01-438 เรื่องหญิงร่วมกันฉุดพระไตรปิฎก


เรื่องหญิงร่วมกันฉุด ๑ เรื่อง
{๓๙๐} [๒๘๒] สมัยนั้น หญิงจำนวนมากจับแขนต่อ ๆ
กันโอบภิกษุรูปหนึ่งพาไป ท่านเกิดความกังวลใจว่า
เราต้องอาบัติสังฆาทิเสสหรือหนอ
จึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูล พระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ
พระองค์ตรัสถามว่า “ภิกษุ เธอยินดีหรือ” “ไม่ยินดี พระพุทธเจ้าข้า”
“ภิกษุ เธอไม่ยินดี ไม่ต้องอาบัติ” (เรื่องที่ ๑๑)

บาลีรออัพเดต

อรรถกถา


รออัพเดต

ฟัง อ่าน เรื่องนี้แล้ว รู้สึกอย่างไร ? เชิญ สนทนาธรรมด้านล่างนี้

comments

Comments are closed.

Inline
Inline