16-008 พระพุทธเจ้าโกนาคมนะพระไตรปิฎก


๘. โกนาคมนสูตร
ว่าด้วยพระพุทธเจ้าพระนามว่าโกนาคมนะ

[๘] “ภิกษุทั้งหลาย พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่า
โกนาคมนะ … ”
โกนาคมนสูตรที่ ๘ จบ
เชิงอรรถ
ขยายความตาม พระพุทธเจ้าวิปัสสี
http://pratripitaka.com/16-004/

บาลีรออัพเดต

อรรถกถา


รออัพเดต

ฟัง อ่าน เรื่องนี้แล้ว รู้สึกอย่างไร ? เชิญ สนทนาธรรมด้านล่างนี้

comments

Comments are closed.

Inline
Inline