เล่ม 44 พระอภิธรรมปิฎก มหาปัฏฐาน ภาค 5


44-001 พระอภิธรรมปิฎก เหตุทุกะ กุสลติกะ หน้า 1
44-002 เวทนาติกะ หน้า 22
44-003 วิปากติกะ หน้า 37
44-004 อุปาทินนติกะ หน้า 52
44-005 สังกิลิฏฐติกะ หน้า 67
44-006 วิตักกติกะ หน้า 78
44-007 ทัสสเนนปหาตัพพติกะ หน้า 98
44-008 อาจยคามิติกะ หน้า 117
44-009 ปริตตติกะ หน้า 138
44-010 หีนติกะ หน้า 158
44-011 มัคคารัมมณติกะ หน้า 176
44-012 อัชฌัตตติกะ หน้า 199
44-013 สเหตุกทุกะ กุสลติกะ หน้า 217
44-014 เหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ กุสลติกะ หน้า 244
44-015 อาสวทุกะ กุสลติกะ หน้า 275
44-016 คันถทุกะ กุสลติกะ หน้า 308
44-017 สารัมมณทุกะ กุสลติกะ หน้า 336
44-018 จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกะ กุสลติกะ หน้า 360
44-019 อุปาทานทุกะ กุสลติกะ หน้า 378
44-020 ทัสสเนนปหาตัพพทุกะ กุสลติกะ หน้า 398
44-021 ปีติสหคตทุกะ เป็นต้น หน้า 419
44-022 สรณทุกะ กุสลติกะ หน้า 435
44-023 ติกทุกปัฏฐาน กุสลติกะ เหตุทุกะ หน้า 463
44-024 อุปาทินนติกะ เหตุทุกะ หน้า 491
44-025 วิตักกติกะ เหตุทุกะ หน้า 507
44-026 ปีติติกะ เหตุทุกะ หน้า 519
44-027 อาจยคามิติกะ เหตุทุกะ หน้า 537
44-028 ปริตตติกะ เหตุทุกะ หน้า 553
44-029 มัคคารัมมณติกะ เหตุทุกะ หน้า 576
44-030 สนิทัสสนสัปปฏิฆติกะ เหตุทุกะ หน้า 602
44-031 กุสลติกะ สัปปัจจยทุกะ หน้า 627
44-032 กุสลติกะ อาสวอาสวสัมปยุตตทุกะ หน้า 654
44-033 กุสลติกะ สังกิลิฏฐทุกะ หน้า 678
44-034 กุสลติกะ สัปปีติกทุกะ หน้า 693
44-035 วิตักกติกะ สรณทุกะ หน้า 719
44-036 ติกติกปัฏฐาน กุสลติกะ เวทนาติกะ หน้า 741
44-037 กุสลติกะ มิจฉัตตนิยตติกะ หน้า 769
44-038 ปริตตารัมมณติกะ กุสลติกะ หน้า 791
44-039 เหตุทุกะ อาสวทุกะ หน้า 813

สนทนาธรรม

comments

Comments are closed.