08-617 กตาปัตติวาร วาระว่าด้วยต้องอาบัติเท่าไร ปาราชิกสิกขาบทที่ 5พระไตรปิฎก


รออัพเดต
เชิงอรรถ

บาลีรออัพเดต

อรรถกถา


รออัพเดต

ฟัง อ่าน เรื่องนี้แล้ว รู้สึกอย่างไร ? เชิญ สนทนาธรรมด้านล่างนี้

comments

Comments are closed.

Inline
Inline