รับสมัคร เรียนพระไตรปิฎกรับสมัคร เรียนพระไตรปิฎก หลักสูตร 7 เดือน

เปิดเรียน 22 ก.ค. 2567 – จบหลักสูตร 28 ก.พ. 2568

สถานที่เรียน  วัดพระธาตุหนองสามหมื่น จ.ชัยภูมิ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เรียนปริยัติเพื่อการปฏิบัติธรรม เพื่อบรรลุธรรม
2. ไม่ได้เรียนเพื่อ ลาภ ยศ สักการะ

ผลที่จะได้รับ เมื่อเรียนจบหลักสูตร
1. เรียนพระวินัยจบแล้ว ฉลาดในวินัย เป็นพระภิกษุที่มีศีลดีงาม
2. เรียนพระสูตรจบแล้ว มีความศรัทธาอย่างยิ่งในพระรัตนตรัย
3. เรียนพระอภิธรรมจบแล้ว มีปัญญานำไปสู่การบรรลุธรรม

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นพระภิกษุ สามเณร ที่ต้องการเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์
2. ตั้งใจเรียน ให้ความเคารพและเชื่อฟังอาจารย์ผู้สอน
3. ยินดีปฎิบัติตามพระธรรมวินัยและกฎระเบียบของวัด
อ่านกฎระเบียบของวัด http://pratripitaka.com/rule.jpg

วิชาที่เปิดสอน
1. พระวินัย ( ภิกขุปาฏิโมกข์โดยละเอียด )
ในพรรษา สอนโดย พระอาจารย์บุญทรง คมฺภีรปุญโญ
นอกพรรษา สอนโดย พระมหาเพลินชัย ธมฺมธโร
2. พระสูตร + วิสุทธิมรรค
สอนโดย พระมหาอัมพร อาภสฺสโร
3. พระอภิธรรม 9 ปริจเฉท (อภิธัมมัตถสังคหะ)
ปริจเฉทที่ 1, 2, 6, 8, 9 สอนโดย พระอาจารย์ชัยยุทธ ธีรชโย
ปริจเฉทที่ 3, 4, 5, 7 สอนโดย พระอาจารย์ชินวงศ์ ฐานวโร

ตัวอย่างวีดีโอ เรียนพระวินัย เรียนพระอภิธรรม
https://tinyurl.com/study-tripitaka

วิธีสมัครเรียน
สมัครเรียน ด้วยการถ่ายรูปหนังสือสุทธิ เขียนชื่อที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
ส่งมาที่ Line ID = buddhasippa.com

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 093-9693955 , 095-5949120

Facebook  https://facebook.com/prathatsammuan
แผนที่การเดินทาง https://tinyurl.com/wat30000

สนทนาธรรม

comments

Comments are closed.