เล่ม 17 พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค


17-001 นกุลปิตาคหบดี
17-002 พระธรรมเทศนาที่เทวทหนิคม
17-003 หลิททิกานิคหบดี
17-004 หลิททิกานิคหบดี สูตรที่ 2
17-005 สมาธิ
17-006 การหลีกเร้น
17-007 ความสะดุ้งเพราะถือมั่น
17-008 ความสะดุ้งเพราะถือมั่น สูตรที่ 2
17-009 สิ่งที่ไม่เที่ยงใน 3 กาล
17-010 สิ่งที่เป็นทุกข์ใน 3 กาล
17-011 สิ่งที่เป็นอนัตตาใน 3 กาล
17-012 สิ่งที่ไม่เที่ยง
17-013 สิ่งที่เป็นทุกข์
17-014 สิ่งที่เป็นอนัตตา
17-015 สิ่งที่ไม่เที่ยง
17-016 สิ่งที่เป็นทุกข์
17-017 สิ่งที่เป็นอนัตตา
17-018 สิ่งที่ไม่เที่ยงพร้อมทั้งเหตุปัจจัย
17-019 สิ่งที่เป็นทุกข์พร้อมทั้งเหตุปัจจัย
17-020 สิ่งที่เป็นอนัตตาพร้อมทั้งเหตุปัจจัย
17-021 พระอานนท์
17-022 ภาระ
17-023 การกำหนดรู้
17-024 ผู้รู้ยิ่ง
17-025 การละฉันทะราคะ
17-026 คุณของขันธ์
17-027 คุณของขันธ์ สูตรที่ 2
17-028 คุณของขันธ์ สูตรที่ 3
17-029 ความเพลิดเพลินขันธ์
17-030 ความเกิดขึ้นแห่งขันธ์
17-031 มูลเหตุแห่งทุกข์
17-032 สิ่งที่แตกสลาย
17-033 สิ่งที่ไม่ใช่ของเธอทั้งหลาย
17-034 สิ่งที่ไม่ใช่ของเธอทั้งหลาย สูตรที่ 2
17-035 ภิกษุรูปหนึ่งทูลถามปัญหา
17-036 ภิกษุรูปหนึ่งทูลถามปัญหา สูตรที่ 2
17-037 พระอานนท์
17-038 พระอานนท์ สูตรที่ 2
17-039 ผู้มีธรรมอันเหมาะสม
17-040 ผู้มีธรรมอันเหมาะสม สูตรที่ 2
17-041 ผู้มีธรรมอันเหมาะสม สูตรที่ 3
17-042 ผู้มีธรรมอันเหมาะสม สูตรที่ 4
17-043 การมีตนเป็นเกาะ
17-044 ปฏิปทา
17-045 สิ่งที่ไม่เที่ยง
17-046 สิ่งที่ไม่เที่ยง สูตรที่ 2
17-047 การพิจารณาเห็น
17-048 ขันธ์
17-049 โสณคหบดีบุตร
17-050 โสณคหบดีบุตร สูตรที่ 2
17-051 การสิ้นความเพลิดเพลิน
17-052 การสิ้นความเพลิดเพลิน สูตรที่ 2
17-053 ความเข้าถึง
17-054 อุปมาด้วยพืช
17-055 การเปล่งอุทาน
17-056 อุปาทานขันธ์เวียนรอบ
17-057 ฐานะ 7 ประการ
17-058 เหตุทำให้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
17-059 ลักษณะอนัตตา
17-060 เจ้ามหาลิ
17-061 สิ่งที่เป็นของร้อน
17-062 หลักภาษา
17-063 ผู้ยึดมั่นขันธ์
17-064 ผู้กำหนดหมายขันธ์
17-065 ผู้เพลิดเพลินขันธ์
17-066 สิ่งที่ไม่เที่ยง
17-067 สิ่งที่เป็นทุกข์
17-068 สิ่งที่เป็นอนัตตา
17-069 สิ่งที่ไม่เนื่องด้วยอนัตตา
17-070 สิ่งที่จูงใจให้กำหนัด
17-071 พระราธะ
17-072 พระสุราธะ
17-073 คุณของขันธ์
17-074 ความเกิดขึ้นแห่งขันธ์
17-075 ความเกิดขึ้นแห่งขันธ์ สูตรที่ 2
17-076 พระอรหันต์
17-077 พระอรหันต์ สูตรที่ 2
17-078 อุปมาด้วยพญาราชสีห์
17-079 ผู้ถูกเคี้ยวกิน
17-080 การเที่ยวบิณฑบาตเลี้ยงชีพ
17-081 ป่าปาลิเลยยกะ
17-082 พระธรรมเทศนาในคืนดวงจันทร์เต็มดวง
17-083 พระอานนท์
17-084 พระติสสะ
17-085 พระยมกะ
17-086 พระอนุรุธะ
17-087 พระวักกลิ
17-088 พระอัสสชิ
17-089 พระเขมกะ
17-090 พระฉันนะ
17-091 พระราหุล
17-092 พระราหุล สูตรที่ 2
17-093 อุปมาด้วยแม่น้ำ
17-094 อุปมาด้วยดอกไม้
17-095 อุปมาด้วยกลุ่มฟองน้ำ
17-096 อุปมาด้วยก้อนโคมัย
17-097 อุปมาด้วยฝุ่นที่ปลายเล็บ
17-098 ขันธ์ล้วน ๆ
17-099 อุปมาด้วยสุนัขถูกล่าม
17-100 อุปมาด้วยสุนัขถูกล่าม สูตรที่ 2
17-101 อุปมาด้วยด้ามมีด
17-102 อนิจจสัญญา
17-103 ที่สุด
17-104 ทุกข์
17-105 สักกายะ
17-106 ธรรมที่ควรกำหนดรู้
17-107 สมณะ
17-108 สมณะ สูตรที่ 2
17-109 พระโสดาบัน
17-110 พระอรหันต์
17-111 การละความพอใจ
17-112 การละความพอใจ สูตรที่ 2
17-113 อวิชชา
17-114 วิชชา
17-115 พระธรรมกถึก
17-116 พระธรรมกถึก สูตรที่ 2
17-117 เครื่องพันธนาการ
17-118 การสอบถาม
17-119 การสอบถาม สูตรที่ 2
17-120 ธรรมที่เกื้อกูลแก่สังโยชน์
17-121 ธรรมที่เกื้อกูลแก่อุปาทาน
17-122 ธรรมที่ภิกษุผู้มีศีลควรมนสิการโดยแยบคาย
17-123 ธรรมที่ภิกษุผู้ได้สดับควรมนสิการโดยแยบคาย
17-124 พระกัปปะ
17-125 พระกัปปะ สูตรที่ 2
17-126 สิ่งที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา
17-127 สิ่งที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สูตรที่ 2
17-128 สิ่งที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สูตรที่ 3
17-129 คุณของขันธ์
17-130 คุณของขันธ์ สูตรที่ 2
17-131 ความเกิดแห่งขันธ์
17-132 ความเกิดแห่งขันธ์ สูตรที่ 2
17-133 พระโกฏฐิตะ
17-134 พระโกฏฐิตะ สูตรที่ 2
17-135 พระโกฏฐิตะ สูตรที่ 3
17-136 สิ่งที่เป็นของร้อน
17-137 สิ่งที่ไม่เที่ยง
17-138 สิ่งที่ไม่เที่ยง สูตรที่ 2
17-139 สิ่งที่ไม่เที่ยง สูตรที่ 3
17-140 สิ่งที่เป็นทุกข์
17-141 สิ่งที่เป็นทุกข์ สูตรที่ 2
17-142 สิ่งที่เป็นทุกข์ สูตรที่ 3
17-143 สิ่งที่เป็นอนัตตา
17-144 สิ่งที่เป็นอนัตตา สูตรที่ 2
17-145 สิ่งที่เป็นอนัตตา สูตรที่ 3
17-146 ผู้มากด้วยความเบื่อหน่าย
17-147 ผู้พิจารณาเห็นความไม่เที่ยง
17-148 ผู้พิจารณาเห็นทุกข์
17-149 ผู้พิจารณาเห็นอนัตตา
17-150 สุขและทุกข์ในภายใน
17-151 การพิจารณาเห็นว่านั่นของเรา
17-152 ทิฏฐิว่าอัตตากับโลกเป็นอย่างเดียวกัน
17-153 ทิฏฐิว่าเราไม่พึงมี
17-154 มิจฉาทิฏฐิ
17-155 สักกายทิฏฐิ
17-156 อัตตานุทิฏฐิ
17-157 ความยึดมั่น
17-158 ความยึดมั่น สูตรที่ 2
17-159 พระอานนท์
17-160 มาร
17-161 สัตว์
17-162 กิเลสเป็นเหตุนำไปสู่ภพ
17-163 ธรรมที่ควรกำหนดรู้
17-164 สมณะ
17-165 สมณะ สูตรที่ 2
17-166 พระโสดาบัน
17-167 พระอรหันต์
17-168 ความพอใจและความกำหนัด
17-169 ความพอใจและความกำหนัด สูตรที่ 2
17-170 มาร
17-171 ธรรมของมาร
17-172 สิ่งที่ไม่เที่ยง
17-173 สิ่งที่มีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดา
17-174 สิ่งที่เป็นทุกข์
17-175 สิ่งที่มีทุกข์เป็นธรรมดา
17-176 สิ่งที่เป็นอนัตตา
17-177 สิ่งที่มีอนัตตาเป็นธรรมดา
17-178 สิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดา
17-179 สิ่งที่มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา
17-180 สิ่งที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา
17-181 สิ่งที่มความดับไปเป็นธรรมดา
17-182 มาร
17-183 ธรรมของมาร
17-184 สิ่งที่ไม่เที่ยง
17-185 สิ่งที่มีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดา
17-186 สิ่งที่เป็นทุกข์
17-187 สิ่งที่มีทุกข์เป็นธรรมดา
17-188 สิ่งที่เป็นอนัตตา
17-189 สิ่งที่มีอนัตตาเป็นธรรมดา
17-190 สิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดา
17-191 สิ่งที่มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา
17-192 สิ่งที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา
17-193 สิ่งที่มีความดับไปเป็นธรรมดา
17-194 พระสูตร 10 สูตร มีมารสูตร เป็นต้น
17-195 ธรรมของมาร
17-196 สิ่งที่ไม่เที่ยง
17-197 สิ่งที่มีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดา
17-198 สิ่งที่เป็นทุกข์
17-199 สิ่งที่มีทุกข์เป็นธรรมดา
17-200 สิ่งที่เป็นอนัตตา
17-201 สิ่งที่มีอนัตตาเป็นธรรมดา
17-202 สิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดา
17-203 สิ่งที่มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา
17-204 สิ่งที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา
17-205 สิ่งที่มีความดับไปเป็นธรรมดา
17-206 ทิฏฐิว่าลมไม่พัด เป็นต้น
17-207 ทิฏฐิว่านั่นของเรา
17-208 ทิฏฐิว่าอัตตากับโลกเป็นอย่างเดียวกัน
17-209 ทิฏฐิว่าเราไม่พึงมี
17-210 ทิฏฐิว่าทานที่ให้แล้วไม่มีผล เป็นต้น
17-211 ทิฏฐิว่าเมื่อบุคคลทำเอง เป็นต้น
17-212 ทิฏฐิว่าไม่มีเหตุ เป็นต้น
17-213 ทิฏฐิหลายประการ
17-214 ทิฏฐิว่าโลกเที่ยง
17-215 ทิฏฐิว่าโลกไม่เที่ยง
17-216 ทิฏฐิว่าโลกมีที่สุด
17-217 ทิฏฐิว่าโลกไม่มีที่สุด
17-218 ทิฏฐิว่าชีวะกับสรีระเป็นอย่างเดียวกัน
17-219 ทิฏฐิว่าชีวะกับสรีระเป็นคนละอย่างกัน
17-220 ทิฏฐิว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีก
17-221 ทิฏฐิว่าหลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีก
17-222 ทิฏฐิว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีก
17-223 ทิฏฐิว่าหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีก ก็มิใช่ ฯ
17-224 ทิฏฐิว่าลมไม่พัด เป็นต้น
17-225 ทิฏฐิว่าหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีก ก็มิใช่ ฯ
17-226 ทิฏฐิว่าอัตตาที่มีรูป
17-227 ทิฏฐิว่าอัตตาที่ไม่มีรูป
17-228 ทิฏฐิว่าอัตตาที่มีรูปและไม่มีรูป
17-229 ทิฏฐิว่าอัตตาที่มีรูปก็มิใช่ ไม่มีรูปก็มิใช่
17-230 ทิฏฐิว่าอัตตาที่มีสุขโดยส่วนเดียว
17-231 ทิฏฐิว่าอัตตาที่มีทุกข์โดยส่วนเดียว
17-232 ทิฏฐิว่าอัตตาที่มีทั้งสุขและทุกข์
17-233 ทิฏฐิว่าอัตตาที่ไม่มีทั้งทุกข์และสุข
17-234 ทิฏฐิว่าลมไม่พัด เป็นต้น
17-235 อัตตาที่ไม่มีทั้งทุกข์และสุข
17-236 ทิฏฐิว่าลมไม่พัด เป็นต้น
17-237 ทิฏฐิว่าอัตตาที่ไม่มีทั้งทุกข์และสุข
17-238 จักขุ
17-239 รูป
17-240 วิญญาณ
17-241 สัมผัส
17-242 สัมผัสสชาเวทนา
17-243 รูปสัญญา
17-244 รูปสัญเจตนา
17-245 รูปตัณหา
17-246 ปฐวีธาตุ
17-247 ขันธ์
17-248 จักขุ
17-249 รูป
17-250 วิญญาณ
17-251 สัมผัส
17-252 สัมผัสสชาเวทนา
17-253 สัญญา
17-254 สัญเจตนา
17-255 ตัณหา
17-256 ธาตุ
17-257 ขันธ์
17-258 จักขุ
17-259 รูป
17-260 วิญญาณ
17-261 สัมผัส
17-262 สัมผัสสชาเวทนา
17-263 สัญญา
17-264 สัญเจตนา
17-265 ตัณหา
17-266 ธาตุ
17-267 ขันธ์
17-268 ปฐมฌานมีปีติและสุขอันเกิดจากวิเวก
17-269 ทุติยฌานไม่มีวิตก
17-270 ตติยฌานที่มีปีติ
17-271 จตุตถฌานที่มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขา
17-272 อากาสานัญจายตนฌาน
17-273 วิญญาณัญจายตนฌาน
17-274 อากิญจัญญายตนฌาน
17-275 เนวสัญญานาสัญญายตนฌาน
17-276 นิโรธสมาบัติ
17-277 สุจิมุขีปริพาชิกา
17-278 กำเนิดนาคล้วน ๆ
17-279 กำเนิดนาคที่ประณีตกว่ากัน
17-280 อุโบสถ
17-281 อุโบสถ สูตรที่ 2
17-282 อุโบสถ สูตรที่ 3
17-283 อุโบสถ สูตรที่ 4
17-284 เรื่องที่ได้ฟังมา
17-285 เรื่องที่ได้ฟังมา สูตรที่ 2
17-286 เรื่องที่ได้ฟังมา สูตรที่ 3
17-287 เรื่องที่ได้ฟังมา สูตรที่ 4
17-288 ความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพวกนาคที่เป็นอัณฑชะ 10 สูตร
17-289 พระสูตร 30 สูตร มีชลาพุชทานูปการสูตร เป็นต้น
17-290 กำเนิดครุฑล้วน ๆ
17-291 ครุฑฉุดนาค
17-292 ผู้มีปกติกระทำกรรมทั้ง 2
17-293 พระสูตร 3 สูตร มีทุติยทวยการีสูตร เป็นต้น
17-294 ความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพวกครุฑที่เป็นอัณฑชะ 10 สูตร
17-295 ความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพวกครุฑที่เป็นชลาพุชะ
17-296 เทพผู้นับเนื่องในหมู่คันธัพพเทพล้วน ๆ
17-297 สุจริต
17-298 ผู้ให้ต้นไม้มีกลิ่นที่ราก
17-299 พระสูตร 9 สูตร มีสารคันธทาตาสูตร เป็นต้น
17-300 พระสูตร 10 สูตร มีมูลคันธทานูปการสูตร เป็นต้น
17-301 พระสูตร 9 สูตร มีสารคันธทานูปการสูตรเป็นต้น
17-302 ทรงแสดงเทพพวกวลาหก
17-303 สุจริต
17-304 พระสูตร 10 สูตร มีสีตวลาหกทานูปการสูตร เป็นต้น
17-305 ความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทพพวกอุณหวลาหก
17-306 เทพพวกสีตวลาหก
17-307 เทพพวกอุณหวลาหก
17-308 เทพพวกอัพภวลาหก
17-309 เทพพวกวาตวลาหก
17-310 เทพพวกวัสสวลาหก
17-311 ความไม่รู้ในรูป
17-312 ความไม่รู้ในเวทนา
17-313 ความไม่รู้ในสัญญา
17-314 ความไม่รู้ในสังขาร
17-315 ความไม่รู้ในวิญญาณ
17-316 พระสูตร 5 สูตร มีรูปอทัสสนสูตร เป็นต้น
17-317 พระสูตร 5 สูตร มีรูปอนภิสมยสูตร เป็นต้น
17-318 พระสูตร 5 สูตร มีรูปอนนุโพธสูตร เป็นต้น
17-319 พระสูตร 5 สูตร มีรูปอัปปฏิเวธสูตร เป็นต้น
17-320 พระสูตร 5 สูตร มีรูปอสัลลักขณสูตร เป็นต้น
17-321 พระสูตร 5 สูตร มีรูปอนุปลักขณสูตร เป็นต้น
17-322 พระสูตร 5 สูตร มีรูปอัปปัจจุปลักขณสูตร เป็นต้น
17-323 พระสูตร 5 สูตร มีรูปอสมเปกขณสูตร เป็นต้น
17-324 พระสูตร 5 สูตร มีรูปอัปปัจจุเปกขณสูตร เป็นต้น
17-325 พระสูตร 5 สูตร มีรูปอัปปัจจักขกัมมสูตร เป็นต้น
17-326 ความไม่เห็นประจักษ์ในวิญญาณ
17-327 การเข้าสมาธิอันเป็นมูล
17-328 การตั้งอยู่ในสมาธิอันเป็นมูล
17-329 การออกจากสมาธิอันเป็นมูล
17-330 ความพร้อมในสมาธิอันเป็นมูล
17-331 อารมณ์ในสมาธิอันเป็นมูล
17-332 โคจรในสมาธิอันเป็นมูล
17-333 อภินิหารในสมาธิอันเป็นมูล
17-334 ผู้ทำความเคารพในสมาธิอันเป็นมูล
17-335 ผู้ทำความเพียรต่อเนื่องในสมาธิอันเป็นมูล
17-336 ผู้ทำสัปปายะในสมาธิอันเป็นมูล
17-337 การเข้าและการตั้งอยู่ในสมาธิอันเป็นมูล
17-338 การเข้าและการออกจากสมาธิอันเป็นมูล
17-339 การเข้าและความพร้อมในสมาธิอันเป็นมูล
17-340 การเข้าและอารมณ์ในสมาธิอันเป็นมูล
17-341 การเข้าและโคจรในสมาธิอันเป็นมูล
17-342 การเข้าและอภินิหารในสมาธิอันเป็นมูล
17-343 การเข้าและความเคารพในสมาธิอันเป็นมูล
17-344 การเข้าและความเพียรต่อเนื่องในสมาธิอันเป็นมูล
17-345 การเข้าและผู้ทำสัปปายะในสมาธิอันเป็นมูล
17-346 พระสูตร 8 สูตร มีฐิติมูลกวุฏฐานสูตร เป็นต้น
17-347 พระสูตร 7 สูตร มีวุฏฐานมูลกกัลลิตสูตร เป็นต้น
17-348 พระสูตร 6 สูตร มีกัลลิตมูลกอารัมมณสูตร เป็นต้น
17-349 พระสูตร 5 สูตร มีอารัมมณมูลกโคจรสูตร เป็นต้น
17-350 พระสูตร 4 สูตร มีโคจรมูลกอภินีหารสูตร เป็นต้น
17-351 พระสูตร 3 สูตร มีอภินีหารมูลกสักกัจจสูตร เป็นต้น
17-352 พระสูตร 2 สูตร มีสักกัจจมูลกสาตัจจการีสูตร เป็นต้น
17-353 ความเพียรต่อเนื่องและผู้ทำสัปปายะในสมาธิอันเป็นมูล

สนทนาธรรม

comments

Comments are closed.