เล่ม 8 พระวินัยปิฎก ปริวาร


08-001 ปาราชิกกัณฑ์
08-002 ปาราชิกสิกขาบทที่ 1
08-003 รายนามพระเถระผู้ทรงจำพระวินัยสืบกันมา
08-004 ปาราชิกสิกขาบทที่ 2
08-005 ปาราชิกสิกขาบทที่ 3
08-006 ปาราชิกสิกขาบทที่ 4
08-007 รวมสิกขาบทที่มีในปาราชิกกัณฑ์
08-008 สังฆาทิเสสกัณฑ์
08-009 สุกกวิสัฏฐิสิกขาบท
08-010 กายสังสัคคสิกขาบท
08-011 ทุฏฐุลลวาจาสิกขาบท
08-012 อัตตกามปาริจริยสิกขาบท
08-013 สัญจริตตสิกขาบท
08-014 กุฏิการสิกขาบท
08-015 วิหารการสิกขาบท
08-016 ปฐมทุฏฐโทสสิกขาบท
08-017 ทุติยทุฏฐโทสสิกขาบท
08-018 สังฆเภทสิกขาบท
08-019 สังฆเภทานุวัตตกสิกขาบท
08-020 ทุพพจสิกขาบท
08-021 กุลทูสกสิกขาบท
08-022 รวมสิกขาบทที่มีในสังฆาทิเสสกัณฑ์
08-023 อนิยตกัณฑ์
08-024 ปฐมอนิยตสิกขาบท
08-025 ทุติยอนิยตสิกขาบท
08-026 นิสสัคคิยกัณฑ์ กฐินวรรค ปฐมกฐินสิกขาบท
08-027 อุทโทสิตสิกขาบท
08-028 ตติยกฐินสิกขาบท
08-029 ปุราณจีวรสิกขาบท
08-030 จีวรปฏิคคหณสิกขาบท
08-031 อัญญาตกวิญญัตติสิกขาบท
08-032 ตตุตตริสิกขาบท
08-033 อุปักขฏสิกขาบท
08-034 ทุติยอุปักขฏสิกขาบท
08-035 ราชสิกขาบท
08-036 รวมสิกขาบทที่มีในกฐินวรรค
08-037 โกสิยวรรค โกสิยสิกขาบท
08-038 สุทธกาฬกสิกขาบท
08-039 เทฺวภาคสิกขาบท
08-040 ฉัพพัสสสิกขาบท
08-041 นิสีทนสันถตสิกขาบท
08-042 เอฬกโลมสิกขาบท
08-043 เอฬกโลมโธวาปนสิกขาบท
08-044 รูปิยสิกขาบท
08-045 รูปิยสังโวหารสิกขาบท
08-046 กยวิกกยสิกขาบท
08-047 รวมสิกขาบทที่มีในโกสิยวรรค
08-048 ปัตตวรรค ปัตตสิกขาบท
08-049 อูนปัญจพันธนสิกขาบท
08-050 เภสัชชสิกขาบท
08-051 วัสสิกสาฏิกสิกขาบท
08-052 จีวรอัจฉินทนสิกขาบท
08-053 สุตตวิญญัตติสิกขาบท
08-054 มหาเปสการสิกขาบท
08-055 อัจเจกจีวรสิกขาบท
08-056 สาสังกสิกขาบท
08-057 ปริณตสิกขาบท
08-058 รวมสิกขาบทที่มีในปัตตวรรค
08-059 ปาจิตติยกัณฑ์ มุสาวาทวรรค มุสาวาทสิกขาบท
08-060 โอมสวาทสิกขาบท
08-061 เปสุญญสิกขาบท
08-062 ปทโสธัมมสิกขาบท
08-063 สหเสยยสิกขาบท
08-064 ทุติยสหเสยยสิกขาบท
08-065 ธัมมเทสนาสิกขาบท
08-066 ภูตาโรจนสิกขาบท
08-067 ทุฏฐุลลาโรจนสิกขาบท
08-068 ปฐวีขณนสิกขาบท
08-069 รวมสิกขาบทที่มีในมุสาวาทวรรค
08-070 ภูตคามวรรค ภูตคามสิกขาบท
08-071 อัญญวาทกสิกขาบท
08-072 อุชฌาปนกสิกขาบท
08-073 ปฐมเสนาสนสิกขาบท
08-074 ทุติยเสนาสนสิกขาบท
08-075 อนุปขัชชสิกขาบท
08-076 นิกกัฑฒนสิกขาบท
08-077 เวหาสกุฏิสิกขาบท
08-078 มหัลลกวิหารสิกขาบท
08-079 สัปปาณกสิกขาบท
08-080 รวมสิกขาบทที่มีในภูตคามวรรค
08-081 โอวาทวรรค โอวาทสิกขาบท
08-082 อัตถังคตสิกขาบท
08-083 ภิกขุนูปัสสยสิกขาบท
08-084 อามิสสิกขาบท
08-085 จีวรทานสิกขาบท
08-086 จีวรสิพพนสิกขาบท
08-087 สังวิธานสิกขาบท
08-088 นาวาภิรูหนสิกขาบท
08-089 ปริปาจิตสิกขาบท
08-090 รโหนิสัชชสิกขาบท
08-091 รวมสิกขาบทที่มีในโอวาทวรรค
08-092 โภชนวรรค อาวสถปิณฑสิกขาบท
08-093 คณโภชนสิกขาบท
08-094 ปรัมปรโภชนสิกขาบท
08-095 กาณมาตุสิกขาบท
08-096 ปฐมปวารณาสิกขาบท
08-097 ทุติยปวารณาสิกขาบท
08-098 วิกาลโภชนสิกขาบท
08-099 สันนิธิการกสิกขาบท
08-100 ปณีตโภชนสิกขาบท
08-101 ทันตโปนสิกขาบท
08-102 รวมสิกขาบทที่มีในโภชนวรรค
08-103 อเจลกวรรค อเจลกสิกขาบท
08-104 อุยโยชนสิกขาบท
08-105 สโภชนสิกขาบท
08-106 รโหปฏิจฉันนสิกขาบท
08-107 รโหนิสัชชสิกขาบท
08-108 จาริตตสิกขาบท
08-109 มหานามสิกขาบท
08-110 อุยยุตตเสนาสิกขาบท
08-111 เสนาวาสสิกขาบท
08-112 อุยโยธิกสิกขาบท
08-113 รวมสิกขาบทที่มีในอเจลกวรรค
08-114 สุราปานวรรค สุราปานสิกขาบท
08-115 อังคุลิปโตทกสิกขาบท
08-116 หัสสธัมมสิกขาบท
08-117 อนาทริยสิกขาบท
08-118 ภิงสาปนสิกขาบท
08-119 โชติกสิกขาบท
08-120 นหานสิกขาบท
08-121 ทุพพัณณกรณสิกขาบท
08-122 วิกัปปนสิกขาบท
08-123 จีวรอปนิธานสิกขาบท
08-124 รวมสิกขาบทที่มีในสุราปานวรรค
08-125 สัปปาณกวรรค สัญจิจจสิกขาบท
08-126 สัปปาณกสิกขาบท
08-127 อุกโกฏนสิกขาบท
08-128 ทุฏฐุลลสิกขาบท
08-129 อูนวีสติวัสสสิกขาบท
08-130 เถยยสัตถสิกขาบท
08-131 สังวิธานสิกขาบท
08-132 อริฏฐสิกขาบท
08-133 อุกขิตตสัมโภคสิกขาบท
08-134 กัณฏกสิกขาบท
08-135 รวมสิกขาบทที่มีในสัปปาณกวรรค
08-136 สหธัมมิกวรรค สหธัมมิกสิกขาบท
08-137 วิเลขนสิกขาบท
08-138 โมหนสิกขาบท
08-139 ปหารสิกขาบท
08-140 ตลสัตติกสิกขาบท
08-141 อมูลกสิกขาบท
08-142 สัญจิจจสิกขาบท
08-143 อุปัสสุติสิกขาบท
08-144 กัมมปฏิพาหนสิกขาบท
08-145 ฉันทอทัตวาคมนสิกขาบท
08-146 ทัพพสิกขาบท
08-147 ปริณามนสิกขาบท
08-148 รวมสิกขาบทที่มีในสหธัมมิกวรรค
08-149 ราชวรรค อันเตปุรสิกขาบท
08-150 รตนสิกขาบท
08-151 วิกาลคามปเวสนสิกขาบท
08-152 สูจิฆรสิกขาบท
08-153 มัญจปีฐสิกขาบท
08-154 ตูโลนัทธสิกขาบท
08-155 นิสีทนสิกขาบท
08-156 กัณฑุปฏิจฉาทิสิกขาบท
08-157 วัสสิกสาฏิกาสิกขาบท
08-158 นันทสิกขาบท
08-159 รวมสิกขาบทที่มีในราชวรรค
08-160 รวมวรรคที่มีในปาจิตติยกัณฑ์
08-161 ปาฏิเทสนียกัณฑ์ ปฐมปาฏิเทสนียสิกขาบท
08-162 ทุติยปาฏิเทสนียสิกขาบท
08-163 ตติยปาฏิเทสนียสิกขาบท
08-164 จตุตถปาฏิเทสนียสิกขาบท
08-165 เสขิยกัณฑ์ ปริมัณฑลวรรค สิกขาบทที่ 1
08-166 ปริมัณฑลวรรค สิกขาบทที่ 2
08-167 ปริมัณฑลวรรค สิกขาบทที่ 3
08-168 ปริมัณฑลวรรค สิกขาบทที่ 4
08-169 ปริมัณฑลวรรค สิกขาบทที่ 5
08-170 ปริมัณฑลวรรค สิกขาบทที่ 6
08-171 ปริมัณฑลวรรค สิกขาบทที่ 7
08-172 ปริมัณฑลวรรค สิกขาบทที่ 8
08-173 ปริมัณฑลวรรค สิกขาบทที่ 9
08-174 ปริมัณฑลวรรค สิกขาบทที่ 10
08-175 อุชชัคฆิกวรรค สิกขาบทที่ 1
08-176 อุชชัคฆิกวรรค สิกขาบทที่ 2
08-177 อุชชัคฆิกวรรค สิกขาบทที่ 3
08-178 อุชชัคฆิกวรรค สิกขาบทที่ 4
08-179 อุชชัคฆิกวรรค สิกขาบทที่ 5
08-180 อุชชัคฆิกวรรค สิกขาบทที่ 6
08-181 อุชชัคฆิกวรรค สิกขาบทที่ 7
08-182 อุชชัคฆิกวรรค สิกขาบทที่ 8
08-183 อุชชัคฆิกวรรค สิกขาบทที่ 9
08-184 อุชชัคฆิกวรรค สิกขาบทที่ 10
08-185 ขัมภกตวรรค สิกขาบทที่ 1
08-186 ขัมภกตวรรค สิกขาบทที่ 2
08-187 ขัมภกตวรรค สิกขาบทที่ 3
08-188 ขัมภกตวรรค สิกขาบทที่ 4
08-189 ขัมภกตวรรค สิกขาบทที่ 5
08-190 ขัมภกตวรรค สิกขาบทที่ 6
08-191 ขัมภกตวรรค สิกขาบทที่ 7
08-192 ขัมภกตวรรค สิกขาบทที่ 8
08-193 ขัมภกตวรรค สิกขาบทที่ 9
08-194 ขัมภกตวรรค สิกขาบทที่ 10
08-195 ปิณฑปาตวรรค สิกขาบทที่ 1
08-196 ปิณฑปาตวรรค สิกขาบทที่ 2
08-197 ปิณฑปาตวรรค สิกขาบทที่ 3
08-198 ปิณฑปาตวรรค สิกขาบทที่ 4
08-199 ปิณฑปาตวรรค สิกขาบทที่ 5
08-200 ปิณฑปาตวรรค สิกขาบทที่ 6
08-201 ปิณฑปาตวรรค สิกขาบทที่ 7
08-202 ปิณฑปาตวรรค สิกขาบทที่ 8
08-203 ปิณฑปาตวรรค สิกขาบทที่ 9
08-204 ปิณฑปาตวรรค สิกขาบทที่ 10
08-205 กพฬวรรค สิกขาบทที่ 1
08-206 กพฬวรรค สิกขาบทที่ 2
08-207 กพฬวรรค สิกขาบทที่ 3
08-208 กพฬวรรค สิกขาบทที่ 4
08-209 กพฬวรรค สิกขาบทที่ 5
08-210 กพฬวรรค สิกขาบทที่ 6
08-211 กพฬวรรค สิกขาบทที่ 7
08-212 กพฬวรรค สิกขาบทที่ 8
08-213 กพฬวรรค สิกขาบทที่ 9
08-214 กพฬวรรค สิกขาบทที่ 10
08-215 สุรุสุรุวรรค สิกขาบทที่ 1
08-216 สุรุสุรุวรรค สิกขาบทที่ 2
08-217 สุรุสุรุวรรค สิกขาบทที่ 3
08-218 สุรุสุรุวรรค สิกขาบทที่ 4
08-219 สุรุสุรุวรรค สิกขาบทที่ 5
08-220 สุรุสุรุวรรค สิกขาบทที่ 6
08-221 สุรุสุรุวรรค สิกขาบทที่ 7
08-222 สุรุสุรุวรรค สิกขาบทที่ 8
08-223 สุรุสุรุวรรค สิกขาบทที่ 9
08-224 สุรุสุรุวรรค สิกขาบทที่ 10
08-225 ปาทุกวรรค สิกขาบทที่ 1
08-226 ปาทุกวรรค สิกขาบทที่ 2
08-227 ปาทุกวรรค สิกขาบทที่ 3
08-228 ปาทุกวรรค สิกขาบทที่ 4
08-229 ปาทุกวรรค สิกขาบทที่ 5
08-230 ปาทุกวรรค สิกขาบทที่ 6
08-231 ปาทุกวรรค สิกขาบทที่ 7
08-232 ปาทุกวรรค สิกขาบทที่ 8
08-233 ปาทุกวรรค สิกขาบทที่ 9
08-234 ปาทุกวรรค สิกขาบทที่ 10
08-235 ปาทุกวรรค สิกขาบทที่ 11
08-236 ปาทุกวรรค สิกขาบทที่ 12
08-237 ปาทุกวรรค สิกขาบทที่ 13
08-238 ปาทุกวรรค สิกขาบทที่ 14
08-239 ปาทุกวรรค สิกขาบทที่ 15
08-240 รวมสิกขาบทที่มีในเสขิยกัณฑ์
08-241 รวมวรรคที่มีในเสขิยกัณฑ์
08-242 กตาปัตติวาร ปาราชิกกัณฑ์ ปาราชิกสิกขาบทที่ 1
08-243 ปาราชิกสิกขาบทที่ 2
08-244 ปาราชิกสิกขาบทที่ 3
08-245 ปาราชิกสิกขาบทที่ 4
08-246 สังฆาทิเสสกัณฑ์ สุกกวิสัฏฐิสิกขาบท
08-247 กายสังสัคคสิกขาบท
08-248 ทุฏฐุลลวาจาสิกขาบท
08-249 อัตตกามปาริจริยสิกขาบท
08-250 สัญจริตตสิกขาบท
08-251 กุฏิการสิกขาบท
08-252 วิหารการสิกขาบท
08-253 ปฐมทุฏฐโทสสิกขาบท
08-254 ทุติยทุฏฐโทสสิกขาบท
08-255 สังฆเภทสิกขาบท
08-256 สังฆเภทานุวัตตกสิกขาบท
08-257 ทุพพจสิกขาบท
08-258 กุลทูสกสิกขาบท
08-259 อาบัติในนิสสัคคิยกัณฑ์ กฐินวรรค
08-260 อาบัติในนิสสัคคิยกัณฑ์ โกสิยวรรค
08-261 อาบัติในนิสสัคคิยกัณฑ์ ปัตตวรรค
08-262 อาบัติในปาจิตติยกัณฑ์ มุสาวาทวรรค
08-263 อาบัติในปาจิตติยกัณฑ์ ภูตคามวรรค
08-264 อาบัติในปาจิตติยกัณฑ์ โอวาทวรรค
08-265 อาบัติในปาจิตติยกัณฑ์ โภชนวรรค
08-266 อาบัติในปาจิตติยกัณฑ์ อเจลกวรรค
08-267 อาบัติในปาจิตติยกัณฑ์ สุราเมรยวรรค
08-268 อาบัติในปาจิตติยกัณฑ์ สัปปาณกวรรค
08-269 อาบัติในปาจิตติยกัณฑ์ สหธัมมิกวรรค
08-270 อาบัติในปาจิตติยกัณฑ์ ราชวรรค
08-271 ปาฏิเทสนียกัณฑ์ อาบัติในปาฏิเทสนียกัณฑ์
08-272 อาบัติในเสขิยกัณฑ์ ปริมัณฑลวรรค
08-273 อาบัติในเสขิยกัณฑ์ อุชชัคฆิกวรรค
08-274 อาบัติในเสขิยกัณฑ์ ขัมภกตวรรค
08-275 อาบัติในเสขิยกัณฑ์ ปิณฑปาตวรรค
08-276 อาบัติในเสขิยกัณฑ์ กพฬวรรค
08-277 อาบัติในเสขิยกัณฑ์ สุรุสุรุวรรค
08-278 อาบัติในเสขิยกัณฑ์ ปาทุกวรรค
08-279 วิปัตติวาร วาระว่าด้วยเป็นวิบัติ
08-280 สังคหิตวาร วาระว่าด้วยจัดเข้ากองอาบัติ
08-281 สมุฏฐานวาร วาระว่าด้วยสมุฏฐาน
08-282 อธิกรณวาร วาระว่าด้วยจัดเป็นอธิกรณ์
08-283 สมถวาร วาระว่าด้วยการระงับด้วยสมถะ
08-284 สมุจจยวาร วาระว่าด้วยการสรุปรวม
08-285 กัตถปัญญัตติวาร ปาราชิกสิกขาบทที่ 1
08-286 ปาราชิกสิกขาบทที่ 2
08-287 ปาราชิกสิกขาบทที่ 3
08-288 ปาราชิกสิกขาบทที่ 4
08-289 สังฆาทิเสสกัณฑาทิ สุกกวิสัฏฐิสิกขาบท
08-290 กายสังสัคคสิกขาบท
08-291 ทุฏฐุลลวาจาสิกขาบท
08-292 อัตตกามปาริจริยสิกขาบท
08-293 สัญจริตตสิกขาบท
08-294 กุฏิการสิกขาบท
08-295 วิหารการสิกขาบท
08-296 ปฐมทุฏฐโทสสิกขาบท
08-297 ทุติยทุฏฐโทสสิกขาบท
08-298 สังฆเภทสิกขาบท
08-299 สังฆเภทานุวัตตกสิกขาบท
08-300 ทุพพจสิกขาบท
08-301 กุลทูสกสิกขาบท
08-302 เสขิยกัณฑ์
08-303 กตาปัตติวาร ปาราชิกสิกขาบทที่ 1
08-304 กตาปัตติวาร ปาราชิกสิกขาบทที่ 2
08-305 กตาปัตติวาร ปาราชิกสิกขาบทที่ 3
08-306 กตาปัตติวาร ปาราชิกสิกขาบทที่ 4
08-307 สังฆาทิเสสกัณฑ์ สุกกวิสัฏฐิสิกขาบท
08-308 กายสังสัคคสิกขาบท
08-309 ทุฏฐุลลวาจาสิกขาบท
08-310 อัตตกามปาริจริยสิกขาบท
08-311 สัญจริตตสิกขาบท
08-312 กุฏิการสิกขาบท
08-313 วิหารการสิกขาบท
08-314 ปฐมทุฏฐโทสสิกขาบท
08-315 ทุติยทุฏฐโทสสิกขาบท
08-316 สังฆเภทสิกขาบท
08-317 สังฆเภทานุวัตตกสิกขาบท
08-318 ทุพพจสิกขาบท
08-319 กุลทูสกสิกขาบท
08-320 เสขิยกัณฑ์
08-321 วิปัตติวาร วาระว่าด้วยเป็นวิบัติ

08-322 สังคหิตวาร วาระว่าด้วยจัดเข้ากองอาบัติ
08-323 สมุฏฐานวาร วาระว่าด้วยสมุฏฐาน
08-324 อธิกรณวาร วาระว่าด้วยจัดเป็นอธิกรณ์
08-325 สมถวาร วาระว่าด้วยระงับด้วยสมถะ
08-326 สมุจจยวาร วาระว่าด้วยการสรุปรวม
08-327 ภิกขุนีวิภังค์ กัตถปัญญัตติวาร ปาราชิกกัณฑ์
08-328 ปาราชิกสิกขาบทที่ 5
08-329 ปาราชิกสิกขาบทที่ 6
08-330 ปาราชิกสิกขาบทที่ 7
08-331 ปาราชิกสิกขาบทที่ 8
08-332 สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ 1
08-333 สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ 2
08-334 สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ 3
08-335 สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ 4
08-336 สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ 5
08-337 สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ 6
08-338 สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ 7
08-339 สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ 8
08-340 สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ 9
08-341 สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ 10
08-342 รวมสิกขาบทที่มีในสังฆาทิเสสกัณฑ์
08-343 นิสสัคคิยกัณฑ์ สิกขาบทที่ 1
08-344 นิสสัคคิยกัณฑ์ สิกขาบทที่ 2
08-345 นิสสัคคิยกัณฑ์ สิกขาบทที่ 3
08-346 นิสสัคคิยกัณฑ์ สิกขาบทที่ 4
08-347 นิสสัคคิยกัณฑ์ สิกขาบทที่ 5
08-348 นิสสัคคิยกัณฑ์ สิกขาบทที่ 6
08-349 นิสสัคคิยกัณฑ์ สิกขาบทที่ 7
08-350 นิสสัคคิยกัณฑ์ สิกขาบทที่ 8
08-351 นิสสัคคิยกัณฑ์ สิกขาบทที่ 9
08-352 นิสสัคคิยกัณฑ์ สิกขาบทที่ 10
08-353 นิสสัคคิยกัณฑ์ สิกขาบทที่ 11
08-354 นิสสัคคิยกัณฑ์ สิกขาบทที่ 12
08-355 รวมสิกขาบทที่มีในนิสสัคคิยกัณฑ์
08-356 ปาจิตติยกัณฑ์ ลสุณวรรค สิกขาบทที่ 1
08-357 ลสุณวรรค สิกขาบทที่ 2
08-358 ลสุณวรรค สิกขาบทที่ 3
08-359 ลสุณวรรค สิกขาบทที่ 4
08-360 ลสุณวรรค สิกขาบทที่ 5
08-361 ลสุณวรรค สิกขาบทที่ 6
08-362 ลสุณวรรค สิกขาบทที่ 7
08-363 ลสุณวรรค สิกขาบทที่ 8
08-364 ลสุณวรรค สิกขาบทที่ 9
08-365 ลสุณวรรค สิกขาบทที่ 10
08-366 รัตตันธการวรรค สิกขาบทที่ 1
08-367 รัตตันธการวรรค สิกขาบทที่ 2
08-368 รัตตันธการวรรค สิกขาบทที่ 3
08-369 รัตตันธการวรรค สิกขาบทที่ 4
08-370 รัตตันธการวรรค สิกขาบทที่ 5
08-371 รัตตันธการวรรค สิกขาบทที่ 6
08-372 รัตตันธการวรรค สิกขาบทที่ 7
08-373 รัตตันธการวรรค สิกขาบทที่ 8
08-374 รัตตันธการวรรค สิกขาบทที่ 9
08-375 รัตตันธการวรรค สิกขาบทที่ 10
08-376 นหานวรรค สิกขาบทที่ 1
08-377 นหานวรรค สิกขาบทที่ 2
08-378 นหานวรรค สิกขาบทที่ 3
08-379 นหานวรรค สิกขาบทที่ 4
08-380 นหานวรรค สิกขาบทที่ 5
08-381 นหานวรรค สิกขาบทที่ 6
08-382 นหานวรรค สิกขาบทที่ 7
08-383 นหานวรรค สิกขาบทที่ 8
08-384 นหานวรรค สิกขาบทที่ 9
08-385 นหานวรรค สิกขาบทที่ 10
08-386 ตุวัฏฏวรรค สิกขาบทที่ 1
08-387 ตุวัฏฏวรรค สิกขาบทที่ 2
08-388 ตุวัฏฏวรรค สิกขาบทที่ 3
08-389 ตุวัฏฏวรรค สิกขาบทที่ 4
08-390 ตุวัฏฏวรรค สิกขาบทที่ 5
08-391 ตุวัฏฏวรรค สิกขาบทที่ 6
08-392 ตุวัฏฏวรรค สิกขาบทที่ 7
08-393 ตุวัฏฏวรรค สิกขาบทที่ 8
08-394 ตุวัฏฏวรรค สิกขาบทที่ 9
08-395 ตุวัฏฏวรรค สิกขาบทที่ 10
08-396 จิตตาคารวรรค สิกขาบทที่ 1
08-397 จิตตาคารวรรค สิกขาบทที่ 2
08-398 จิตตาคารวรรค สิกขาบทที่ 3
08-399 จิตตาคารวรรค สิกขาบทที่ 4
08-400 จิตตาคารวรรค สิกขาบทที่ 5
08-401 จิตตาคารวรรค สิกขาบทที่ 6
08-402 จิตตาคารวรรค สิกขาบทที่ 7
08-403 จิตตาคารวรรค สิกขาบทที่ 8
08-404 จิตตาคารวรรค สิกขาบทที่ 9
08-405 จิตตาคารวรรค สิกขาบทที่ 10
08-406 อารามวรรค สิกขาบทที่ 1
08-407 อารามวรรค สิกขาบทที่ 2
08-408 อารามวรรค สิกขาบทที่ 3
08-409 อารามวรรค สิกขาบทที่ 4
08-410 อารามวรรค สิกขาบทที่ 5
08-411 อารามวรรค สิกขาบทที่ 6
08-412 อารามวรรค สิกขาบทที่ 7
08-413 อารามวรรค สิกขาบทที่ 8
08-414 อารามวรรค สิกขาบทที่ 9
08-415 อารามวรรค สิกขาบทที่ 10
08-416 คัพภินีวรรค สิกขาบทที่ 1
08-417 คัพภินีวรรค สิกขาบทที่ 2
08-418 คัพภินีวรรค สิกขาบทที่ 3
08-419 คัพภินีวรรค สิกขาบทที่ 4
08-420 คัพภินีวรรค สิกขาบทที่ 5
08-421 คัพภินีวรรค สิกขาบทที่ 6
08-422 คัพภินีวรรค สิกขาบทที่ 7
08-423 คัพภินีวรรค สิกขาบทที่ 8
08-424 คัพภินีวรรค สิกขาบทที่ 9
08-425 คัพภินีวรรค สิกขาบทที่ 10
08-426 กุมารีภูตวรรค สิกขาบทที่ 1
08-427 กุมารีภูตวรรค สิกขาบทที่ 2
08-428 กุมารีภูตวรรค สิกขาบทที่ 3
08-429 กุมารีภูตวรรค สิกขาบทที่ 4
08-430 กุมารีภูตวรรค สิกขาบทที่ 5
08-431 กุมารีภูตวรรค สิกขาบทที่ 6
08-432 กุมารีภูตวรรค สิกขาบทที่ 7
08-433 กุมารีภูตวรรค สิกขาบทที่ 8
08-434 กุมารีภูตวรรค สิกขาบทที่ 9
08-435 กุมารีภูตวรรค สิกขาบทที่ 10
08-436 กุมารีภูตวรรค สิกขาบทที่ 11
08-437 กุมารีภูตวรรค สิกขาบทที่ 12
08-438 กุมารีภูตวรรค สิกขาบทที่ 13
08-439 ฉัตตุปาหนวรรค สิกขาบทที่ 1
08-440 ฉัตตุปาหนวรรค สิกขาบทที่ 2
08-441 ฉัตตุปาหนวรรค สิกขาบทที่ 3
08-442 ฉัตตุปาหนวรรค สิกขาบทที่ 4
08-443 ฉัตตุปาหนวรรค สิกขาบทที่ 5
08-444 ฉัตตุปาหนวรรค สิกขาบทที่ 6
08-445 ฉัตตุปาหนวรรค สิกขาบทที่ 7
08-446 ฉัตตุปาหนวรรค สิกขาบทที่ 8
08-447 ฉัตตุปาหนวรรค สิกขาบทที่ 9
08-448 ฉัตตุปาหนวรรค สิกขาบทที่ 10
08-449 ฉัตตุปาหนวรรค สิกขาบทที่ 11
08-450 ฉัตตุปาหนวรรค สิกขาบทที่ 12
08-451 ฉัตตุปาหนวรรค สิกขาบทที่ 13
08-452 รวมปาจิตติยกัณฑ์ 96 สิกขาบท
08-453 รวมวรรคที่มีในปาจิตติยกัณฑ์
08-454 ปาฏิเทสนียสิกขาบทที่ 1
08-455 ปาฏิเทสนียสิกขาบทที่ 2
08-456 ปาฏิเทสนียสิกขาบทที่ 3
08-457 ปาฏิเทสนียสิกขาบทที่ 4
08-458 ปาฏิเทสนียสิกขาบทที่ 5
08-459 ปาฏิเทสนียสิกขาบทที่ 6
08-460 ปาฏิเทสนียสิกขาบทที่ 7
08-461 ปาฏิเทสนียสิกขาบทที่ 8
08-462 รวมสิกขาบทที่มีในปาฏิเทสนียะกัณฑ์
08-463 ปาราชิกสิกขาบทที่ 5
08-464 ปาราชิกสิกขาบทที่ 6
08-465 ปาราชิกสิกขาบทที่ 7
08-466 ปาราชิกสิกขาบทที่ 8
08-467 สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ 1
08-468 สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ 2
08-469 สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ 3
08-470 สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ 4
08-471 สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ 5
08-472 สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ 6
08-473 สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ 7
08-474 สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ 8
08-475 สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ 9
08-476 สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ 10
08-477 นิสสัคคิยกัณฑ์ สิกขาบทที่ 1
08-478 นิสสัคคิยกัณฑ์ สิกขาบทที่ 2
08-479 นิสสัคคิยกัณฑ์ สิกขาบทที่ 3
08-480 นิสสัคคิยกัณฑ์ สิกขาบทที่ 4
08-481 นิสสัคคิยกัณฑ์ สิกขาบทที่ 5
08-482 นิสสัคคิยกัณฑ์ สิกขาบทที่ 6
08-483 นิสสัคคิยกัณฑ์ สิกขาบทที่ 7
08-484 นิสสัคคิยกัณฑ์ สิกขาบทที่ 8
08-485 นิสสัคคิยกัณฑ์ สิกขาบทที่ 9
08-486 นิสสัคคิยกัณฑ์ สิกขาบทที่ 10
08-487 นิสสัคคิยกัณฑ์ สิกขาบทที่ 11
08-488 นิสสัคคิยกัณฑ์ สิกขาบทที่ 12
08-489 ปาจิตติยกัณฑ์ ลสุณวรรค สิกขาบทที่ 1
08-490 ลสุณวรรค สิกขาบทที่ 2
08-491 ลสุณวรรค สิกขาบทที่ 3
08-492 ลสุณวรรค สิกขาบทที่ 4
08-493 ลสุณวรรค สิกขาบทที่ 5
08-494 ลสุณวรรค สิกขาบทที่ 6
08-495 ลสุณวรรค สิกขาบทที่ 7
08-496 ลสุณวรรค สิกขาบทที่ 8
08-497 ลสุณวรรค สิกขาบทที่ 9
08-498 ลสุณวรรค สิกขาบทที่ 10
08-499 รัตตันธการวรรค สิกขาบทที่ 1
08-500 รัตตันธการวรรค สิกขาบทที่ 2
08-501 รัตตันธการวรรค สิกขาบทที่ 3
08-502 รัตตันธการวรรค สิกขาบทที่ 4
08-503 รัตตันธการวรรค สิกขาบทที่ 5
08-504 รัตตันธการวรรค สิกขาบทที่ 6
08-505 รัตตันธการวรรค สิกขาบทที่ 7
08-506 รัตตันธการวรรค สิกขาบทที่ 8
08-507 รัตตันธการวรรค สิกขาบทที่ 9
08-508 รัตตันธการวรรค สิกขาบทที่ 10
08-509 นหานวรรค สิกขาบทที่ 1
08-510 นหานวรรค สิกขาบทที่ 2
08-511 นหานวรรค สิกขาบทที่ 3
08-512 นหานวรรค สิกขาบทที่ 4
08-513 นหานวรรค สิกขาบทที่ 5
08-514 นหานวรรค สิกขาบทที่ 6
08-515 นหานวรรค สิกขาบทที่ 7
08-516 นหานวรรค สิกขาบทที่ 8
08-517 นหานวรรค สิกขาบทที่ 9
08-518 นหานวรรค สิกขาบทที่ 10
08-519 ตุวัฏฏวรรค สิกขาบทที่ 1
08-520 ตุวัฏฏวรรค สิกขาบทที่ 2
08-521 ตุวัฏฏวรรค สิกขาบทที่ 3
08-522 ตุวัฏฏวรรค สิกขาบทที่ 4
08-523 ตุวัฏฏวรรค สิกขาบทที่ 5
08-524 ตุวัฏฏวรรค สิกขาบทที่ 6
08-525 ตุวัฏฏวรรค สิกขาบทที่ 7
08-526 ตุวัฏฏวรรค สิกขาบทที่ 8
08-527 ตุวัฏฏวรรค สิกขาบทที่ 9
08-528 ตุวัฏฏวรรค สิกขาบทที่ 10
08-529 จิตตาคารวรรค สิกขาบทที่ 1
08-530 จิตตาคารวรรค สิกขาบทที่ 2
08-531 จิตตาคารวรรค สิกขาบทที่ 3
08-532 จิตตาคารวรรค สิกขาบทที่ 4
08-533 จิตตาคารวรรค สิกขาบทที่ 5
08-534 จิตตาคารวรรค สิกขาบทที่ 6
08-535 จิตตาคารวรรค สิกขาบทที่ 7
08-536 จิตตาคารวรรค สิกขาบทที่ 8
08-537 จิตตาคารวรรค สิกขาบทที่ 9
08-538 จิตตาคารวรรค สิกขาบทที่ 10
08-539 อารามวรรค สิกขาบทที่ 1
08-540 อารามวรรค สิกขาบทที่ 2
08-541 อารามวรรค สิกขาบทที่ 3
08-542 อารามวรรค สิกขาบทที่ 4
08-543 อารามวรรค สิกขาบทที่ 5
08-544 อารามวรรค สิกขาบทที่ 6
08-545 อารามวรรค สิกขาบทที่ 7
08-546 อารามวรรค สิกขาบทที่ 8
08-547 อารามวรรค สิกขาบทที่ 9
08-548 อารามวรรค สิกขาบทที่ 10
08-549 คัพภินีวรรค สิกขาบทที่ 1
08-550 คัพภินีวรรค สิกขาบทที่ 2
08-551 คัพภินีวรรค สิกขาบทที่ 3
08-552 คัพภินีวรรค สิกขาบทที่ 4
08-553 คัพภินีวรรค สิกขาบทที่ 5
08-554 คัพภินีวรรค สิกขาบทที่ 6
08-555 คัพภินีวรรค สิกขาบทที่ 7
08-556 คัพภินีวรรค สิกขาบทที่ 8
08-557 คัพภินีวรรค สิกขาบทที่ 9
08-558 คัพภินีวรรค สิกขาบทที่ 10
08-559 กุมารีภูตวรรค สิกขาบทที่ 1
08-560 กุมารีภูตวรรค สิกขาบทที่ 2
08-561 กุมารีภูตวรรค สิกขาบทที่ 3
08-562 กุมารีภูตวรรค สิกขาบทที่ 4
08-563 กุมารีภูตวรรค สิกขาบทที่ 5
08-564 กุมารีภูตวรรค สิกขาบทที่ 6
08-565 กุมารีภูตวรรค สิกขาบทที่ 7
08-566 กุมารีภูตวรรค สิกขาบทที่ 8
08-567 กุมารีภูตวรรค สิกขาบทที่ 9
08-568 กุมารีภูตวรรค สิกขาบทที่ 10
08-569 กุมารีภูตวรรค สิกขาบทที่ 11
08-570 กุมารีภูตวรรค สิกขาบทที่ 12
08-571 กุมารีภูตวรรค สิกขาบทที่ 13
08-572 ฉัตตุปาหนวรรค สิกขาบทที่ 1
08-573 ฉัตตุปาหนวรรค สิกขาบทที่ 2
08-574 ฉัตตุปาหนวรรค สิกขาบทที่ 3
08-575 ฉัตตุปาหนวรรค สิกขาบทที่ 4
08-576 ฉัตตุปาหนวรรค สิกขาบทที่ 5
08-577 ฉัตตุปาหนวรรค สิกขาบทที่ 6
08-578 ฉัตตุปาหนวรรค สิกขาบทที่ 7
08-579 ฉัตตุปาหนวรรค สิกขาบทที่ 8
08-580 ฉัตตุปาหนวรรค สิกขาบทที่ 9
08-581 ฉัตตุปาหนวรรค สิกขาบทที่ 10
08-582 ฉัตตุปาหนวรรค สิกขาบทที่ 11
08-583 ฉัตตุปาหนวรรค สิกขาบทที่ 12
08-584 ฉัตตุปาหนวรรค สิกขาบทที่ 13
08-585 ปาฏิเทสนียสิกขาบทที่ 1
08-586 ปาฏิเทสนียสิกขาบทที่ 2
08-587 ปาฏิเทสนียสิกขาบทที่ 3
08-588 ปาฏิเทสนียสิกขาบทที่ 4
08-589 ปาฏิเทสนียสิกขาบทที่ 5
08-590 ปาฏิเทสนียสิกขาบทที่ 6
08-591 ปาฏิเทสนียสิกขาบทที่ 7
08-592 ปาฏิเทสนียสิกขาบทที่ 8
08-593 วิปัตติวาร วาระว่าด้วยเป็นวิบัติ
08-594 สังคหวาร วาระว่าด้วยการจัดเข้ากองอาบัติ
08-595 สมุฏฐานวาร วาระว่าด้วยสมุฏฐาน
08-596 อธิกรณวาร วาระว่าด้วยการจัดเป็นอธิกรณ์
08-597 สมถวาร วาระว่าด้วยการระงับด้วยสมถะ
08-598 สมุจจยวาร วาระว่าด้วยการสรุปรวม
08-599 วาระว่าด้วยบัญญัติ ณ ที่ไหน ปาราชิกกัณฑ์
08-600 ปาราชิกสิกขาบทที่ 5
08-601 รายนามพระเถระผู้ทรงจำพระวินัยสืบกันมา
08-602 ปาราชิกสิกขาบทที่ 6
08-603 ปาราชิกสิกขาบทที่ 7
08-604 ปาราชิกสิกขาบทที่ 8
08-605 สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ 1
08-606 รายนามพระเถระผู้ทรงจำพระวินัยสืบกันมา
08-607 สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ 2
08-608 สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ 3
08-609 สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ 4
08-610 สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ 5
08-611 สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ 6
08-612 สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ 7
08-613 สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ 8
08-614 สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ 9
08-615 สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ 10
08-616 ปาฏิเทสนียกัณฑ์
08-617 วาระว่าด้วยต้องอาบัติเท่าไร ปาราชิกสิกขาบทที่ 5
08-618 ปาราชิกสิกขาบทที่ 6
08-619 ปาราชิกสิกขาบทที่ 7
08-620 ปาราชิกสิกขาบทที่ 8
08-621 อาบัติในสังฆาทิเสสกัณฑ์ สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ 1
08-622 สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ 2
08-623 สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ 3
08-624 สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ 4
08-625 สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ 5
08-626 สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ 6
08-627 สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ 7
08-628 สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ 8
08-629 สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ 9
08-630 สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ 10
08-631 จำนวนอาบัติในปาฏิเทสนียกัณฑ์
08-632 วิปัตติวาร วาระว่าด้วยเป็นวิบัติ
08-633 สังคหวาร วาระว่าด้วยการจัดเข้ากองอาบัติ
08-634 สมุฏฐานวาร วาระว่าด้วยสมุฏฐาน
08-635 อธิกรณวาร วาระว่าด้วยการจัดเป็นอธิกรณ์
08-636 สมถวาร วาระว่าด้วยการระงับด้วยสมถะ
08-637 สมุจจยวาร วาระว่าด้วยการสรุปรวม
08-638 สมุฏฐานสีสสังเขป การย่อหัวข้อสมุฏฐาน
08-639 สมุฏฐาน 13
08-640 ปฐมปาราชิกสมุฏฐาน
08-641 ทุติยปาราชิกสมุฏฐาน
08-642 สัญจริตตสมุฏฐาน
08-643 สมนุภาสนาสมุฏฐาน
08-644 กฐินสมุฏฐาน
08-645 เอฬกโลมสมุฏฐาน
08-646 ปทโสธัมมสมุฏฐาน
08-647 อัทธานสมุฏฐาน
08-648 เถยยสัตถสมุฏฐาน
08-649 ธัมมเทสนาสมุฏฐาน
08-650 ภูตาโรจนสมุฏฐาน
08-651 โจรีวุฏฐาปนสมุฏฐาน
08-652 อนนุญญาตสมุฏฐาน
08-653 สมุฏฐานสีสสังเขป จบ
08-654 กติปุจฉาวาร วาระว่าด้วยการถามว่ามีเท่าไร
08-655 อาบัติ 5
08-656 กองอาบัติ 5
08-657 วินีตวัตถุ 5
08-658 อาบัติ 7
08-659 กองอาบัติ 7
08-660 วินีตวัตถุ 7
08-661 ความไม่เคารพ 6
08-662 ความเคารพ 6
08-663 วินีตวัตถุ 6
08-664 วิบัติ 4
08-665 สมุฏฐานแห่งอาบัติ 6
08-666 มูลเหตุแห่งวิวาท 6
08-667 มูลเหตุแห่งการโจท 6
08-668 สาราณียธรรม 6 ประการ
08-669 สังฆเภท 18 ประการ
08-670 อธิกรณ์ 4
08-671 สมถะ 7
08-672 หัวข้อประจำวาระ
08-673 สมุฏฐานแห่งอาบัติ 6 สมุฏฐาน
08-674 ต้องอาบัติเท่าไร
08-675 คาถาแสดงสมุฏฐานแห่งอาบัติ
08-676 ความวิบัติเป็นปัจจัย
08-677 อธิกรณ์เป็นปัจจัย
08-678 การอธิบายอธิกรณ์
08-679 สมถะทั่วไป
08-680 วาระว่าด้วยเป็นส่วนนั้น
08-681 สมถะทั่วไปและไม่ทั่วไปแก่สมถะ
08-682 สมถะเป็นส่วนนั้นแห่งสมถะ
08-683 สมถะคือสัมมุขาวินัย
08-684 วาระว่าด้วยวินัย
08-685 วาระว่าด้วยเป็นกุศล
08-686 ณ ที่ใดและวาระว่าด้วยการถาม
08-687 เรื่องสมถะและวาระว่าด้วยการตอบ
08-688 อธิกรณ์กับสมถะรวมกัน
08-689 อธิกรณ์ระงับ
08-690 อธิกรณ์ระงับและไม่ระงับ
08-691 อธิกรณ์ระงับด้วยสมถะ
08-692 อธิกรณ์ยังอธิกรณ์ให้เกิดขึ้น
08-693 จัดเป็นอธิกรณ์ไหน
08-694 รวมวาระที่มีในสมถเภท
08-695 ขันธกปุจฉาวาร คำถามและคำตอบถึงขันธกะ
08-696 หัวข้อประจำวาระ
08-697 เอกุตตริกนัย นัยเกินหนึ่ง เอกกวาร หมวด 1
08-698 หัวข้อประจำวาระ
08-699 ทุกวาร หมวด 2
08-700 หัวข้อประจำวาระ
08-701 ติกวาร หมวด 3
08-702 หัวข้อประจำวาระ
08-703 จตุกกวาร หมวด 4
08-704 หัวข้อประจำวาระ
08-705 ปัญจกวาร หมวด 5
08-706 หัวข้อประจำวาระ
08-707 ฉักกวาร หมวด 6
08-708 หัวข้อประจำวาระ
08-709 สัตตกวาร หมวด 7
08-710 หัวข้อประจำวาระ
08-711 อัฏฐกวาร หมวด 8
08-712 หัวข้อประจำวาระ
08-713 นวกวาร หมวด 9
08-714 หัวข้อประจำวาระ
08-715 ทสกวาร หมวด 10
08-716 หัวข้อประจำวาระ
08-717 เอกาทสกวาร หมวด 11
08-718 หัวข้อประจำวาระ
08-719 อุโปสถาทิปุจฉาวิสัชชนา คำถาม – คำตอบเรื่องอุโบสถ

08-720 อำนาจประโยชน์ 10 ประการ
08-721 สิกขาบทที่ทรงบัญญัติใน 7 พระนคร
08-722 วิบัติ 4
08-723 เฉทนกสิกขาบท เป็นต้น
08-724 อสาธารณสิกขาบท เป็นต้น
08-725 วิเคราะห์ปาราชิก
08-726 วิเคราะห์สังฆาทิเสส
08-727 วิเคราะห์อนิยต
08-728 วิเคราะห์ถุลลัจจัย
08-729 วิเคราะห์นิสสัคคีย์
08-730 วิเคราะห์ปาจิตตีย์
08-731 วิเคราะห์ปาฏิเทสนียะ
08-732 วิเคราะห์ทุกกฏ
08-733 วิเคราะห์ทุพภาสิต
08-734 วิเคราะห์เสขิยะ
08-735 อุปมาอาบัติ และอนาบัติ
08-736 ประเภทแห่งอธิกรณ์ ประเภทการรื้อฟื้น เป็นต้น
08-737 นิทานแห่งอธิกรณ์ เป็นต้น
08-738 มูลเหตุอธิกรณ์ เป็นต้น
08-739 อาบัติมีอธิกรณ์เป็นปัจจัย
08-740 อธิบายอธิกรณ์
08-741 วาระแห่งการถาม
08-742 วาระแห่งการตอบ
08-743 วาระที่ว่าด้วยการรวมกัน
08-744 นิทานแห่งสมถะ 7
08-745 สมถะ 7 มีอรรถต่างกัน เป็นต้น
08-746 อปรคาถาสังคณิกะ กลุ่มคาถาอีกกลุ่มหนึ่ง
08-747 อนุวิชชกอนุโยค ข้อซักถามของภิกษุผู้วินิจฉัยอธิกรณ์
08-748 โจทกาทิปฏิปัตติ ข้อปฏิบัติของโจทก์ เป็นต้น
08-749 โจทกัสสอัตตฌาปนะ การเผาตนของภิกษุผู้เป็นโจทก์
08-750 จูฬสงคราม ภิกษุผู้เข้าสู่จูฬสงคราม
08-751 โวหรันเตนชานิตัพพาทิ ข้อปฏิบัติที่ภิกษุผู้กล่าวพึงรู้
08-752 อคติอคันตัพพะ ภิกษุไม่พึงลำเอียง
08-753 อคติอคมนะ การไม่ลำเอียง
08-754 สัญญาปนียาทิ การชี้แจง เป็นต้น
08-755 ปรปักขาทิอวชานนะ การดูหมิ่นฝ่ายอื่น เป็นต้น
08-756 อนุวิชชกัสสอนุโยคะ ข้อซักถามของภิกษุผู้วินิจฉัยอธิกรณ์
08-757 ปุจฉาวิภาค การจำแนกคำถาม
08-758 กฐินอัตถตาทิ กรานกฐิน เป็นต้น
08-759 กฐินอนันตรปัจจยาทิ อนันตรปัจจัยแห่งกฐิน เป็นต้น
08-760 ปุพพกรณนิทานาทิวิภาค การจำแนกนิทานแห่งบุพพกรณ์ เป็นต้น
08-761 กฐินาทิชานิตัพพวิภาค การจำแนกข้อควรรู้มีกฐิน เป็นต้น
08-762 ปุคคลัสเสวกฐินัตถาร บุคคลกรานกฐินเท่านั้น
08-763 ปลิโพธปัญหาพยากรณ์ การแก้ปัญหาปลิโพธ
08-764 หัวข้อประจำเรื่อง
08-765 อนิสสิตวรรค หมวดว่าด้วยการไม่ถือนิสัย
08-766 นัปปฏิปัสสัมภนวรรค หมวดว่าด้วยการไม่ระงับกรรม
08-767 โวหารวรรค หมวดว่าด้วยการใช้โวหาร
08-768 ทิฏฐาวิกัมมวรรค หมวดว่าด้วยการเปิดเผยความเห็น
08-769 อัตตาทานวรรค หมวดว่าด้วยการรับหน้าที่เป็นโจทก์
08-770 ธุดงควรรค หมวดว่าด้วยธุดงค์
08-771 มุสาวาทวรรค หมวดว่าด้วยมุสาวาท
08-772 ภิกขุโนวาทวรรค หมวดว่าด้วยการให้โอวาทภิกษุณี
08-773 อุพพาหิกวรรค หมวดว่าด้วยอุพพาหิกสมมติ
08-774 อธิกรณวูปสมวรรค หมวดว่าด้วยการระงับอธิกรณ์
08-775 สังฆเภทกวรรค หมวดว่าด้วยภิกษุผู้ทำลายสงฆ์
08-776 ทุติยสังฆเภทกวรรค หมวดว่าด้วยภิกษุผู้ทำลายสงฆ์ หมวดที่ 2
08-777 อาวาสิกวรรค หมวดว่าด้วยภิกษุผู้อยู่ในอาวาส
08-778 กฐินัตถารวรรค หมวดว่าด้วยการกรานกฐิน
08-779 สมุฏฐานอาบัติที่มีอยู่ อาบัติปาราชิก
08-780 อาบัติสังฆาทิเสส
08-781 เสขิยวัตร
08-782 ปาราชิกาทิ อาบัติปาราชิก เป็นต้น
08-783 กายิกาทิอาปัตติ อาบัติทางกาย เป็นต้น
08-784 เทสนาคามินิยาทิอาปัตติ อาบัติเป็นเทสนาคามินี เป็นต้น
08-785 ปาจิตติยะ อาบัติปาจิตตีย์ต้องอาบัติในเขตเดียวกัน
08-786 อวันทนียปุคคลาทิ บุคคลไม่ควรไหว้ เป็นต้น
08-787 โสฬสกัมมาทิ กรรม 16 อย่าง เป็นต้น
08-788 อวิปปวาสปัญหา ปัญหาว่าด้วยการไม่อยู่ปราศ
08-789 ปาราชิกาทิปัญหา ปัญหาว่าด้วยอาบัติปาราชิก เป็นต้น
08-790 ปาจิตติยาทิปัญหา ปัญหาว่าด้วยอาบัติปาจิตตีย์ เป็นต้น
08-791 กรรมวรรค หมวดว่าด้วยเรื่องกรรม
08-792 อัตถวสวรรค หมวดว่าด้วยอำนาจประโยชน์ทรงบัญญัติสิกขาบท
08-793 ปัญญัตตวรรค หมวดว่าด้วยเรื่องที่ทรงบัญญัติ
08-794 อปัญญัตเตปัญญัตตวรรค หมวดว่าด้วยทรงบัญญัติในเมื่อยังมิได้บัญญัติ
08-795 นวสังคหวรรค หมวดว่าด้วยสังคหะ 9

Pages:«1...6789101112...2522»