16-246 ภิกษุผู้เป็นเพื่อนกัน



พระไตรปิฎก


รออัพเดต
เชิงอรรถ
รออัพเดต

บาลี



รออัพเดต

อรรถกถา


รออัพเดต

ฟัง อ่าน เรื่องนี้แล้ว รู้สึกอย่างไร ? เชิญ สนทนาธรรมด้านล่างนี้

comments

Comments are closed.