พระไตรปิฎก : สิ่งที่ชาวพุทธต้องรู้

พระไตรปิฎก : สิ่งที่ชาวพุทธต้องรู้
โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
พระไตรปิฎกบาลีของพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท
เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าเป็นบันทึกคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เก่าแก่ที่สุด
ดั้งเดิมที่สุด สมบูรณ์ที่สุด และถูกต้องแม่นยำที่สุด ที่ยังคงมีอยู่ในปัจจุบัน
ในฐานะที่เป็นแหล่งอ้างอิงขั้นสุดท้ายสูงสุด พระไตรปิฎกใช้เป็นมาตรฐานหรือเกณฑ์ตัดสินว่าคำสอนหรือวิธีปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดเป็นของพระพุทธศาสนาจริงหรือไม่
ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของชาวพุทธทุกคนที่จะรักษาปกป้อง
พระไตรปิฎกซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อการอยู่รอดของพระพุทธศาสนา

สนทนาธรรม

comments

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!