เล่ม 7 พระวินัยปิฎก จูฬวรรค ภาค 2


07-001 ขุททกวัตถุ ระเบียบปฏิบัติเล็ก ๆ น้อย ๆ
07-002 ทรงประชุมสงฆ์สอบถาม
07-003 เรื่องพระฉัพพัคคีย์สรงน้ำขัดสีกายกับเสา
07-004 ทรงประชุมสงฆ์สอบถาม
07-005 เรื่องพระฉัพพัคคีย์สรงน้ำขัดสีกายกับฝา
07-006 ทรงประชุมสงฆ์สอบถาม
07-007 เรื่องพระฉัพพัคคีย์สรงน้ำในที่ไม่สมควร
07-008 ทรงประชุมสงฆ์สอบถาม
07-009 เรื่องพระฉัพพัคคีย์ใช้มือที่ทำด้วยไม้หอมถูกายสรงน้ำ
07-010 เรื่องภิกษุเป็นโรคหิด
07-011 เรื่องภิกษุทุพลภาพเพราะชรา
07-012 ทรงอนุญาตให้ใช้มือถูหลัง
07-013 เรื่องพระฉัพพัคคีย์ใช้เครื่องประดับชนิดต่าง ๆ
07-014 เรื่องพระฉัพพัคคีย์ไว้ผมยาว
07-015 เรื่องพระฉัพพัคคีย์ใช้แปรงหวีผม เป็นต้น
07-016 เรื่องพระฉัพพัคคีย์ส่องดูเงาหน้า
07-017 เรื่องภิกษุเป็นแผลที่หน้า
07-018 เรื่องพระฉัพพัคคีย์ทาหน้า เป็นต้น
07-019 เรื่องภิกษุอาพาธเป็นโรคตา
07-020 เรื่องพระฉัพพัคคีย์ดูมหรสพ
07-021 เรื่องพระฉัพพัคคีย์สวดธรรมด้วยเสียงขับยาว
07-022 เรื่องภิกษุสวดสรภัญญะ
07-023 เรื่องพระฉัพพัคคีย์ใช้ผ้าห่มขนสัตว์
07-024 เรื่องพระฉัพพัคคีย์ฉันมะม่วง
07-025 เรื่องสมาคมถวายชิ้นมะม่วง
07-026 เรื่องผลไม้ที่สมควรแก่สมณะ
07-027 เรื่องภิกษุถูกงูกัด
07-028 ตระกูลพญางูทั้ง 4
07-029 วิธีแผ่เมตตาแก่สรรพสัตว์
07-030 เรื่องภิกษุตัดองคชาต
07-031 เรื่องบาตรไม้จันทน์
07-032 ทรงประชุมสงฆ์สอบถาม
07-033 ทรงห้ามใช้บาตรไม้
07-034 เรื่องพระฉัพพัคคีย์ใช้บาตรชนิดต่าง ๆ
07-035 เรื่องพระฉัพพัคคีย์ใช้เชิงบาตรชนิดต่าง ๆ
07-036 เรื่องการเก็บรักษาบาตร
07-037 เรื่องการใช้วัตถุอื่นแทนบาตร
07-038 เรื่องภิกษุใช้มือฉีกผ้าเย็บจีวรเป็นต้น
07-039 เรื่องไม้สะดึง เป็นต้น
07-040 เรื่องโรงสะดึง เป็นต้น
07-041 เรื่องผ้ากรองน้ำ
07-042 เรื่องทรงอนุญาตกุฎีกันยุง
07-043 เรื่องทรงอนุญาตที่จงกรมและเรือนไฟ
07-044 เรื่องการเปลือยกาย
07-045 เรื่องศาลาเรือนไฟและบ่อน้ำ
07-046 เรื่องสระโบกขรณี
07-047 เรื่องทรงห้ามนอนบนที่นอนโรยดอกไม้
07-048 เรื่องทรงอนุญาตรับของหอม
07-049 เรื่องห้ามฉันในภาชนะเดียวกัน เป็นต้น
07-050 เรื่องเจ้าวัฑฒลิจฉวี
07-051 ทรงประชุมสงฆ์สอบถาม
07-052 เหตุแห่งการคว่ำบาตร
07-053 วิธีคว่ำบาตรและกรรมวาจา
07-054 พระอานนท์ไปแจ้งข่าวเจ้าวัฑฒลิจฉวี
07-055 เหตุแห่งการหงายบาตร
07-056 วิธีหงายบาตรและกรรมวาจา
07-057 เรื่องโพธิราชกุมาร
07-058 เรื่องทรงห้ามเหยียบผืนผ้าขาว
07-059 เรื่องนางวิสาขามิคารมาตา
07-060 เรื่องพัด
07-061 เรื่องร่ม
07-062 เรื่องไม้เท้า
07-063 คำขอทัณฑสมมติและกรรมวาจา
07-064 คำขอสิกกาสมมติและกรรมวาจา
07-065 คำขอทัณฑสิกกาสมมติและกรรมวาจา
07-066 เรื่องภิกษุสำรอกอาหาร
07-067 เรื่องการไว้เล็บและตัดเล็บ
07-068 เรื่องขัดเล็บ
07-069 เรื่องมีดโกน
07-070 เรื่องแต่งหนวด
07-071 เรื่องทรงอนุญาตให้โกนขนในที่ลับ
07-072 เรื่องกรรไกร
07-073 เรื่องไว้ขนจมูก
07-074 เรื่องพระฉัพพัคคีย์ผมหงอก
07-075 เรื่องไม้แคะหู
07-076 เรื่องพระฉัพพัคคีย์สะสมโลหะและทองสัมฤทธิ์
07-077 เรื่องกล่องยาตา
07-078 เรื่องผ้ารัดเข่า
07-079 เรื่องประคดเอว
07-080 เรื่องพระฉัพพัคคีย์ใช้ลูกถวิน
07-081 เรื่องลูกดุม
07-082 เรื่องการนุ่งห่มอย่างคฤหัสถ์
07-083 เรื่องหาบของ
07-084 เรื่องไม้ชำระฟัน
07-085 เรื่องพระฉัพพัคคีย์จุดไฟเผากองหญ้า
07-086 เรื่องพระฉัพพัคคีย์ขึ้นต้นไม้
07-087 เรื่องทรงห้ามยกพระพุทธพจน์ขึ้นเป็นภาษาสันสกฤต
07-088 เรื่องพระฉัพพัคคีย์เรียนโลกายัต
07-089 เรื่องพระฉัพพัคคีย์เรียนดิรัจฉานวิชา
07-090 เรื่องให้พรเมื่อมีผู้จาม
07-091 เรื่องฉันกระเทียม
07-092 เรื่องหม้อปัสสาวะ
07-093 เรื่องหลุมถ่ายอุจจาระ
07-094 เรื่องวัจกุฎี
07-095 เรื่องพระฉัพพัคคีย์ประพฤติไม่เหมาะสม
07-096 เรื่องโลหะ
07-097 รวมเรื่องที่มีในขุททกวัตถุขันธกะ
07-098 เรื่องเศรษฐีชาวกรุงราชคฤห์ขออนุญาตสร้างวิหาร
07-099 ทรงอนุญาตเสนาสนะ 5 ชนิด
07-100 เศรษฐีชาวกรุงราชคฤห์ถวายวิหาร
07-101 คาถาอนุโมทนาผู้ถวายวิหาร
07-102 เรื่องบานประตู
07-103 เรื่องลูกดาล
07-104 เรื่องบานหน้าต่าง
07-105 เรื่องเครื่องลาดตั่งไม้เตียงถักสาน
07-106 ทรงอนุญาตเตียงและตั่งเป็นต้น
07-107 เรื่องม้านั่งชนิดต่าง ๆ
07-108 เรื่องห้ามนอนบนเตียงสูง
07-109 เรื่องไม้หนุนเท้าเตียง
07-110 เรื่องด้าย
07-111 เรื่องหมอน
07-112 เรื่องฟูก 5 ชนิด
07-113 เรื่องเตียงหุ้มด้วยฟูก
07-114 ทรงอนุญาตสีขาวเป็นต้น
07-115 ทรงห้ามภาพจิตรกรรมฝาผนัง
07-116 ทรงอนุญาตให้ก่ออิฐ เป็นต้น
07-117 เรื่องวิหารมีพื้นเป็นลานโล่ง
07-118 เรื่องวิหารเล็ก
07-119 เรื่องฝาวิหารชำรุด
07-120 เรื่องทรงอนุญาตเพดาน
07-121 เรื่องทรงอนุญาตไม้แขวน
07-122 เรื่องทรงอนุญาตราวจีวร
07-123 ทรงอนุญาตหอฉัน
07-124 ทรงอนุญาตรั้วล้อม เป็นต้น
07-125 ทรงอนุญาตรั้วล้อมอาราม
07-126 เรื่องอนาถบิณฑิกคหบดี
07-127 อนาถบิณฑิกะสร้างพระเชตวัน
07-128 ให้นวกรรม การก่อสร้าง
07-129 วิธีให้นวกรรมและกรรมวาจา
07-130 ทรงอนุญาตอาสนะเลิศ เป็นต้น
07-131 เรื่องผู้ควรได้อาสนะเลิศ เป็นต้น
07-132 เรื่องสัตว์ 3 สหาย
07-133 บุคคลที่ไม่ควรไหว้ 10 จำพวก
07-134 เรื่องบุคคลที่ภิกษุควรไหว้ 3 จำพวก
07-135 ทรงห้ามการกีดกันอาสนะ
07-136 ทรงอนุญาตเครื่องใช้อย่างคฤหัสถ์
07-137 ทรงอนุโมทนาการถวายเชตวันวิหาร
07-138 คาถาอนุโมทนาการถวายวิหาร
07-139 การกีดกันอาสนะ เป็นต้น
07-140 เรื่องพวกภิกษุฉัพพัคคีย์ไล่ภิกษุอาพาธ
07-141 เรื่องอนุญาตให้ภิกษุถือเสนาสนะ
07-142 การแต่งตั้งภิกษุเป็นเจ้าหน้าที่จัดแจงเสนาสนะ
07-143 วิธีแต่งตั้งและกรรมวาจา
07-144 เรื่องวิธีการให้ถือเสนาสนะ เป็นต้น
07-145 เรื่องให้ถือเสนาสนะ 3 อย่าง
07-146 เรื่องพระอุปนันทศากยบุตรจองเสนาสนะ
07-147 เรื่องตรัสวินัยกถา
07-148 ของที่ไม่พึงสละ
07-149 ของที่ไม่พึงแบ่ง
07-150 วิธีการที่ภิกษุให้นวกรรม
07-151 การห้ามใช้เสนาสนะผิดที่ เป็นต้น
07-152 เรื่องทรงอนุญาตให้ยืมเสนาสนะ
07-153 เรื่องทรงอนุญาตให้เก็บรักษาเสนาสนะ
07-154 เรื่องทรงอนุญาตให้แลกเปลี่ยน เรื่องที่ 1
07-155 เรื่องทรงอนุญาตให้แลกเปลี่ยน เรื่องที่ 2
07-156 เรื่องทรงอนุญาตผ้าเช็ดเท้า
07-157 เรื่องห้ามภิกษุเท้าเปื้อนเหยียบเสนาสนะ
07-158 เรื่องห้ามภิกษุเท้าเปียกเหยียบเสนาสนะ
07-159 เรื่องห้ามภิกษุสวมรองเท้าเหยียบเสนาสนะ
07-160 เรื่องห้ามภิกษุถ่มน้ำลายบนพื้นที่ทำบริกรรม
07-161 เรื่องทรงอนุญาตผ้าพันเท้าเตียงและตั่ง
07-162 เรื่องทรงอนุญาตให้ปูผ้านอน
07-163 อนุญาตสังฆภัต เป็นต้น
07-164 การแต่งตั้งพระภัตตุเทสก์
07-165 วิธีแต่งตั้งและกรรมวาจา
07-166 วิธีแจกภัต
07-167 การแต่งตั้งภิกษุให้เป็นเสนาสนปัญญาปกะ เป็นต้น
07-168 วิธีแต่งตั้งและกรรมวาจา
07-169 การแต่งตั้งภิกษุผู้แจกของเล็กน้อย
07-170 วิธีแต่งตั้งและกรรมวาจา
07-171 เรื่องของเล็กน้อยที่ควรแจก
07-172 การแต่งตั้งภิกษุผู้แจกผ้า เป็นต้น
07-173 วิธีแต่งตั้งและกรรมวาจา
07-174 รวมเรื่องที่มีในเสนาขันธกะ
07-175 การบรรพชาของเจ้าศากยะ 6 องค์
07-176 เรื่องพระเจ้าภัททิยศากยะ
07-177 เรื่องเจ้าศากยะทรงผนวช
07-178 เรื่องพระภัททิยะเปล่งอุทานว่า สุขหนอ
07-179 เรื่องของพระเทวทัต
07-180 เรื่องกกุธโกฬิยบุตร
07-181 พระศาสดา 5 จำพวก
07-182 เรื่องลาภสักการะย่อมฆ่าคนชั่ว
07-183 สงฆ์ทำปกาสนียกรรมแก่พระเทวทัต
07-184 ปกาสนียกรรม
07-185 วิธีทำปกาสนียกรรมและกรรมวาจา
07-186 วิธีแต่งตั้งและกรรมวาจา
07-187 เรื่องอชาตศัตรูกุมาร
07-188 พระเทวทัตส่งคนไปลอบปลงพระชนม์พระผู้มีพระภาค
07-189 พระผู้มีพระภาคทรงแสดงอนุปุพพิกถา
07-190 พระเทวทัตทำร้ายพระศาสดาจนห้อพระโลหิต
07-191 เรื่องศาสดา 5 จำพวก
07-192 พระเทวทัตปล่อยช้างนาฬาคิรี
07-193 พระเทวทัตกราบทูลขอวัตถุ 5 ประการ
07-194 พระเทวทัตโฆษณาวัตถุ 5 ประการ
07-195 การทำลายสงฆ์
07-196 เรื่องภิกษุรูปหนึ่งเข้าใจผิด
07-197 พระอัครสาวกพาภิกษุ 500 รูปกลับ
07-198 คุณสมบัติของทูต
07-199 พระเทวทัตถูกอสัทธรรม 8 อย่างครอบงำ
07-200 พระเทวทัตถูกอสัทธรรม 3 อย่างครอบงำ
07-201 นิคมคาถา
07-202 ปัญหาของพระอุบาลี
07-203 เรื่องที่ทำให้สงฆ์แตกกัน 18 ประการ
07-204 สังฆสามัคคี
07-205 นิคมคาถา
07-206 นิคมคาถา
07-207 ภิกษุผู้ทำลายสงฆ์ต้องไปเกิดในอบาย
07-208 ภิกษุผู้ทำลายสงฆ์ไม่ต้องไปเกิดในอบาย
07-209 รวมเรื่องที่มีในสังฆเภทขันธกะ
07-210 วัตรปฏิบัติของภิกษุผู้จรมา
07-211 วัตรปฏิบัติของภิกษุผู้อยู่ในอาวาส
07-212 วัตรปฏิบัติของภิกษุผู้ออกเดินทาง
07-213 วัตรปฏิบัติในการอนุโมทนา
07-214 วัตรปฏิบัติในโรงฉัน
07-215 วัตรปฏิบัติของภิกษุผู้เที่ยวบิณฑบาต
07-216 วัตรปฎิบัติของภิกษุผู้อยู่ป่า
07-217 วัตรปฏิบัติในเสนาสนะ
07-218 วัตรปฏิบัติในเรือนไฟ
07-219 วัตรปฏิบัติในวัจกุฎี
07-220 วัตรปฏิบัติในพระอุปัชฌาย์
07-221 วัตรปฏิบัติในสัทธิวิหาริก
07-222 อาจริยวัตร
07-223 วัตรปฏิบัติในอันเตวาสิก
07-224 รวมเรื่องที่มีในวัตตขันธกะ
07-225 การขอให้ยกปาติโมกข์ขึ้นแสดง
07-226 ความอัศจรรย์ของมหาสมุทร 8 ประการ
07-227 ความมหัศจรรย์ในพระธรรมวินัย 8 ประการ
07-228 ทรงให้ภิกษุสงฆ์ยกปาติโมกข์ขึ้นแสดงเอง
07-229 เรื่องพวกภิกษุฉัพพัคคีย์งดยกปาติโมกข์
07-230 การงดปาติโมกข์ชอบธรรมและไม่ชอบธรรม
07-231 การงดปาติโมกข์ที่ชอบธรรม
07-232 องค์แห่งอธิกรณ์ที่ตนพึงรับ
07-233 คุณสมบัติที่ผู้โจทก์พึงพิจารณา
07-234 คุณสมบัติที่ผู้โจทก์พึงตั้งไว้ในตน
07-235 เรื่องของผู้โจทก์และผู้ถูกโจท
07-236 เรื่องผู้ถูกโจทโดยไม่ชอบธรรมไม่ต้องเดือดร้อน
07-237 เรื่องผู้เป็นโจทก์โดยชอบธรรมไม่ต้องเดือดร้อน
07-238 ผู้ถูกโจทโดยชอบธรรมต้องเดือดร้อน
07-239 คุณสมบัติของผู้เป็นโจทก์ 5 อย่าง
07-240 ผู้ถูกโจทพึงตั้งอยู่ในธรรม 2 อย่าง
07-241 รวมเรื่องที่มีในปาติโมกขัฎฐปนขันธกะ
07-242 เรื่องพระนางมหาปชาบดีโคตมี
07-243 ครุธรรม 8 ข้อ
07-244 การอนุญาตให้อุปสมบทภิกษุณี
07-245 พระนางมหาปชาบดีโคตมีกราบทูลขอพร
07-246 พระนางมหาปชาบดีโคตมีกราบทูลถามถึงสิกขาบท
07-247 ลักษณะตัดสินพระธรรมวินัย 8 ประการ
07-248 ทรงอนุญาตให้ยกปาติโมกข์ขึ้นแสดง
07-249 ทรงอนุญาตให้ภิกษุณีรับอาบัติของกันและกัน
07-250 ทรงอนุญาตให้ทำกรรม เป็นต้น
07-251 ทุติยภาณวาร
07-252 ภิกษุแสดงอวัยวะอวดภิกษุณี
07-253 ภิกษุณีแสดงอวัยวะอวดภิกษุ
07-254 เรื่องงดโอวาท
07-255 วิธีรับโอวาทของภิกษุณี
07-256 เรื่องภิกษุณีรัดสีข้าง
07-257 เรื่องภิกษุณีนวดกาย
07-258 เรื่องภิกษุณีทาหน้า
07-259 เรื่องภิกษุณีใช้จีวรสีเขียวล้วน
07-260 เรื่องพินัยกรรมของภิกษุณีสงฆ์
07-261 เรื่องภิกษุณีใช้ไหล่กระแทกภิกษุ
07-262 เรื่องภิกษุณีใช้บาตรใส่ทารก
07-263 เรื่องภิกษุณีแสดงก้นบาตร
07-264 เรื่องภิกษุณีเพ่งดูอวัยวะเพศบุรุษ
07-265 เรื่องภิกษุให้อามิส
07-266 เรื่องภิกษุณียืมเสนาสนะ
07-267 เรื่องผ้านุ่งของภิกษุณี
07-268 ตติยภาณวาร หน้า 345-360
07-269 เรื่องภิกษุณีทั้งหลายอยู่ป่า
07-270 เรื่องแต่งตั้งภิกษุณีให้เป็นเพื่อนภิกษุณีลูกอ่อน
07-271 วิธีแต่งตั้งและกรรมวาจา
07-272 วิธีแต่งตั้งและกรรมวาจา
07-273 เรื่องภิกษุณีไม่บอกคืนสิกขา
07-274 เรื่องภิกษุณีเข้ารีตเดียรถีย์
07-275 เรื่องภิกษุณีนั่งขัดสมาธิยินดีการสัมผัสส้นเท้า
07-276 เรื่องภิกษุณีถ่ายอุจจาระ
07-277 เรื่องภิกษุณีใช้จุรณสรงน้ำ
07-278 รวมเรื่องที่มีในภิกขุนีขันธกะ
07-279 มูลเหตุการทำสังคายนาครั้งที่ 1
07-280 พระมหากัสสปะคัดเลือกภิกษุทำสังคายนา
07-281 กำหนดเขตการอยู่จำพรรษา
07-282 ปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ทรุดโทรม
07-283 ท่านพระอานนท์บรรลุอรหัตตผล
07-284 เรื่องท่านพระอุบาลีตอบคำถามเกี่ยวกับพระวินัย
07-285 ปาราชิกสิกขาบทที่ 1
07-286 ปาราชิกสิกขาบทที่ 2
07-287 ปาราชิกสิกขาบทที่ 3
07-288 ปาราชิกสิกขาบทที่ 4
07-289 เรื่องท่านพระอานนท์ตอบคำถามเกี่ยวกับพระธรรม
07-290 สิกขาบทเล็กน้อย
07-291 เรื่องไม่บัญญัติเพิ่มเติมและไม่ถอนพระบัญญัติเดิม
07-292 เรื่องปรับอาบัติท่านพระอานนท์ 5 กรณี
07-293 เรื่องพระปุราณะ
07-294 การลงพรหมทัณฑ์
07-295 เรื่องพระเจ้าอุเทน
07-296 เรื่องท่านพระอานนท์แจ้งพรหมทัณฑ์แก่พระฉันนะ
07-297 พระฉันนะบรรลุอรหัตตผล
07-298 รวมเรื่องที่มีในปัญจสติกขันธกะ
07-299 เรื่องภิกษุวัชชีบุตรแสดงวัตถุ 10 ประการ
07-300 เรื่องพระยสกากัณฑกบุตร
07-301 ลงปฏิสารณียกรรมโดยไม่ชอบธรรม
07-302 เครื่องเศร้าหมองของสมณพราหมณ์ 4 ประการ
07-303 เรื่องผู้ใหญ่บ้านชื่อมณีจูฬกะ
07-304 เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร
07-305 ลงอุกเขปนียกรรมโดยไม่ชอบธรรม
07-306 เรื่องพระสัมภูตสาณวาสี
07-307 เรื่องภิกษุทั้งหลายชาวเมืองปาเฐยยะและทักขิณาบถ
07-308 เรื่องพระเรวตะ
07-309 คำถาม คำตอบเกี่ยวกับวัตถุ 10 ประการ
07-310 ทุติยภาณวาร
07-311 เรื่องพระสาฬหะ
07-312 เรื่องพระอุตตระ
07-313 เรื่องสงฆ์มุ่งจะวินิจฉัยอธิกรณ์
07-314 พระสัมภูตสาณวาสีถามวัตถุ 10 ประการ
07-315 พระเรวตะประกาศระงับอธิกรณ์ด้วยอุพพาหิกวิธี
07-316 ญัตติกรรมวาจา
07-317 เรื่องพระอชิตะ
07-318 ญัตติกรรมวาจา
07-319 ญัตติกรรมวาจา
07-320 คำถาม คำตอบเกี่ยวกับวัตถุ 10 ประการ
07-321 รวมเรื่องที่มีในสัตตสติกขันธกะ

Pages:«1...567891011...2522»