขาบทวิภังค์
03-280 บทภาชนีย์
03-281 อนาปัตติวาร
03-282 สิกขาบทที่ 9 การสาปแช่งตนเองและผู้อื่น
03-283 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
03-284 พระบัญญัติ
03-285 สิกขาบทวิภังค์
03-286 บทภาชนีย์
03-287 อนาปัตติวาร
03-288 สิกขาบทที่ 10 การร้องไห้ทุบตีตนเอง
03-289 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
03-290 พระบัญญัติ
03-291 สิกขาบทวิภังค์
03-292 อนาปัตติวาร
03-293 สิกขาบทที่ 1 การเปลือยกายอาบน้ำ
03-294 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
03-295 พระบัญญัติ
03-296 สิกขาบทวิภังค์
03-297 อนาปัตติวาร
03-298 สิกขาบทที่ 2 การใช้ผ้าอาบน้ำไม่ได้ขนาด
03-299 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
03-300 พระบัญญัติ
03-301 สิกขาบทวิภังค์
03-302 บทภาชนีย์
03-303 อนาปัตติวาร
03-304 สิกขาบทที่ 3 การเลาะจีวรแล้วไม่เย็บ
03-305 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
03-306 พระบัญญัติ
03-307 สิกขาบทวิภังค์
03-308 บทภาชนีย์
03-309 อนาปัตติวาร
03-310 สิกขาบทที่ 4 การไม่ผลัดเปลี่ยนสังฆาฏิตามกำหนด
03-311 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
03-312 พระบัญญัติ
03-313 สิกขาบทวิภังค์
03-314 บทภาชนีย์
03-315 อนาปัตติวาร
03-316 สิกขาบทที่ 5 การห่มจีวรสับเปลี่ยนกัน
03-317 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
03-318 พระบัญญัติ
03-319 สิกขาบทวิภังค์
03-320 บทภาชนีย์
03-321 อนาปัตติวาร
03-322 สิกขาบทที่ 6 การทำอันตรายแก่จีวรลาภของคณะ
03-323 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
03-324 พระบัญญัติ
03-325 สิกขาบทวิภังค์
03-326 อนาปัตติวาร
03-327 สิกขาบทที่ 7 การคัดค้านการแจกจีวรที่ชอบธรรม
03-328 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
03-329 พระบัญญัติ
03-330 สิกขาบทวิภังค์
03-331 บทภาชนีย์
03-332 อนาปัตติวาร
03-333 สิกขาบทที่ 8 การให้สมณจีวรแก่ผู้ไม่ใช่ภิกษุณี
03-334 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
03-335 พระบัญญัติ
03-336 สิกขาบทวิภังค์
03-337 อนาปัตติวาร
03-338 สิกขาบทที่ 9 การให้ล่วงเลยสมัยแห่งจีวรกาล
03-339 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
03-340 พระบัญญัติ
03-341 สิกขาบทวิภังค์
03-342 บทภาชนีย์
03-343 อนาปัตติวาร
03-344 สิกขาบทที่ 10 การห้ามการเดาะกฐินที่ชอบธรรม
03-345 วิธีการเดาะกฐินและกรรมวาจาเดาะกฐิน
03-346 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
03-347 พระบัญญัติ
03-348 สิกขาบทวิภังค์
03-349 บทภาชนีย์
03-350 อนาปัตติวาร
03-351 สิกขาบทที่ 1 การนอนบนเตียงเดียวกัน
03-352 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
03-353 พระบัญญัติ
03-354 สิกขาบทวิภังค์
03-355 อนาปัตติวาร
03-356 สิกขาบทที่ 2 การใช้ผ้าผืนเดียวเป็นทั้งผ้าปูนอนและผ้าห่ม
03-357 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
03-358 พระบัญญัติ
03-359 สิกขาบทวิภังค์
03-360 บทภาชนีย์
03-361 อนาปัตติวาร
03-362 สิกขาบทที่ 3 การจงใจก่อความรำคาญ
03-363 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
03-364 พระบัญญัติ
03-365 สิกขาบทวิภังค์
03-366 บทภาชนีย์
03-367 อนาปัตติวาร
03-368 สิกขาบทที่ 4 การไม่ใส่ใจดูแลเพื่อนภิกษุณี
03-369 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
03-370 พระบัญญัติ
03-371 สิกขาบทวิภังค์
03-372 อนาปัตติวาร
03-373 สิกขาบทที่ 5 การฉุดลากออก
03-374 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
03-375 พระบัญญัติ
03-376 สิกขาบทวิภังค์
03-377 บทภาชนีย์
03-378 อนาปัตติวาร
03-379 สิกขาบทที่ 6 การอยู่คลุกคลีกับคฤหัสถ์
03-380 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
03-381 พระบัญญัติ
03-382 สิกขาบทวิภังค์
03-383 วิธีสวดสมนุภาสน์และกรรมวาจาสวดสมนุภาสน์
03-384 บทภาชนีย์
03-385 อนาปัตติวาร
03-386 สิกขาบทที่ 7 การเที่ยวจาริกไปในที่ที่น่าหวาดระแวงภายในรัฐ
03-387 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
03-388 พระบัญญัติ
03-389 สิกขาบทวิภังค์
03-390 อนาปัตติวาร
03-391 สิกขาบทที่ 8 การเที่ยวจาริกไปในที่ที่น่าหวาดระแวงภายนอกรัฐ
03-392 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
03-393 พระบัญญัติ
03-394 สิกขาบทวิภังค์
03-395 อนาปัตติวาร
03-396 สิกขาบทที่ 9 การเที่ยวจาริกไปภายในพรรษา
03-397 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
03-398 พระบัญญัติ
03-399 สิกขาบทวิภังค์
03-400 อนาปัตติวาร
03-401 สิกขาบทที่ 10 การไม่หลีกจาริกไป
03-402 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
03-403 พระบัญญัติ
03-404 สิกขาบทวิภังค์
03-405 อนาปัตติวาร
03-406 สิกขาบทที่ 1 การไปดูโรงละครหลวง
03-407 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
03-408 พระบัญญัติ
03-409 สิกขาบทวิภังค์
03-410 อนาปัตติวาร
03-411 สิกขาบทที่ 2 การใช้ตั่งหรือแท่น
03-412 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
03-413 พระบัญญัติ
03-414 สิกขาบทวิภังค์
03-415 อนาปัตติวาร
03-416 สิกขาบทที่ 3 การกรอด้าย
03-417 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
03-418 พระบัญญัติ
03-419 สิกขาบทวิภังค์
03-420 อนาปัตติวาร
03-421 สิกขาบทที่ 4 การช่วยทำการขวนขวายเพื่อคฤหัสถ์
03-422 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
03-423 พระบัญญัติ
03-424 สิกขาบทวิภังค์
03-425 อนาปัตติวาร
03-426 สิกขาบทที่ 5 การไม่ช่วยระงับอธิกรณ์
03-427 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
03-428 พระบัญญัติ
03-429 สิกขาบทวิภังค์
03-430 บทภาชนีย์
03-431 อนาปัตติวาร
03-432 สิกขาบทที่ 6 การให้ของเคี้ยวของฉันแก่นักฟ้อนเป็นต้น
03-433 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
03-434 พระบัญญัติ
03-435 สิกขาบทวิภังค์
03-436 อนาปัตติวาร
03-437 สิกขาบทที่ 7 การใช้ผ้าซับระดูแล้วไม่สละ
03-438 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
03-439 พระบัญญัติ
03-440 สิกขาบทวิภังค์
03-441 บทภาชนีย์
03-442 อนาปัตติวาร
03-443 สิกขาบทที่ 8 การไม่สละที่พัก
03-444 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
03-445 พระบัญญัติ
03-446 สิกขาบทวิภังค์
03-447 บทภาชนีย์
03-448 อนาปัตติวาร
03-449 สิกขาบทที่ 9 การเรียนดิรัจฉานวิชา
03-450 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
03-451 พระบัญญัติ
03-452 สิกขาบทวิภังค์
03-453 อนาปัตติวาร
03-454 สิกขาบทที่ 10 การสอนดิรัจฉานวิชา
03-455 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
03-456 พระบัญญัติ
03-457 สิกขาบทวิภังค์
03-458 อนาปัตติวาร
03-459 สิกขาบทที่ 1 การเข้าอาราม โดยไม่บอก
03-460 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
03-461 พระบัญญัติ
03-462 เรื่องภิกษุณีไม่กวาดอาราม
03-463 พระอนุบัญญัติ
03-464 สิกขาบทวิภังค์
03-465 บทภาชนีย์
03-466 อนาปัตติวาร
03-467 สิกขาบทที่ 2 การด่าบริภาษภิกษุ
03-468 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
03-469 พระบัญญัติ
03-470 สิกขาบทวิภังค์
03-471 บทภาชนีย์
03-472 อนาปัตติวาร
03-473 สิกขาบทที่ 3 การบริภาษคณะ
03-474 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
03-475 พระบัญญัติ
03-476 สิกขาบทวิภังค์
03-477 อนาปัตติวาร
03-478 สิกขาบทที่ 4 การฉันของเคี้ยวของฉันเมื่อห้ามภัตตาหารแล้ว
03-479 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
03-480 พระบัญญัติ
03-481 สิกขาบทวิภังค์
03-482 ลักษณะการบอกห้ามภัตตาหาร
03-483 บทภาชนีย์
03-484 อนาปัตติวาร
03-485 สิกขาบทที่ 5 ความหวงตระกูล
03-486 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
03-487 พระบัญญัติ
03-488 สิกขาบทวิภังค์
03-489 อนาปัตติวาร
03-490 สิกขาบทที่ 6 การอยู่จำพรรษาในอาวาสที่ไม่มีภิกษุ
03-491 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
03-492 พระบัญญัติ
03-493 สิกขาบทวิภังค์
03-494 อนาปัตติวาร
03-495 สิกขาบทที่ 7 การไม่ปวารณาในสงฆ์ 2 ฝ่าย
03-496 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
03-497 พระบัญญัติ
03-498 สิกขาบทวิภังค์
03-499 อนาปัตติวาร
03-500 สิกขาบทที่ 8 การไม่ไปรับโอวาทเป็นต้น
03-501 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
03-502 พระบัญญัติ
03-503 สิกขาบทวิภังค์
03-504 อนาปัตติวาร
03-505 สิกขาบทที่ 9 การไม่ถามอุโบสถ เป็นต้น
03-506 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
03-507 พระบัญญัติ
03-508 สิกขาบทวิภังค์
03-509 อนาปัตติวาร
03-510 สิกขาบทที่ 10 การให้บ่งฝีในร่มผ้า
03-511 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
03-512 พระบัญญัติ
03-513 สิกขาบทวิภังค์
03-514 อนาปัตติวาร
03-515 สิกขาบทที่ 1 การบวชให้สตรีมีครรภ์
03-516 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
03-517 พระบัญญัติ
03-518 สิกขาบทวิภังค์
03-519 บทภาชนีย์
03-520 อนาปัตติวาร
03-521 สิกขาบทที่ 2 การบวชให้สตรีมีลูกยังดื่มนม
03-522 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
03-523 พระบัญญัติ
03-524 สิกขาบทวิภังค์
03-525 บทภาชนีย์
03-526 อนาปัตติวาร
03-527 สิกขาบทที่ 3 การบวชให้สิกขมานาผู้ยังไม่ได้ศึกษาธรรม 6 ข้อตลอด 2 ปี
03-528 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
03-529 วิธีขอสิกขาสมมติและกรรมวาจาให้สิกขาสมมติ
03-530 พระบัญญัติ
03-531 สิกขาบทวิภังค์
03-532 บทภาชนีย์
03-533 อนาปัตติวาร
03-534 สิกขาบทที่ 4 การบวชให้สิกขมานาที่สงฆ์ยังไม่ได้สมมติ
03-535 ทรงประชุมบัญญัติสิกขาบท
03-536 วิธีขอวุฏฐานสมมติและกรรมวาจาให้วุฏฐานสมมติ
03-537 พระบัญญัติ
03-538 สิกขาบทวิภังค์
03-539 บทภาชนีย์
03-540 อนาปัตติวาร
03-541 สิกขาบทที่ 5 การบวชให้หญิงที่มีครอบครัวอายุต่ำกว่า 12 ปี
03-542 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
03-543 พระบัญญัติ
03-544 สิกขาบทวิภังค์
03-545 บทภาชนีย์
03-546 อนาปัตติวาร
03-547 สิกขาบทที่ 6 การบวชให้หญิงที่มีครอบครัวมีอายุครบ 12 ปี แต่ยังไม่ได้ศึกษาสิกขา
03-548 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
03-549 วิธีขอสิกขาสมมติและกรรมวาจาให้สิกขาสมมติ
03-550 พระบัญญัติ
03-551 สิกขาบทวิภังค์
03-552 บทภาชนีย์
03-553 อนาปัตติวาร
03-554 สิกขาบทที่ 7 การบวชให้หญิงที่มีครอบครัวซึ่งสงฆ์ยังไม่ได้สมมติ
03-555 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
03-556 วิธีขอสิกขาสมมติและกรรมวาจาให้วุฏฐานสมมติ
03-557 พระบัญญัติ
03-558 สิกขาบทวิภังค์
03-559 บทภาชนีย์
03-560 อนาปัตติวาร
03-561 สิกขาบทที่ 8 การไม่อนุเคราะห์สหชีวินีตลอด 2 ปี
03-562 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
03-563 พระบัญญัติ
03-564 สิกขาบทวิภังค์
03-565 อนาปัตติวาร
03-566 สิกขาบทที่ 9 การไม่ติดตามปวัตตินีตลอด 2 ปี
03-567 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
03-568 พระบัญญัติ
03-569 สิกขาบทวิภังค์
03-570 อนาปัตติวาร
03-571 สิกขาบทที่ 10 การไม่พาสหชีวินีหลีกไป
03-572 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
03-573 พระบัญญัติ
03-574 สิกขาบทวิภังค์
03-575 อนาปัตติวาร
03-576 สิกขาบทที่ 1 การบวชให้กุมารีอายุต่ำกว่า 20 ปี
03-577 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
03-578 พระบัญญัติ
03-579 สิกขาบทวิภังค์
03-580 บทภาชนีย์
03-581 อนาปัตติวาร
03-582 สิกขาบทที่ 2 การบวชให้กุมารีที่ยังไม่ได้ศึกษาในธรรม 6 ข้อ
03-583 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
03-584 วิธีขอสิกขาสมมติและกรรมวาจาให้สิกขาสมมติ
03-585 พระบัญญัติ
03-586 สิกขาบทวิภังค์
03-587 บทภาชนีย์
03-588 อนาปัตติวาร
03-589 สิกขาบทที่ 3 การบวชให้กุมารีที่สงฆ์ยังไม่ได้สมมติ
03-590 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
03-591 วิธีให้วุฏฐานสมมติและกรรมวาจาให้วุฏฐานสมมติ
03-592 พระบัญญัติ
03-593 สิกขาบทวิภังค์
03-594 บทภาชนีย์
03-595 อนาปัตติวาร
03-596 สิกขาบทที่ 4 ภิกษุณีมีพรรษาต่ำกว่า 12 เป็นปวัตตินี
03-597 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
03-598 พระบัญญัติ
03-599 สิกขาบทวิภังค์
03-600 อนาปัตติวาร
03-601 สิกขาบทที่ 5 ภิกษุณีมีพรรษาครบ 12 เป็นปวัตตินีแต่สงฆ์ยังไม่ได้สมมติ
03-602 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
03-603 วิธีขอวุฏฐาปนสมมติและกรรมวาจาให้วุฏฐาปนสมมติ
03-604 พระบัญญัติ
03-605 สิกขาบทวิภังค์
03-606 บทภาชนีย์
03-607 อนาปัตติวาร
03-608 สิกขาบทที่ 6 การบ่นว่าภายหลัง
03-609 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
03-610 พระบัญญัติ
03-611 สิกขาบทวิภังค์
03-612 อนาปัตติวาร
03-613 สิกขาบทที่ 7 การบอกสิกขมานาให้ถวายจีวรแล้วไม่บวชให้
03-614 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
03-615 พระบัญญัติ
03-616 สิกขาบทวิภังค์
03-617 อนาปัตติวาร
03-618 สิกขาบทที่ 8 การบอกสิกขมานาให้ติดตามตลอด 2 ปีแล้วไม่บวชให้
03-619 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
03-620 พระบัญญัติ
03-621 สิกขาบทวิภังค์
03-622 อนาปัตติวาร
03-623 สิกขาบทที่ 9 การบวชให้สิกขมานาผู้คลุกคลีกับชาย
03-624 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
03-625 พระบัญญัติ
03-626 สิกขาบทวิภังค์
03-627 อนาปัตติวาร
03-628 สิกขาบทที่ 10 การบวชให้สิกขมานาที่ยังไม่ได้รับอนุญาต
03-629 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
03-630 พระบัญญัติ
03-631 สิกขาบทวิภังค์
03-632 อนาปัตติวาร
03-633 สิกขาบทที่ 11 การบวชให้สิกขมานาด้วยการให้ปาริวาสิกฉันทะ
03-634 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
03-635 พระบัญญัติ
03-636 สิกขาบทวิภังค์
03-637 อนาปัตติวาร
03-638 สิกขาบทที่ 12 การบวชให้สิกขมานาทุก ๆ ปี
03-639 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
03-640 พระบัญญัติ
03-641 สิกขาบทวิภังค์
03-642 อนาปัตติวาร
03-643 สิกขาบทที่ 13 การบวชให้สิกขมานาปีละ 2 รูป
03-644 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
03-645 พระบัญญัติ
03-646 สิกขาบทวิภังค์
03-647 อนาปัตติวาร
03-648 สิกขาบทที่ 1 ภิกษุณีผู้ไม่เป็นไข้กั้นร่มและสวมรองเท้า
03-649 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
03-650 พระบัญญัติ
03-651 เรื่องภิกษุณีเป็นไข้
03-652 ทรงอนุญาตร่มและรองเท้า
03-653 พระอนุบัญญัติ
03-654 สิกขาบทวิภังค์
03-655 บทภาชนีย์
03-656 อนาปัตติวาร
03-657 สิกขาบทที่ 2 การเดินทางด้วยยานพาหนะ
03-658 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
03-659 พระบัญญัติ
03-660 เรื่องภิกษุณีเป็นไข้
03-661 ทรงอนุญาตยานพาหนะ
03-662 พระอนุบัญญัติ
03-663 สิกขาบทวิภังค์
03-664 บทภาชนีย์
03-665 อนาปัตติวาร
03-666 สิกขาบทที่ 3 การใช้เครื่องประดับเอว
03-667 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
03-668 พระบัญญัติ
03-669 สิกขาบทวิภังค์
03-670 อนาปัตติวาร
03-671 สิกขาบทที่ 4 การใช้เครื่องประดับของสตรี
03-672 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
03-673 พระบัญญัติ
03-674 สิกขาบทวิภังค์
03-675 อนาปัตติวาร
03-676 สิกขาบทที่ 5 การใช้ของหอมเครื่องย้อมผิว
03-677 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
03-678 พระบัญญัติ
03-679 สิกขาบทวิภังค์
03-680 อนาปัตติวาร
03-681 สิกขาบทที่ 6 การใช้ผงแป้งอบกลิ่น
03-682 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
03-683 พระบัญญัติ
03-684 สิกขาบทวิภังค์
03-685 อนาปัตติวาร
03-686 สิกขาบทที่ 7 การให้บีบนวด
03-687 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
03-688 พระบัญญัติ
03-689 สิกขาบทวิภังค์
03-690 อนาปัตติวาร
03-691 สิกขาบทที่ 8-9-10 การใช้ ให้บีบนวด
03-692 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
03-693 พระบัญญัติ
03-694 สิกขาบทวิภังค์
03-695 อนาปัตติวาร
03-696 สิกขาบทที่ 11 การนั่งบนอาสนะโดยไม่ขอโอกาสก่อน
03-697 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
03-698 พระบัญญัติ
03-699 สิกขาบทวิภังค์
03-700 บทภาชนีย์
03-701 อนาปัตติวาร
03-702 สิกขาบทที่ 12 การถามปัญหากะภิกษุโดยไม่ได้ขอโอกาส
03-703 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
03-704 พระบัญญัติ
03-705 สิกขาบทวิภังค์
03-706 บทภาชนีย์
03-707 อนาปัตติวาร
03-708 สิกขาบทที่ 13 การเข้าหมู่บ้านโดยไม่มีผ้ารัดถัน
03-709 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
03-710 พระบัญญัติ
03-711 สิกขาบทวิภังค์
03-712 อนาปัตติวาร
03-713 บทสรุป
03-714 ปาฏิเทสนียสิกขาบทที่ 1 การออกปากขอเนยใส
03-715 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
03-716 พระบัญญัติ
03-717 เรื่องภิกษุณีเป็นไข้
03-718 ทรงอนุญาตเนยใส
03-719 พระอนุบัญญัติ
03-720 สิกขาบทวิภังค์
03-721 บทภาชนีย์
03-722 อนาปัตติวาร
03-723 ปาฏิเทสนียสิกขาบทที่ 2-8 การออกปากขอน้ำมัน เป็นต้น
03-724 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
03-725 พระบัญญัติ
03-726 เรื่องภิกษุณีเป็นไข้
03-727 ทรงอนุญาตนมเปรี้ยว
03-728 พระอนุบัญญัติ
03-729 สิกขาบทวิภังค์
03-730 บทภาชนีย์
03-731 อนาปัตติวาร
03-732 บทสรุป
03-733 เสขิยวัตร หมวดการนุ่งห่มเรียบร้อย สิกขาบทที่ 1
03-734 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
03-735 พระบัญญัติ
03-736 สิกขาบทวิภังค์
03-737 อนาปัตติวาร
03-738 เสขิยวัตร หมวดรองเท้า สิกขาบทที่ 1
03-739 ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
03-740 พระบัญญัติ
03-741 เรื่องภิกษุณีเป็นไข้
03-742 พระอนุบัญญัติ
03-743 สิกขาบทวิภังค์
03-744 อนาปัตติวาร
03-745 บทสรุป
03-746 อธิกรณสมถะ
03-747 บทสรุป
03-748 คำนิคม

Pages:«1234567...2522»