09-039 เห็นว่าอัตตา หลังจากตายแล้วมีสัญญาก็มิใช่ ไม่มีสัญญาก็มิใช่พระไตรปิฎก


รออัพเดต
เชิงอรรถ

บาลีรออัพเดต

อรรถกถา


รออัพเดต

ฟัง อ่าน เรื่องนี้แล้ว รู้สึกอย่างไร ? เชิญ สนทนาธรรมด้านล่างนี้

comments

Comments are closed.