เล่ม 42 พระอภิธรรมปิฎก มหาปัฏฐาน ภาค 3


42-001 พระอภิธรรมปิฎก ทุกปัฏฐาน เหตุทุกะ หน้า 1
42-002 สเหตุกทุกะ ปฏิจจวาร หน้า 27
42-003 สเหตุกทุกะ สังสัฏฐวาร หน้า 47
42-004 เหตุสเหตุกทุกะ ปฏิจจวาร หน้า 71
42-005 นเหตุสเหตุกทุกะ ปฏิจจวาร หน้า 86
42-006 จูฬันตรทุกะ สัปปัจจยทุกะ ปฏิจจวาร หน้า 109
42-007 สัปปฏิฆทุกะ ปฏิจจวาร หน้า 135
42-008 รูปีทุกะ ปฏิจจวาร หน้า 158
42-009 โลกิยทุกะ ปฏิจจวาร หน้า 179
42-010 โลกิยทุกะ ปัญหาวาร หน้า 188
42-011 เกนจิวิญเญยยทุกะ ปฏิจจวาร หน้า 201
42-012 อาสวสัมปยุตตทุกะ ปฏิจจวาร หน้า 228
42-013 อาสวสัมปยุตตทุกะ ปัญหาวาร หน้า 244
42-014 อาสวสาสวทุกะ ปฏิจจวาร หน้า 262
42-015 สัญโญชนทุกะ ปฏิจจวาร หน้า 274
42-016 สัญโญชนสัมปยุตตทุกะ ปฏิจจวาร หน้า 291
42-017 สัญโญชนสัมปยุตตทุกะ สังสัฏฐวาร หน้า 303
42-018 สัญโญชนสัญโญชนิยทุกะ ปฏิจจวาร หน้า 320
42-019 คันถทุกะ ปฏิจจวาร หน้า 331
42-020 คันถสัมปยุตตทุกะ ปฏิจจวาร หน้า 351
42-021 คันถสัมปยุตตทุกะ ปัญหาวาร หน้า 363
42-022 คันถคันถนิยทุกะ ปฏิจจวาร หน้า 381
42-023 นีวรณทุกะ ปฏิจจวาร หน้า 390
42-024 นีวรณทุกะ ปัจจยวาร หน้า 400
42-025 นีวรณสัมปยุตตทุกะ ปฏิจจวาร หน้า 411
42-026 นีวรณนีวรณิยทุกะ ปฏิจจวาร หน้า 429
42-027 ปรามาสทุกะ ปฏิจจวาร หน้า 440
42-028 ปรามาสสัมปยุตตทุกะ ปฏิจจวาร หน้า 459

สนทนาธรรม

comments

Comments are closed.