เล่ม 41 พระอภิธรรมปิฎก มหาปัฏฐาน ภาค 2


41-001 พระอภิธรรมปิฎก ธัมมานุโลม ติกปัฏฐาน หน้า 1
41-002 ปัจจยปัจจนียะ วิภังควาร หน้า 20
41-003 วิตักกติกะ ปัจจยวาร ปัจจยานุโลม หน้า 35
41-004 วิตักกติกะ ปัญหาวาร วิภังควาร หน้า 48
41-005 สหชาตปัจจัย หน้า 68
41-006 ปุเรชาตปัจจัย หน้า 89
41-007 ปัจจยานุโลม สังขยาวาร สุทธนัย หน้า 117
41-008 อุปนิสสยปัจจัย หน้า 145
41-009 ทัสสเนนปหาตัพพติกะ หน้า 160
41-010 ทัสสเนนปหาตัพพติกะ วิภังควาร หน้า 176
41-011 ปัญหาวาร วิภังควาร หน้า 196
41-012 ปุเรชาตปัจจัย หน้า 210
41-013 ปฏิจจวาร หน้า 225
41-014 นวิปปยุตตปัจจัย เป็นต้น หน้า 239
41-015 สังสัฏฐวาร เหตุปัจจัย หน้า 266
41-016 ปัจฉาชาตปัจจัย หน้า 290
41-017 อาจยคามิติกะ หน้า 309
41-018 อาจยคามิติกะ ปัจจยวาร หน้า 319
41-019 อาจยคามิติกะ สังสัฏฐวาร หน้า 333
41-020 เสกขติกะ ปฏิจจวาร หน้า 362
41-021 เสกขติกะ ปัญหาวาร หน้า 386
41-022 เสกขติกะ สังขยาวาร หน้า 401
41-023 ปริตตติกะ ปฏิจจวาร หน้า 407
41-024 ปริตตติกะ ปัจจยวาร หน้า 422
41-025 ปริตตติกะ ปัญหาวาร หน้า 435
41-026 ปริตตารัมมณติกะ ปฏิจจวาร หน้า 461
41-027 หีนติกะ ปฏิจจวาร หน้า 484
41-028 มิจฉัตตนิยตติกะ ปัจจยวาร หน้า 494
41-029 มิจฉัตตนิยตติกะ ปัญหาวาร หน้า 502
41-030 มัคคารัมมณติกะ ปฏิจจวาร หน้า 522
41-031 อุปปันนติกะ ปัญหาวาร หน้า 550
41-032 อตีตารัมมณติกะ ปฏิจจวาร หน้า 569
41-033 อัชฌัตตติกะ ปฏิจจวาร หน้า 590
41-034 อัชฌัตตารัมมณติกะ ปฏิจจวาร หน้า 615
41-035 สนิทัสสนสัปปฏิฆติกะ ปฏิจจวาร หน้า 630
41-036 สนิทัสสนสัปปฏิฆติกะ ปัญหาวาร หน้า 646

สนทนาธรรม

comments

Comments are closed.