เล่ม 16 พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค


16-001 ปฏิจจสมุปบาท
16-002 การจำแนกปฏิจจสมุปบาท
16-003 ปฏิปทา
16-004 พระพุทธเจ้าวิปัสสี
16-005 พระพุทธเจ้าสิขี
16-006 พระพุทธเจ้าเวสสภู
16-007 พระพุทธเจ้ากกุสันธะ
16-008 พระพุทธเจ้าโกนาคมนะ
16-009 พระพุทธเจ้ากัสสปะ
16-010 พระพุทธเจ้าโคตมะ
16-011 อาหาร
16-012 พระโมลิยผัคคุนะ
16-013 สมณพราหมณ์
16-014 สมณพราหมณ์ สูตรที่ 2
16-015 พระกัจจานโคตร
16-016 พระธรรมกถึก
16-017 ปริพาชกชื่ออเจลกัสสปะ
16-018 ปริพาชกชื่อติมพรุขะ
16-019 คนพาลและบัณฑิต
16-020 ปัจจัย
16-021 ทสพลญาณ
16-022 ทศพลญาณ สูตรที่ 2
16-023 ธรรมที่อาศัยกัน
16-024 อัญเดียรถีย์
16-025 พระภูมิชะ
16-026 พระอุปวาณะ
16-027 ปัจจัย
16-028 ภิกษุ
16-029 สมณพราหมณ์
16-030 สมณพราหมณ์ สูตรที่ 2
16-031 ภูตะ
16-032 พระกฬาระ
16-033 ญาณวัตถุ
16-034 ญาณวัตถุ สูตรที่ 2
16-035 อวิชชาเป็นปัจจัย
16-036 อวิชชาเป็นปัจจัย สูตรที่ 2
16-037 กายไม่ใช่ของเธอทั้งหลาย
16-038 เจตนา
16-039 เจตนา สูตรที่ 2
16-040 เจตนา สูตรที่ 3
16-041 ภัยเวร 5 ประการ
16-042 ภัยเวร 5 ประการ สูตรที่ 2
16-043 ทุกข์
16-044 โลก
16-045 การแสดงธรรม ณ หมู่บ้านญาติกะ
16-046 พราหมณ์ผู้หนึ่ง
16-047 ชาณุสโสณิพราหมณ์
16-048 พราหมณ์ผู้รอบรู้คัมภีร์โลกายตะ
16-049 อริยสาวก
16-050 อริยสาวก สูตรที่ 2
16-051 การพิจารณา
16-052 ความยึดมั่นถือมั่น
16-053 สังโยชน์
16-054 สังโยชน์ สูตรที่ 2
16-055 ต้นไม้ใหญ่
16-056 ต้นไม้ใหญ่ สูตรที่ 2
16-057 ต้นไม้อ่อน
16-058 นามรูป
16-059 วิญญาณ
16-060 ธรรมที่เป็นต้นเหตุ
16-061 ผู้ไม่ได้สดับ
16-062 ผู้ไม่ได้สดับ สูตรที่ 2
16-063 เนื้อบุตร
16-064 ราคะมีอยู่
16-065 นคร
16-066 การพิจารณาปัจจัยภายใน
16-067 กำไม้อ้อ
16-068 การสนทนาธรรม ณ กรุง โกสัมพี
16-069 น้ำขึ้นน้ำลง
16-070 สุสิมปริพาชก
16-071 ชราและมรณะ
16-072 พระสูตร 10 สูตร มีชาติสูตรเป็นต้น
16-073 ศาสดา อันตรเปยยาลที่ 9
16-074 ฝุ่นติดปลายเล็บ
16-075 สระโบกขรณี
16-076 แม่น้ำไหลมาบรรจบกัน
16-077 แม่น้ำไหลมาบรรจบกัน สูตรที่ 2
16-078 แผ่นดิน
16-079 แผ่นดิน สูตรที่ 2
16-080 สมุทร
16-081 สมุทร สูตรที่ 2
16-082 ภูเขา
16-083 ภูเขา สูตรที่ 2
16-084 ภูเขา สูตรที่ 3
16-085 ความต่างแห่งธาตุ
16-086 ความต่างแห่งผัสสะ
16-087 ธาตุที่ไม่อาศัยความต่างแห่งผัสสะ
16-088 ความต่างแห่งเวทนา
16-089 ความต่างแห่งเวทนา สูตรที่ 2
16-090 ความต่างแห่งธาตุภายนอก
16-091 ความต่างแห่งสัญญา
16-092 ธาตุที่ไม่อาศัยความต่างแห่งปริเยสนา
16-093 ความต่างแห่งผัสสะเพราะอาศัยธาตุภายนอก
16-094 ความต่างแห่งผัสสะเพราะอาศัยธาตุภายนอก สูตรที่ 2
16-095 ธาตุ 7
16-096 ธรรมที่เป็นต้นเหตุ
16-097 การแสดงธรรม ณ ตำหนักอิฐ
16-098 สัตว์ผู้มีอัธยาศัยเลวและอัธยาศัยงาม
16-099 การจงกรม
16-100 ธรรมเทศนาที่มีคาถา
16-101 การคบค้าสมาคมของผู้ไม่มีศรัทธา
16-102 ผู้ไม่มีศรัทธาเป็นมูล
16-103 ผู้ไม่มีหิริเป็นมูล
16-104 ผู้ไม่มีโอตตัปปะเป็นมูล
16-105 ผู้มีสุตตะน้อยเป็นมูล
16-106 ผู้เกียจคร้านเป็นมูล
16-107 ผู้มีจิตไม่มั่นคง
16-108 ผู้ทุศีล
16-109 ผู้มีศีล 5
16-110 ผู้มีกรรมบท 7
16-111 ผู้มีกรรมบท 10
16-112 ผู้ประกอบด้วยอริยมรรคมีองค์ 8
16-113 ผู้ประกอบด้วยธรรม 10
16-114 ธาตุ 4
16-115 ความดำริก่อนตรัสรู้
16-116 การเที่ยวแสวงหาคุณโทษและเครื่องสลัดออกจากธาตุ 4
16-117 คุณโทษและเครื่องสลัดออกจากธาตุ 4
16-118 ธาตุ 4 มีทุกข์โดยส่วนเดียว
16-119 ความชื่นชมธาตุ 4
16-120 ความเกิดขึ้นแห่งธาตุ 4 เป็นทุกข์
16-121 สมณพราหมณ์
16-122 สมณพราหมณ์ สูตรที่ 2
16-123 สมณพราหมณ์ สูตรที่ 3
16-124 หญ้าและท่อนไม้
16-125 แผ่นดิน
16-126 น้ำตา
16-127 น้ำนม
16-128 ภูเขา
16-129 เมล็ดผักกาด
16-130 พระสาวก
16-131 แม่น้ำคงคา
16-132 ท่อนไม้
16-133 บุคคล
16-134 ผู้มีทุกข์
16-135 ผู้มีความสุข
16-136 ภิกษุ 30 รูป
16-137 ผู้เคยเป็นมารดา
16-138 ผู้เคยเป็นบิดา
16-139 ผู้เคยเป็นพี่ชายน้องชาย
16-140 ผู้เคยเป็นพี่สาวน้องสาว
16-141 ผู้เคยเป็นบุตร
16-142 ผู้เคยเป็นธิดา
16-143 ภูเขาเวปุลละ
16-144 ความสันโดษ
16-145 ความไม่สะดุ้งกลัว
16-146 การเปรียบเทียบภิกษุกับดวงจันทร์
16-147 ภิกษุผู้เข้าไปสู่ตระกูล
16-148 ความแก่
16-149 การให้โอวาท สูตรที่ 1
16-150 การให้โอวาท สูตรที่ 2
16-151 การให้โอวาท สูตรที่ 3
16-152 ฌานและอภิญญา
16-153 พระมหากัสสปะแสดงธรรมในสำนักภิกษุณี
16-154 จีวร
16-155 ตถาคตตายไปแล้วเกิดอีกหรือไม่เกิด
16-156 สัทธรรมปฏิรูป
16-157 ลาภสักการะเป็นสิ่งทารุณ
16-158 ลาภสักการะเปรียบเหมือนเบ็ด
16-159 ภิกษุติดลาภสักการะเปรียบเหมือนเต่าถูกเชือกมัด
16-160 ภิกษุติดลาภสักการะเปรียบเหมือนแกะขนยาวถูกหนามเกี่ยว
16-161 ภิกษุติดลาภสักการะเปรียบเหมือนแมลงวันกินคูภ
16-162 ลาภสักการะเปรียบเหมือนสายฟ้า
16-163 ลาภสักการะเปรียบเหมือนลูกศรอาบยาพิษ
16-164 ภิกษุติดลาภสักการะเปรียบเหมือนสุนัขจิ้งจอกเป็นโรคเรื้อน
16-165 ภิกษุติดลาภสักการะเปรียบเหมือนนกถูกลมบ้าหมูพัด
16-166 ลาภสักการะมีอบายเป็นผล
16-167 ถาดทองคำ
16-168 ถามรูปิยะ
16-169 พระสูตร 8 สูตร มีทองคำแท่ง เป็นต้น
16-170 มาตุคาม
16-171 นางงาม
16-172 บุตรคนเดียว
16-173 ธิดาคนเดียว
16-174 สมณพราหมณ์
16-175 สมณพราหมณ์ สูตรที่ 2
16-176 สมณพราหมณ์ สูตรที่ 3
16-177 ผิว
16-178 เชือก
16-179 ภิกษุ
16-180 การทำลาย
16-181 กุศลมูล
16-182 กุศลธรรม
16-183 ธรรมขาว
16-184 การหลีกไปไม่นาน
16-185 ราชรถ 500
16-186 มารดา
16-187 พระสูตร 6 สูตร มี ปิตุสูตร เป็นต้น
16-188 จักษุ
16-189 รูป
16-190 วิญญาณ
16-191 สัมผัส
16-192 เวทนา
16-193 สัญญา
16-194 สัญเจตนา
16-195 ตัณหา
16-196 ธาตุ
16-197 ขันธ์
16-198 จักษุ
16-199 พระสูตร 9 สูตร มีรูปสูตร เป็นต้น
16-200 อนุสัย
16-201 ปราศจากอหังการ มมังการ และมานะ
16-202 เปรตมีแต่โครงกระดูก
16-203 เปรตมีแต่ร่างชิ้นเนื้อ
16-204 เปรตร่างก้อนเนื้อ
16-205 เปรตร่างไม่มีผิวหนังเพศชาย
16-206 เปรตร่างมีขนเป็นดาบเพศชาย
16-207 เปรตร่างมีขนเป็นหอกเพศชาย
16-208 เปรตร่างมีขนเป็นลูกศรเพศชาย
16-209 เปรตมีร่างถูกเข็มทิ่มแทงเพศชาย
16-210 เปรตมีร่างถูกเข็มทิ่มแทงเพศชาย สูตรที่ 2
16-211 เปรตมีอัณฑะโตเท่าหม้อ
16-212 เปรตจมหลุมคูถท่วมศรีษะเพศชาย
16-213 เปรตกินคูถเพศชาย
16-214 เปรตร่างไม่มีผิวหนังเพศหญิง
16-215 เปรตรูปร่างน่าเกลียดเพศหญิง
16-216 เปรตร่างถูกไฟลวกเพศหญิง
16-217 เปรตศรีษะขาด
16-218 เปรตมีรูปเป็นภิกษุชั่ว
16-219 เปรตมีรูปเป็นภิกษุณีชั่ว
16-220 เปรตมีรูปเป็นสิกขมานาชั่ว
16-221 เปรตมีรูปเป็นสามเณรชั่ว
16-222 เปรตมีรูปเป็นสามเณรีชั่ว
16-223 เรือนยอด
16-224 ฝุ่นติดปลายเล็บ
16-225 ตระกูล
16-226 การให้ทาน
16-227 หอก
16-228 การจับลูกธนู
16-229 ลิ่ม
16-230 หมอนท่อนไม้
16-231 ช้าง
16-232 แมว
16-233 สุนัขจิ้งจอก
16-234 สุนัขจิ้งจอก สูตรที่ 2
16-235 พระโกลิตะ
16-236 พระอุปติสสะ
16-237 หม้อ
16-238 ผู้ใหม่
16-239 พระสุชาต
16-240 พระลกุณฏภัททิยะ
16-241 พระวิสาขะ
16-242 พระนันทะ
16-243 พระติสสะ
16-244 พระเถรนามกะ
16-245 พระมหากัปปินะ
16-246 ภิกษุผู้เป็นเพื่อนกัน

สนทนาธรรม

comments

Comments are closed.