16-006 พระพุทธเจ้าเวสสภูพระไตรปิฎก


๖. เวสสภูสูตร
ว่าด้วยพระพุทธเจ้าพระนามว่าเวสสภู

[๖] “ภิกษุทั้งหลาย พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่า
เวสสภู … ”
เวสสภูสูตรที่ ๖ จบ
เชิงอรรถ
ขยายความตาม พระพุทธเจ้าวิปัสสี
http://pratripitaka.com/16-004/

บาลีรออัพเดต

อรรถกถา


รออัพเดต

ฟัง อ่าน เรื่องนี้แล้ว รู้สึกอย่างไร ? เชิญ สนทนาธรรมด้านล่างนี้

comments

Comments are closed.

Inline
Inline