เล่ม 45 พระอภิธรรมปิฎก มหาปัฏฐาน ภาค 6


45-001 พระอภิธรรมปิฎก ธัมมปัจจนียะ ติกปัฏฐาน หน้า 1
45-002 ธัมมปัจจนียะ ทุกปัฏฐาน หน้า 18
45-003 อาสวทุกะ ปฏิจจวาร หน้า 33
45-004 ปรามาสทุกะ เป็นต้น หน้า 49
45-005 กิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกทุกะ หน้า 63
45-006 ทุกติกปัฏฐาน หน้า 73
45-007 สเหตุทุกะ กุสลติกะ หน้า 85
45-008 ปิฏฐิทุกะ กุสลติกะ หน้า 98
45-009 ติกทุกปัฏฐาน หน้า 106
45-010 กุสลติกะ ปิฏฐิทุกะ หน้า 120
45-011 ติกติกปัฏฐาน หน้า 141
45-012 กุสลติกะ หีนติกะ เป็นต้น หน้า 153
45-013 สนิทัสสนติกะ เวทนาติกะ เป็นต้น หน้า 167
45-014 ทุกทุกปัฏฐาน หน้า 175
45-015 จูฬันตรทุกะ เหตุทุกะ หน้า 189
45-016 สรณทุกะ มหันตรทุกะ หน้า 204
45-017 ธัมมานุโลมปัจจนียะ ติกปัฏฐาน หน้า 211
45-018 อุปาทินนติกะ ปฏิจจวาร หน้า 226
45-019 อาจยคามิติกะ ปฏิจจวาร หน้า 239
45-020 ธัมมานุโลมปัจจนียะ ทุกปัฏฐาน หน้า 253
45-021 เจตสิกทุกะ ปฏิจจวาร หน้า 269
45-022 เหตุสเหตุกทุกะ กุสลติกะ หน้า 299
45-023 ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ กุสลติกะ หน้า 317
45-024 สรณทุกะ สังกิลิฏฐติกะ หน้า 329
45-025 ธัมมานุโลมปัจจนียะ ติกทุกปัฏฐาน หน้า 343
45-026 กุสลติกะ อาสวโคจฉกะ หน้า 358
45-027 เวทนาติกะ เหตุทุกะ หน้า 380
45-028 สนิทัสสนติกะ รูปีทุกะ หน้า 399
45-029 สนิทัสสนติกะ อุปาทินนทุกะ หน้า 413
45-030 ธัมมานุโลมปัจจนียะ ติกติกปัฏฐาน หน้า 427
45-031 กุสลติกะ ทัสสนเหตุติกะ หน้า 439
45-032 สังกิลิฏฐติกะ กุสลติกะ หน้า 453
45-033 ธัมมานุโลมปัจจนียะ ทุกทุกปัฏฐาน หน้า 461
45-034 เหตุทุกะ สรณทุกะ หน้า 477
45-035 ปิฏฐิทุกะ เหตุทุกะ หน้า 493
45-036 ธัมมปัจจนียานุโลม ติกปัฏฐาน หน้า 503
45-037 ทัสสนติกะ ปฏิจจวาร หน้า 515
45-038 อุปาทานโคจฉกะ หน้า 537
45-039 มหันตรทุกะ กุสลติกะ หน้า 561
45-040 อาสววิปปยุตตสาสวทุกะ สนิทัสสนติกะ หน้า 591
45-041 กุสลติกะ นิยยานิกทุกะ หน้า 619
45-042 สนิทัสสนติกะ จูฬันตรทุกะ หน้า 633
45-043 ธัมมปัจจนียานุโลม ติกติกปัฏฐาน หน้า 655
45-044 สนิทัสสนติกะ กุสลติกะ หน้า 683
45-045 เหตุทุกะ กิเลสโคจฉกะ หน้า 711

สนทนาธรรม

comments

Comments are closed.