เล่ม 43 พระอภิธรรมปิฎก มหาปัฏฐาน ภาค 4


43-001 พระอภิธรรมปิฎก ทุกปัฏฐาน สารัมมณทุกะ หน้า 1
43-002 จิตตทุกะ ปฏิจจวาร หน้า 25
43-003 จิตตทุกะ ปัญหาวาร หน้า 39
43-004 เจตสิกทุกะ ปฏิจจวาร หน้า 52
43-005 เจตสิกทุกะ ปัญหาวาร หน้า 66
43-006 จิตตสัมปยุตตทุกะ ปฏิจจวาร หน้า 81
43-007 จิตตสัมปยุตตทุกะ ปัญหาวาร หน้า 92
43-008 จิตตสมุฏฐานทุกะ ปัจจยวาร หน้า 112
43-009 จิตตสหภูทุกะ ปฏิจจวาร หน้า 135
43-010 จิตตสหภูทุกะ ปัญหาวาร หน้า 145
43-011 จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกะ ปฏิจจวาร หน้า 156
43-012 จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกะ สังสัฏฐวาร หน้า 167
43-013 อัชฌัตติกทุกะ ปฏิจจวาร หน้า 179
43-014 อัชฌัตติกทุกะ สังสัฏฐวาร หน้า 192
43-015 อุปาทาทุกะ ปฏิจจวาร หน้า 213
43-016 อุปาทาทุกะ ปัจจยวาร หน้า 224
43-017 อุปาทาทุกะ ปัญหาวาร หน้า 231
43-018 อุปาทินนทุกะ ปฏิจจวาร หน้า 245
43-019 อุปาทินนทุกะ ปัจจยวาร หน้า 256
43-020 อุปาทินนทุกะ ปัญหาวาร หน้า 264
43-021 อุปาทานทุกะ ปฏิจจวาร หน้า 287
43-022 อุปาทานทุกะ ปัญหาวาร หน้า 296
43-023 อุปาทานสัมปยุตตทุกะ ปฏิจจวาร หน้า 311
43-024 อุปาทานสัมปยุตตทุกะ ปัญหาวาร หน้า 322
43-025 อุปาทานอุปาทานิยทุกะ ปฏิจจวาร หน้า 339
43-026 กิเลสทุกะ ปฎิจจวาร หน้า 351
43-027 กิเลสทุกะ สังสัฏฐวาร หน้า 359
43-028 สังกิลิฏฐทุกะ ปฏิจจวาร หน้า 373
43-029 สังกิลิฏฐทุกะ ปัญหาวาร หน้า 381
43-030 ทัสสเนนปหาตัพพทุกะ ปฏิจจวาร หน้า 405
43-031 ภาวนายปหาตัพพทุกะ ปฏิจจวาร หน้า 426
43-032 ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ ปฏิจจวาร หน้า 435
43-033 ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ สังสัฏฐวาร หน้า 446
43-034 ภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกะ ปัญหาวาร หน้า 464
43-035 สวิตักกทุกะ ปัจจยวาร หน้า 475
43-036 สัปปีติกทุกะ ปฏิจจวาร หน้า 495
43-037 สุขสหคตทุกะ ปฎิจจวาร หน้า 513
43-038 อุเปกขาสหคตทุกะ ปฏิจจวาร หน้า 521
43-039 กามาวจรทุกะ ปฏิจจวาร หน้า 535
43-040 กามาวจรทุกะ ปัญหาวาร หน้า 545
43-041 รูปาวจรทุกะ ปฏิจจวาร หน้า 558
43-042 อรูปาวจรทุกะ ปฏิจจวาร หน้า 583
43-043 อรูปาวจรทุกะ ปัญหาวาร หน้า 591
43-044 ปริยาปันนทุกะ ปฏิจจวาร หน้า 603
43-045 นิยยานิกทุกะ ปัญหาวาร หน้า 612
43-046 นิยตทุกะ ปัญหาวาร หน้า 622
43-047 สรณทุกะ ปฏิจจวาร หน้า 632

สนทนาธรรม

comments

Comments are closed.