เล่ม 9 พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค


09-001 พรหมชาลสูตร
09-002 วิธีปฏิบัติเมื่อมีคนติเตียนหรือยกย่องพระรัตนตรัย
09-003 จูฬศีล
09-004 มัชฌิมศีล
09-005 มหาศีล
09-006 ทิฏฐิ 62
09-007 เห็นว่าอัตตาและโลกเที่ยง มูลเหตุที่ 1
09-008 เห็นว่าอัตตาและโลกเที่ยง มูลเหตุที่ 2
09-009 เห็นว่าอัตตาและโลกเที่ยง มูลเหตุที่ 3
09-010 เห็นว่าอัตตาและโลกเที่ยง มูลเหตุที่ 4
09-011 สรุป เห็นว่าอัตตาและโลกเที่ยง
09-012 เห็นว่าอัตตาและโลกเที่ยงเป็นบางอย่าง
09-013 เห็นว่าอัตตาและโลกเที่ยงเป็นบางอย่าง มูลเหตุที่ 1
09-014 เห็นว่าอัตตาและโลกเที่ยงเป็นบางอย่าง มูลเหตุที่ 2
09-015 เห็นว่าอัตตาและโลกเที่ยงเป็นบางอย่าง มูลเหตุที่ 3
09-016 เห็นว่าอัตตาและโลกเที่ยงเป็นบางอย่าง มูลเหตุที่ 4
09-017 สรุป เห็นว่าอัตตาและโลกเที่ยงเป็นบางอย่าง
09-018 เห็นว่าโลกมีที่สุด โลกไม่มีที่สุด
09-019 เห็นว่าโลกมีที่สุด โลกไม่มีที่สุด มูลเหตุที่ 1
09-020 เห็นว่าโลกมีที่สุด โลกไม่มีที่สุด มูลเหตุที่ 2
09-021 เห็นว่าโลกมีที่สุด โลกไม่มีที่สุด มูลเหตุที่ 3
09-022 เห็นว่าโลกมีที่สุด โลกไม่มีที่สุด มูลเหตุที่ 4
09-023 สรุป เห็นว่าโลกมีที่สุด โลกไม่มีที่สุด
09-024 ความเห็นหลบเลี่ยง ไม่แน่นอน
09-025 ความเห็นหลบเลี่ยง ไม่แน่นอน มูลเหตุที่ 1
09-026 ความเห็นหลบเลี่ยง ไม่แน่นอน มูลเหตุที่ 2
09-027 ความเห็นหลบเลี่ยง ไม่แน่นอน มูลเหตุที่ 3
09-028 ความเห็นหลบเลี่ยง ไม่แน่นอน มูลเหตุที่ 4
09-029 สรุป ความเห็นหลบเลี่ยง ไม่แน่นอน
09-030 เห็นว่าอัตตาและโลกเกิดขึ้นเองไม่มีเหตุปัจจัย
09-031 เห็นว่าอัตตาและโลกเกิดขึ้นเองไม่มีเหตุปัจจัย มูลเหตุที่ 1
09-032 เห็นว่าอัตตาและโลกเกิดขึ้นเองไม่มีเหตุปัจจัย มูลเหตุที่ 2
09-033 สรุป เห็นว่าอัตตาและโลกเกิดขึ้นเองไม่มีเหตุปัจจัย
09-034 ความเห็นกำหนดขันธ์ส่วนอดีต 18
09-035 ความเห็นกำหนดขันธ์ส่วนอนาคต 44
09-036 สัญญีวาทะ 16 เห็นว่าอัตตา หลังจากตายแล้วมีสัญญา
09-037 สรุป สัญญีวาทะ 16
09-038 เห็นว่าอัตตา หลังจากตายแล้วไม่มีสัญญา
09-039 เห็นว่าอัตตา หลังจากตายแล้วมีสัญญาก็มิใช่ ไม่มีสัญญาก็มิใช่
09-040 อุจเฉทวาทะ 7 เห็นว่าหลังจากตายแล้วอัตตาขาดสูญ
09-041 เห็นว่ามีสภาพบางอย่างเป็นนิพพานในปัจจุบัน
09-042 สรุป ทิฏฐธัมมนิพพานวาทะ
09-043 การบัญญัติอัตตาและโลกเพราะความแส่หา ความดิ้นรนของคนมีตัณหา
09-044 ส่งที่เป็นไปไม่ได้
09-045 วัฏฏะที่เจ้าลัทธิตั้งไว้
09-046 ไม่มีวัฏฏะ เป็นต้น
09-047 อุปมาเหมือนชาวประมงทอดแห
09-048 อุปมาร่างกายเหมือนผลมะม่วง
09-049 สามัญญผลสูตร
09-050 หมอชีวก โกมารภัจ
09-051 พระเจ้าอชาตศัตรูทูลถามเรื่องผลแห่งความเป็นสมณะ
09-052 ลัทธิของครูปูรณะ กัสสปะ
09-053 ลัทธิของครูมักขลิ โคศาล
09-054 ลัทธิของครูอชิตะ เกสกัมพล
09-055 ลัทธิของครูปกุธะ กัจจายนะ
09-056 ลัทธิของครูนิครนถ์ นาฏบุตร
09-057 ลัทธิของครูสัญชัย เวลัฏฐบุตร
09-058 ผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์ได้ ข้อที่ 1
09-059 ผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์ได้ ข้อที่ 2
09-060 ผลแห่งความเป็นสมณะที่ประณีตกว่าที่ผ่านมา
09-061 จูฬศีล
09-062 มัชฌิมศีล
09-063 มหาศีล
09-064 อินทรียสังวร
09-065 สติสัมปชัญญะ
09-066 สันโดษ
09-067 การละนิวรณ์ 5
09-068 อุปมานิวรณ์ 5
09-069 ปฐมฌาน
09-070 ทุติยฌาน
09-071 ตติยฌาน
09-072 จตุตถฌาน
09-073 วิปัสสนาญาณ
09-074 มโนมยิทธิญาณ
09-075 อิทธิวิธญาณ
09-076 ทิพพโสตธาตุญาณ
09-077 เจโตปริยญาณ
09-078 ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ
09-079 ทิพพจักขุญาณ
09-080 อาสวักขยญาณ
09-081 พระเจ้าอชาตศัตรูทรงประกาศพระองค์เป็นอุบาสก
09-082 อัมพัฏฐสูตร
09-083 เรื่องอัมพัฏฐมาณพ
09-084 อัมพัฏฐมาณพูดกดศากยวงศ์ว่าเป็นคนรับใช้ ครั้งที่ 1
09-085 อัมพัฏฐมาณพูดกดศากยวงศ์ว่าเป็นคนรับใช้ ครั้งที่ 2
09-086 อัมพัฏฐมาณพูดกดศากยวงศ์ว่าเป็นคนรับใช้ ครั้งที่ 3
09-087 พระพุทธดำรัสว่าอัมพัฏฐมาณพเป็นลูกของหญิงรับใช้
09-088 เรื่องอัมพัฏฐวงศ์
09-089 ความเป็นกษัตริย์ประเสริฐที่สุด
09-090 วิชชาและจรณะ
09-091 ทางเสื่อม 4 ประการ แห่งวิชชาสมบัติและจรณสมบัติ
09-092 ฤาษีผู้เป็นบูรพจารย์
09-093 ทรงแสดงลักษณะมหาบุรุษ 2 ประการ
09-094 อัมพัฏฐมาณพกลับไปรายงานพราหมณ์โปกขรสาติ
09-095 พราหมณ์โปกขรสาติเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาค
09-096 พราหมณ์โปกขรสาติประกาศตนเป็นอุบาสก
09-097 โสณทัณฑสูตร
09-098 ความเป็นผู้ดีของพราหมณ์โสณทัณฑะ
09-099 พราหมณ์โสณทัณฑะแสดงพระพุทธคุณ
09-100 ความคิดคำนึงของพราหมณ์โสณทัณฑะ
09-101 ข้อบัญญัติว่าด้วยพราหมณ์
09-102 คุณสมบัติของผู้เป็นพราหมณ์
09-103 เรื่องศีลและปัญญา
09-104 พราหมณ์โสณทัณฑะประกาศตนเป็นอุบาสก
09-105 กูฏทันตสูตร
09-106 ความเป็นผู้ดีของพราหมณ์กูฏทันตะ
09-107 พราหมณ์กูฏทันตะแสดงพระพุทธคุณ
09-108 เรื่องยัญของพระเจ้ามหาวิชิตราช
09-109 คุณลักษณะของพระเจ้ามหาวิชิตราช 8 อย่าง
09-110 คุณลักษณะของพราหมณ์ปุโรหิต 4 อย่าง
09-111 ยัญพิธี 3 ประการ
09-112 คำแนะนำ 10 อย่าง ก่อนจะทรงบูชายัญ
09-113 พระเจ้ามหาวิชิตราชทรงบูชายัญด้วยอาการ 16 อย่าง
09-114 ยัญที่สืบตระกูลกันมาคือ นิตยทาน
09-115 พราหมณ์กูฏทันตะประกาศตนเป็นอุบาสก
09-116 พราหมณ์กูฏทันตะบรรลุโสดาปัตติผล
09-117 มหาลิสูตร
09-118 เรื่องเจ้าโอฏฐัทธลิจฉวี
09-119 สมาธิที่ภิกษุเจริญเฉพาะส่วน
09-120 อริยผล 4
09-121 อริยมรรคมีองค์ 8
09-122 เรื่องนักบวช 2 รูป
09-123 ชาลิยสูตร
09-124 มหาสีหนาทสูตร การบันลืออย่างองอาจดังพญาราชสีห์
09-125 การไล่เลียงสอบสวน
09-126 อริยมรรคมีองค์ 8
09-127 การหลีกบาปด้วยตบะ
09-128 การหลีกบาปด้วยตบะที่ไร้ประโยชน์
09-129 ความสมบูรณ์ด้วยศีล เป็นต้น
09-130 ทรงบันลืออย่างองอาจดังพญาราชสีห์
09-131 การอยู่ปริวาสของเดียรถีย์
09-132 โปฏฐปาทสูตร
09-133 อภิสัญญานิโรธ
09-134 สัญญามีเหตุ มีปัจจัย เกิดดับ
09-135 สัญญากับอัตตา
09-136 จิตตหัตถิสารีบุตร และโปฏฐปาทปริพาชก
09-137 เปรียบด้วยชายหลงรักหญิงงามแห่งชนบท
09-138 เปรียบด้วยคนสร้างบันได
09-139 การได้อัตตภาพ 3 อย่าง
09-140 เปรียบด้วยคนสร้างบันได
09-141 จิตตหัตถิสารีบุตร ทูลขออุปสมบท
09-142 สุภสูตร
09-143 สีลขันธ์
09-144 สมาธิขันธ์
09-145 อุปมานิวรณ์ 5
09-146 ปฐมฌาน
09-147 ทุติยฌาน
09-148 ตติยฌาน
09-149 จตุตถฌาน
09-150 ปัญญาขันธ์
09-151 วิชชา 8 ประการ
09-152 สุภมาณพประกาศตนเป็นอุบาสก
09-153 เกวัฏฏสูตร
09-154 ปาฏิหาริย์ 3 อย่าง
09-155 อิทธิปาฏิหาริย์
09-156 อาเทสนาปาฏิหาริย์
09-157 อนุสาสนีปาฏิหาริย์
09-158 ภิกษุแสวงหาความดับของมหาภูตรูป
09-159 อุปมาด้วยนกบินดูฝั่ง
09-160 โลหิจจสูตร
09-161 ความขวานขวายของโลหิจจพราหมณ์
09-162 ศาสดาที่สมควรถูกทักท้วง 3 ประเภท
09-163 ศาสดาที่ไม่สมควรถูกทักท้วง
09-164 โลหิจจพราหมณ์ประกาศตนเป็นอุบาสก
09-165 เตวิชชสูตร เรื่องไตรเพท
09-166 เรื่องทางและไม่ใช่ทาง
09-167 ความขวานขวายของวาเสฏฐมาณพ
09-168 เปรียบด้วยชายหลงรักหญิงงามแห่งชนบท
09-169 เปรียบด้วยคนสร้างบันได
09-170 เปรียบด้วยแม่น้ำอจิรวดี
09-171 เรื่องที่ตรัสเทียบเคียงระหว่างพรหมกับพราหมณ์
09-172 ทรงแสดงทางไปพรหมโลก
09-173 มาณพทั้งสองประกาศตนเป็นอุบาสก

สนทนาธรรม

comments

Comments are closed.